Chỉ thị số 952/TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 952/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 952/TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của QH khoá IX kỳ họp thứ 10 về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 952/TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 952/TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1996 CHỈ THỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 10 VỀ VIỆC TIẾP TỤC HOÀN CHỈNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX (từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 1996), Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991. Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết nghị giao cho Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và tổng kết thực tiễn, hoàn thiện đề án trình Quốc hội tại kỳ họp sau. Để thi hành Nghị quyết của Quốc hội và để tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê số liệu cụ thể trên phạm vi địa phương mình về quản lý nhà ở thuộc sở hữu tư nhân và những vấn đề tồn đọng về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân và cá nhân với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội liên quan đến việc thuê, mượn, ở nhờ nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991. Các địa phương phải gửi báo cáo kèm theo số liệu điều tra về Bộ Xây dựng, đồng gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 02 năm 1997. 2. Bộ Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đồng thời cùng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, mời Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành tiến hành điều tra trong tháng 01 năm 1997 ở một số trọng điểm để nghiên cứu nắm tình hình, trong đó có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng. 3. Trên cơ sở đánh giá kết quả khảo sát, tổng kết thực tiễn, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 28 tháng 02 năm 1997 để Chính phủ xem xét việc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.
  2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay Chỉ thị này. Nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trần Đức Lương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản