intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

115
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: sở giao dịch, chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước 1. Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ đ ề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và 2. Bước 2: lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân; : Nếu không đồng ý cấp một ph ần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh 3. Bước 3: NHPT có văn b ản thông báo cho Chủ đầu tư(nêu rõ lý do) Chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân 4. Bước 4: chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay. 5. Bước 5: Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có) . Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp 6. pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán theo nguyên tắc : Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá
  3. Mô tả bước Tên bước trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư; . Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đ ã thực hiện. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1 . Hợp đồng xây dựng nội bộ, các phụ lục bổ sung hợp đồng các tài liệu kèm theo 1. h ợp đồng (nếu có). 2 . Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác 2. nhận của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). 3 . Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận 3. của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). 4 . Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành 4. đ ã được xác nhận và đơn giá.
  4. Thành phần hồ sơ 5. 5 . Đề nghị rút vốn vay TDĐT của Chủ đầu tư (theo mẫu quy định của NHPT). 6. 6 . Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..). Chi nhánh NHPT ch ỉ nhận các tài liệu là bản chính hoặc bản sao được Chủ đầu tư 7. xác nh ận. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu Công văn số 4334/NHPT- 1. tư của Nhà nước TDTW n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Vốn vay tín dụng đầu tư của Nh à nước đư ợc giải ngân theo Quyết định số đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án
  5. Nội dung Văn bản qui định thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng 653/QĐ-NHPT ng... tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu tư dự án. Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù h ợp với các đ iều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà Quyết định số 2. th ầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn 653/QĐ-NHPT ng... (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nh à nước (trừ trư ờng hợp đư ợc Tổng giám đốc NHPT cho phép b ằng văn bản) Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn Quyết định số 3. vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký. 653/QĐ-NHPT ng... Tiền vay đư ợc chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường h ợp đơn vị thụ h ưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển Quyết định số 4. tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với 653/QĐ-NHPT ng... nhà thầu nước ngoài và các quy đ ịnh hiện h ành về thanh toán quốc tế
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2