intTypePromotion=3

Chương 5: CUNG CẦU TIỀN TỆ [Tiền tệ ngân hàng]

Chia sẻ: Nguyễn Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

5
1.125
lượt xem
325
download

Chương 5: CUNG CẦU TIỀN TỆ [Tiền tệ ngân hàng]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: cung cầu tiền tệ [tiền tệ ngân hàng]', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: CUNG CẦU TIỀN TỆ [Tiền tệ ngân hàng]

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Company Logo CUNG C U TI N T CUNG Hà N i, tháng 8/2009 1
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k C TIÊU C A CH NG n Giúp sinh viên n m c nh ng ki n th c c n v cung - c u ti n, nhân t nh h ng n cung - c u ti n n Tìm hi u v c ch t o ti n c a h th ng ngân hàng Hà N i, tháng 8/2009 2
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k I DUNG C A CH NG C C U TI N T QUAN H CUNG - C U TI N T C CUNG TI N T Hà N i, tháng 8/2009 3
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k C C U TI N T 1. Khái ni m c c u ti n t là s ng ti n mà các ch th phi ngân hàng c n n m gi cho nhu c u giao ch, d phòng và u t trong u ki n giá c và các bi n s mô cho tr c • Hãy so sánh gi a c u ti n t (MD) và c u hàng hoá (AD) ? Hà N i, tháng 8/2009 4
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o C C U TI N T c u-tr a c k c u-tr a c k 2. Thành ph n m c c u ti n t Theo Keynes - nhà kinh t h c ng i Anh (1883 – 1946) m c c u ti n c hình thành b i ba b ph n: - c c u ti n giao d ch - c c u ti n d phòng - c c u ti n u t / u c Hà N i, tháng 8/2009 5
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c THÀNH PH N M C C U TI N .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 2.1. M c c u giao d ch Ø Khái ni m Là s l ng ti n t c n n m gi áp ng nhu c u giao d ch hàng ngày c a các ch th kinh t trong xã h i Ví d : thanh toán ti n hàng hoá, d ch v ; tr ti n công, tr n … Hà N i, tháng 8/2009 6
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k THÀNH PH N M C C U TI N T THÀNH 2.1. M c c u giao d ch Ø t vài chú ý: - Ph i c áp ng b ng kh i l ng ti n có tính ng cao nh ti n m t ho c ti n g i không k h n - Có nhi u cách có th tho mãn nhu c u giao ch: N m gi toàn b ti n m t; N m gi toàn b TS l ng; N m m t ph n ti n m t m t ph n TS. - a ch n cách nào s t o ra s nh h ng n c c u ti n giao d ch bình quân Hà N i, tháng 8/2009 7
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m THÀNH PH N M C C U TI N T w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 2.1. M c c u giao d ch Ø Các nhân t nh h ng n m c c u giao ch bình quân - Chi phí giao d ch liên quan n vi c mua và bán các tài s n sinh l i (+) - Tính l ng c a các tài s n sinh l i (-) - M c lãi su t ròng (chi phí c h i c a vi c n m gi ti n) (-) - M c thu nh p (+) Hà N i, tháng 8/2009 8
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m THÀNH PH N M C C U TI N w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 2.2. M c c u d phòng Ø Khái ni m Là nhu c u ti n t nh m áp ng các kho n chi tiêu không d tính tr c c khi có nhu c u t xu t nh m au, t i n n … ⇒ Có nhi u cách áp ng c u ti n d phòng. ⇒ Quy mô c a nhu c u ti n d phòng ph thu c vào so sánh gi a l i ích và giá ph i tr cho vi c m gi ti n (chi phí c i) Hà N i, tháng 8/2009 9
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m THÀNH PH N M C C U TI N T w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 2.2. M c c u d phòng Ø Nhân t nh h ng m c c u ti n d phòng - Chi phí bán các TS tài chính (+) - Tính l ng TS tài chính (-) - Giá c tài s n tài chính dài h n (-) - Bi n ng chính sách kinh t v mô, th t nghi p, thói quen tiêu dùng … Hà N i, tháng 8/2009 10
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k THÀNH PH N M C C U TI N 2.3.M c c u ti n ut / uc Ø Khái ni m c c u ti n u t / u c là l ng ti n c m gi nh m qu n lý tài s n m t cách linh ho t và có hi u qu xét trên 2 khía c nh m o an toàn và sinh l i t i a. Ví d : N m gi ti n u t tài s n tài chính, u c vào hàng hoá … Hà N i, tháng 8/2009 11
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k THÀNH PH N M C C U TI N T 2.3.M c c u ti n ut / uc Ø t vài l u ý - Công chúng n m gi ti n v i t cách là m t công ut - Ng i n m gi ti n d a trên kh n ng phán oán bi n ng m c sinh l i c a tài s n tài chính nh m thay i c c u danh m c u t có m c sinh l i t i a và m c r i ro t i thi u. Hà N i, tháng 8/2009 12
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k THÀNH PH N M C C U TI N T 2.3. M c c u ti n u t / u c Ø Nhân t nh h ng - Thu nh p c a các ch th (+) - Lãi su t th tr ng (-) - c ng i r i ro c a nhà u t (-) - Thói quen, s thích c a công chúng Hà N i, tháng 8/2009 13
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o C C U TI N T c u-tr a c k c u-tr a c k 3. Các h c thuy t v c u ti n t - Lý thuy t s l ng ti n t c a Irving Fisher - Lý thuy t ti n t tr ng phái Cambridge c n - Lý thuy t u thích tính l ng c a Keynes - Mô hình Baumol –Tobin - Mô hình k v ng toán c a Tobin - Lý thuy t s l ng ti n t hi n i c a Milton Friedman Hà N i, tháng 8/2009 14
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CÁC H C THUY T C U TI N T c u-tr a c k c u-tr a c k 3.1. Lý thuy t s l ng ti n t c a Irving Fisher Ø Ph ng trình trao i M .V = P.Y M: là s l ng ti n t V: là t c l u thông ti n t - s l n m t n v ti n t c chi ra trong m t n m P: M c giá c Y: S n l ng th c t 15 Hà N i, tháng 8/2009
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CÁC H C THUY T C U TI N T 3.1. Lý thuy t s l ng ti n t c a Irving Fisher Ø i dung - S l ng thu nh p danh ngh a ch c xác nh b i nh ng chuy n ng s l ng ti n t . (V không i trong ng n h n) - Nh ng thay i trong m c giá c ch là k t qu c a nh ng thay i trong s l ng ti n t ã i n v n c u ti n t 1 M= PY V - Khi th tr ng ti n t cân b ng MD = M. Trong th i gian ng n V không i nên 1/V là m t h ng s k 1 Md = PY = k .P.Y V 16 Hà N i, tháng 8/2009
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CÁC H C THUY T C U TI N T 3.1. Lý thuy t s l ng ti n t c a Irving Fisher Ø t lu n - C u ti n là m t hàm s c a thu nh p - C u ti n giao d ch t l thu n v i TN danh ngh a theo lk - Lãi su t không có nh h ng gì n c u ti n ⇒ Ý ngh a: I. Fisher có công ch t l c và a ra ph ng trình trao i, góp ph n r t quan tr ng trong vi c m ra t th i k m i cho các h c thuy t ti n t hi n i. Hà N i, tháng 8/2009 17
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CÁC H C THUY T C U TI N T c u-tr a c k c u-tr a c k 3.2. Tr ng phái Cambridge c n - Cách ti p c n: Các cá nhân c t do n m gi bao nhiêu ti n tu ý p trung xem xét ti n t nh là: - + Ph ng ti n c t tr nên công chúng n m gi chúng o nên b ph n c u ti n tích lu , b o t n giá tr + Ph ng ti n trao i nên công chúng n m gi chúng o nên b ph n c u ti n giao d ch ⇒ u ti n bao g m c u ti n giao d ch và c u ti n tích lu Hà N i, tháng 8/2009 18
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w CÁC H C THUY T C U TI N T o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k 3.2. Tr ng phái Cambridge c n Ø Ph ng trình m c c u ti n M = k .P.Y d Ø t lu n - M c c u ti n t l thu n v i thu nh p danh ngh a theo l k. - T l k có th là m t h ng s trong th i gian ng n, nh ng v dài h n thì k thay i. Hà N i, tháng 8/2009 19
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o CÁC H C THUY T C U TI N T c u-tr a c k c u-tr a c k 3.3. Lý thuy t u thích tính l ng c a Keynes Ø Cách ti p c n: Khác v i Fisher, Keynes không cho r ng V là m t h ng s , ông nh n m nh n ng c gi ti n c a các cá nhân và không lo i s nh h ng y u t lãi su t n c u ti n Ø Keynes a ra 3 ng c n m gi ti n: C u ti n giao d ch, c u ti n d phòng, c u ti n u . Hà N i, tháng 8/2009 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản