intTypePromotion=3

Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá

Chia sẻ: Tạ Văn Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

0
597
lượt xem
180
download

Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hoá trên cơ sở các chứng từ kế toán. -Mọi tình hình biến động tăng giảm (nhập, xuất) và số hiện có của vật tư, hàng hoá đều được phản ánh thường xuyên, liên tục trên các TK vật tư hàng hoá (TK 151,152,153, 156). - Cuối kỳ kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hoá tồn kho với số liệu vật tư hàng hoá tồn kho trên sổ kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá

 1. Ch­¬ng 3 KÕ to ¸n vËt t­, hµng ho ¸ Biªn so¹n: Ths. NguyÔn ThÞ Hoµ NCS. §oµn Ngäc L­u 1 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 2. Né i dung ng hiªn c ø u 3.1 NhiÖm vô kÕ to ¸n c ¸c lo ¹i vËt t­, hµng ho ¸ 3.2 Ph©n lo ¹i vµ ng uyªn t¾c ®¸nh g i¸ VT, HH 3.3 KÕ to ¸n c hi tiÕt vËt t­, hµng ho ¸ 3.4 KÕ to ¸n tæ ng hîp vËt t­, hµng ho ¸ 3.5 KiÓm kª, ®¸nh g i¸ l¹i vËn t­, hµng ho ¸ 3.6 KÕ to ¸n dù phßng g i¶m g i¸ VT, HH tån kho 2 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 3. Thê i l­îng ph©n bæ : - P hÇn lý thuyÕt: 9 tiÕt PhÇn tiÕt - PhÇn bµi tËp: 5 tiÕt - KiÓm tra: 1 tiÕt Tµi liÖu tham kh¶o : - Gi¸o tr×nh kÕ to ¸n tµi c hÝnh – Häc viÖn Tµi c hÝnh (c h­¬ng 3); Bµi tËp m«n Gi¸o kÕ to ¸n tµi c hÝnh. kÕ - HÖ thè ng kÕ to ¸n do anh ng hiÖp ban hµnh kÌm the o QuyÕt ®Þnh HÖ 1 141/Q§/C§KT, ng µy 1/1/1995 vµ s ö a ®æ i bæ s ung QuyÕt ®Þnh 167/2000/C§KT, ng µy 20/10/2000 c ña Bé Tµi c hÝnh. 1 67/2000/C§KT, - ChuÈn mùc kÕ to ¸n ViÖt Nam s è 02 – Hµng tån kho , ban hµnh kÌm the o ChuÈn quyÕt ®Þnh s è 149/2001/Q§­BTC, ng µy 31/12/2001. q uyÕt - Th«ng t­ 89/2002/TT­BTC, ng µy 9/10/2002 c ña Bé Tµi c hÝnh. - C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn kÕ tn¸n do anh thu vµ thu nhËp kh¸c . 3 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 4. 3.1 NhiÖm vô kÕ to ¸n vËt t­, hµng ho ¸ K h¸i niÖm : • Hµng tån kho • VËt t­ • Hµng ho ¸ § Æc ®iÓm chñ yÕu c ña v Ët t­, hµng ho¸ C©u hái: - Nªu s ù g iè ng nhau vµ kh¸c nhau c ¬ b¶n c ña VL, CCDC, HH. - T¹i s ao CCDC kh«ng ®­îc ®­a vµo TS C§. 4 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 5. 3.1 NhiÖm vô kÕ to ¸n vËt t­, hµng ho ¸ NhiÖm v ô kÕ to ¸n v Ët t­, hµng ho ¸ + Yª u c Çu q u¶n lý VT, HH • Kh©u thu mua • Kh©u b¶o qu¶n • Kh©u s ö dô ng • Kh©u dù tr÷ + NhiÖm v ô c ña kÕ to ¸n v Ët t­, hµng ho ¸ 5 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 6. 