Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng

  1. Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (n ếu có): Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… Cách thức thực hiện: 1. Đối với hợp đồng bảo đảm tiền vay: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Đối với hợp đồng tín dụng hai bên cùng ký vào hợp đồng gửi trực tiếp cho khách hàng vay vốn. Thời hạn giải quyết:
  2. Tại Chi nhánh NHPT: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp thuận cho vay của Giám đốc Chi nhánh hoặc văn bản chấp thuận cho vay của Hội Sở chính. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn mức hoặc Hợp đồng tín dụng xuất khẩu trường hợp cho vay từng lần. Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Khách h àng hoàn tất các thủ tục pháp lý và gửi toàn bộ giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm cho NHPT trước khi ký Hợp đồng bảo đảm 1. tiền vay. Bước 2: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT căn cứ các nội dung thông báo cho vay; dự thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng chuyển 2. Khách hàng xem xét. Sau khi thống nhất nội dung hai bên ký, đóng d ấu vào hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay.
  3. Mô tả bước Tên bước Bước 3: Công chứng, xác nhận hợp đồng: - Đối với hợp đồng th ế chấp bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đ ình, cá nhân; hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức công chứng (chứng nhận) tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực (xác nhận) tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn n ơi có b ất động sản. - Hợp đồng, văn bản về bất động sản m à bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngo ài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nư ớc ngo ài thì công chứng tại Phòng công chứng. 3. - Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì xác nh ận tại Ban quản lý Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao. - Hợp đồng về nhà ở p hải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy b an nhân dân cấp huyện đối với nh à ở tại đô thị; ủy ban nhân dân cấp xã đối với nh à ở tại nông thôn. - Hợp đồng bảo đảm khác thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng. Bước 4: Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Riêng đối với hợp đồng bảo đảm tiền vay là bảo lãnh của 4. các Tổ chức tín dụng không thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ a) Đối với hợp đồng bảo đảm tiền vay: * Đối với tài sản không phải là Quyền sử dụng đất: - Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo mẫu do NHPT ban hành; - Các giấy tờ chứng minh Quyền sở hữu tài sản, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nh à nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước (bản chính), Biên bản họp 1. Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (bản chính n ếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (bản chính, nếu có). * Đối với tài sản là Quyền sử dụng đất: - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (bản chính). b ) Đối với hợp đồng tín dụng: 2. Hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn mức hoặc Hợp đồng tín dụng xuất khẩu áp dụng cho trường hợp vay từng lần Số bộ hồ sơ: 4 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất TDXK (Trường hợp Khách Công văn số h àng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 1931/NHPT-TDXK
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 17/4/2009 đ ến ngày 31/12/2009). n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có hợp đồng TDXK ký kết và giải ngân Công văn số 1. b ằng đồng Việt Nam từ ngày 17/04/2009 đến 1931/NHPT-TDXK n... 31/12/2009 Tại thời điểm hỗ trợ lãi suất (thời điểm thu lãi theo Hợp Công văn số 2. đồng tín dụng xuất khẩu), Hợp đồng tín dụng không có 1931/NHPT-TDXK n... n ợ TDXK quá hạn (gốc, lãi) Các kho ản vay quá hạn trả nợ, gia hạn nợ không được hỗ Công văn số 3. trợ lãi su ất TDXK trong thời gian phát sinh nợ quá hạn, 1931/NHPT-TDXK n... gia hạn nợ. Công văn số 4. Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích 1931/NHPT-TDXK n...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản