intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Th.S. Hoàng Văn Kình

Chia sẻ: Nguyen Quan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

92
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Khái quát về kinh tế vĩ mô thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô, trình bày các nội dung kiến thức cần nắm sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, khái niệm cơ bản và hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ của kinh tế vĩ mô, tổng cung và tổng cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Th.S. Hoàng Văn Kình

 1. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ Biên soạn chính: Th.S. Hoàng Văn Kình Th.S. Phan Thế Công 1 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 2. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Giới thiệu tµi liÖu tham kh¶o  Gi¸o tr×nh c hÝnh: Kinh tÕ häc VÜ m«, Bé Gi¸o dô c vµ §µo t¹o , 2005.  S ¸c h tham kh¶o :  Nguyên lý Kinh tế hoc tâp 2, N.Gregory Mankiw, NXB Thông Kê ̣ ̣ ́  Kinh tế hoc tâp 2 Paul A.Samuelson và William D.Nordhaus, ̣ ̣ NXB Chinh trị Quôc gia ́ ́  Kinh tế hoc tâp 2 David Begg, Stanley Fisher, NXB Giao duc. ̣ ̣ ́ ̣  Macroeconomics, R.Dornbusch & S.Fischer, 8th Edition,  Macroeconomics, N.Gregory Mankiw, Fourth Edition  Economics, David Begg, Fourth Edition,  Bai tâp Kinh tế vĩ mô, Trường ĐHTM – Ths Vũ Thị Minh ̀ ̣ Phương, NXB Thông Kê. ́ 2 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 3. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Giíi thiÖu né i dung c h­¬ng tr×nh 1. Kh¸i qu¸t kinh tÕ häc vÜ m« 2. Lý thuyÕt x¸c ®Þnh s ¶n l­îng 3. ChÝnh s ¸ch tµi kho ¸ 4. TiÒn tÖ vµ c hÝnh s ¸ch tiÒn tÖ 5. L¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp 6. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở 3 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 4. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Né i dung c ña c h­¬ng 1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cø u c ña Kinh tÕ vÜ m« 2. Kh¸i niÖm c ¬ b¶n vµ hÖ thè ng kinh tÕ vÜ m« 3. Môc tiªu vµ c «ng c ô c ña Kinh tÕ vÜ m«  Mô c tiªu s ¶n l­îng , viÖc lµm, æ n ®Þnh g i¸ c ¶, kinh tÕ ®è i ng o ¹i, ph©n phè i thu nhËp c «ng b»ng  C«ng c ô : ChÝnh s ¸c h tµi kho ¸, tiÒn tÖ, thu nhËp, kinh tÕ ®è i ng o ¹i 1. Tæ ng cung vµ tæ ng cÇu  Tæ ng c ung , tæ ng c Çu, c ©n b»ng tæ ng c ung vµ tæ ng c Çu. 4 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 5. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM I. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn c øu Kinh tÕ vÜ m« 1. Kinh tÕ vÜ m« vµ mét s è luËn ®iÓm  Co i träng c hÝnh s ¸c h (tiÒn tÖ, tµi kho ¸)  Co i träng ®iÒu c hØnh tù ®é ng  Thùc c hø ng kiÓm ®Þnh 1. §èi t­îng nghiªn cø u  C¸c c hØ tiªu kinh tÕ vÜ m«: T¨ng tr­ë ng , l¹m ph¸t, thÊt ng hiÖp, xuÊt nhËp khÈu, ...  ChÝnh s ¸c h, c «ng c ô c ña kinh tÕ vÜ m«  C¸c quan hÖ kinh tÕ vÜ m« 1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn c øu  Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝc h thùc ng hiÖm  Ph­¬ng ph¸p s uy luËn l«g Ýc  Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng 5 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 6. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM II. Kh¸i niÖm c ¬ b¶n vµ hÖ thè ng KTVM  C¸c yÕu tè s ¶n xuÊt, Giíi h¹n kh¶ n¨ng s ¶n xuÊt, c hi phÝ c ¬ hé i,  YÕu tè s ¶n xuÊt: Lao ®é ng , vè n, c «ng ng hÖ kü thuËt, ®Êt ®ai, ...  Giíi h¹n kh¶ n¨ng s ¶n xuÊt – khan hiÕm ng uån lùc  Chi phÝ c ¬ hé i vµ quy luËt c hi phÝ c ¬ hé i t¨ng dÇn  Quy luËt thu nhËp g i¶m dÇn vµ quy luËt c hi phÝ t¨ng  BiÓu c Çu vµ ®­ê ng c Çu, biÓu c ung vµ ®­ê ng c ung  BiÓu c Çu vµ ®­ê ng c Çu  BiÓu c ung vµ ®­ê ng c ung  Mé t s è thuËt ng ÷:  GDP, GNP, GNP b×nh qu©n ®Çu ng ­ê i, GNP danh ng hÜa, GNP thùc , t¨ng tr­ë ng kinh tÕ, l¹m ph¸t, thÊt ng hiÖp 6 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 7. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM CHU KỲ KINH TẾ VÀ SỰ THIẾU HỤT SẢN LƯỢNG  Chu kỳ kinh tế là sự giao động của GNP thực tế xung quanh xu hướng tăng lên của sản lượng tiềm năng.  Độ lệch giữa sản lượng tiềm năng và sản lượng thực tế gọi là sự thiếu hụt sản lượng.  Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có khả năng sản xuất được trong điều kiện toàn dụng nhân công và không gây lạm phát.  Sự thiếu hụt sản lượng = (Sản lượng tiềm năng – Sản lượng thực tế). 7 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 8. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM HÖ thèng kinh tÕ vÜ m«  The o P.A. Samuels on (1915), hÖ thèng kinh tÕ vÜ m« ®­îc ®Æc tr­ng bëi ®Çu ra, ®Çu vµo, vµ hé p ®en kinh tÕ vÜ m«  §Çu vµo: c ¸c biÕn s è phi kinh tÕ (thêi tiÕt, chiÕn tranh, d©n s è,…), c¸c t¸c ®éng chÝnh s ¸c h (c ¸c c«ng cô cña Nhµ n­íc).  §Çu ra: S¶n l­îng, viÖc lµm, gi¸ c¶, xuÊt – nhËp khÈu.  YÕu tè trung t©m cña hÖ thè ng lµ hép ®e n kinh tÕ vÜ m«, cßn gäi lµ nÒn kinh tÕ vÜ m«. Hai lực lượng quyết định hộp đen là tổng cung và tổng cầu. 8 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 9. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM III. Môc tiªu vµ c«ng c ô cña Kinh tÕ vÜ m« ­ S¶n l­îng N¨m GDP % t¨ng N¨m GDP % t¨ng 1994 1785349 8.3 2000 273666 6.8 1995 195567 9.5 2001 292535 6.9 1996 213833 9.3 2002 313247 7.1 1997 231264 8.1 2003 336242 7.3 1998 244596 5.8 2004 362435 7.8 1999 256272 4.8 2005 392989 8.4 9 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 10. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM CÁC MỤC TIÊU CHUNG  §¹t s ¶n l­îng thùc tÕ cao, tốc đ ộ tăng trưởng nhanh.  Mục tiêu tạo ra nhiều công ăn - việc làm.  Mục tiêu ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát.  Mục tiêu mở rộng kinh tế đối ngoại.  Mục tiêu phân phối công bằng. 10 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 11. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM T¨ng tr­ë ng kinh tÕ c ña mé t s è n­íc c h©u ¸ tõ 1999­2004 11 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 12. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM GDP ®Çu ng ­ê i tÝnh the o s ø c mua t­¬ng ®­¬ng 1999­2003 12 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 13. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM ViÖc lµm, thÊt nghiÖp – Tû lÖ thÊt nghiÖp thµnh thÞ ViÖt Nam (%) 2000 6.42 2002 6.01 2003 5.78 2004 5.60 2005 5.31 2006 2007 2008 13 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 14. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM ViÖc lµm, thÊt nghiÖp (tiÕp)  T¹o nhiÒu viÖc lµm, thÊt nghiÖp thÊp  C¬ cÊu viÖc lµm phï hîp víi ngµnh vµ nghÒ ®µo t¹o  Phï hîp vÒ kh«ng gian vµ thêi gian 14 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 15. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM TỶ LỆ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 1994 14.4 2000 ­0.6 1995 12.3 2001 0.8 1996 4.5 2002 4.0 1997 3.8 2003 3.0 1998 9.2 2004 9.5 1999 0.7 2005 8.4 15 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 16. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Môc tiªu æn ®Þnh gi¸ c¶  æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ kiÒm c hÕ l¹m ph¸t  L¹m ph¸t d­¬ng, thÊp (l¹m ph¸t mé t con s è)  Tè c ®é l¹m ph¸t æ n ®Þnh ë møc 2%­5% ë ViÖt Nam. 16 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 17. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM MỤC TIÊU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i  Më ré ng c ¸c chÝnh s ¸c h ®èi ngo¹i (chÝnh s ¸c h ngo ¹i giao)  C©n b»ng c ¸n c ©n thanh to¸n  XuÊt nhËp khÈu  §Çu t­ trùc tiÕp  §Çu t­ g i¸n tiÕp 17 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 18. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Kim ng ạc h xuÊt khÈu (USD) N¨m XK % t¨ng N¨m XK % t¨ng 1994 4054 36 2000 14482 26 1995 5449 34 2001 15029 4 1996 7255 33 2002 16706 11 1997 9185 27 2003 20149 20 1998 9360 2 2004 26485 31 1999 11541 23 2005 32442 22 2006 2008 2007 2009 18 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 19. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM Ph©n phè i thu nhËp c «ng b»ng  HÖ s è ®¸nh g i¸ ph©n phè i thu nhËp c ©n b»ng Thu nhập cộng dồn A Gini = A+ B A B Dân s ố c ộng dồn  ViÖt Nam: Gini=3.4 19 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 20. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG I ĐHTM C«ng c ô – ChÝnh s ¸c h tµi kho¸  Hai c «ng c ô  Chi tiªu c hÝnh phñ  ThuÕ  T¸c ®é ng ng¾n h¹n  Thay ®æ i tæ ng c Çu  T¸c ®é ng ®Õn g i¸ c ¶ vµ s ¶n l­îng c ña nÒn kinh tÕ  T¸c ®é ng dµi h¹n  Thay ®æ i c ¬ c Êu kinh tÕ  T¨ng tr­ë ng dµi h¹n 20 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2