Chỉ thị số 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 CH TH V VI C Y NHANH TI N TH C HI N VI C KÊ KHAI ĂNG KÝ S D NG TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ QUAN HCSN TRÊN A BÀN THÀNH PH THEO QUY T NH S 20/1999/Q -BTC NGÀY 25/02/1999 C A B TÀI CHÍNH Th c hi n Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/12/1999 và Thông tư s 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 c a B Tài chính v vi c kê khai ăng ký s d ng tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p, UBND Thành ph ã ban hành Ch th s 13/2000/CT-UB ngày 6/6/2000 v vi c tri n khai th c hi n và S Tài chính V t giá ã có văn b n s 2901/STCVG-QLCS ngày 12/9/2000 hư ng d n c th vi c kê khai ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. Vi c kê khai, ăng ký c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn Thành ph là h t s c c n thi t, giúp cho vi c qu n lý Nhà nư c c a Thành ph v qu nhà, t c a Nhà nư c ư c giao cho các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p qu n lý, s d ng; Là căn c qu n lý và l p k ho ch u tư s a ch a, c i t o, nâng c p tr s làm vi c hàng năm và xác nh rõ trách nhi m c a các cơ quan hành chính s nghi p trong vi c qu n lý tài s n Nhà nư c. Tính n nay theo báo cáo c a S Tài chính V t giá, ã c p ư c 139/1433 gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn Thành ph , t t l 9,7%. Trong ó ã c p 23/189 gi y ch ng nh n cho các cơ quan HCSN thu c các B , Ngành c a Trung ương, 19/211 gi y ch ng nh n cho các cơ quan HCSN tr c thu c Thành ph và 97/1036 gi y ch ng nh n cho các cơ quan HCSN tr c thu c Qu n, Huy n. Vi c kê khai ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t là tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN trên a bàn Thành ph theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC c a B Tài chính còn quá ch m, là do các nguyên nhân: - Do nh n th c c a các c p, các ngành, nh t là Th trư ng ơn v (k c Trung ương và a phương) chưa y m c ích, ý nghĩa c a Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c, Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/2/1999 c a B trư ng B Tài chính và Ch th s 13/2000/CT-UB ngày 06/6/2000 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i
  2. - M t s cơ quan HCSN không nghiêm túc trong vi c qu n lý, s d ng tr s làm vi c, còn s d ng sai m c ích như cho thuê, cho thuê l i, cho thuê dài h n tr s làm vi c ... vi ph m Thông tư s 69/1999/TT-BTC ngày 09/6/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c x lý i v i tài s n Nhà nư c t i khu v c hành chính s nghi p sau t ng ki m kê ánh giá l i tài s n c nh theo Quy t nh s 466/Q -TTg ngày 02/7/1997 c a Th tư ng Chính ph . - Ban ch o, T công tác c a Thành ph chưa làm t t công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng như báo, ài, truy n hình các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n nh n th c y v trách nhi m, quy n l i và nghĩa v c a vi c kê khai ư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c. S ph i h p gi a các ngành ch c năng như: Tài chính - V t giá, a chính – Nhà t ... chưa nh p nhàng, ng b . y nhanh ti n th c hi n và t m c tiêu ph n u h t tháng 6/2004 cơ b n th c hi n xong vi c kê khai, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn Thành ph , y ban nhân dân Thành ph ch th : 1/ Giao nhi m v cho Giám c S Tài chính V t giá - Thư ng tr c Ban Ch o th c hi n Quy t nh 20/1999/Q -BTC Thành ph : - Ti p t c ôn c vi c kê khai, ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s c a các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn Thành ph (c cơ quan Trung ương và cơ quan thu c Thành ph ). Ch o T công tác giúp vi c t p trung hư ng d n và ti p nh n h sơ c a các cơ quan, ơn v th m nh, c p gi y ch ng nh n theo phân c p trên a bàn. - Ch o các Phòng, Ban nghi p v c a S Tài chính V t giá và các Phòng Tài chính V t giá Qu n, Huy n xét duy t kinh phí cho vi c kê khai ăng ký c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p thu c Thành ph và Qu n, Huy n ưa vào d toán chi ngân sách c a cơ quan, ơn v HCSN ngay t u năm. Trên cơ s ó, t ng h p nhu c u v kinh phí cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p thu c Thành ph và Qu n, Huy n, báo cáo UBND Thành ph . - ư c th a y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t làm tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c (không theo quy nh c a Lu t t ai) cho các cơ quan hành chính s nghi p tr c thu c B , Ngành, oàn th , T ch c c a Trung ương óng trên a bàn Thành ph Hà N i và các cơ quan hành chính s nghi p là ơn v d toán các c p c a ngân sách Thành ph (tr các ơn v tr c thu c Qu n, Huy n). - Nghiên c u xây d ng ơn giá chi cho vi c o v , l p h sơ kê khai ăng ký vi c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p trên a bàn Thành ph , báo cáo UBND Thành ph quy t nh. - nh kỳ t ng h p tình hình kê khai, ăng ký và c p gi y ch ng nh n báo cáo y ban nhân dân Thành ph và B Tài chính.
  3. 2/ Giao nhi m v cho Giám cS a chính Nhà t: - T ng h p toàn b qu Nhà - t là tr s làm vi c có ngu n g c s h u Nhà nư c hi n các Công ty Kinh doanh nhà thu c S a chính Nhà t ang cho các cơ quan hành chính s nghi p thuê ho c giao qu n lý, s d ng trên a bàn Thành ph , báo cáo y ban nhân dân Thành ph ng g i S Tài chính V t giá, xong trư c ngày 30/6/2004. Trên cơ s dó UBDN Thành ph s xem xét quy t nh v vi c chuy n qu nhà, t này t các Công ty Kinh doanh nhà - S a chính Nhà t sang cho các cơ quan hành chính s nghi p tr c ti p qu n lý, s d ng theo quy nh c a Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan hành chính s nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính. 3/ Giao nhi m v cho Ch t ch y ban nhân các Qu n, Huy n: ư c th a y quy n Ch t ch y ban nhân dân Thành ph , c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t là tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c cho các cơ quan hành chính s nghi p là ơn v d toán các c p c a ngân sách Qu n, Huy n thu c ph m vi i tư ng kê khai, ăng ký nhà t là tr s làm vi c theo quy nh c a Thông tư s 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 và công văn s 5859/TC-QLCS ngày 12/6/2002 c a B Tài chính. 4/ Giao nhi m v cho Th trư ng các S , Ban, Ngành, T ch c, oàn th thu c Thành ph , các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p thu c Qu n, Huy n: - Kh n trương kê khai ăng ký nhà t làm tr s làm vi c v i cơ quan Tài chính theo hư ng d n c a S Tài chính V t giá, ư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t là tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c. - n ngày 31/3/2004, n u cơ quan HCSN nào không báo cáo, kê khai ăng ký nhà t là tr s làm vi c v i cơ quan Tài chính ư c c p gi y ch ng nh n thì giao cho cơ quan Tài chính không b trí và c p kinh phí s a ch a, c i t o, nâng c p tr s làm vi c trong năm 2004 và cơ quan Tài chính không ch u trách nhi m i v i các s c x y ra. 5/ ngh Th trư ng các cơ quan hành chính s nghi p tr c thu c các B , Ngành, oàn th , T ch c Trung ương óng trên a bàn thành ph Hà N i thu c ph m vi, i tư ng kê khai, dăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c kh n trương th c hi n theo tinh th n công văn s 5667/TC-QLCS ngày 25/9/2003 c a B Tài chính ã ôn c, nh c nh y ban nhân dân Thành ph ngh Th trư ng các cơ quan hành chính s nghi p tr c thu c B , Ngành, oàn th , T ch c Trung ương óng trên a bàn Thành ph Hà N i và yêu c u Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, T ch c, oàn th thu c Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n l p k ho ch tri n khai th c hi n và t p trung ch o các b ph n, ơn v tr c thu c nghiêm túc th c hi n, ph n u hoàn thành vi c kê khai, ăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c trong năm 2004./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/CH T CH
  4. PHÓ CH T CH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản