Chương 2 - Hệ thống

Chia sẻ: Le Quang Duan Duan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
93
lượt xem
13
download

Chương 2 - Hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 2 - hệ thống', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2 - Hệ thống

 1. CHƯƠNG II H TH NG Lê Vũ Hà Đ I H C QU C GIA HÀ N I Trư ng Đ i h c Công ngh 2009 Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 1 / 14
 2. H Th ng và Các Thu c Tính c a H Th ng H th ng là gì? M t h th ng là m t th c th ho t đ ng khi có tín hi u đ u vào (kích thích) và sinh ra tín hi u đ u ra (đáp ng). Nói cách khác, m t h th ng đư c đ c trưng b i m i quan h gi a tín hi u đ u vào và tín hi u đ u ra: y(t) = T[x(t)], đó x(t) là tín hi u vào, y(t) là tín hi u ra, và T là phép bi n đ i đ c trưng cho h th ng. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 2 / 14
 3. H Th ng và Các Thu c Tính c a H Th ng Mô hình toán h c c a h th ng M i quan h gi a tín hi u ra và tín hi u vào c a h th ng, nói cách khác là hành vi c a h th ng, có th đư c bi u di n b ng m t mô hình toán h c. Mô hình toán h c cho phép xác đ nh h th ng: xác đ nh tín hi u ra khi bi t tín hi u vào. Mô hình toán h c đư c s d ng trong vi c phân tích và thi t k h th ng. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 3 / 14
 4. H Th ng và Các Thu c Tính c a H Th ng Các thu c tính c a h th ng Tính tuy n tính Tính b t bi n Tính nhân qu Tính n đ nh Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 4 / 14
 5. Các Ví D v H Th ng H th ng truy n thông tương t Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 5 / 14
 6. Các Ví D v H Th ng H th ng truy n thông s Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 6 / 14
 7. Các Ví D v H Th ng H th ng đi u khi n Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 7 / 14
 8. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng liên t c và h th ng r i r c Các h th ng có tín hi u vào, tín hi u ra và các tín hi u s d ng trong h th ng đ u là các tín hi u theo th i gian liên t c đư c g i là các h th ng liên t c. Các h th ng có tín hi u vào và tín hi u ra là các tín hi u theo th i gian r i r c đư c g i là các h th ng r i r c. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 8 / 14
 9. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng tĩnh và h th ng đ ng Các h th ng tĩnh, còn đư c g i là h th ng không b nh , là nh ng h th ng trong đó giá tr c a tín hi u ra ch ph thu c giá tr c a tín hi u vào cùng th i đi m. Các h th ng đ ng, còn đư c g i là h th ng có b nh , là nh ng h th ng trong đó giá tr c a tín hi u ra ph thu c c vào giá tr trong quá kh c a tín hi u vào. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 9 / 14
 10. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng đơn bi n và h th ng đa bi n H th ng SISO (Single-input single-output): m t bi n vào và m t bi n ra. H th ng SIMO (Single-input multiple-output): m t bi n vào và nhi u bi n ra. H th ng MISO (Multiple-input single-output): nhi u bi n vào và m t bi n ra. H th ng MIMO (Multiple-input multiple-output): nhi u bi n vào và nhi u bi n ra. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 10 / 14
 11. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng tuy n tính và h th ng phi tuy n M t h th ng đ c trưng b i m t phép bi n đ i T đư c g i là h th ng tuy n tính khi đi u ki n sau đây luôn đư c th a mãn: T[αx1 (t) + βx2 (t)] = αT[x1 (t)] + βT[x1 (t)] Các h th ng không th a mãn đi u ki n tuy n tính nói trên đư c g i là h th ng phi tuy n. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 11 / 14
 12. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng b t bi n và h th ng bi n đ i theo th i gian M t h th ng đư c g i là b t bi n theo th i gian khi m i quan h gi a tín hi u ra và tín hi u vào không b ph thu c vào th i đi m b t đ u, nghĩa là: y(t) = T[x(t)] ⇒ ∀t0 : y(t − t0 ) = T[x(t − t0 )] Các h th ng không th a mãn đi u ki n b t bi n nói trên đư c g i là h th ng bi n đ i theo th i gian. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 12 / 14
 13. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng nhân qu và h th ng phi nhân qu M t h th ng đư c g i là nhân qu n u tín hi u ra c a h th ng ch có th ph thu c các giá tr c a tín hi u vào hi n t i và trong quá kh ch không th ph thu c vào các giá tr tương lai c a tín hi u vào. M t h th ng phi nhân qu là h th ng mà tín hi u ra có th ph thu c vào c các giá tr tương lai c a tín hi u vào. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 13 / 14
 14. Các Lo i H Th ng và Tính Ch t H th ng n đ nh và h th ng không n đ nh M t h th ng đư c g i là n đ nh n u tín hi u ra luôn có gi i h n h u h n khi tín hi u vào có gi i h n h u h n, nghĩa là: |x(t)| < ∞ → |y(t)| = |T[x(t)]| < ∞ M t h th ng không th a mãn đi u ki n nói trên là h th ng không n đ nh. Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hi u và H th ng 2009 14 / 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản