Chương 1: Khái quát về kinh tế học

Chia sẻ: Nguyen Van Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
370
lượt xem
132
download

Chương 1: Khái quát về kinh tế học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập tham khảo về các dạng bài tập môn kinh tế vi mô, chương 1: trắc nghiệm khái quát về kinh tế học. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Khái quát về kinh tế học

 1. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT V KINH T H C 1. Kinh t h c là b môn khoa h c xã h i nghiên c u cách th c: a. Qu n lý doanh nghi p sao cho có lãi b. L n tránh v n khan hi m cho nhi u kh năng s d ng khác nhau và c nh tranh nhau. c. T o ra v n may cho cá nhân trên th trư ng ch ng khoán. d. Phân b ngu n l c khan hi m c a xã h i cho nhi u kh năng s d ng khác nhau. 2. Câu nào sau ây thu c kinh t vĩ mô: a. T l th t nghi p nhi u nư c r t cao. b. T c tăng trư ng GDP bình quân trong giai o n 1991-1997 Vi t Nam kho ng 8.5%. c. T l l m phát Vi t Nam trong th p k 20 dư i 15% m i năm. d. C 3 câu u úng. 3. Kinh T h c th c ch ng nh m: a. Mô t và gi i thích các s ki n, các v n kinh t 1 cách khách quan có cơ s khoa h c. b. ưa ra nh ng l i ch d n ho c nh ng quan i m ch quan c a các cá nhân. c. Gi i thích các hành vi ng x c a các t bào kinh t trong các lo i th trư ng. d. Không có câu nào úng. 4. Câu nào sau ây thu c kinh t vi mô. a. T l th t nghi p Vi t Nam hi n nay m c cao. b. L i nhu n kinh t là ng l c thu hút các doanh nghi p m i gia nh p vào các nghành s n xu t. c. Chính sách tài chính, ti n t là công c i u ti t c a chính ph trong n n kinh t . d. T l l m phát Vi t Nam năm 1996 không quá m c 2 con s . 5. V n nào sau ây thu c kinh t chu n t c: a. M c tăng GDP Vi t Nam năm 1995 là 9.5% b. T l l m phát Vi t Nam năm 1995 là 12.7% c. Giá d u th gi i tăng hơn 3 l n gi a năm 1973 và 1974. d. C n ph i có 1 hi u thu c mi n phí cho ngư i già và tr em. 6. Khái ni m kinh t nào sau ây không th lý gi i ư c b ng ư ng gi i h n năng l c s n xu t. a. Khái ni m chi phí cơ h i. b. Khái ni m cung-c u c. Quy lu t chi phí cơ h i tăng d n. d. ý tư ng v s khan hi m 7. M t n n kinh t t ch c s n xu t có hi u qu v i ngu n tài nguyên khan hi m khi: a. Gia tăng s n lư ng c a m t hàng này bu c ph i gi m s n lư ng c a m t hàng kia. b. Không th nào gia tăng s n lư ng c a m t hàng này mà không c t gi m s n lư ng c a m t hàng khác. c. N m trên ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 1
 2. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô d. Các câu trên u úng. 8. Các v n cơ b n c a n n kinh t c n gi i quy t là: a. S n xu t ra s n ph m gì? s lư ng bao nhiêu? b. S n xu t b ng phương pháp nào? c. S n xu t cho ai? d. Các câu trên u úng. 9. Công c phân tích nào nêu lên các k t h p khác nhau gi a 2 hàng hoá có th s n xu t ra trong khi các ngu n l c ư c s d ng có hi u qu . a. ư ng gi i h n năng l c s n xu t. b. ư ng c u. c. ư ng ng lư ng. d. T ng s n ph m qu c dân. 10. Trong mô hình kinh t th trư ng t do, các v n cơ b n c a h th ng kinh t ư c gi i quy t. a. Thông qua các v n c a chính ph . b. Thông qua th trư ng. c. Thông qua th trư ng và các k ho ch c a chính ph . d. Các câu trên u úng. 11. Giá cà phê trên th trư ng tăng 10% d n n m c c u v cà phê trên th trư ng gi m 5% v i các i u ki n khác không i. V n này thu c v : a. Kinh t h c vi mô, chu n t c. b. Kinh t h c vĩ mô, chu n t c. c.Kinh t h c vi mô, th c ch ng. d. Kinh t h c vĩ mô, th c ch ng. 12. S khác nhau gi a th trư ng s n ph m và th trư ng ngu n l c là ch trong th trư ng s n ph m: a. Ngu n l c ư c mua bán, còn trong th trư ng ngu n l c s n ph m ư c mua bán. b. Ngư i tiêu dùng là ngư i mua, còn trong th trư ng ngu n l c ngư i s n xu t là ngư i mua. c. Ngư i tiêu dùng là ngư i bán, còn trong th trư ng ngu n l c ngư i s n xu t là ngư i bán. d. Ngư i tiêu dùng v a là ngư i mua v a là ngư i bán, gi ng như trong s n xu t th trư ng ngu n l c. 13. Khác nhau căn b n gi a mô hình kinh t th trư ng t do và n n kinh t h n h p là: a. Nhà nư c qu n lý ngân sách. b. Nhà nư c tham gia qu n lý n n kinh t . c. Nhà nư c qu n lý các qu phúc l i xã h i. d. Các câu trên u sai. 14. Câu nào là kinh t h c chu n t c? a. T l làm phát gi m xu ng m c dư i 10% m i năm. b. L m phát gi m nên chính ph ph i m r ng ho t ng c a mình. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 2
 3. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô c. M c thu nh p Nh t cao hơn Vi t Nam. d. Không nên khuy n khích m i ngư i u ng rư u và ph i ánh thu cao vào rư u. 15. Câu nào thu c kinh t h c vi mô? a. T l l m phát Vi t Nam th p hơn so v i nh ng năm 80. b. Trong tháng này giá lương th c ã cao hơn. c. i u ki n khí h u thu n l i có nghĩa là mùa màng s b i thu năm nay. d. T l th t nghi p Tp HCM th p hơn t l th t nghi p bình quân trong c nư c. 16. Y u t nào dư i ây không ph i là ngu n l c? a. D u. b. Lao ng. c. Than. d. S t. e. T t c các y u t trên u là ngu n l c. 17. Ví d nào sau ây thu c v kinh t h c th c ch ng? a. "N u giá tăng thì lư ng mua s gi m" b. "chi phí cơ h i biên tăng" c. "L m phát ít hơn 3%" d. "Nhi u ph n ngày nay tìm vi c làm hơn so v i th p niên 40" e. T t c các câu trên. 18. Ví d nào sau ây thu c v kinh t h c chu n t c? a. "N u giá tăng thì lư ng mua s gi m" b. "Chi phí cơ h i biên tăng" c. "Thu nh p nên ư c phân ph i công b ng" d. "Th y S chi tiêu nhi u hơn M v chăm sóc y t " e. "Giá c a b t mỳ gi m sau năm 1911 sau khi l m phát ư c i u ch nh" 19. Ví d nào sau ây thu c v kinh t h c chu n t c? a. "Ch có công b ng n u như ngư i giàu óng thu nhi u hơn ngư i nghèo" b. "Th t không công b ng n u như ngư i giàu óng thu nhi u hơn" c. "Thu nh p nên ư c phân ph i công b ng" d. "Chính ph không nên can thi p vào nên kinh t , ngay c nó không hi u qu " e. T t c các câu trên u úng. 20. Bi u dư i ây trình bày ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a m t n n kinh t mà ch s n xu t th c ph m (food) và máy móc (machines). Machines Food i m d u hoa th ch ra r ng s ph i h p gi a 2 hàng hoá này thì: a. Không th th c hi n ư c. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 3
 4. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô b. Có th th c hi n ư c nhưng không hi u qu . c. Có th th c hi n ư c và hi u qu . d. Không th th c hi n ư c và hi u qu . f. T t c các câu trên u úng. 21. Bi u dư i ây trình bày ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a m t n n kinh t mà ch s n xu t th c ph m (food) và máy móc (machines). Machines Food i m d u hoa th ch ra r ng s ph i h p gi a hai hàng hoá này thì: a. Không th th c hi n ư c. b. Có th th c hi n ư c nhưng không hi u qu . c. Có th th c hi n ư c và hi u qu . d. Không th th c hi n ư c và hi u qu . e. Không th th c hi n ư c và không hi u qu . f. T t c các câu trên u úng. 22. Bi u dư i ây trình bày ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a m t n n kinh t mà ch s n xu t th c ph m (food) và máy móc (machines). Machines Food i m d u hoa th ch ch ra r ng s ph i h p gi a 2 hàng hoá này thì: a. Không th th c hi n ư c. b. Có th th c hi n ư c nhưng không hi u qu . c. Có th th c hi n ư c và hi u qu . d. Không th th c hi n ư c và hi u qu e. Không th th c hi n ư c và không hi u qu f. T t c các câu trên u úng. 23. Hình B is m t ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 4
 5. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô Theo nh nghĩa hãy ch ra r ng n u chúng ta s n xu t G1 hàng hoá(goods), chúng ta có th s n xu t: Goods Go G1 So S2 S1 Services Figure B a. ít nh t S1 d ch v (services) b. ít nh t So d ch v (services) c. H u h t So d ch v (services) d. H u h t S2 d ch v (services) e. H u h t S1 d ch v (services) f. T t c các câu trên u sai. 25. Hình B is m t ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Goods Go G1 So S2 S1 Services Figure B ư ng gi i h n kh năng s n xu t này là m t ví d c a: a. M i quan h ngh ch chi u. b. M i quan h cùng chi u. c. M i quan h tr c ti p. d. M i quan h k t h p. e. M i quan h m nh. f. T t c các câu trên u úng. 26. Hình B is m t ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Goods Go G1 So S2 S1 Services Figure B Trong hình B, ngu n l c có s n là k thu t, chúng ta không th s n xu t: a. S2 và G0 b. S0 và G0 Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 5
 6. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô c. G1 và S1 d. G1 và S2 e. T t c các i m trên u có th s n xu t ư c. 27. Hình B is m t ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Goods Go G1 So S2 S1 Services Figure B Trong hình B, n u chúng ta tăng s n xu t hàng hoá (goods) t G1 t i G0, thì s lư ng d ch v (service) s n xu t ra chúng ta ph i t b là: a. S2-S0 b. S1-S2 c. S1-S0 d. S0 e. T t c các câu trên u úng. 28. Hình B is m t ư ng gi i h n kh năng s n xu t. Goods Go G1 So S2 S1 Services Figure B Trong hình B, n u chúng ta tăng s n xu t hàng hoá (goods) t G1 t i G0 thì chi phí cơ h i s tăng trong s n xu t hàng hoá là. a. S2-S0 c a d ch v (services) b. S1-S0 c a hành hoá (goods) c. S1-S0 c a d ch v (services) d. Kho n ti n mà d ch v (services) ki m ư c. e. Không câu nào úng. 29. ây là bi u c a ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a nư c C ng Hoà Schizphrenia. Bia chơi 5000 1000 6000 800 7000 500 Chi phí cơ h i s tăng t 5000 lên 6000 ơn v bia là: Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 6
