Chương 1: Giới thiệu chung về máy ngắt SF6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
326
lượt xem
134
download

Chương 1: Giới thiệu chung về máy ngắt SF6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy cắt là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện có điện ở trạng thái bình th-ờng và tự động đóng cắt mạch điện khi có sự cố. Mắt cắt thực hiện đóng cắt bằng bộ truyền động: bằng tay hoặc tự động. 12.. Yêu cầu của máy ngắt: - Cắt tự động và đủ nhanh đây là hai yêu cầu quan trọng của máy ngắt. - Làm việc tin cậy. - Có khả năng thực hiên đóng lập lại. - Kích th-ớc nhỏ, dễ kiểm tra và thay thế. - An toàn khi cắt (không gây cháy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Giới thiệu chung về máy ngắt SF6

  1. Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ m¸y ng¾t SF6 1.1. §Þnh nghÜa: M¸y c¾t lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cã ®iÖn ë tr¹ng th¸i b×nh th-êng vµ tù ®éng ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn khi cã sù cè. M¾t c¾t thùc hiÖn ®ãng c¾t b»ng bé truyÒn ®éng: b»ng tay hoÆc tù ®éng. 1.2. Yªu cÇu cña m¸y ng¾t: - C¾t tù ®éng vµ ®ñ nhanh ®©y lµ hai yªu cÇu quan träng cña m¸y ng¾t. - Lµm viÖc tin cËy. - Cã kh¶ n¨ng thùc hiªn ®ãng lËp l¹i. - KÝch th-íc nhá, dÔ kiÓm tra vµ thay thÕ. - An toµn khi c¾t (kh«ng g©y ch¸y næ, kh«ng g©y qu¸ ®iÖn ¸p khi c¾t). 1.3. Ph©n lo¹i m¸y ng¾t: Dùa vµo m«i tr-êng dËp hå quang * M¸y ng¾t dÇu: Gåm hai lo¹i  M¸y c¾t nhiÒu dÇu.  M¸y c¾t Ýt dÇu. * M¸y ng¾t khÝ nÐn: Dïng kh«ng khÝ nÐn ë ¸p suÊt 16 – 28 ata ®Ó c¸ch ®iÖn vµ dËp hå quang. M¸y c¾t khÝ nÐn chia ra lµm ba lo¹i  Kh«ng cã dao c¸ch ly.  Cã dao c¸ch ly.  M¸y c¾t kh«ng khÝ chÌn. * M¸y ng¾t khÝ SF6: Tõ n¨m 1969 nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt m¸y ng¾t SF6 víi ®iÖn ¸p cao vµ siªu cao ¸p víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc n»m trong kho¶ng 3
  2. – 800 KV, dßng ®iÖn ng¾t lªn ®Õn 80 KA ¸p suÊt khÝ SF6 trong buång dËp hå quang 7 – 8(ata) vá b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng sø c¸ch ®iÖn. §Ó t¨ng hiÖu øng dËp hå quang trong m«i tr-êng khÝ vµ gi¶m kÝch th-íc c¸ch ®iÖn ng-êi ta sö dông khÝ SF6. Lo¹i khÝ nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - ë ¸p suÊt b×nh th-êng ®é bÒn cña khÝ SF6 gÊp 2,5 lÇn so víi kh«ng khÝ, cßn ë ¸p suÊt 2 at(0,2 Mpa) ®é bÒn ®iÖn ¸p cña khÝ nµy t-¬ng ®-¬ng víi dÇu m¸y biÕn ¸p. - Kh¶ n¨ng dËp hå quang cña buång hå quang dËp kiÓu thæi däc khÝ SF6 lín gÊp 5 lÇn so víi kh«ng khÝ, v× vËy gi¶m ®-îc thêi gian ch¸y cña hå quang, t¨ng kh¶ n¨ng c¾t, t¨ng tuæi thä tiÕp ®iÓm. - SF6 lµ lo¹i khÝ tr¬, kh«ng ph¶n øng víi oxy, hi®r«, Ýt bÞ ph©n tÝch thµnh c¸c khÝ thµnh phÇn. Mét n¨m gi¶m 1% khÝ SF6 nªn l©u ph¶i thay thÕ. Nh-îc ®iÓm chÝnh cña lo¹i khÝ nµy lµ nhiÖt ®é ho¸ láng thÊp. ë ¸p suÊt 13,1 at(1,31 Mpa) nhiÖt ®é ho¸ láng cña nã lµ 00C, cßn ë ¸p suÊt thÊp 3,5 at (0,35 Mpa) lµ -400C. V× vËy lo¹i SF6 chØ dïng ë ¸p suÊt kh«ng cao ®Ó tr¸nh ph¶i dïng thiÕt bÞ h©m nãng. MÆt kh¸c khÝ nµy chØ cã chÊt l-îng tèt khi kh«ng cã t¹p chÊt. M¸y ng¾t SF6 ®-îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o cho mäi cÊp c¸ch ®iÖn ¸p cao ¸p tõ 3KV ®Õn 800KV bëi tÝnh n¨ng -u viÖt cña nã: kh¶ n¨ng c¾t lín, khÝch th-íc nhá gän, ®é an toµn tin cËy cao, tuæi thä cao, chi phÝ b¶o d-ìng thÊp. Nh×n qua qua ®é bÒn ®iÖn cña SF6 so víi c¸c lo¹i kh¸c ta thÊy ®-îc -u ®iÓm cña lo¹i m¸y nµy. Upd (KV) SF6 DÇu biÕn ¸p
  3. Kh«ng khÝ KhÝ quyÓn 1 2 p(ata) §å thÞ biÓu diÔn quan hÖ gi÷a ®iÖn ¸p phãng ®iÖn chäc thñng vµ ¸p suÊt
  4. Ch-¬ng 2: tÝnh chän kÕt cÊu cña m¸y ng¾t SF6 Tõ nh÷ng -u ®iÓm cña khÝ SF6 ®· nªu trªn nªn m¸y ng¾t SF6 nhá gän h¬n m¸y ng¾t dÇu, buång dËp hå quang cña m¸y ng¾t SF6 cã ¸p suÊt nhá h¬n m¸y ng¾t kh«ng khÝ nÐn. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu tµi liÖu vµ quan s¸t thùc tÕ m¸y ng¾t SF6 em chän kÕt cÊu m¸y ng¾t SF6 do h·ng Schneider chÕ t¹o. 2.1. M¹ch vßng dÉn ®iÖn: M¹ch vßng dÉn ®iÖn lµ bé phËn dÉn ®iÖn vµo vµ lÊy ®iÖn ra cña m¸y ng¾t, hÖ thèng m¹ch vßng dÉn ®iÖn gåm cã: a) Thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh: - Cã tiÕt diÖn trßn, lµ trô rçng. - VËt liÖu lµm thanh dÉn lµ ®ång. b) §Çu nèi: §©y lµ mét phÇn tö rÊt quan träng, ®é bÒn cña nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÖn ¸p ®Æt lªn m¸y ng¾t, nã cã chøc n¨ng nèi c¸c bé phËn cña hÖ thèng m¹ch vßng dÉn ®iÖn víi nhau vµ lµ n¬i ®-a ®iÖn vµo vµ lÊy ®iÖn ra cña m¸y ng¾t. c) TiÕp ®iÓm: §©y lµ bé ph©n quan träng cña khÝ cô ®iÖn nãi chung vµ m¸y ng¾t nãi riªng. TiÕp ®iÓm cã chøc n¨ng ®ãng ng¾t trong m¸y ng¾t, do ®ã khi lµm viÖc tiÕp ®iÓm ph¶i chÞu mét dßng ®iÖn lín vµ ph¶i chÞu nhiÖt ®é rÊt cao (nhÊt lµ khi ng¾t m¹ch). Do vËy, víi dßng ®iÖn ®Þnh møc 1000A ta chän kÕt cÊu tiÕp ®iÓm d¹ng hoa huÖ, vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm lµm b»ng ®ång lµ thÝch hîp nhÊt.
  5. 2.2. Buång dËp hå quang: Khi ®ãng c¾t gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh cã hå quang ph¸t sinh, hå quang ®ùc dËp t¾t trong m«i tr-êng khÝ SF6. Cã hai ph-¬ng ph¸p thæi hå quang: - Thæi tõ: Dïng tõ tr-êng ®Ó kÐo dµi hå quang. Ph-¬ng ph¸p nµy hiÖn nay Ýt dïng. - Theo nguyªn t¾c tù thæi: Dïng c¬ cÊu pittong – tiÕp ®iÓm. Qua ph©n tÝch ta chän kÕt cÊu buång dËp hå quang theo nguyªn t¾c tù thæi. 2.3. C¬ cÊu truyÒn ®éng: Sö dông ®éng c¬ ®iÖn n¹p n¨ng l-îng vµo lo xo ng¨t. 2.4. KÕt cÊu c¸c bé phËn dÉn ®iÖn: - Mçi pha sö dông mét buång dËp hå quang nªn viÖc tÝnh to¸n c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c pha chØ cÇn tÝnh to¸n ë ®Çu voµ vµ ®Çu ra trªn mét pha cßn c¸c pha kh¸c t-¬ng tù nh- thÕ. - C¸ch ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn mang ®iÖn víi ®Êt ta chän kÕt cÊu sø trô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản