intTypePromotion=1

Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược

Chia sẻ: Nguyen Dac Bun | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
302
lượt xem
92
download

Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 1: những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược

 1. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 2. NHAÄN DIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC “Một doanh nghiệp, một tổ chức không có chiến lược. Cũng giống như một con tàu không có bánh lái. Không biết sẽ đi về đâu”
 3. CÓ CHIẾN LƯỢC THÌ TA SẼ TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI: “CHÚNG TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU VÀ ĐI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT”
 4. I. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC
 5. 1. Khái niệm chiến lược a. Nguồn gốc phát triển  Nguồn gốc từ ngữ thì từ Strategy (chiến lược) xuất phát từ chữ Strategos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa ‘vị tướng”.  Như vậy, khaùi nieäm chieán löôïc xuaát phaùt töø trong quaân söï, coù töø thôøi xa xöa trong lòch söû.
 6. Ý nghĩa chiến lược trong quân sự: Ch ie á n lö ô ïc la ø s ö û d u ïn g h ô ïp ly ù B IN H LÖÏC t ro n g nhöõng KHOÂN G GIAN v a ø THÔØI GIAN c u ï t h e å ñ e å k h a i t h a ù c CÔ HOÄI t a ïo S ÖÙC MAÏN H TÖÔN G Ñ OÁI ñ e å g ia ø n h THAÉN G LÔÏI t ro n g c u o ä c c h ie á n .
 7.  Sau theá chieán thöù II baét ñaàu öùng duïng roäng raõi trong kinh teá & quaûn lyù. Được xem như một trong những cơ sở lý luận quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia có thể phát triển nhanh và bền vững hơn.
 8. Ý nghĩa chiến lược trong kinh tế: Chiến lược là hành động để chiến thắng bản thân (chiến lược phát triển) và chiến thắng đối thủ (chiến lược cạnh tranh) để có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường kinh doanh đầy biến động.
 9. b. Khái niệm chiến lược Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức và các cách thức, phương thức để đạt được những mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu của tổ chức, đón nhận được các cơ hội, né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại do những nguy cơ từ môi trường bên ngoài.
 10. CƠ NGUY ĐIỂM ĐIỂM CƠ HỘI Y ẾU MẠNH CHIẾN MỤC TIÊU CƠ LƯỢC BẢN DÀI HẠN CÁCH THỨC, PHƯƠNG THỨC
 11. 2. Chiến lược kinh doanh
 12. a. Khái niệm chiến lược kinh doanh So sánh chiến lược quân sự với chiến lược áp dụng vào hoạt động kinh doanh 1. BINH LÖÏC 1. NGUOÀN LÖÏC 2. KHOÂNG GIAN 2. THÒ TRÖÔØNG 3. THÔØI GIAN 3. CÔ HOÄI 4. SÖÙC MAÏNH 4. LÔÏI THEÁ TÖÔNG ÑOÁI CAÏNH TRANH 5. THAÉNG LÔÏI 5. PHAÙT TRIEÅN 6. CUOÄC 6. CAÏNH TRANH CHIEÁN
 13. b. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chieán löôïc kinh doanh laø quaù trình phoái hôïp vaø söû duïng hôïp lyù nguoàn löïc trong nhöõng thò tröôøng xaùc ñònh, nhaèm khai thaùc cô hoäi kinh doanh taïo ra lôïi theá caïnh tranh ñeå taïo ra söï phaùt trieån oån ñònh vaø beàn
 14. Ba câu hỏi về chiến lược kinh doanh quyết định vận mệnh tổ chức là:  Tổ chức của chúng ta đang ở đâu ?  Chúng ta muốn đi đến đâu ? (nhằm xác định rõ ngành kinh doanh cần đạt được, nhóm khách hàng cần phục vụ và mục tiêu mong muốn)  Làm thế nào để đến được vị trí cần đến hoặc đạt được mục tiêu mong muốn ?
 15. c. Ba vấn đề cơ bản của chiến lược kinh doanh Đây là những mối quan hệ nền tảng của chiến lược kinh doanh, nhằm đảm bảo thực hiện thành công chiến lược. LÔÏI THEÁ PHAÙT NGUOÀN CAÏNH TRIEÅN LÖÏC TRANH  Ñieåm coát loõi cuûa chieán löôïc laø tìm ra cách thức toái öu ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu kinh doanh  Cô sôû chính cuûa chieán löôïc laø khai thaùc nguoàn löïc taïo lôïi theá caïnh tranh trong nhöõng raøng buoäc veà moâi tröôøng caïnh tranh vaø nguoàn löïc
 16. d. Các khía cạnh của chiến lược kinh doanh Theo tác giả Mintzberg (1995) trong cuốn “The Strategy Process” thì các khía cạnh của chiến lược kinh doanh bao gồm 5 chữ P: Plan (Kế hoạch) – Pattern (Mô thức) – Position (Vị thế) – Perspective (Quan niệm) – Ploy (Mưu lược)
 17. Cụ thể là: Plan (Kế hoạch): chuỗi các hành động được dự định một cách nhất quán. Pattern (Mô thức): Sự kiên định về hành vi. Position (Vị thế): Sự phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó.
 18. Cụ thể là: Perspective (Quan niệm): cách thức để nhận thức về thế giới. Ploy(Thủ thuật, mưu lược): con đường, kế sách, cách thức để đối phó với các đối thủ.
 19. PLOY (MÖU LÖÔÏC) P LAN POSITION PERSPECTIVE (HOÏACH (VÒ TRÍ) (TRIEÅN VOÏNG) ÑÒNH) PATTERN (MOÂ THÖÙC)
 20. e. Nội dung của chiến lược kinh doanh 1. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT ÑÖÔÏC CHIEÁN 2. CAÙC QUYEÁT ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC LÖÔÏC 3. CAÙC CHÍNH SAÙCH THÍCH HÔÏP PHAÛI BAO 4. CAÙC KEÁ HOAÏCH & CHÖÔNG GOÀM TRÌNH HAØNH ÑOÄNG CUÏ THEÅ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2