intTypePromotion=1

Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 6 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
37
lượt xem
4
download

Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 6 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Một số chính sách kinh tế chủ yếu. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Chính sách tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 6 - ĐH Thương mại

_T<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> _T<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> 6.2. Chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng<br /> điểm<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển<br /> dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 6.<br /> MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CHỦ YẾU<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 93<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.3. Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> D<br /> U<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 94<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> 6.1.3 Vai trò của chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu<br /> kinh tế<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> 6.1.2 Nội dung tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 6.1.1 Khái niệm chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ<br /> cấu kinh tế<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển<br /> dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 95<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> Vai trò của chính sách<br /> tăng trƣởng và chuyển<br /> dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Nội dung tăng trƣởng<br /> và chuyển dịch cơ cấu<br /> kinh tế<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> Khái niệm chính sách<br /> tăng trƣởng kinh tế và<br /> chuyển dịch cơ cấu<br /> kinh tế<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch CCKT<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 96<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> D<br /> <br /> Cơ cấu KT là tổng thể các bộ<br /> phận hợp thành với ví trị địa<br /> lý, tỷ trọng tƣơng ứng với mỗi<br /> bộ phận và mối quan hệ tƣơng<br /> tác giữa các bộ phận ấy<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> Tăng trƣờng kinh tế là sự<br /> tăng thêm về quy mô sản<br /> lƣợng sản phẩm hàng<br /> hóa, dịch vụ trong một<br /> thời kỳ nhất định<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1.1. Khái niệm chính sách tăng trưởng kinh tế<br /> và chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> _T<br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 97<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> U<br /> M<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> pháp mà Nhà nƣớc sử dụng nhằm thực hiện chiến lƣợc về tăng<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải<br /> trƣởng kinh tế và phát triển cơ cấu kinh tế của mỗi nƣớc.<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br />  Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1.1. Khái niệm chính sách tăng trưởng kinh tế<br /> và chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2