intTypePromotion=1
ADSENSE

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyen Quoc Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

227
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  1. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA  NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC  KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM  Đề cương đề tài mã số: 20421 LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................0 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II: 1.1 . BỐI CẢNH CHUNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMES) CỦA NHẬT BẢN SAU CHI ẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II........................................................................................... 2 1.1.1 Bối cảnh.................................................................................................. 2 1.1.1.1. Bối cảnh trong nước...........................................................................2 1.1.1.2. Bối cảnh quốc tế.................................................................................2 1.1.2. Tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nh ỏ của Nh ật B ản t ừ sau chiến tranh thế giới thứ 2................................................................................ 3 1.2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ............................................................................... 10 1.2.1. Khái niệm về Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.........10 1.2.2.Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ.............................................. 10 1.2.3. Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ......................................10 1.3. CƠ SỞ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP V ỪA VÀ NHỎ................................................................................................................11 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP V ỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II.....16    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
  2. 2.1. LỊCH SỬ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SMES CỦA NHẬT BẢN......16 2.2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP V ỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2.....20 2.2.1. Mục tiêu của các chính sách.................................................................20 2.2.2. Nội dung của chính sách...................................................................... 21 2.2.2.1. Ban hành luật đặc biệt......................................................................22 2.2.2.2. Biện pháp thuế..................................................................................23 2.2.2.3. Tài trợ vốn.........................................................................................25 2.2.2.4. Cấp tín dụng theo chính sách............................................................25 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN SMES .........................................................................................................................26 2.3.1.Đánh giá các chính sách hiện đại hóa SMEs........................................ 26 2.3.2. Đánh giá chung về chính sách phát triển SMEs.................................. 28 CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.............................................33 3.1. QUAN ĐIỂM , ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SMES C ỦA VIỆT NAM..................................................................................................... 33 3.1.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam........33 3.1.2. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2006-2010 .........................................................................................................................34 3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát:...........................................................................34 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể:................................................................................34 3.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV THỜI GIAN QUA................34 3.2.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội giai đoạn 2006-2010:................................34 3.2.1.1. Bối cảnh quốc tế..............................................................................35 3.2.1.2. Bối cảnh trong nước........................................................................36 3.2.2. Các thách thức đối với công tác phát triển DNNVV thời gian tới:. . .37 3.2.3.Thực trạng phát triển đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thời gian vừa qua............................................................................................ 40    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
  3. 3.2.3.1. Tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay40 3.2.3.2. Những tồn tại, yếu kém trong phát triển DNNVV........................... 58 3.2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong phát triển DNNVV thời gian qua:......................................................................................................... 62 CHƯƠNG IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY TỪ SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN................................................................ 64 4.1. NHẬN XÉT VỀ BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH CỦA 2 NƯỚC- XÉT TÍNH TƯƠNG THÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH.................................64 4.2. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN....................65 4.2.1. Kế hoạch, chiến lược phát triển SMEs được ban hành một cách có hệ thống trong từng giai đoạn và được điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế chung, cũng như những thay đổi của môi trường...................65 4.2.2 Cùng với việc đề ra các biện, chính phủ cũng đồng thời thành lập các t ổ chức, cơ quan chuyên trách hay các chương trình nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ các SMEs một cách thường xuyên và hiệu quả................................67 4.2.3. Một số biện pháp chính sách mà chính ph ủ Nh ật đã áp dụng thành công nhằm phát triển, bảo vệ các SMEs trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể................................................................................................................... 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 73 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1: Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ so với doanh nghi ệp lớn năm 2001(đơn vị: nghìn doanh nghiệp).....................................................4 Biểu đồ 2: Tỷ trọng số lượng nhân công trong các doanh nghiệp SMEs và các doanh nghiệp lớn năm 2001(đơn vị: nghìn công nhân)................................... 5    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
  4. Biểu đồ 3: Tỷ trọng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp SMEs và các doanh nghiệp lớn năm 2001(đơn vị: Tỷ Yên)............................................................ 5 Bảng 1: Số lượng các SMEs theo các ngành...................................................6 Bảng 2: Giá trị gia tăng và hiệu suất của giá trị gia tăng c ủa SMEs và các doanh nghiệp lớn giai đoạn 1995-2002........................................................... 7 Bảng 3: Ngân sách dành cho chính sách đối với SMEs giai đoạn 1960-198024 Bảng 4: Biến động về năng suất và hàm lượng vốn của các ngành công nghiệp được lựa chọn trong Luật xúc tiến hiện đại hóa (10 000 Yên).......27 Bảng 5: Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh ở Việt Nam......................... 42 Bảng 6: Số lượngđăng ký kinh doanh mới từ năm 2000 (đơnvị:doanhnghiệp) .........................................................................................................................43 Bảng 7: Tổng vốn đầu tư các Doanh nghiệp Việt Nam.............................. 46 Bảng 8: Doanh thu các doanh nghiệp............................................................ 47 Bảng 9: Thuế và các khoản phí khác nộp NSNN của các doanh nghiệp năm 2002.................................................................................................................48 Bảng 10 : Cơ cấu nội bộ nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy mô.........49 Bảng 11: Cơ cấu nội bộ các doanh nghiệp hộ gia đình theo vùng.............50 Bảng 12. Lương trả cho người lao động...................................................... 52 Bảng 13: số lượng máy tính trong các doanh nghiệp.................................. 52    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
  5. LỜI MỞ ĐẦU Trong những thập niên 50, 60 của thế kỉ trước cả thế giới đã ph ải kinh ngạc trước sự “thần kì” của Nhật Bản. Thế giới chưa từng được ch ứng ki ến tốc độ phát triển kinh tế nhanh như vậy trước đó. Cũng kể từ đó phần còn lại của thế giới đã phải nghiên cứu nhiều hơn về Nhật Bản, để đi tìm câu trả lời lý giải nguyên nhân của sự “thần kì” đó. Một trong nh ững y ếu tố quan trọng khiến Nhật Bản có thể duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhiều năm của thời kỳ này đó là chiến lược phát triển hệ thống doanh nghiệp v ừa và nh ỏ (SMEs). Chính SMEs là động lực và là nền tảng vững ch ắc cho s ự thăng hoa của nền kinh tế Nhật. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò to lớn c ủa các t ập đoàn lớn, các công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới của đất nước mặt trời mọc nhưng rõ ràng sự ổn định và sự linh hoạt của cả nền kinh t ế được t ạo ra từ hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ tính ưu việt về kh ả năng thích ứng nhanh với những thay đổi lớn của môI trường. Đó có thể coi là một lớp đệm của nền kinh tế giúp giảm nhẹ những cú sốc, những khủng hoảng. Cũng chính bởi vậy, trong bối cảnh nước ta đang đẩy m ạnh công nghi ệp hóa- hi ện đại hoá, bên cạnh việc cần thành lập các tập đoàn mạnh đóng vai trò là đầu tàu cho nền kinh tế , cũng rất cần thiết ph ảI xây dựng và phát tri ển h ệ th ống SMEs mạnh ngoài lợi ích về kinh tế còn giúp ổn định kinh tế, xã hội. Trên thực tế, vấn đề này chưa từng được đặt ra một cách bài bản trước đó, chúng ta không tránh khỏi sự mới mẻ và thiếu kinh nghi ệm. Vì v ậy , vi ệc học hỏi một cách thông minh, có chọn lọc kinh nghiệm các nước đI trước là việc làm cần thiết. Góp phần nhỏ vào mục đích chung đó, tài li ệu này nghiên cứu kinh nghiệm chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nh ật Bản và rút ra các bài học có thể học hỏi đối với Việt Nam hiện nay. Đ ể th ực hiện ý đồ đó, tài liệu bao gồm các phần sau:    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
  6. Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com  Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:   Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh)  Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2