intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh tóan\ Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

224
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): giải ngân thanh tóan\ trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh tóan\ Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân thanh tóan\ Trường hợp giải ngân hoàn trả các nguồn vốn khác (vốn tự có, vốn kinh doanh, ...) mà Chủ đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: giám đốc sở giao dịch, chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: sở giao dịch, chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước 1. Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ đ ề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và 2. Bước 2: lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân; Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh 3. Bước 3: NHPT có văn b ản thông báo cho CĐT(nêu rõ lý do) CĐT hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ 4. Bước 4: giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay. Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có) . 5. Bước 5: Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh
  3. Mô tả bước Tên bước toán theo nguyên tắc : Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư; . Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đ ã thực hiện. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1 -Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất 1. lượng, giá trị các hạng mục đã sử dụng vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đề n ghị giải ngân vốn tín dụng đầu tư để ho àn trả. 2 -Có đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc xác nhận của nhà thầu 2. hoặc giấy tờ chứng minh việc nh à thầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán. 3 -Hồ sơ giải ngân đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đ ảm bảo trình tự xây dựng cơ bản 3. theo quy đ ịnh. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu Công văn số 4334/NHPT- 1. tư của Nhà nước TDTW n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tại thời điểm Chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn kinh Quyết định số 1. doanh để tạm ứng, thanh toán cho dự án; hồ sơ, thủ tục giải 653/QĐ-NHPT ng... n gân vốn TDĐT chưa đảm bảo theo quy định của NHPT Chủ đầu tư có văn bản đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lư ợng, giá trị các hạng mục đã sử dụng Quyết định số 2. vốn tự có, vốn kinh doanh để đầu tư, nay đ ề nghị giải ngân 653/QĐ-NHPT ng... vốn TDĐT để hoàn trả. Có đối chiếu công nợ giữa Chủ đầu tư và nhà thầu hoặc Quyết định số 3. xác nh ận của nhà thầu hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà 653/QĐ-NHPT ng... th ầu đã được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2