intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
3
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHPT (Ban TDĐT,TT XLN) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHPT (Ban TDĐT,TT XLN) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa quy định Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ho ặc không chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước 1. Bước 1: Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ 2. Bước 2: Chi nhánh lập tờ trình kèm bộ hồ sơ gửi NHPT 3. Bước 3: NHPT nhận hồ sơ từ Chi nhánh gửi và thẩm định hồ sơ Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, thuộc 4. Bước 4: thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, Tổng Giám đốc sẽ xem xét đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn nợ theo quy đinh;
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1 -Văn b ản đề nghị gia hạn nợ của CĐT hoặc đại diện khách hàng theo quy định của 1. Pháp luật; (bản chính) 2 -Văn b ản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp 2. trên theo phân cấp quản lý (đối với khách h àng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính) 3 -Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn n ợ. Nếu khách hàng thuộc đối tư ợng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của 3. Nhà nư ớc thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực h iện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 4 -Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm chi tiết công nợ thực tế phải trả tại 4. th ời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan chức năng. (Bản sao công chứng) 5 -Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm 5. quyền.(Bản sao công chứng) 6. 6 - Dự án đề nghị gia hạn nợ đã đ i vào hoạt động phải có :Báo cáo tình hình SXKD của dự án từ thời điểm đưa vào ho ạt động đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ phân
  4. Thành phần hồ sơ tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án; phương án tổ chức lại SXKDcủa dự án có đánh giá lại về hiệu quả kinh tế tài chính và kế hoạch trả nợ vay (gốc,lãi) sau khi được gia hạn nợ. 7 -Các văn b ản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình 7. tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ nh ư đ ã cam kết . Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 653/QĐ-NHPT 1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02) ng... Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị XLRR Quyết định số 653/QĐ-NHPT 2. (Mẫu12.03) ng... Quyết định số 653/QĐ-NHPT 3. Biên b ản xác định thiệt hại. (Mẫu12.04) ng...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 653/QĐ-NHPT 4. Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu12.06) ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như: - Thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Cty cho Quyết định số tập thể người lao động, bán Cty Nhà nước)theo quyết định 1. 17/QĐ-HĐQL ngà... của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý (đối với khách h àng là Cty Nhà nư ớc) 1 )Ch ỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đ ầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan b ất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng Quyết định số 2. cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh 17/QĐ-HĐQL ngà... n ghiệp Nh à nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu. 2 )Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường
  6. Nội dung Văn bản qui định h ợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro. Các kho ản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất nếu bị quá Công văn số 3. h ạn trả nợ, được gia hạn nợ thì không được HTLS đối với 1096/NHPT-TDĐT khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ n ...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2