intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 1 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
18
lượt xem
2
download

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 1 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Lý luận cơ bản về kinh tế các nước và khu vực Châu Á – TBD, hội nhập vào khu vực Châu Á - TBD của Việt Nam, quá trình phát triển Kinh tế thương mại các quốc gia trong khu vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 1 – ĐH Thương mại

D<br /> H<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> Bộ môn: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Hà Nội- 2017<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN<br /> KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI<br /> CÁC NƢỚC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Sách<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 2. Nguyễn Thị Thúy Hồng (2008), Kinh tế các nước ASEAN, NXB Giáo dục<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. Hoàng Thị Chỉnh (2005), Giáo trình Kinh tế các nước Châu Á – TBD, NXB Thống kê<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Phạm Thành Dung, Hoàng Phúc Lâm (2012), Những vấn đề quan hệ quốc tế và đường<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> lối đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam, NXB Chính trị - Hành chính<br /> <br /> U<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> <br /> <br /> www.moit.gov.vn<br /> www.asean.org<br /> www.apec.org<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> Websites<br /> <br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á<br /> Tạp chí kinh tế Châu Á – TBD<br /> Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á<br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> TM<br /> <br /> Tạp chí<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> 5. Findlay. C, Shujiro.U (2010), Free Trade Agreements in The Asia Pacific<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Developments and Future Challenges, ISEAS Publishing<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 4. Sanchita B. Das, Masahiro Kawai (2016), Trade Regionalism in the Asia-Pacific:<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> Quá trình phát triển KT-TM<br /> các QG trong khu vực<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.1. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Lý luận cơ bản về kinh tế<br /> các nước và khu vực Châu<br /> Á – TBD<br /> <br /> Hội nhập vào khu vực Châu Á TBD của Việt Nam<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Vận dụng kiến thức được học vào nghiên cứu, phân<br /> tích và đánh giá chính sách phát triển KT-TM từng<br /> nước và toàn khu vực<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> _T<br /> <br /> vực Châu Á - TBD<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Trang bị kiến thức căn bản về KT-TM của khu<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3. Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> <br /> Chương 1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 3. Kinh tế và thương mại: Nhật Bản, Trung Quốc và các nước NICs<br /> Chương 4. Kinh tế và thương mại các nước ASEAN<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 2. Khái quát khi vực Châu Á – TBD<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 5. Các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu Á – TBD<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> Chương 6. Hội nhập kinh tế và thương mại khu vực Châu Á – TBD của Việt Nam<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản