intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

138
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu dùng trong tương lai có giá trị thấp hơn tiêu dùng ở hiện tại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án

  1. CHIEÁT KHAÁU VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN CAO HAØO THI 1
  2. CHIEÁT KHAÁU Döïa treân khaùi nieäm Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä (Time Value of money) Pt = P0 (1 + i)t hay P0 = Pt / (1 + i)t t Voán khi ñöôïc ñaàu tö seõ saûn sinh ra laõi a Tieâu duøng trong töông lai coù giaù trò 2
  3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁU NGAÂN LÖU E Giaù trò töông ñöông: NPV(hay PW), FW, AW ô Suaát thu lôïi: IRR ô Tæ soá lôïi ích/chi phí : B/C PHÖÔNG PHAÙP TRUYEÀN THOÁNG Y Thôøi gian hoaøn voán Ñieåm hoøa voán 3
  4. GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG Ö Ñöa taát caû caùc giaù trò cuûa ngaân löu veà moät thôøi ñieåm hieän taïi, töông lai, hoaëc haøng naêm. F NPV A n Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: NPV > 0 n Tieâu chuaån so saùnh caùc Döï aùn loaïi tröø nhau: NPV -> M ax 4
  5. SUAÁT THU LÔÏI NOÄI TAÏI - IRR O I RR laø suaát chieát khaáu laøm cho NPV cuûa Döï aùn baèng 0 i = I RR -> NPV= 0 n Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù I RR > M ARR n Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá I RR( Gia Soá ) > M ARR -> PA coù voán ñaàu tö lôùn laø ñaùng 5
  6. TÆ SOÁ LÔÏI ÍCH/CHI PHÍ - B/C C Tyû soá B/C thöôøng Tyû soá B/C söûa ñoåi B (B – C) C ø Tieâu chuaån ñaùnh giaù “Döï aùn ñaùng giaù”: B/C > 1 n Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá 6
  7. THÔØI GIAN HOAØN VOÁN - Thv T hv laø thôøi gian caàn thieát ñeå löôïng tieàn thu ñöôïc buø laïi tieàn ñaàu tö ban ñaàu. (+) (-) T o s cáa bc ùáe á v ù uh h ( x a it u e t t k) Tk g s cáa b h x uh h v o ea i k ) ( â ùáe á nt t t u b Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: 7
  8. ÑIEÅM HOAØ VOÁN - Qhv - Qhv laø saûn löôïng caàn thieát ñeå lôïi nhuaän thu ñöôïc buø laïi chi phí coá ñònh ban ñaàu. Chi phí coá ñònh = Doanh thu - Bieán Phí FC = Qhv * (r - v) hay Qhv = FC / (r - v) Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng 8
  9. HIEÄU QUAÛ VAØ CHI PHÍ H Chi phí coá ñònh H Hieäu quaû coá ñònh Hieäu quaû Ñöôøng ranh giôùi hieäu quaû (Effective) (Effective Frontier) A4 A6 A7 A5 A3 E Mieàn khoâng chaáp nhaän A2 A1 (Unacceptable Region) A0 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Chi Phí (Cost) K 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2