intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Son

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Nhiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

72
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Khái quát kinh tế vĩ mô" trong bài giảng Kinh tế học vĩ mô dưới đây để nắm bắt được những nội dung về kinh tế học và kinh tế học và kinh tế vĩ mô, các vấn đề về kinh tế vĩ mô, các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Son

 1. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ ThS. Nguyễn Thị Son nguyenthison2001@yahoo.com BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 2. Ngành học: Khối ngành kinh tế Số đơn vị học trình: 3 Trình độ: Sinh viên Đại học Phân bổ thời gian: ­ Lý thuyết: 30 tiết ­ Bài tập: 15 tiết Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 3. Mục tiêu của học phần: - Trang  bị  cho  sinh  viên  các  khái  niệm  cơ  bản và các nguyên lý chung của Kinh tế Vĩ  mô.   - Trang  bị  cho  sinh  viên  các  nguyên  lý  vận  hành  của  nền  kinh  tế  ở  mức  độ  vĩ  mô  thông  qua  phân  tích  một  số  mô  hình  kinh  tế vĩ mô cơ bản  - Trang  bị  cho  sinh  viên  những  công  cụ  và  hiểu  biết  căn  bản  về  phân  tích  chính  sách  kinh tế vĩ mô. 
 4. Mô tả vắn tắt môn học: Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng Chương 4: Thị trường tiền tệ
 5. Tài liệu học tập Giáo trình chính : Kinh tế vĩ mô, TS Dương Tấn Diệp – NXB Thống kê (2007) Tài liệu tham khảo Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô (2000), Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, NXB Thống Kê.
 6. Tiêu chuẩn đánh giá : 1. Kiểm tra giữa kỳ: 30% Thi cuối kỳ: 70% 2. Thang điểm: 10
 7. Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 8. MỤC TIÊU 1. Kinh tế học và kinh tế học vĩ mô 2. Các vấn đề của kinh tế vĩ mô 3. Mục tiêu của kinh tế học vĩ mô 4. Các công cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ
 9. SÔ LÖÔÏC VEÀ SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KINH TEÁ HOÏC 1. Nhöõng tö töôûng kinh teá ñaàu tieân Thôøi kyø coå ñaïi: TRUNG HOA PHÖÔNG ÑOÂNG    AÁN ÑOÄ      AI CAÄP COÅ ÑAÏI HY LAÏP PHÖÔNG TAÂY LA MAÕ Caùc tö töôûng kinh teá ñaàu tieân ñaõ xuaát hieän, nhöng chöa coù heä thoáng;  chæ ñöôïc theå hieän thoâng qua caùc taùc phaåm cuûa caùc khoa hoïc khaùc 
 10. SÔ LÖÔÏC VEÀ SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KINH TEÁ HOÏC 1. Nhöõng tö töôûng kinh teá ñaàu tieân Thôøi kyø Trung coå: THÔØI KYØ ÑAÀU (SÔ KYØ TRUNG COÅ- Bò aûnh höôûng TK V-XI) nhöõng giaùo lyù quan nieäm ñaïo TRUNG COÅ TRUNG KYØ TRUNG COÅ ñöùc cuûa xaõ ho (TK XII-XV) phong kieán Khoa hoïc kinh t HAÂU KYØ chöa theå ra ñôø TRUNG COÅ (TK XVI-XVII)
 11. 2. GIA ÑÌNH CAÂY KINH TEÁ CN Troïng thöông TK XVII-XVIII QUESNEY, 1758 A. SMITH, 1776 LÉON WALRAS T.R.MALTHUS, 1798 A.MARSHALL D. RICARDO, 1817 J.S. MILL, 1848 LIEÂN XOÂ, IRVING FISHER K. MARX, 1867 ÑOÂNG AÂU J.M.KEYNES, 1936 NEÀN KINH TEÁ CHUYEÅN ÑOÅI P.SAMUELSON TRUNG QUOÁC TRÖÔØNG PHAÙI CHÍNH THOÁNG HIEÄN ÑAÏ
 12. I. KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 1. Kinh tế học: Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức phân bổ và sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm để đáp ứng nhu cầu vô hạn của con người. 2. Kinh tế học vi mô: Kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi của các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định và tác động lẫn nhau trong một thị trường nào đó. Nó nghiên cứu nền kinh tế ở giác độ chi tiết, riêng lẻ.
 13. 3. Kinh tế học vĩ mô: Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự hoạt động của toàn bộ nền kinh tế ở giác độ tổng thể. Mối quan hệ: Kinh tế vi mô nghiên cứu những tế bào, những bộ phận của nền kinh tế, còn kinh tế vĩ mô nghiên cứu tổng thể nền kinh tế được cấu thành từ những tế bào ấy.
 14.  Kinh teá hoïc vó moâ (Macroeconomics): Toång theå neàn kinh teá, taùc  ñoäng quan laïi cuûa caùc  caáu khoái lôùn  KINH TEÁ HOÏC Caùc chæ tieâu cuûa neàn  VÓ MOÂ kinh teá (GDP, GNP, thaát nghieäp,  Laïm phaùt…)  Vai troø, caùc chính saùch,  coâng cuï cuûa nhaø nöôùc
 15. Nhöõng taùc nhaân vaø chu trình cuûa neàn kinh teá: a. Caùc taùc nhaân chuû yeáu: Hoä gia ñình (ngöôøi tieâu duøng) Caùc doanh nghieäp Neàn  Caùc cô quan kinh teá haønh chính Caùc ngaân haøng  vaø Cty baûo hieåm Caùc quoác gia  Khaùc nhau
 16.  Bieåu ñoà voøng chu chuyeån (Circular – flow diagram) Doanh thu Chi tieâu THÒ TRÖÔØNG HAØNG  HOÙA VAØ DÒCH VUÏ Caùc doanh nghieäp baùn Haøng   Caùc hoä gia ñình mua Haøng hoùa hoùa,  vaø dòch vuï dòch vuï DOANH NGHIEÄP HOÄ GIA ÑÌNH 1. Saûn xuaát vaø baùn Td 1. Mua vaø tieâu duøng Ti CHÍNH haøng hoùa, dòch vuï haøng hoùa, dòch vuï    PHUÛ 2. Thueâ vaø söû duïng 2. Sôû höõu vaø cho thueâ Tr caùc nhaân toá saûn xuaát Caùc nhaân toá saûn xuaát Ñaàu vaøo cho  Lao ñoäng, ñaát saûn xuaát Thò tröôøng nhaân  ñai, tö baûn Tieàn löông  toá saûn xuaát ñòa toâ,  Caùc hoä gia ñình baùn Thunhaäp Lôïi nhuaän Caùc doanh nghieäp mua
 17. II. CÁC VẤN ĐỀ CỦA KINH TẾ VĨ MÔ Sản lượng quốc gia: Sản lượng quốc gia chính là giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong nền kinh tế ở một thời kỳ nhất định nào đó. Lạm phát: Lạm phát là sự tăng lên của mức giá chung trong nền kinh tế. Thất nghiệp: Thất nghiệp là tình trạng của những người đang trong độ tuổi lao động, có khả năng làm việc, đang tìm việc nhưng chưa có việc làm.
 18. III MỤC TIÊU CỦA KINH TẾ VĨ MÔ: 1. Hiệu quả: Điểm Máy tính Xe hơi (chiếc) (chiếc) A 1000 0 B 900 10 C 750 20 D 550 30 E 300 40 F 0 50  
 19. 1000 1000 Đường PPF 900 Máy tính 800 750 600 550 400 300 200 xe hơi 0 0 0 10 20 30 40 50
 20. 2. Tăng trưởng: Khi đường PPF dịch chuyển ra bên ngoài do nguồn lực của nền kinh tế tăng lên, khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ tăng lên, gọi là tăng trưởng kinh tế.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=72

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2