intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
6
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\trường hợp xử lý tsbđ không thoả thuận được phương thức xử lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Tư pháp; Chính quyền địa phương; Công an; cơ quan Thẩm định giá; cơ quan Bán đấu giá; cơ quan Đăng ký giao d ịch bảo đảm... Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
  2. Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu đối chiếu xác nhận số dư còn lại. Các bước Mô tả bước Tên bước Chi nhánh NHPT có công văn báo cáo và đề xuất xử lý TSBĐ gửi 1. Bước 1: NHPT. NHPT có công văn gửi Chi nhánh NHPT về việc đồng ý hoặc không 2. Bước 2: đồng ý (nêu rõ lý do) xử lý TSBĐ, để Chi nhánh căn cứ trả lời khách hàng Trường hợp đ ược NHPT đồng ý xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT thông báo b ằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các 3. Bước 3: bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao d ịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài
  3. Mô tả bước Tên bước sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Chi nhánh NHPT thực hiện giao nhận, thu giữ TSBĐ với bên b ảo đảm 4. Bước 4: để xử lý. 5. Bước 5: Khai thác, sử dụng TSBĐ trong thời gian chờ xử lý (nếu có) Tiến hành xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT tiến hành thực hiện xử lý TSBĐ theo một trong hai cách sau: - Bán đấu giá theo quy định; - Trường hợp TSBĐ (là đ ộng sản) có thể xác định được giá cụ thể, rõ ràng trên th ị trường thì NHPT được bán theo giá thị trường m à không ph ải qua thủ tục bán đấu giá; đồng thời NHPT có văn bản thông báo cho các bên liên quan. 6. Bước 6: - Trong trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất m à không thế ch ấp quyền sử dụng đất th ì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất đó được tiếp tục sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất giữa bên thế chấp và người sử dụng đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có tho ả thuận khác - Thanh toán thu n ợ từ việc xử lý TSBĐ.
  4. Mô tả bước Tên bước Đối chiếu, xác nhận số d ư n ợ còn lại: Sau khi TSBĐ đã được xử lý để thu hồi, Chi nhánh NHPT và khách hàng lập phiếu đối chiếu, xác nhận 7. Bước 7: số dư nợ còn lại, số siền thu thêm được từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác của khách hàng H ồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo xử lý TSBĐ của Chi nhánh NHPT gửi cho khách hàng và các bên cùng 1. nhận bảo đảm khác. 2. Báo cáo tài chính đến thời điểm đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng. Hợp đồng tín dụng (phụ lục hợp đồng tín dụng); Hợp đồng bảo đảm tiền vay (phụ 3. lục hợp đồng bảo đảm tiền vay). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định NHPT đư ợc xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật và theo tho ả thuận trong các trường hợp sau: a) Khách hàng có nợ quá hạn liên tiếp trong thời hạn 06 tháng đối với tín dụng đầu tư; b ) Trường hợp b ên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại, n ếu không thoả thuận đ ược việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo đảm đối với NHPT của các pháp nhân m ới và khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đ ầy đủ nghĩa vụ trả nợ trư ớc thời hạn theo yêu cầu của NHPT, thì NHPT có quyền xử lý TSBĐ để thu hồi nợ; Quyết định số 1. c) Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, hợp 42/QĐ-HĐQL ngà... đồng bảo lãnh tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ NHPT trước thời hạn, nh ưng không thực hiện hoặc thực h iện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ; d ) Trường hợp khách hàng bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trư ớc khi đến hạn trả nợ, thì n ghĩa vụ trả nợ tuy ch ưa đến hạn cũng được coi là đ ến hạn, n ếu khách h àng không trả đư ợc và không xử lý TSBĐ để trả n ợ th ì NHPT được xử lý TSBĐ để thu hồi nợ; đ ) Các trường hợp khác do các b ên tho ả thuận hoặc theo quy đ ịnh của pháp luật.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2