Chỉ thị số 35/CT-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 35/CT-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 35/CT-UB-QLĐT về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 35/CT-UB-QLĐT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 35/CT-UB-QLĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC LOẠI GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01/7/1991 VÀ QUỸ NHÀ DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ ĐẤT. Thực hiện Chỉ thị số 952/TTg ngày 21/12/1996, Chỉ thị số 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong qúa trình thực hiện các chính sách nhà đất. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: 1. Giám đốc Sở Nhà đất, Chánh Thanh tra thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, được giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 952/TTg, 820/TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần quán triệt: Đây là đợt công tác đột xuất, quan trọng, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong thời gian quy định, để có sự quan tâm thường xuyên trong chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, có kết quả phần việc do ngành phụ trách. 2. Ủy ban nhân dân thành phố không thành lập Ban chỉ đạo riêng, giao trách nhiệm cho Ban chỉ đạo thành phố về chính sách nhà ở và đất ở trực tiếp chỉ đạo, triển khai và thực hiện chỉ thị này. 3. Tại Ủy ban nhân dân quận-huyện không thành lập Ban chỉ đạo. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện trực tiếp chỉ đạo các ngành, phường-xã để tổ chức thực hiện Chỉ thị (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Xây dựng – giao thông vận tải, Thanh tra). 4. Giao Sở Nhà đất lập kế hoạch chi tiết để triển khai chỉ thị : Dự kiến thời gian hoàn thành, hướng dẫn tập huấn cho các ngành, quận-phường chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, cùng Cục Thống kê thành phố tổng hợp thành số liệu chính thức lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố. 5. Sở Tài chánh căn cứ vào kế hoạch công tác trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt cấp kinh phí thực hiện. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hùng Việt
Đồng bộ tài khoản