intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

66
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\trường hợp xử lý tsbđ theo thoả thuận', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Tư pháp; Chính quyền địa phương; Công an; cơ quan Thẩm định giá; cơ quan Bán đấu giá; cơ quan Đăng ký giao d ịch bảo đảm... Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị và quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm thì NHPT có quyền xử lý tài sản ngay - Đối với các tài sản
  2. bảo đảm khác : NHPT thoả thuận với các b ên có liên quan về thời hạn xử lý tài sản bảo đảm; nếu không có thoả thuận thì NHPT quyết định thời hạn xử lý tài sản bảo đảm, nhưng không trước bảy (07) ngày đối với động sản hoặc mười lăm (15) ngày đ ối với bất động sản, kể từ ngày thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu đối chiếu xác nhận số dư còn lại. Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng có công văn đề nghị xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) hoặc Biên bản làm việc giữa Chi nhánh NHPT và khách hàng về việc xử lý 1. Bước 1: TSBĐ (nếu có), gửi các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi tắt là Chi nhánh NHPT). Chi nhánh NHPT có công văn báo cáo và đề xuất xử lý TSBĐ gửi 2. Bước 2: NHPT.
  3. Mô tả bước Tên bước NHPT có công văn gửi Chi nhánh NHPT về việc đồng ý hoặc không 3. Bước 3: đồng ý (nêu rõ lý do) xử lý TSBĐ, để Chi nhánh căn cứ trả lời khách hàng Trường hợp đ ược NHPT đồng ý xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT thông báo b ằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên b ảo đảm và các 4. Bước 4: bên cùng nhận bảo đảm khác th eo địa chỉ được lưu giữ tại cơ quan đăng ký giao d ịch bảo đảm hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Chi nhánh NHPT thực hiện giao nhận, thu giữ TSBĐ với bên b ảo đảm 5. Bước 5: để xử lý. 6. Bước 6: Khai thác, sử dụng TSBĐ trong thời gian chờ xử lý (nếu có) Tiến hành xử lý TSBĐ: Chi nhánh NHPT phối hợp với các bên liên quan tiến hành thực hiện các bước xử lý TSBĐ như sau: - Xác định giá trị TSBĐ khi xử lý; 7. Bước 7: - Phương thức xử lý TSBĐ: + Bán TSBĐ: các bên thoả thuận về bên bán, bên bán có thể là: Chi nhánh NHPT bán; Bên b ảo đảm bán; Trường hợp hai bên cùng phối hơp bán thì phải ký biên b ản thoả thuận về việc bán TSBĐ; Trường hợp
  4. Mô tả bước Tên bước Uỷ quyền cho bên th ứ ba bán thì Chi nhánh NHPT có công văn u ỷ quyền cho bên thứ ba. Trường hợp không thoả thuận được thì Chi nhánh NHPT quyết định bên được bán. Việc bán TSBĐ phải được thực hiện qua hơp đồng mua bán; + NHPT nh ận chính TSBĐ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm; + NHPT nh ận các khoản tiền hoặc tài sản khác từ ngư ời thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ; + Phương thức khác do NHPT và các bên có liên quan thoả thuận. - Thanh toán thu n ợ từ việc xử lý TSBĐ. Đối chiếu, xác nhận số d ư n ợ còn lại: Sau khi TSBĐ đã được xử lý để thu hồi, Chi nhánh NHPT và khách hàng lập phiếu đối chiếu, xác nhận 8. Bước 8: số dư nợ còn lại, số siền thu thêm được từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác của khách hàng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng hoặc Biên bản làm việc giữa Chi 1. nhánh NHPT và khách hàng về xử lý TSBĐ.
  5. Thành phần hồ sơ 2. Báo cáo tài chính đến thời điểm đề nghị xử lý TSBĐ của khách hàng. Hợp đồng tín dụng (phụ lục hợp đồng tín dụng); Hợp đồng bảo đảm tiền vay (phụ 3. lục hợp đồng bảo đảm tiền vay). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định NHPT đư ợc xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật và theo tho ả thuận trong các trường hợp sau: a) Khách hàng có nợ quá hạn liên tiếp trong thời hạn 06 Quyết định số 1. tháng đối với tín dụng đầu tư; 42/QĐ-HĐQL ngà... b ) Trường hợp b ên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại, n ếu không thoả thuận đ ược việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bảo đảm đối với NHPT của các pháp nhân m ới và khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không
  6. Nội dung Văn bản qui định đ ầy đủ nghĩa vụ trả nợ trước thời hạn theo yêu cầu của NHPT, thì NHPT có quyền xử lý TSBĐ để thu hồi nợ; c) Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ NHPT trước thời hạn, nh ưng không thực hiện hoặc thực h iện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. d ) Trường hợp khách hàng bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trư ớc khi đến hạn trả nợ, thì n ghĩa vụ trả nợ tuy ch ưa đến hạn cũng được coi là đ ến hạn, n ếu khách h àng không trả đư ợc và không xử lý TSBĐ để trả n ợ th ì NHPT được xử lý TSBĐ để thu hồi nợ; đ ) Các trường hợp khác do các b ên tho ả thuận hoặc theo quy đ ịnh của pháp luật.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2