3.2 Ph©n lo ¹i vµ ®¸nh g i¸ vËt t­, hµng ho ¸ 3.2.1 Ph©n lo ¹i Ph©n lo ¹i vËt liÖu Ph©n lo ¹i c «ng c ô dô ng c ô Ph©n lo ¹i hµng ho ¸ 3.2.2 §¸nh g i¸ vËt t­, hµng ho ¸ Ng uyªn t¾c ®¸nh g i¸ vËt t­, hµng ho ¸ §¸nh g i¸ vËt t­ – X¸c ®Þnh trÞ g i¸ vè n thùc tÕ c ña VT nhËp kho – X¸c ®Þnh trÞ g i¸ vè n thùc tÕ c ña VT xuÊt kho §¸nh g i¸ hµng ho ¸ 6 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 7. 3.2.1 Ph©n lo ¹i vËt t­, hµng ho ¸ P h©n lo¹i vËt liÖu • The o né i dung vµ tÝnh c hÊt c ña NVL - Ng uyªn liÖu, vËt liÖu c hÝnh - VËt liÖu phô - Nhiªn liÖu - Phô tïng thay thÕ - ThiÕt bÞ XDCB - VËt liÖu kh¸c 7 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 8. 3.2.1 Ph©n lo ¹i vËt t­, hµng ho ¸ • The o ng uån g è c c ña NVL – NVL mua ng o µi – NVL tù c hÕ, g ia c «ng • C¨n c ø vµo mô c ®Ýc h vµ n¬i s ö d ô ng - NVL mua trùc tiÕp dïng vµo S XKD - NVL dïng c ho nhu c Çu kh¸c nh­ QL ph©n x ­ë ng , tiªu thô S P,… Ph©n lo¹i CCDC 8 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 9. Ph©n lo ¹i hµng ho ¸  Theo tÝnh chÊt th­¬ phÈm kÕt hîp víi ® ng Æc tr­ng kü thuËt th× hµng ho¸ ® chia theo tõng ngµnh hµng, trong ­îc tõng ngµnh hµng bao gåm nhiÒu nhãm hµng; mçi nhãm hµng cã nhiÒu mÆt hµng. Hµng ho¸ gåm cã c¸c ngµnh hµng: - Hµng kim khÝ ® iÖn m¸y - Hµng ho¸ chÊt má - Hµng x¨ng dÇu - Hµng dÖt may, b«ng v¶i sîi - Hµng da cao su - Hµng gèm sø, thuû tinh - Hµng m© tre ® y, an - Hµng r­îu, bia, thuèc l¸.... 9 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 10. Ph©n lo ¹i hµng ho ¸ (tiÕp) P h©n  The o nguån gè c s ¶n  The o kh©u l­u th«ng: x uÊt gåm cã: – HH ë kh© b¸n bu«n u – HH ë kh© b¸n lÎ – u Ngµnh hµng n«ng s¶n – Ngµnh hµng l© s¶n m  The o ph­¬ng thøc – Ngµnh hµng thuû s¶n v Ën ®éng c ña hµng – Ngµnh hµng c«ng nghÖ h o¸: phÈm... . – HH lu© chuyÓn qua n kho – HH giao b¸n th¼ng 10 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 11. 3.2.2 Ph©n biÖt kÕ to ¸n h µng tån kho vËt t­, hµng ho ¸ the o ph¸p kª khai th­ê ng x uyªn vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph­¬ng ph¸p kª khai th­ê ng xuyªn ­Lµ ph­¬ng ph¸p the o dâi vµ ph¶n ¸nh mé t c ¸c h th­ê ng xuyªn liªn tô c , c ã hÖ thè ng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt t­ hµng ho ¸ trªn c ¬ s ë c ¸c c hø ng tõ kÕ to ¸n. ­Mäi t×nh h×nh biÕn ®é ng t¨ng g i¶m (nhËp, xuÊt) vµ s è hiÖn c ã c ña vËt t­, hµng ho ¸ ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh th­ê ng xuyªn, liªn tô c trªn c ¸c TK vËt t­ hµng ho ¸ (TK 151,152,153, 156). -Cuè i kú kÕ to ¸n ®è i c hiÕu s è liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t­ hµng h o ¸ tån kho víi s è liÖu vËt t­ hµng ho ¸ tån kho trªn s æ kÕ to ¸n. -TÝnh g i¸: GÝa thùc tÕ xuÊt = S L xuÊt (x) ®¬n g i¸ tÝnh c ho hµng x uÊt the o 1 tro ng c ¸c p/ph¸p tÝnh g i¸ hµng xuÊt kho . ¦u ®iÓm Nh­îc ®iÓm § iÒu kiÖn ¸p dô ng 11 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 12. 3.2.2 Ph©n biÖt kÕ to ¸n h µng tån kho vËt t­, hµng ho ¸ the o ph¸p kª khai th­ê ng x uyªn vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. (tiÕp) Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú -Kh«ng s ö dô ng c hø ng tõ kÕ to ¸n ®Ó ph¶n ¸nh th­ê ng xuyªn liªn tô c t×nh h×nh t¨ng , g i¶m vËt t­, hµng ho ¸ trªn TK hµng tån kho (vt­, hµng h o ¸). -S ö dô ng c tõ t¨ng (nhËp) vËt t­ hµng ho ¸ ph¶n ¸nh bªn Nî tµi kho ¶n 611 ­ Mua hµng . -Cuè i kú tiÕn hµnh kiÓm kª hµng tån kho vµ x¸c ®Þnh g i¸ thùc tÕ tån CK the o 1 tro ng c ¸c p/p tÝnh g i¸ hµng tån kho . ­Gi© thùc tÕ xuÊt =Gi¸ thùc tÕ ®Çu kú (+) Gi¸ thùc tÕ nhËp (­) Gi¸ thùc tÕ c uè i kú. -C¸c TK vËt t­, hµng ho ¸, kÕ to ¸n hµng tån kho c hØ ph¶n ¸nh t×nh h×nh h iÖn c ã c ña vËt t­, hµng ho ¸(mç i kú trªn TK hµng tån kho c hØ g hi s æ 2 lÇn): -1/KÕt c huyÓn s è d­ ®Çu kú tk -2/Ph¶n ¸nh s è d­ c uè i kú c ¨n c ø vµo tµi liÖu kiÓm kª vµ ®¸nh g i¸ g i¸ ttÕ tån kho c uè i kú the o 1 tro ng 4 p/ph¸p x¸c ®Þnh g i¸ hµng tån kho 12 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 13. 3 .2.3 §¸nh g i¸ VT, HH A, Ng uyªn t¾c ®¸nh g i¸ VT, HH - Nguyªn t¾c gi¸ phÝ - Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n - Nguyªn t¾c thËn träng - Nguyªn t¾c träng yÕu... 13 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 14. B, §¸nh g i¸ vËt t­ B 1, X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vè n thùc tÕ c ña VT nhËp kho: - NhËp kho do mua ngoµi - NhËp do tù s¶n xuÊt - NhËp kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn - NhËp vËt t­ nhËn gãp vèn liªn doanh - NhËp vËt t­ ® cÊp ­îc - NhËp kho biÕu tÆng, tµi trî - NhËp kho do thu håi, - ... 14 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 15. B2, X¸c ®Þnh trÞ g i¸ vè n thùc tÕ c ña VT x uÊt kho : – Ph­¬ ph¸p gi¸ – Ph­¬ ph¸p NhËp tr­ ng ng thùc tÕ ®Ých danh. íc, xuÊt tr­íc – Ph­¬ ph¸p b× – Ph­¬ ph¸p NhËp ng nh ng qu© ngia quyÒn sau, xuÊt tr­íc • The o ®¬n gi¸ b×nh Ngoµi ra : q u©n cè ®Þnh – Ph­¬ng ph¸p tÝ nh the o • The o ®¬n gi¸ b×nh ®¬n gi¸ tån ®Çu kú q u©n liªn hoµn – Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n 15 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 16. B, §¸nh g i¸ vËt t­ Tâm B 1, X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vè n thùc tÕ c ña VT nhËp kho: - NhËp kho do mua ngoµi - NhËp do tù s¶n xuÊt - NhËp kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn - NhËp vËt t­ nhËn gãp vèn liªn doanh - NhËp vËt t­ ® cÊp ­îc - NhËp kho biÕu tÆng, tµi trî - NhËp kho do thu håi, - ... 16 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 17.  Ph­¬ng ph¸p tÝ nh the o gi¸  Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia q uyÒn: T rÞ gi¸ vèn thùc tÕ ®Ý ch danh : theo ph­¬ ng cña vËt t­ xuÊt kho ® ­îc ph¸p nµy khi xuÊt kho vËt tÝnh c¨n cø vµo sè l­îng vËt t­ th×c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ §G b× qu© nh n xuÊt kho thuéc l« nµo vµ gia quyÒn, theo c«ng ® n gi¸ thùc tÕ cña l« ® ¬ ã thøc(Đgbq cố định) ® tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc Ó tÕ cña vËt t­ xuÊt kho. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ = Sè l­îng vËt t­ xuÊt kho (X) §¬ gi¸ b× qu© n nh n. TrÞ vèn thùc tÕ t t­ tån ®u kú + TrÞ vèn thùc tÕ Ë t­ nhË trong k ú gi¸ vË Ç gi¸ vt p § ¬n gi¸ = b× qu© nh n S l­ î ng vË t­ tån ® u kú + S l­ î ng vË t­ nhË trong kú è t Ç è t p 17 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 18.  Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc  Ph­¬ng ph¸p nhËp x uÊt tr­íc : Theo ph­¬ ng s au xuÊt tr­íc: P h­¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ® Þnh hµng nµo nhËp tr­íc ® Þnh lµ hµng nµo sÏ ® xuÊt tr­íc vµ lÊy ­îc nhËp sau ® xuÊt tr­ ­îc ® n gi¸ xuÊt b»ng ® n gi¸ ¬ ¬ íc, lÊy ® n gi¸ xuÊt ¬ nhËp. TrÞ gi¸ hµng tån b»ng ® n gi¸ nhËp. ¬ kho cuèi kú ® ­îc tÝnh TrÞ gi¸ hµng tån kho theo ® n gi¸ cña nh÷ ¬ ng cuèi kú ® tÝnh theo ­îc lÇn nhËp sau cïng. § G cña nh÷ ng lÇn nhËp ® tiªn. Çu 18 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 19. VÝ dô: VÝ S è liÖu NhËp, XuÊt kho vËt liÖu A, t¹i C«ng ty ABC nh­ s au: (§VT: 1.000®) (§VT: • S è d­ ®Çu kú: S L=100, s è tiÒn=300 • T×nh h×nh ph¸t s inh tro ng kú: T×nh Ng µy NhËp XuÊt §/g i¸ SL TT SL TT TT 20/01/04 300 960 3,2 22/01/04 80 ? 05/02/04 120 348 2,9 20/02/04 400 ? 15/03/04 50 120 4,0 Cé ng : 470 1.428 480 ? ? Y/c : TÝnh trÞ g i¸ vè n vËt liÖu xuÊt kho the o c ¸c ph­¬ng ph¸p? 19 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC
 20. H­íng dÉn : • P h­¬ng ph¸p NTXT: -Ng µy 22/01/04: XuÊt S L: 80 x 3,0 = 240 tr® -Ng µy 20/02/04: XuÊt S L: 400, tro ng ®ã: S L 20 x 3 ,0 = 60 tr® S L 3 0 0 x 3 ,2 = 960 tr® S L 80 x 2 ,9 = 232 tr® Cé ng = 1.252 tr® Tæ ng Cé ng = 1.492 tr® 20 Co pyrig ht Bé m«n KTDN ­ Kho a kÕ to ¸n ­ HVTC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản