Thủ tục cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
4
download

Thủ tục cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền địa phương, Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức

  1. Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền địa phương, Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày Chi nhánh nh ận đủ hồ sơ từ khách hàng. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo cho vay hoặc văn bản từ chối cho vay Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng: - Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ vay vốn. 1. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách h àng bổ sung hồ sơ một lần. Bước 2. Thẩm định và quyết định cho vay Chi nhánh thực hiện thẩm định theo trình tự quy định tại quy chế, sổ tay TDXK, sau đó có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối cho vay gửi Khách h àng. 2. Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý do trong công văn. Nếu chấp thuận cho vay, trong Thông báo cho vay nêu rõ các điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các nội dung khác có liên quan.
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ a) Hồ sơ pháp lý: - Đối với Khách h àng vay vốn lần đầu tại NHPT + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính; + Văn b ản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có nội dung này hoặc có nội dung n ày nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng; + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan ho ặc n gười có thẩm quyền ban h ành - b ản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách h àng; 1. + Văn b ản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và th ế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp lu ật - bản chính. - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách h àng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này. Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây: + Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh; + Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật; + Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán. - Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
  4. Thành phần hồ sơ b ) Hồ sơ tài chính: - Đối với Khách h àng vay vốn lần đầu tại NHPT + Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách h àng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất. Trường hợp báo cáo tài chính của Khách h àng đ ã được kiểm toán, Khách h àng gửi cho NHPT báo cáo tài chính đã được kiểm toán; 2. + Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan h ệ tín dụng tại th ời điểm đề nghị vay vốn trong đó có các nội dung: dư n ợ ngắn, trung-dài h ạn; tình trạng công nợ. - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách h àng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và b ảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan h ệ tín dụng tại thời điểm vay vốn. - Tùy từng trường hợp cụ thể NHPT có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy đ ịnh của pháp luật. c) Phương án SXKD 3. Giấy đề nghị vay vốn theo hạn mức kèm phương án sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của kỳ dự kiến xin vay - bản chính. d ) Hồ sơ b ảo đảm tiền vay: 4. Hồ sơ bảo đảm gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ liên quan đ ến bên b ảo đảm và tài sản bảo đảm. * Hồ sơ bên bảo đảm
  5. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ đối với bên b ảo đảm là Khách hàng (thuộc hồ sơ vay vốn do bộ phận tín dụng quản lý) gồm: hồ sơ pháp lý của Khách hàng theo quy định tại Điều 17 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu. - Hồ sơ đối với bên b ảo đảm là người thứ ba gồm: + Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo u ỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của người đứng đầu tổ chức kinh tế, pháp nhân (nếu có). + Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy uỷ quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có). + Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác. + Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân. * Hồ sơ tài sản bảo đảm - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh n ghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nh à nước; Biên b ản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có). - Chứng thư định giá hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có); - Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có); - Các giấy tờ khác có liên quan. Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của b ên bảo lãnh
  6. Thành phần hồ sơ Các hợp đồng bảo lãnh đ ã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên b ảo lãnh; báo cáo tài chính của b ên bảo lãnh (nếu có); Thư b ảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần Quyết định số 105/QĐ- 1. trư ớc khi giao h àng). NHPT củ... Quyết định số 105/QĐ- 2. Báo cáo nhanh tình hình tài chính doanh nghiệp NHPT củ... Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng m à doanh nghiệp Quyết định số 105/QĐ- 3. có quan h ệ tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn NHPT củ... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  7. Nội dung Văn bản qui định Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước Ngh ị định số 1. có hợp đồng xuất khẩu 151/2006/NĐ-CP... Ngh ị định số 2. Phương án SXKD có hiệu quả đư ợc Chi nhánh NHPT thẩm 151/2006/NĐ-CP... đ ịnh và ch ấp thuận cho vay Nhà xu ất khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân Ngh ị định số 3. sự đầy đủ. 151/2006/NĐ-CP... Nhà xu ất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; ph ải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm Ngh ị định số 4. hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành 151/2006/NĐ-CP... từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn; - Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tục trong 02 Quyết định số 39/QĐ n ăm gần nhất; 5. - Có ho ạt động xuất khẩu thường xuyên trong năm; – NHPT n... - Có uy tín trong quan hệ tín dụng với các TCTD.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản