intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị giải thể

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

112
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xóa nợ gốc\trường hợp khách hàng bị giải thể', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị giải thể

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị giải thể Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi 1. Bước 1: hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trư ờng hợp hồ sơ đúng đối 2. Bước 2: tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều 3. Bước 3: kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước 4. Bước 4: Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm
  3. Mô tả bước Tên bước tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của 5. Bước 5: Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có công văn gửi NHPT Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá 6. Bước 6: nợ gốc), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ gốc hoặc trả lời khách h àng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách h àng theo quy đ ịnh của pháp luật; (bản 1. chính) Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách h àng của cơ quan qu ản lý Nhà nước cấp trên 2. theo phân cấp quản lý (đối với khách h àng là Doanh nghiệp nh à nước); (bản chính)
  4. Thành phần hồ sơ Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách h àng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của UBND xã, ph ường n ơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là 3. th ể nhân); (bản chính ) Trường hợp khách h àng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nư ớc thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá n ợ; (bản sao chứng thực) Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 4. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 5. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị xoá nợ (bản chính); 6. Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực); Quyết định ph ê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 7. (b ản sao chứng thực); Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban 8. Thanh lý) (bản sao chứng thực).
  5. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.02 - Đơn đ ề nghị XLRR của Khách hàng hoặc Quyết định số 653/QĐ- 1. đ ại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật. NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nh à Thông tư 105 1. nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị Giải /2007/TT-BTC ng... th ể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2