Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 3318/CT-BNN-KL Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH TRONG CÔNG TÁC B O V R NG, PHÒNG CHÁY CH A CHÁY R NG VÀ CH NG NGƯ I THI HÀNH CÔNG V Trong th i gian qua, công tác qu n lý, b o v r ng ang ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c tình hình vi ph m các quy nh qu n lý, b o v r ng trong c nư c ã gi m d n. Tuy nhiên, tình hình xâm h i r ng còn di n ra ph c t p, c bi t là các hành vi ch t phá r ng, khai thác g , l n chi m t lâm nghi p trái phép gây h u qu nghiêm tr ng nhi u a phương. ti p t c th c hi n nghiêm túc trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các c p trong lĩnh v c qu n lý, b o v r ng quy nh t i Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph v thi hành Lu t B o v và phát tri n r ng; Ch th s 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 và Ch th s 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v và phát tri n r ng; ngăn ch n tình tr ng ch t phá, t r ng, khai thác r ng trái phép, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o các c p, các ngành th c hi n công vi c ch y u sau: 1. Ban Ch huy nh ng v n c p bách v b o v r ng và phòng cháy ch a cháy r ng các c p liên t c tri n khai quy t li t các bi n pháp b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng như là nhi m v tr ng tâm c a a phương, c bi t trong th i kỳ cao i m, khô h n. Rà soát và phê duy t phương án b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng, xác nh c th các khu v c tr ng i m có nguy cơ x y ra cháy r ng và các " i m nóng" v phá r ng, l n chi m t r ng, khai thác và kinh doanh lâm s n trái phép có các bi n pháp ngăn ch n k p th i; rà soát, phân lo i các i tư ng thư ng xuyên vi ph m có phương án x lý tri t , c bi t là các u n u, ch ư ng dây buôn bán t lâm nghi p và lâm s n trái phép. 2. Ch o các l c lư ng liên ngành (ki m lâm, công an, quân i) duy trì ho t ng, th c hi n quy ch , phương án ph i h p ch t ch , t ch c thư ng tr c t i hi n trư ng, thư ng xuyên ph i h p chính quy n cơ s , h tr ch r ng tăng cư ng ki m tra, truy quét phát hi n, ngăn ch n k p th i hành vi l n chi m t r ng, ch t phá, t r ng, khai thác r ng trái phép, kiên quy t xoá b các " i m nóng" v phá r ng, khai thác lâm s n trái phép. X lý nghiêm minh các i tư ng vi ph m, các ch r ng, cán b thi u tinh th n trách nhi m phá r ng, cháy r ng; ki m kê thu h i toàn b di n tích t r ng b ch t phá, l n chi m, chuy n m c ích s d ng trái quy nh c a pháp lu t ph c h i r ng.
  2. 3. Ch o t ch c các ho t ng i u tra, u tranh x lý cương quy t, k p th i v i các i tư ng ch ng ngư i thi hành công v ; b trí l c lư ng m nh tr n áp, tránh xNy ra tình tr ng ch ng ngư i thi hành công v như th i gian qua. i v i nh ng cán b , công ch c dũng c m u tranh các hành vi vi ph m pháp lu t mà b thương, b hy sinh c n quan tâm, chăm sóc, ng viên và gi i quy t k p th i ch thương binh, li t sĩ theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ti p t c t ch c th c hi n nghiêm túc Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ti p t c s p x p i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh. Trên cơ s k t qu rà soát quy ho ch 3 lo i r ng theo Ch th s 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 c a Th tư ng Chính ph , gi i quy t d t i m các v vi c l n chi m, tranh ch p t ai trong các nông, lâm trư ng qu c doanh còn t n ng. T ch c qu n lý t t di n tích r ng, t lâm nghi p sau khi rà soát, chuy n giao t các nông, lâm trư ng v a phương qu n lý, không tình tr ng phá r ng, s d ng t sai m c ích theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ny m nh vi c th c hi n Quy t nh s 02/Q -TTg, ngày 02/01/2007, c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án "Nâng cao năng l c phòng cháy, ch a cháy r ng cho l c lư ng ki m lâm giai o n 2007 - 2010". Các a phương tr ng i m có nguy cơ x y ra cháy r ng cao c n nhanh chóng hoàn thi n, phê duy t d án u tư và b trí v n úng k ho ch th c hi n t t d án này. 6. KhNn trương xây d ng án, d án giao r ng, cho thuê r ng g n v i giao t lâm nghi p và d án h tr ngư i dân vùng cao canh tác nông, lâm nghi p b n v ng trên t nương r y a phương và phê duy t t ch c th c hi n. B trí kinh phí xây d ng và th c hi n án, d án t chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng và theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Ch o, nh hư ng các cơ quan thông t n, báo chí a phương tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân tham gia b o v , phát tri n r ng, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v và phát tri n r ng. Yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch tri n khai, ch o th c hi n có hi u qu các n i dung trên./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản