intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 5 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
19
lượt xem
3
download

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 5 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu Á –Thái Bình Dương. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – TBD; các liên kế kinh tế và thương mại khác trong khu vực Châu Á – TBD; triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại khu vực Châu Á - TBD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 5 – ĐH Thương mại

H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> Các liên kế kinh tế và thƣơng mại khác trong khu vực Châu Á – TBD<br /> <br /> Triển vọng hợp tác kinh tế - thƣơng mại khu vực Châu Á - TBD<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> 5.3 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – TBD<br /> 5.4<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.2<br /> <br /> 5.5<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)<br /> <br /> 5.1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 5. CÁC LIÊN KẾT KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI<br /> KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Nhân tố bên<br /> ngoài<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Nhân tố<br /> ra đời<br /> AFTA:<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Quá trình<br /> đàm phán<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN<br /> <br /> Nhân tố bên<br /> trong<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Làm cho<br /> ASEAN thích<br /> nghi với những<br /> điều kiện kinh tế<br /> quốc tế đang<br /> thay đổi.<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Thực<br /> hiện tự<br /> do hoá<br /> thương<br /> mại<br /> ASEAN<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> Thu hút<br /> FDI vào<br /> ASEAN<br /> <br /> D<br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Tiến hành hoạt động<br /> tư vấn vĩ mô<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> Công nhận việc cấp<br /> C/O của nhau.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> Xoá bỏ những qui<br /> định hạn chế đối với<br /> ngoại thương.<br /> <br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> Thống nhất và công<br /> nhận tiêu chuẩn<br /> hàng hoá giữa các<br /> nước thành viên<br /> <br /> CEPT<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nội dung của AFTA<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> 5.1. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> Điều kiện để hƣởng ƣu đãi thuế quan<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Phạm vi áp dụng<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> Lộ trình cắt giảm thuế:<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> Khung thời gian thực hiện:<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Chƣơng trình thuế quan ƣu đãi hiệu lực chung<br /> CEPT<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> Hợp tác để thống nhất các tiêu chuẩn và sự phù hợp<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Loại bỏ hàng rào phi thuế quan<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản