intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
220
lượt xem
21
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các lý thuyết cầu tiền tệ (lý thuyết định lượng tiền tệ, lý thuyết ưu thích thanh khoản của Keynes, lý thuyết của Friedman); các khối tiền trong lưu thông; các chủ thể cung ứng tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ

 1. CUNG & CẦU TIỀN TỆ
 2. 1 Caùc lyù thuyeát veà caàu tieàn teä • 1.1. Lyù thuyeát ñònh löôïng tieàn teä • 1.2. Lyù thuyeát öu thích thanh khoaûn cuûa Keynes • 1.3. Lyù thuyeát cuûa Friedman • 2. Caùc khoái tieàn trong löu thoâng 2.1 Caùc loaïi tieàn trong neàn kinh teá hieän ñaïi • 2.2 Pheùp ño toång löôïng tieàn • 3 Caùc chuû theå cung öùng tieàn • 3.1. Ngaân haøng trung öông • 3.2 Ngaân haøng thöông maïi • 3.3 Caùc chuû theå khaùc
 3. I. LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÀU TIEÀN TEÄ Neáu xeùt moät caùch toång quaùt trong neàn kinh teá tieàn teä coù hai nhu caàu lôùn chi phoái ñôøi soáng xaõ hoäi ñoù laø nhu caàu ñaàu tö vaø nhu caàu tieâu duøng. - Ai ñaàu tö ? Ñoù laø caùc doanh nghieäp muoán môû roäng qui moâ saûn xuaát, muoán söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán nhaøn roãi. Ñoù laø caùc caù nhaân muoán kieám lôïi nhuaän töø ñoàng tieàn tieát kieäm cuûa mình Nhu caàu veà tieàn teä ñeå phuïc vuï cho ñaàu tö seõ phuï thuoäc vaøo hai nhaân toá quan troïng ñoù laø laõi suaát tín duïng cuûa ngaân haøng vaø möùc lôïi nhuaän:
 4. Laõi suaát tín duïng ngaân haøng laø möùc thu nhaäp mang tính bình quaân cuûa caùc phöông aùn ñaàu tö trong neàn kinh teá, laø coät moác ñeå so saùnh vôùi caùc möùc tyû suaát lôïi nhuaän cuûa caùc ngaønh khaùc vaø noù cuõng laø nhaân toá kích thích nhöõng nguoàn tieát kieäm trong daân cö ñi tìm nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö nhö saûn xuaát, kinh doanh dòch vuï, hoaëc nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính nhö kinh doanh ñòa oác, kinh doanh chöùng khoaùn
 5. Möùc lôïi nhuaän töø nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö nhö saûn xuaát, kinh doanh dòch vuï, hoaëc nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính nhö kinh doanh ñòa oác, kinh doanh chöùng khoaùn, kinh doanh ngoaïi hoái… cuõng laø nhaân toá taùc ñoäng ñeán nhu caàu ñaàu tö. - Nhu caàu veà tieàn giaønh cho tieâu duøng seõ phuï thuoäc vaøo Nhaân toá ñaàu tieân laø möùc thu nhaäp vì neáu kinh teá coù taêng tröôûng, thu nhaäp quoác daân taêng leân ñeå töø ñoù taùc ñoäng ñeán thu nhaäp cuûa töøng thaønh vieân trong xaõ hoäi theo chieàu höôùng thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi taêng thì möùc caàu veà tieâu duøng môùi coù cô sôû naâng cao.
 6. Nhaân toá thöù hai aûnh höôûng ñeán nhu caàu tieâu duøng ñoù laø giaù trò cuûa nhöõng hoaït ñoäng giao dòch. ÔÛ ñaây, neáu chuùng ta giaû söû caùc nhaân toá khaùc nhö soá laàn vaø soá löôïng giao dòch trong moät thôøi gian nhaát ñònh khoâng ñoåi thì söï bieán ñoäng cuûa heä thoáng giaù caû haøng hoùa, dòch vuï seõ tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán möùc caàu tieâu duøng. Nhaân toá thöù ba aûnh höôûng ñeán nhu caàu tieâu duøng laø laõi suaát. Trong ñieàu kieän nhöõng taùc ñoäng khaùc cuûa ñôøi soáng kinh teá laø khoâng ñoåi thì laõi suaát taêng seõ laøm giaûm möùc caàu tieàn teä trong quyõ caùc doanh nghieäp hoaëc trong tay caùc taàng lôùp daân cö, ngöôøi ta seõ kieàm cheá bôùt nhu caàu tieâu duøng, mua saém ñeå taêng nguoàn tích luõy nhaèm sinh lôøi cho ñoàng tieàn.
 7. 1. Quy luaät löu thoâng tieàn teä cuûa K.Marx Treân quan ñieåm löu thoâng haøng hoùa quyeát ñònh löu thoâng tieàn teä. Maùc cho raèng soá löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng nhieàu hay ít, laø do soá löôïng haøng hoùa ñang löu thoâng nhieàu hay ít, möùc giaù caû haøng hoùa cao hay thaáp vaø toác ñoä löu thoâng tieàn teä nhanh hay chaäm. Hai nhaân toá soá löôïng haøng hoùa vaø möùc giaù caû goäp laïi thaønh khaùi nieäm toång giaù caû haøng hoùa, nhaân toá naøy coù quan heä tæ leä thuaän vôùi soá löôïng tieàn caàn thieát
 8. Töø phaân tích treân, moät qui luaät veà löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng ñöôïc Marx ñöa ra laø: H Kc = V – Trong ñoù: • Kc laø khoái löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng. • H laø toång giaù caû haøng hoùa. • V laø toác ñoä löu thoâng tieàn teä.
 9. • Nếu gọi KT là lượng tiền thực có trong lưu thông là lượng tiền mà ta chủ động cung ứng vào lưu thông thì yêu cầu của qui luật là phải đảm bảo quan hệ cân đối giữa KT và KC những trường hợp vi phạm yêu cầu của qui luật như: • KT > Kc dẫn tới thừa tiền • KT < KC dẫn tới thiếu tiền, đều có những ảnh hưởng không tốt đối với đời sống kinh tế – xã hội. để đảm bảo tôn trọng qui luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Marx đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt nhu cầu về tiền trong lưu thông, qua đó, đưa tiền vào lưu thông cho phù hợp
 10. 2. Thuyeát soá löôïng tieàn teä M.V = P.Q • Trong ñoù: • M: Toång khoái löôïng tieàn löu haønh bao goàm tieàn maët vaø keå caû caùc phöông tieän thanh toaùn treân caùc taøi khoaûn seùc. • V: Toác ñoä löu haønh cuûa löôïng tieàn trong löu thoâng. • P: Möùc giaù trung bình. • Q: Toång löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï ñöôïc trao ñoåi. • Vôùi phöông trình treân, ñaàu tieân I Fisher neâu leân lyù thuyeát “söùc mua tieàn teä” vaø cho raèng: Söùc mua cuûa tieàn teä ñöôïc ño baèng P, neáu P taêng nghóa laø söùc mua cuûa ñoàng tieàn giaûm, tieàn maát giaù, P giaûm nghóa laø söùc mua cuûa ñoàng tieàn ñöôïc naâng cao. Maët khaùc Fisher cho raèng V laø nhaân toá gaàn nhö baát bieán trong moät thôøi gian ngaén ví noù phuï thuoäc vaøo thoùi quen cuûa caù nhaân trong giao dòch vaø sau ñoù Fisher neâu leân hoïc thuyeát veà soá löôïng tieàn teä.
 11. 3. Thuyeát öa thích thanh khoaûn cuûa J.M.Keynes (1884 – 1946) Keynes coi cuûa caûi döôùi daïng tieàn teä laø linh hoaït nhaát, vieäc chuyeån tieàn thaønh tö baûn cho vay ñöôïc Keynes goïi laø “sôû thích chi tieâu”, vaø khi cho vay, ngöôøi cho vay ñaõ chaáp nhaän maïo hieåm neân laõi suaát ñöôïc goïi laø phaàn thöôûng giaønh cho hoï. . Laõi suaát laïi chòu aûnh höôûng tæ leä nghòch vôùi löôïng tieàn ñöa vaøo löu thoâng neân theo oâng muoán giaûm laõi suaát ñeå kích thích ñaàu tö thì nhaø nöôùc neân in theâm tieàn ñöa vaøo löu thoâng.
 12. . Laõi xuaát cuõng chòu aûnh höôûng töø söï öa thích tieàn maët, söï öa thích tieàn maët ñöôïc phaùt sinh töø 3 ñoäng thaùi sau: • Ñoäng thaùi giao dòch • Ñoäng cô döï phoøng • Ñoäng cô ñaàu cô • Trong ba ñoäng cô treân, thò tröôøng taøi chính seõ aûnh höôûng maïnh ñeán ñoäng cô ñaàu cô. Neáu goïi r laø laõi suaát, M laø khoái löôïng tieàn teä vaø L laø haøm soá öa chuoäng tieàn maët thì: M = L (r) • Töø ñoù, Keynes ñöa ra phöông trình: • M = M1 + M2 = L1(R) + L2 (r)
 13. Trong đó: • M: là sự ưa thích tiền mặt • M1: là số tiền mặt dùng cho động cơ giai dịch và động cơ dự phòng • M2: là số tiền mặt dùng cho động cơ đầu cơ • L1 (R): là hàm số tiền mặt xác định M1 tương ứng với lãi xuất R • L2 (r)là hàm số tiền mặt xác định M2 tương ứng với lãi xuất r. 4. Thuyết số lượng tiền tệ của Milton_Friedman
 14. • Theo M.Friedman soá cung tieàn teä hoaëc ñöôïc xaùc ñònh baèng soá löôïng tieàn kim loaïi ñöa vaøo löu thoâng hoaëc bôûi soá tieàn do nhaø nöôùc hoaëc heä thoáng ngaân haøng taïo ra. Nhu vaàu veà tieàn laø haøm soá vôùi nhieàu bieán soá trong doù coù thu nhaäp, giaù caû, laõi suaát cô caáu taøi saûn vaø söï öa thích caù nhaân …. • Luaän ñieåm cuûa M.Friedman ñöôïc dieãn taû baèng coâng thöùc sau: • Md = f (yn, i) • Trong ñoù: yn : laø thu nhaäp danh nghóa • i : laø laõi suaát danh nghóa
 15. M.Friedman cuõng cho raèng möùc cung tieàn phuï thuoäc nhieàu vaøo quyeát ñònh chuû quan cuûa caùc cô quan quaûn lyù vó moâ neân mang tính khoâng oån ñònh. Theo oâng, vieäc taêng cung tieàn moät caùch oå ñònh (3 - 4 % / naêm) seõ laøm cho GNP taêng leân oån ñònh. Ñieàu naøy cho pheùp haïn cheá nhöõng bieán ñoäng giaù caû vaø ñaït ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng.
 16. II. CAÙC KHOÁI TIEÀN TRONG LÖU THOÂNG • 1. Caùc loaïi tieàn teä trong neàn kinh teá hieän ñaïi • 1.1. Tieàn coù quyeàn löïc cao • - Tieàn phaùp ñònh • Bao goàm caùc loaïi tieàn giaáy, tieàn kim khí do nhaø nöôùc phaùt haønh vôùi teân goïi tieàn phaùp ñònh ñaõ cho thaáy caùc loaïi tieàn naøy ñöôïc nhaø nöôùc thoáng nhaát phaùt haønh vaø cho pheùp löu thoâng vôùi meänh giaù ñöôïc in treân ñoàng tieàn theo luaät ñònh • - Tieàn gôûi khoâng kyø haïn hay caùc khoaûn tieàn gôûi treân caùc taøi khoaûn thanh toaùn taïi caùc ngaân haøng
 17. Laø moät loaïi tieàn coù quyeàn löïc cao nhöng tính loûng thaáp hôn so vôùi tieàn phaùp ñònh vì phaûi thoâng qua moät soá thuû tuïc thanh toaùn theo quy ñònh khi thöïc hieän giao dòch. Tuy nhieân, trong ñieàu kieän nhöõng dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng trôû neân tieän ích thì vaán ñeà thanh toaùn töø tieàn gôûi khoâng kyø haïn hay caùc taøi khoaûn thanh toaùn coù theå phaùt haønh seùc … Seõ goùp phaàn giaûm ñaùng keå nhöõng chi phí khoâng caàn thieát trong thanh toaùn baèng tieàn maët. Ngoaøi ra, moät soá ngaân haøng thöông maïi coøn thöïc hieän traû laõi cho caùc khoaûn tieàn gôûi thanh toaùn neân so vôùi tieàn maët noù coøn ñaùp öùng phaàn naøo muïc tieâu sinh lôøi cho ngöôøi sôû höõu tieàn teä.
 18. 1.2. Caùc loaïi tieàn taøi saûn tieàn taøi saûn khoâng phaûi laø tieàn giao dòch vì ngöôøi ta khoâng theå söû duïng noù nhö moät phöông tieän trao ñoåi khoâng haïn cheá veà thôøi gian nhö tieàn maët cuõng nhö khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu giao dòch, ngay laäp töùc nhö caùc loaïi tieàn coù quyeàn löïc cao. Tieàn taøi saûn cho thaáy ñaây laø loaïi taøi saûn ñöôïc ngöôøi sôû höõu naém giöõ nhö moät hình thöùc ñaàu tö sinh lôïi song chuùng laïi coù khaû naêng hoaùn chuyeån linh hoaït sang tieàn maët trong moät thôøi gian ngaén
 19. • Caùc loaïi tieàn taøi saûn bao goàm: • - Caùc loaïi tieàn gôûi coù kyø haïn, ñem laïi möùc sinh lôïi khaù oån ñònh cho ngöôøi sôû höõu vaø ñöôïc thöïc hieän vôùi nguyeân taéc thôøi haïn caøng daøi laõi suaát caøng cao, bao goàm: • Tieàn gôûi tieát kieäm cuûa coâng chuùng taïi caùc quyõ tieát kieäm, caùc ngaân haøng. • Tieàn gôûi coù kyø haïn cuûa caù nhaân vaø doanh nghieäp taïi caùc toå chöùc tín duïng
 20. - Taøi khoaûn tieàn göûi ôû thò tröôøng tieàn teä. • - Caùc chöùng töø nôï ngaén haïn, trung haïn ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng tieàn teä. • Tín phieáu kho baïc, traùi phieáu tieát kieäm do caùc ngaân haøng, caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông, Coâng ty taøi chính… huy ñoäng, caùc hôïp ñoàng mua laïi qua ñeâm, tieàn gôûi Euro Dollar qua ñeâm, tieàn gôûi Euro Dollar coù kyø haïn… • - Caùc loaïi tieàn taøi saûn khaùc 2. Pheùp ño toång löôïng tieàn trong neàn kinh teá hieän ñaïi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2