intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

99
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

  1. Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh 1. NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT) Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ 2. (Mẫu số 01) Chi nhánh NHPT th ẩm tra hồ sơ vay vốn 3. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách 4. hàng. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng (Mẫu 5. số 10,11)
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1 . Hồ sơ pháp lý: a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) b . Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách h àng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung n ày nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y b ản chính của 1. Khách hàng c. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc n gười có thẩm quyền ban h ành - sao y bản chính của Khách hàng d . Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp lu ật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính 2 . Hồ sơ tài chính: a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đ ã được kiểm toán - nếu có); 2. b . Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05) c. Báo cáo về tình hình quan h ệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06) 3 . Phương án sản xuất kinh doanh: a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); 3. b . Phương án trả nợ vốn vay; c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác; d . Các h ợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có) e. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào ho ạt
  4. Thành phần hồ sơ động; 4. 4 . Hồ sơ bảo đảm tiền vay Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 105/QĐ- 1. Phiếu giao nhận tài liệu. Biểu mẫu số 01 NHPT củ... Quyết định số 105/QĐ- 2. Giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 04 NHPT củ... Quyết định số 105/QĐ- 3. Báo cáo nhanh tình hình tài chính Mẫu số 05 NHPT củ... Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ Quyết định số 105/QĐ- 4. tín dụng - Mẫu số 06 NHPT củ...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Công văn số Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, 1. 3383/NHPT-TDTW tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; n ... Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và Công văn số các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành 3383/NHPT-TDTW 2. m ạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn n ... vay thí điểm cho NHPT Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT Công văn số 3. th ẩm định, có hiệu quả kinh tế và đ ảm bảo khả năng trả nợ 3383/NHPT-TDTW vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn. n ... Khách hàng ph ải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch Công văn số vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ 3383/NHPT-TDTW 4. doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án n ... sản xuất kinh doanh đ ược NHPT cho vay về tài khoản này
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2