 7. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô a. $200 b. 1000 ơn v chơi. c. 1000 ơn v bia. d. 200 ơn v chơi. e. T t c các câu trên u úng 30. ây là bi u c a ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a nư c C ng Hoà Schizphrenia. Bia chơi 5000 1000 6000 800 7000 500 N u tăng s n xu t chơi t 500 lên 800 ơn v thì chi phí cơ h i c a vi c tăng thêm 300 ơn v chơi là: a. 1000 ô la b. 1000 ơn v bia c. Lãng phí ngu n l c, không hi u qu . d. 300. e. Không câu nào úng. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 7
 8. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô CHƯƠNG III. LÝ THUY T HÀNH VI NGƯ I TIÊU DÙNG 1. ư ng tiêu th giá c là: a. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi giá c m t s n ph m thay i, các y u t khác không i. b. T p h p nh ng ti p i m gi a hai ư ng ng ích và ư ng ngân sách khi giá s n ph m và thu nh p u thay i. c. T p h p các ti p i m gi a ư ng ng ích và ư ng ngân sách khi thu nh p thay i các y u t khác không i. d. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi giá các s n ph m thay i, thu nh p không i. 2. ưòng tiêu th thu nh p là: a. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi giá c các s n ph m thay i, thu nh p không i. b. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi giá c m t s n ph m thay i, các yêu t còn l i không i. c. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi thu nh p thay i, các y u t còn l i không i. d. T p h p các ph i h p t i ưu gi a hai s n ph m khi thu nh p và giá c các s n ph m u thay i. 3. i m ph i h p t i ưu ( t TUmax) gi a hai s n ph m X và Y là: a. Ti p i m gi a ư ng ng ích và ư ng ngân sách. b. Ti p i m gi a ư ng ng ích và ư ng ng phí. c. Ti p i m gi a ư ng ng lư ng và ư ng ng phí. d. Ti p i m gi a ư ng ng lư ng và ư ng ngân sách. 4. ư ng ngân sách là: Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 8
 9. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô a. T p h p các ph i h p t i ưu có th gi a 2 s n ph m mà ngư i tiêu th có th mua khi thu nh p không i. b. T p h p các ph i h p t i ưu có th gi a 2 s n ph m mà ngư i tiêu th có th mua khi thu nh p thay i. c. T p h p các ph i h p t i ưu có th gi a 2 s n ph m mà ngư i tiêu th có th mua khi giá s n ph m thay i. d. T p h p các ph i h p t i ưu có th gi a 2 s n ph m mà ngư i tiêu th có th mua v i giá s n ph m cho trư c và thu nh p không thay i. 5. Gi i quy t nào sau ây không ư c c p n khi phân tích s thích trong lý thuy t v s l a ch n c a ngư i tiêu dùng: a. S ưu thích là hoàn ch nh nghĩa là nó th hi n s so sánh và x p lo i t t c m i th hàng hoá. b. S ưa thích có tính b c c u. c. Thích nhi u hơn ích (lo i hàng hoá t t). d. Không có câu nào. 6. Thu nh p tăng, giá không thay i, khi ó: a. d c ư ng ngân sách thay i. b. ư ng ngân sách d ch chuy n song song sang ph i. c. ư ng ngân sách tr nên ph ng hơn. d. ư ng ngân sách d ch chuy n song song sang trái. 7. d c ư ng ngân sách ph n ánh: a. Sư ưa thích có tính b c c u. b. S ưa thích là hoàn ch nh. c. T l thay th gi a hai hàng hoá. d. Các trư ng h p trên u sai 8. Ph i h p t i ưu c a ngư i tiêu dùng là ph i h p tho mãn i u ki n: a. d c c a ư ng ngân sách b ng d c c a ư ng ng ích. b. T l thay th biên gi a các hàng hoá b ng t giá c a chúng. c. ư ng ngân sách ( ư ng tiêu dùng) ti p xúc v i ư ng ng ích ( ư ng cong bàng quan). d. các câu trên u úng. 9. Khi t t i ưu hoá h u d ng thì h u d ng biên t ơn v cu i cùng c a các hàng hoá ph i b ng nhau (MUx=MUy=...=MUn). i u này: a. úng hay sai tuỳ theo s thích c a ngư i tiêu dùng. b. úng hay sai tuỳ theo thu nh p c a ngư i tiêu dùng. c. úng khi giá các hàng hoá b ng nhau. d. Luôn luôn sai. 10. Gi s ngư i tiêu dùng dùng h t ti n lương mua hai hàng hoá X và Y. N u giá hàng hoá X và Y u tăng lên g p hai, ng th i ti n lương c a ngư i tiêu dùng cũng tăng lên g p hai thì ư ng ngân sách c a ngư i tiêu dùng s : a. D ch chuy n song song sang ph i. b. Xoay quanh i m c t v i tr c tung sang ph i. c. Không thay i. d. D ch chuy n song song sang trái. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 9
 10. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô 11. Trên th , tr c tung bi u th s lư ng c a s n ph m Y; tr c hoành bi u th s lư ng c a s n ph m X. d c ư ng ngân sách ( ư ng gi i h n tiêu dùng) b ng 3, có nghĩa là: a. MUx = 3MUy b.MUy = 3MUx c. Px = 1/3 Py d. Px = 3Py 12. Gi nh ngư i tiêu dùng luôn chi tiêu h t thu nh p và ch mua hai s n ph m X và Y. Khi giá tăng lên (các y u t không thay i) thì ngư i này mua s n ph m Y nhi u hơn, chúng ta có th k t lu n, v tính ch t co giãn c a c u theo giá i v i s n ph m X c a ngư i này là: a. Co giãn ơn v . b. Co giãn ít. c. Không th xác nh. d. Co giãn nhi u. 13. Khi t ng h u d ng gi m, h u d ng biên: a. Dương và tăng d n. b. Âm và gi m d n. c. Dương và gi m d n d. Âm và tăng d n. 14. ư ng ng ích c a hai s n ph m X và Y th hi n: a. Nh ng ph i h p khác nhau c a hai s n ph m X và Y v i thu nh p nh t nh. b. Nh ng ph i h p khác nhau c a hai s n ph m X và Y t o ra m c h u d ng khác nhau. c. Nh ng ph i h p khác nhau c a hai s n ph m X và Y cùng t o ra m c h u d ng như nhau. d. Không có câu nào úng. 15. d c c a ư ng ngân sách ( ư ng gi i h n tiêu dùng) th hi n: a. S ánh i c a hai s n ph m trên th trư ng. b. T giá gi a hai s n ph m. c. Khi mua thêm m t ơn v s n ph m này c n gi m b t s lư ng mua s n ph m kia v i thu nh p không i. d. Các câu trên u úng. 16. M t ngư i tiêu dùng ang m t i m trên ư ng ngân sách c a m t mình mà t i ó ư ng này c t m t ư ng cong bàng quan, ngư i tiêu dùng này: a. ã t i a hoá l i ích. b. Nên di chuy n xu ng m t ư ng bàng quan th p hơn cho phù h p v i ngân sách c. Nên di chuy n lên m t ư ng bàng quan cao hơn t i a hoá l i ích. d. T t c u úng. 17. N u h u d ng biên là âm (MU < 0 ) thì ta có th bi t r ng. a. T ng h u d ng là âm. b. T ng h u d ng tăng lên m t lư ng nh hơn khi s n lư ng tăng. c. Hàng hoá là hàng c p th p. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 10
 11. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô d. C n gi m mua m t lư ng s n ph m nh t nh. e. Không có câu nào úng. 18. Có hai hàng hoá mà ngư i tiêu dùng ph i l a ch n. N u giá c c a hai hàng hoá tăng lên g p ôi, khi thu nh p không i. i u này s làm cho ư ng ngân sách c a ngư i tiêu dùng s : a. D ch chuy n ra ngoài nhưng không song song v i ư ng ngân sách cũ. b. D ch chuy n vào trong nhưng song song v i ư ng ngân sách cũ. c. D ch chuy n vào trong nhưng không song song v i ư ng ngân sách cũ. d. Không h d ch chuy n. 19. S chênh l ch gi a giá mà ngư i tiêu dùng s n sàng tr cho m t ơn v hàng hoá và giá th c s ngư i tiêu dùng ph i tr khi mua m t ơn v hàng hoá ư c g i là: a. T ng giá tr nh n ư c khi tiêu dùng hàng hoá ó. b. co giãn c a c u. c. Th ng dư c a nhà s n xu t. d. Th ng dư c a ngư i tiêu dùng. 20. Tìm câu sai trong nh ng câu dư i ây: a. ư ng ng ích th hi n t t c các ph i h p v hai lo i hàng hoá cho ngư i tiêu dùng có cùng m t m c tho mãn. b. T l thay th biên th hi n s ânh i gi a hai lo i hàng hoá sao cho t ng m c tho mãn không i. c. Các ư ng ng ích không c t nhau. d. ư ng ng ích luôn có d c b ng t s giá c c a hai lo i hàng hoá. BÀI T P CHƯƠNG II Bài 1: M t ngư i có thu nh p I = 1000 vt. Ngư i ó dùng s ti n thu nh p ư c mua hai s n ph m X và Y v i giá như sau: Px = 100 vt , Py = 200 vt. B ng h u d ng c a ngư i ó khi chi tiêu cho hai s n ph m X và Y như sau: X TUx MUx Y TUy MUy 1 50 50 1 100 100 2 98 48 2 190 90 3 143 45 3 270 80 4 183 40 4 340 70 5 219 36 5 400 60 6 249 30 6 456 56 7 272 23 7 506 50 8 290 18 8 536 30 9 298 8 9 556 20 10 298 0 10 566 10 1.Vi t phương trình ư ng ngân sách. Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 11
 12. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô Phương trình ư ng ngân sách có d ng: X.Px + Y.Py = I => X.100 + Y.200 = 1000 => X + 2Y = 10 2. Ngư i ó s phân ph i thu nh p như th nào tiêu dùng cho hai s n ph m nói trên sao cho t ư c h u d ng cao nh t. Ta có, MUx = TUx – TUx-1 MUy = TUy – TUy-1 Thay s vào ta tính ư c MUx và MUy như b ng trên. G i X và Y là s lư ng s n ph m X và Y. t i a hoá tho mãn ngư i tiêu dùng thì ph i ch n ph i h p các s n ph m sao cho tho mãn 2 i u ki n: MUx MUy Px Py (1) X.Px + Y.Py = I (2) - Có 4 c p th a mãn i u ki n (1). •X=1 ; Y=1 •X=3 ; Y=2 •X=4 ; Y=3 •X=6 ; Y=5 - Xét i u ki n (2) ta th y • X1 và Y1 = 1x100 + 1x200 = 300 -> không th a mãn i u ki n (2) • X3 và Y2 = 3x100 + 2x200 = 700 -> không th a mãn i u ki n (2) • X4 và Y3 = 4x100 + 3x200 = 1000 -> th a mãn i u ki n (2) • X6 và Y5 = 6x100 + 5x200 = 1600 -> không th a mãn i u ki n (2). V y, ngư i tiêu dùng s mua 4 s n ph m X và 3 s n ph m Y t h u d ng t i a. 3.Tính t ng h u d ng mà ngư i ó t ư c. T ng h u d ng ngư i ó t ư c là: TUmax = TUx4 + TUy3 = 183 + 270 = 453 vhd. Bài 2: M t ngư i có thu nh p I = 1150 vt. Ngư i ó dùng s ti n thu nh p ư c mua hai s n ph m X và Y v i giá như sau: Px = 50 vt , Py = 150 vt. B ng h u d ng c a ngư i ó khi chi tiêu cho hai s n ph m X và Y như sau: X TUx MUx Y TUy MUy 1 40 40 1 65 65 2 76 36 2 116 51 3 106 30 3 162 46 4 129 23 4 201 39 Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 12
 13. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô 5 149 20 5 231 30 6 166 17 6 257 26 7 179 13 7 277 20 8 189 10 8 293 16 9 197 8 9 305 12 10 199 2 10 310 5 1.Vi t phương trình ư ng ngân sách. Phương trình ư ng ngân sách có d ng: X.Px + Y.Py = I => X.50 + Y.150 = 1150 => X + 3Y = 23 2. Ngư i ó s phân ph i thu nh p như th nào tiêu dùng cho hai s n ph m nói trên sao cho t ư c h u d ng cao nh t. Ta có, MUx = TUx – TUx-1 MUy = TUy – TUy-1 Thay s vào ta tính ư c MUx và MUy như b ng trên. G i X và Y là s lư ng s n ph m X và Y. t i a hoá tho mãn ngư i tiêu dùng thì ph i ch n ph i h p các s n ph m sao cho tho mãn 2 i u ki n: MUx MUy Px Py (1) X.Px + Y.Py = I (2) - Có 3 c p th a mãn i u ki n (1). •X=6 ; Y=2 •X=7 ; Y=4 •X=8 ; Y=5 - Xét i u ki n (2) ta th y • X6 và Y2 = 6x50 + 2x150 = 600 -> không th a mãn i u ki n (2) • X7 và Y4 = 7x100 + 4x200 = 950 -> không th a mãn i u ki n (2) • X8 và Y5 = 8x100 + 5x200 = 1150 -> th a mãn i u ki n (2) V y, ngư i tiêu dùng s mua 8 s n ph m X và 5 s n ph m Y t h u d ng t i a. 3.Tính t ng h u d ng mà ngư i ó t ư c. T ng h u d ng ngư i ó t ư c là: TUmax = TUx8 + TUy5 = 189 + 231 = 420 vhd. Bài 4: M t ngư i tiêu th có thu nh p I = 1200 dùng mua hai s n ph m X và Y v i giá tương ng là Px = 100, Py = 300. M c th a mãn ngư i này ư c th hi n qua hàm s : TU = X.Y 1. Xác nh h u d ng biên c a X và Y. Ta có: Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 13
 14. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô TU MUx (TU)’X = Y X TU MUy (TU)’Y = X Y 2. Xác nh phương án tiêu dùng t i ưu và t ng h u d ng t i a t ư c. G i X, Y là s lư ng hàng hóa X và Y. t i a hoá th a mãn ngư i tiêu dùng thì ph i ch n ph h p các s n ph m sao cho th a mãn 2 i u ki n: MUx MUy Y X Px Py 100 300 X.Px + Y.Py = I X.100 + Y.300 = 1200 X=6 Y=2 V y ngư i tiêu dùng s mua 6 s n ph m X và 2 s n ph m Y t h u d ng t i a. T ng h u d ng mà ngư i ó t ư c là: TUmax = TUX6 + TUY2 Bài 3 M t ngư i tiêu dùng 3 m t hàng A, B, C m i m t hàng mang l i cho anh ta m t l i ích biên ư c cho trong b ng sau: A B C S lư ng MUA S lư ng MUB S lư ng MUC 1 75 1 62 1 60 2 69 2 54 2 48 3 60 3 48 3 37 4 45 4 40 4 23 5 36 5 34 5 10 6 21 6 20 6 2 7 6 7 10 7 0 Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 14
 15. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô 1. N u anh ta có thu nh p I = 360.000 ng mua 3 m t hàng hoá trên giá 3 hàng hóa u b ng nhau và b ng 30.000 ng/1 ơn v thì anh ta s mua bao nhiêu hàng hóa A, B, C t ư c s l a ch n h p lý. Ta có, PA = PB = PC = 30.000. Khi giá 3 hàng hoá b ng nhau thì t t i a hóa h u d ng, h u d ng biên t ơn v cu i cùng c a hàng hoá này b ng nhau t c là: MUA = MUB = MUC. V y, mu n t i a hoá h u d ng thì ph i th a mãn 2 i u ki n: MUA MUB MUC PA PB PC (1) A.PA + B.PB + C.PC (2) Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 15
 16. www.vnedoc.com Bài t p kinh t vi mô Trư ng H Công Nghi p TP.HCM 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản