intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Khoanh nợ \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

92
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\khoanh nợ \trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Khoanh nợ \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Khoanh nợ \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Bộ trư ởng Bộ tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi 1. Bước 1: hồ sơ đề nghị khoanh n ợ đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm 2. Bước 2: theo toàn bộ hồ sơ đề nghị khoanh nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; NHPT (Trung tâm Xử lý nợ) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều 3. Bước 3: kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý 4. Bước 4: khoanh n ợ gửi NHPT.
  3. Mô tả bước Tên bước Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý 5. Bước 5: khoanh n ợ), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện khoanh n ợ hoặc trả lời khách h àng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị khoanh nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy 1. đ ịnh của pháp luật; (bản chính) Văn bản đề nghị khoanh nợ cho khách hàng của cơ quan qu ản lý Nh à nước cấp trên 2. theo phân cấp quản lý (đối với khách h àng là Doanh nghiệp nh à nước); (bản chính) Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn b ản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách 3. h àng là thể nhân); (bản chính) Trường hợp khách h àng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nư ớc thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ; (bản sao chứng thực)
  4. Thành phần hồ sơ Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 4. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 5. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT); bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị khoanh nợ (bản chính); Biên b ản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể: - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính) - Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác đ ịnh rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được 6. h ình thành từ vốn vay NHPT; (bản chính) - Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách h àng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền tại địa ph ương (như: UBND cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp qu ận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể; Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi 7. được khoanh nợ của khách hàng có sự ch ấp thuận của Chi nhánh NHPT. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.02 - Đơn đ ề nghị XLRR của Khách hàng hoặc Quyết định số 653/QĐ- 1. đ ại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật. NHPT ng... Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại đư ợc lập ngay Quyết định số 653/QĐ- 2. sau khi xảy ra thiệt hại . NHPT ng... Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại tài sản được Quyết định số 653/QĐ- 3. h ình thành từ vốn vay NHPT. NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nh à nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do các nguyên Thông tư 105 1. nhân khách quan b ất khả kháng: Thiên tai, m ất mùa, d ịch /2007/TT-BTC ng... b ệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư nhưng khách hàng
  6. Nội dung Văn bản qui định vẫn có khả năng trả đư ợc nợ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2