Chương 6:Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
200
lượt xem
86
download

Chương 6:Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng bao gồm:Biểu đồ Pareto, Biểu đồ kiểm soát, Biểu đồ nhân quả, Biểu đồ phân tán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6:Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

 1. CHƢƠNG 6 CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG Trần Xuân Kiên Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Email: dhktqtkd@gmail.com trankien@tueba.edu.vn Mobile: 0988.880.842
 2. CHƢƠNG VI – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL Phiếu kiểm tra Biểu đồ phân bố Biểu đồ Pareto Title Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ nhân quả Biểu đồ phân tán
 3. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1. Biểu đồ Pareto Biểu đồ Pareto do nhà kinh tế xã hội học người Italia – Vilfredo Pareto (1848 - 1923) đưa ra. Nội dung cơ bản của nguyên lý: đa số các vấn đề trục trặc xuất phát từ một số ít nguyên nhân. (Ví dụ: Trong một nhà máy bạn sẽ thấy 20% trục trặc có thể gây ra 80% phế phẩm; 80% chi phí liên quan trực tiếp đến 20% phế phẩm)  Nguyên tắc Pareto sẽ giúp chúng ta tập trung nguồn lực khắc phục những nguyên nhân gây ra phế phẩm.
 4. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1 - Biểu đồ PARETO Bước 1: Xác định vấn đề cần điều tra và cách thu thập dữ liệu  Quyết định vấn đề bạn muốn điều tra: Sản phẩm đúc bị lỗi  Quyết định sẽ cần dữ liệu gì và cách phân loại chúng: Các loại khuyết tật của sản phẩm đúc  Xác định phương pháp thu thập dữ liệu và khoảng thời gian thu thập dữ liệu đó: Kiểm tra 100% bằng mắt trong 3 tháng: 4, 5, 6
 5. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1 - Biểu đồ PARETO B-íc 2: ThiÕt kÕ b¶ng thu thËp d÷ liÖu B¶ng d÷ liÖu bao gåm: * C¸c d¹ng khuyÕt tËt * TÇn suÊt xuÊt hiÖn * Tæng sè
 6. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1 - Biểu đồ PARETO B-íc 3: §iÒn vµo c¸c b¶ng ghi sè liÖu vµ tÝnh c¸c tæng B-íc 4: LËp b¶ng d÷ liÖu biÓu ®å Pareto Bao gåm: Lo¹i khuyÕt tËt, Sè c¸c khuyÕt tËt, Tæng tÝch luü, TØ lÖ phÇn tr¨m so víi tæng thÓ, PhÇn tr¨m tÝch luü B-íc 5: S¾p xÕp c¸c d¹ng khuyÕt tËt vµo b¶ng d÷ liÖu - S¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn vÒ sè l-îng. Môc c¸c d¹ng khuyÕt tËt kh¸c gåm c¸c lo¹i khuyÕt tËt mµ sè l-îng mçi lo¹i nhá h¬n lo¹i khuyÕt tËt nhá nhÊt vµ nªn ®Ó ë dßng cuèi.
 7. Số sản Tỷ lệ % các Tỷ lệ % Dạng khuyết Khuyết tật phẩm bị dạng khuyết tật tật tích lũy khuyết tật khuyết tật tích lũy A B C D hàn 212 53,0 212 53,0 sơn 114 28,5 326 81,5 lắp ráp 42 10,5 368 92,0 tiện 18 4,5 386 96,5 Khuyết tật 14 3,5 400 100 khác Tổng số 400 100
 8. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1 - Biểu đồ PARETO B-íc 6: VÏ c¸c trôc vµ lËp biÓu ®å ph©n bè Trôc tung: Trôc tung bªn tr¸i: Chia tõ 0 ®Õn tæng sè = 400 Trôc tung bªn ph¶i: Chia tõ 0% ®Õn 100% Trôc hoµnh: Chia sè kho¶ng b»ng 5, b»ng sè c¸c lo¹i khuyÕt tËt ®· ®-îc ph©n lo¹i B-íc 7: VÏ ®-êng cong tÝch luü B-íc 8: ViÕt c¸c môc cÇn thiÕt lªn biÓu ®å
 9. Biểu đồ Pareto 400 100 100 97 92 90 350 82 80 300 70 250 60 Phần trăm tích luỹ 212 Số khuyết tật 53 200 50 Loại khuyết tật Đường cong tích luỹ 40 150 114 30 100 20 50 42 10 18 14 0 0 hàn sơn lắp ráp tiện Khuyết tật khác Các loại khuyết tật
 10. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 1 - Biểu đồ PARETO B-íc 9. ViÕt c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt trªn biÓu ®å. C¸c chi tiÕt liªn quan tíi biÓu ®å: Tiªu ®Ò, c¸c con sè quan träng, ®¬n vÞ, tªn ng-êi vÏ biÓu ®å. C¸c h¹ng môc liªn quan tíi d÷ liÖu: thêi gian thu thËp d÷ liÖu, chñ ®Ò vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu, tæng sè d÷ liÖu.
 11. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL øng dông cña biÓu ®å pareto: 1. Lµ c¬ së ban ®Çu ®Ó c¶i tiÕn chó ý: Sù hîp t¸c cña mäi ng-êi liªn quan C¸c kÕt qu¶ ®óng Lùa chän mét môc tiªu ch¾c ch¾n 2. Cho thÊy vÊn ®Ò nµo cÇn c¶i tiÕn tr-íc 3. Kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ cña viÖc c¶i tiÕn 4. BiÓu thÞ b»ng tiÒn trªn trôc ®øng
 12. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL Chó ý khi lËp biÓu ®å Pareto 1. KiÓm tra c¸c d¹ng ph©n lo¹i kh¸c nhau vµ x©y dùng c¸c lo¹i biÓu ®å Pareto 2. Tr¸nh tr-êng hîp tØ lÖ phÇn tr¨m cña c¸c d¹ng khuyÕt tËt kh¸c qu¸ lín 3. NÕu cã thÓ, quy thµnh tiÒn cho c¸c lo¹i khuyÕt tËt vµ thÓ hiÖn trªn trôc hoµnh
 13. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 4. Nếu một loại khuyết tật nào cáo thể xử lý bằng phƣơng pháp đơn giản Nên giải quyết ngay (kể cả khi vấn đề đó ít quan trọng) để tạo động lực khuyến khích các nhân viên trong việc tham gia vào hoạt động cải tiến chất lƣợng.
 14. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 2 - Biểu đồ nhân quả Biểu đồ nhân quả là một biểu đồ thể hiện mối liên quan giữa các đặc tính chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính đó. Còn được gọi là Biểu đồ xương cá, Biểu đồ Ishikawa; Biểu đồ đặc tính. Biểu đồ nhân quả (CED) là một phương pháp nhằm tìm ra nguyên nhân làm cho hàng kém chất lượng, từ đó thực hiện hành động để đảm bảo chất lượng. Biểu đồ nhân quả là một công cụ hiệu quả giúp phát hiện nguyên nhân tối đa, những nguyên nhân này có liên quan tới một hiện tượng nào đó, tới phế phẩm và đặc trưng chất lượng, đồng thời giúp nắm được toàn cảnh mối quan hệ một cách có hệ thống.
 15. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 2 - Biểu đồ nhân quả C¸c b-íc x©y dùng biÓu ®å nh©n qu¶ B-íc 1: X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh chÊt l-îng. ViÕt ®Æc tÝnh ®ã bªn ph¶i trang giÊy,VÏ mòi tªn lín (x-¬ng sèng), B-íc 2: Th¶o luËn vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng, liÖt kª Ph-¬ng ph¸p: Huy ®éng trÝ n·o Nguyªn t¾c huy ®éng trÝ n·o: Kh«ng phª ph¸n chØ trÝch ý kiÕn cña ng-êi kh¸c ViÕt ra cµng nhiÒu ý kiÕn cµng tèt Hoan nghªnh c¸c ý kiÕn cña ng-êi kh«ng cïng së thÝch Bè trÝ, x¾p xÕp vµ söa ch÷a c¸c ý kiÕn. Sè ng-êi tham gia: kh«ng qu¸ nhiÒu (
 16. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 2 - Biểu đồ nhân quả C¸c b-íc x©y dùng biÓu ®å nh©n qu¶ B-íc 3: Ph©n lo¹i c¸c yÕu tè tõ 4 ®Õn 8 lo¹i vµ vÏ x-¬ng lín. (Chó ý ®Õn 4M : Con người – C«ng nghÖ – Ph-¬ng ph¸p – ThiÕt bÞ) B-íc 4: X¸c ®Þnh c¸c x­¬ng nhá vµ võa (nguyªn nh©n cÊp 1, 2, 3…) B-íc 5: X¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c¸c yÕu tè (liªn quan trùc tiÕp tíi c¸c ®Æc tÝnh chÊt l-îng) B-íc 6: Ghi l¹i mäi th«ng tin cÇn thiÕt
 17. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL (C¸c ®Æc tÝnh) X-¬ng lín X-¬ng võa X-¬ng nhá KÕt qu¶ H¹ng môc KÕt qu¶ Nguyªn nh©n cