intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 5 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: Déjà Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
22
lượt xem
3
download

Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 5 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế phân cấp, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế tập trung, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế song hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 5 – ĐH Thương mại

H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> theo cơ chế song hành<br /> _T<br /> <br /> 5.3<br /> <br /> Tổ chức bộ Click<br /> máy QLNN<br /> về tàiinnguyên<br /> to add title<br /> here và môi trường<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> theo cơ chế tập trung<br /> <br /> H<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 2<br /> Tổ chức bộ máy QLNN về tài nguyên và môi trường<br /> 5.2<br /> <br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> theo cơ chế phân cấp<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 5.1 Tổ chức bộ máy QLNN về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Một số mô hình tổ chức bộ máy QLNN về tài<br /> nguyên và môi trƣờng theo cơ chế phân cấp<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.2<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Khái niệm cơ chế phân cấp<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. Tổ chức bộ máy QLNN về tài nguyên và môi<br /> trƣờng theo cơ chế phân cấp<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Phân loại<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> Cơ chế phân cấp theo chức năng:<br /> là sự phân giao của một cơ quan<br /> cấp trên cho một tổ chức bên dưới<br /> các chức năng, nhiệm vụ, quyền<br /> hạn được quy định rõ ràng.<br /> Cơ chế phân cấp theo lãnh thổ: là<br /> sự phân giao nhiệm vụ, quyền hạn<br /> trách nhiệm, phương tiện vật chất,<br /> tài chính nhân sự cho chính quyền<br /> địa phương<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> _T<br /> <br /> (2)<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Là sự chuyển giao hay giao<br /> bớt một phần quyền quản lý<br /> của cấp trên cho cấp dưới<br /> quản lý. (Sự phân giao<br /> quyền quản lý theo chiều<br /> dọc của các cơ quan hành<br /> chính nhà nước TW và địa<br /> phương)<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> (1)<br /> <br /> U<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm cơ chế phân cấp<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> 5.1.2. Một số mô hình tổ chức bộ máy QLNN về<br /> tài nguyên và môi trường theo cơ chế phân cấp<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> x<br /> <br /> x<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> Ba Lan<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> x<br /> <br /> D<br /> <br /> - Không khí<br /> <br /> TM<br /> <br /> x<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> - Chất thải hóa học xuyên biên giới<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> Anh<br /> <br /> _T<br /> <br /> Song<br /> hành<br /> <br /> x<br /> <br /> -Khác<br /> <br /> TM<br /> <br /> Phân chia<br /> trách nhiệm<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> - Hóa chất/ chất thải độc hại<br /> <br /> H<br /> <br /> Tập<br /> trung<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Canada<br /> <br /> Phân<br /> cấp<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Quốc gia<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 5.1: Cách tiếp cận trong quản lý TN và BVMT của một số quốc gia<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> M<br /> x<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> x<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> - Chất thải hóa học nguy hại<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Nguồn: International Network for Environmental Compliance and Enforcement, 2009<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> - Luật Hiểm họa<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Hà Lan<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> Chịu trách<br /> nhiệm chính<br /> về các công<br /> ty<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Cấp làng<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Chịu trách nhiệm<br /> cấp phép cho các<br /> cơ<br /> sở<br /> công<br /> nghiệp lớn như<br /> các nhà máy hóa<br /> chất, vốn là các<br /> nguồn ô nhiễm<br /> chính<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Chịu<br /> trách<br /> nhiệm về các<br /> nhà máy điện<br /> hạt nhân và<br /> các lò xử lý<br /> chất thải hóa<br /> học<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Cấp tỉnh<br /> <br /> Cấp Trung ƣơng<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Cơ chế phân cấp ở Hà Lan<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản