intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án (tiếp theo)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

352
lượt xem
107
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án (tiếp theo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án (tiếp theo)

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án CHIEÁT KHAÁU VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN CAO HAØO THI CHIEÁT KHAÁU Döïa treân khaùi nieäm Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä (Time Value of money) Pt = P0 (1 + i)t hay P0 = Pt / (1 + i)t Voán khi ñöôïc ñaàu tö seõ saûn sinh ra laõi Tieâu duøng trong töông lai coù giaù trò thaáp hôn tieâu duøng ôû hieän taïi Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁU NGAÂN LÖU Giaù trò töông ñöông: NPV(hay PW), FW, AW Suaát thu lôïi: IRR Tæ soá lôïi ích/chi phí : B/C PHÖÔNG PHAÙP TRUYEÀN THOÁNG Thôøi gian hoaøn voán Ñieåm hoøa voán GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG Ñöa taát caû caùc giaù trò cuûa ngaân löu veà moät thôøi ñieåm hieän taïi, töông lai, hoaëc haøng naêm. F NPV A Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: NPV > 0 Tieâu chuaån so saùnh caùc Döï aùn loaïi tröø nhau: NPV -> Max Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án SUAÁT THU LÔÏI NOÄI TAÏI - IRR IRR laø suaát chieát khaáu laøm cho NPV cuûa Döï aùn baèng 0 i = IRR -> NPV= 0 Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù IRR > MARR Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá IRR( Gia Soá ) > MARR -> PA coù voán ñaàu tö lôùn laø ñaùng giaù TÆ SOÁ LÔÏI ÍCH/CHI PHÍ - B/C Tyû soá B/C thöôøng Tyû soá B/C söûa ñoåi B (B – C) C Tieâu chuaån ñaùnh giaù “Döï aùn ñaùng giaù”: B/C > 1 Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá B/C( Gia Soá ) > 1 -> PA coù voán ñaàu tö lôùn laø ñaùng giaù Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án THÔØI GIAN HOAØN VOÁN - Thv Thv laø thôøi gian caàn thieát ñeå löôïng tieàn thu ñöôïc buø laïi tieàn ñaàu tö ban ñaàu. (+) (-) Tbv (coù xeùt suaát chieát khaáu) Tbv (khoâ ng xeùt suaát chieát khaáu) Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: Thv < [Thv] ÑIEÅM HOAØ VOÁN - Qhv Qhv laø saûn löôïng caàn thieát ñeå lôïi nhuaän thu ñöôïc buø laïi chi phí coá ñònh ban ñaàu. Chi phí coá ñònh = Doanh thu - Bieán Phí FC = Qhv * (r - v) hay Qhv = FC / (r - v) Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: Qnhu caàu > [Qhv] Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án HIEÄU QUAÛ VAØ CHI PHÍ Chi phí coá ñònh Hieäu quaû coá ñònh Hieäu quaû Ñöôøng ranh giôùi hieäu quaû (Effective) (Effective Frontier) A4 A6 A7 A5 A3 E Mieàn khoâng chaáp nhaän A2 A1 (Unacceptable Region) A0 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Chi Phí (Cost) K Cao Hào Thi 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2