CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX - BÀI 10

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
30
download

CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX - BÀI 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Network File System Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu dịch vụ NFS để thực thi cơ chế ánh xạ tài nguyên chia sẻ thành filesystem cục bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX - BÀI 10

  1. Hướng dẫn giảng dạy BÀI 10 Network File System Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Bài tập bắt Bài tập làm Mục tiêu Các mục chính buộc thêm Tổng quan về quá trình hoạt động Bài tập 10.1 Giới thiệu dịch vụ NFS I. (sách bài để thực thi cơ chế ánh của NFS tập) xạ tài nguyên chia sẻ II. Cài đặt NFS thành filesystem cục III. Cấu hình NFS bộ. Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 111/271
  2. Hướng dẫn giảng dạy I. Tổng quan về quá trình hoạt động của NFS NFS là dịch vụ hỗ trợ cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các máy chủ Linux. NFS được phát triển để cho phép hệ thống nội bộ có thể truy xuất một thư mục trên hệ thống máy khác bằng cách mount nó vào hệ thống tập tin cục bộ, người quản trị trên NFS Server chỉ cần xuất (export) các thư mục để cung cấp cho các NFS Client sử dụng. I.1. Một số luật chung khi cấu hình NFS Export các thư mục con của thư mục “/”. - Không xuất những thư mục con của những thư mục cha đã được export trước đó. - Chỉ được export hệ thống tập tin cục bộ. - I.2. Một số khái niệm chính về NFS Virtual filesystem (VFS) interface: là một kỹ thuật tự động chuyển hướng tất cả các truy - xuất đến NFS-mount file một cách thông suốt trên Remote Server. VFS giúp biến đổi yêu cầu định dạng file phù hợp trên NFS Server. Stateless Operation: là những chương trình đọc và ghi file trên hệ thống tập tin cục bộ dựa - vào hệ thống để theo dõi và ghi nhận vị trí đọc dữ liệu thông qua con trỏ địa chỉ pointer. Khi NFS Server không còn hoạt động (hoặc bị lỗi) thì NFS Client sẽ thiết lập lại giá trị cho pointer là 0 và NFS Client có thể phát hiện (detect) khi NFS Server hoạt động trở lại. Caching: trên NFS Client để lưu lại một số dữ liệu cần thiết vào hệ thống cục bộ, điều này - làm giảm lưu lượng truy xuất trên NFS Server. NFS Background Mounting: NFS Client sử dụng RPC để mount file trên remote server, nếu - Remote Server không tồn tại thì ta có thể dùng lệnh mount đặt tùy chọn bg để chỉ định khoảng thời gian đợi trong 1 tuần. Hard and Soft Mounts: Hard mount có ý nghĩa rằng quá trình mount file sẽ luôn luôn được - tiến hành trên foreground hoặc background để đảm bảo tính thống nhất dữ liệu. Soft mount là quá trình sử dụng RPC để mount remote file system, một khi RPC bị lỗi và lặp lại nhiều lần dẫn tới hoạt động của NFS bị fail dẫn tới sự thống nhất dữ liệu không được đảm bảo. NFS Versions: NFS hiện tại có 3 phiên bảng 2, 3, and 4. Đối với Version 2 hỗ trợ kích thước - tới 4GB, bị giới hạn 8 KB trong mỗi lần đọc và ghi dữ liệu. NFS Version 3 hỗ trợ kích thước file tới 264 – 1 bytes, có khả năng điều chỉnh kích thước việc đọc/ghi dữ liệu giữa NFS Client và NFS Server. NFS Version 4 tương tự như NFS Version 3 nhưng được tích hợp thêm một số tính năng như lock file và mout file được được tích hợp vào NFS Daemon và được thực hiện một cách độc lập. Các NFS Daemons quan trọng như: Portmap là Daemon quan trọng quản lý kết nối cho ứng - dụng, Portmap listen trên TCP port 111, ngoài ra còn có NFS Daemon, NFSLOCK Daemon, NETFS Daemon. II. Cài đặt NFS NFS được cài đặt mặc định trên Redhat Linux, mặc định NFS được hoạt động khi hệ thống khởi động, ta có thể dùng một số lệnh sau đây để kiểm tra NFS được cài đặt trong hệ thống: Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 112/271
  3. Hướng dẫn giảng dạy # rpm -qa | grep nfs redhat-config-nfs-1.1.3-1 ; kết quả hiển thị nfs-utils-1.0.1-3.9 ; kết quả hiện thị # rpm -q portmap portmap-4.0-57 ; kết quả hiển thị III. Cấu hình NFS III.1. Cấu hình NFS Server Cả hai NFS Server và NFS Client đều phải cài NFS package. Trên NFS Server cần phải có các daemon portmap, nfs, and nfslock, sau đó ta tiến hành cấu hình NFS trong file /etc/exports #/etc/exports Dòng 1: /data/files *(ro,sync) - Dòng 2: /home 192.168.1.0/24(rw,sync) - Dòng 3: /data/test *.my-site.com(rw,sync) - Dòng4: /data/database 192.168.1.203/32(rw,sync) - Giải thích một số ví dụ về cấu hình NFS trên file /etc/exports Dòng 1: Chỉ được đọc trên /data/files từ bất kỳ mạng nào. - Dòng 2: Read/Write trên thư mục /home từ tất cả các máy trên mạng 192.168.1.0 - Dòng 3: Read/Write trên thư mục /data/test từ tất cả các máy trong miền my-site.com - Dòng 4: Read/Write trên thư mục /data/database từ máy 192.168.1.203 - Sau khi ta cấu hình xong ta phải reactive lại NFS server để cập nhật lại thông tin cấu hình. III.1.1 Khởi động NFS Server: Đặt tính năng hệ thống cho các dịch vụ: # chkconfig --level 35 nfs on # chkconfig --level 35 nfslock on # chkconfig --level 35 portmap on Khởi tạo các dịch vụ liên quan. #service portmap start #service nfs start # service nfslock start III.1.2 Kiểm tra hoạt động NFS Ta có thể dùng lệnh rpcinfo để kiểm tra danh sách các portmapper đã được đăng ký trên host. # rpcinfo -p localhost Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 113/271
  4. Hướng dẫn giảng dạy program vers proto port 100000 2 tcp 111 portmapper 100000 2 udp 111 portmapper 100003 2 udp 2049 nfs 100003 3 udp 2049 nfs 100021 1 udp 1024 nlockmgr 100021 3 udp 1024 nlockmgr 100021 4 udp 1024 nlockmgr 100005 1 udp 1042 mountd 100005 1 tcp 2342 mountd 100005 2 udp 1042 mountd 100005 2 tcp 2342 mountd 100005 3 udp 1042 mountd 100005 3 tcp 2342 mountd III.2. Cấu hình NFS Client Cấu hình mount NFS tự động thông qua file /etc/fstab ta thực hiện các bước sau: Bước 1. Khi cấu hình NFS Client ta phải khởi động NFS. - # chkconfig --level 35 netfs on # chkconfig --level 35 nfslock on # chkconfig --level 35 portmap on #service portmap start # service netfs start # service nfslock start Kiểm tra hoạt động của NFS # rpcinfo -p program vers proto port 100000 2 tcp 111 portmapper 100000 2 udp 111 portmapper 100024 1 udp 32768 status 100024 1 tcp 32768 status 100021 1 udp 32769 nlockmgr 100021 3 udp 32769 nlockmgr Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 114/271
  5. Hướng dẫn giảng dạy 100021 4 udp 32769 nlockmgr 100021 1 tcp 32769 nlockmgr 100021 3 tcp 32769 nlockmgr 100021 4 tcp 32769 nlockmgr 391002 2 tcp 32770 sgi_fam Bước 2. Mount một tài nguyên từ NFS Server bằng cách dùng /etc/fstab - MountPoint Type Options Dump FSCK 192.168.1.100:/data/files /mnt/nfs nfs soft,nfsvers=2 0 0 Bước 3. Thực hiện lệnh mount –a để thực thi file /etc/fstab - # mkdir /mnt/nfs # mount –a ; cập nhật lại file exports # ls /mnt/nfs ISO ISO-RedHat kickstart RedHat Mount NFS file thông qua lệnh: # mount -t nfs 192.168.1.100:/data/files /mnt/nfs # ls /mnt/nfs ISO ISO-RedHat kickstart RedHat III.3. Kích hoạt file /etc/exports Khi ta thay đổi cấu hình trong file /etc/exports thì ta phải restart lại NFS. # exportfs -a Export chỉ có entry mới trong file /etc/exports dùng lệnh # exportfs -r Xóa hay thay đổi một thư mục đã chia sẻ qua NFS ta phải umount thư mục đó bằng lệnh umount sau đó sửa đổi lại tập tin /etc/fstab, sau đó tiến hành reload lại NFS bằng lệnh exportfs –ua. # umount /mnt/nfs # exportfs -ua # exportfs –a III.4. Troubleshooting NFS Server Để theo dõi và xử lý các sự cố trên NFS ta thực hiện một số lệnh sau: Liệt kê các export directory: - #showmount -a Liệt kê các mounting file system - Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 115/271
  6. Hướng dẫn giảng dạy #df -F nfs Thống kê lỗi trên NFS - #nfsstat –s Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 116/271

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản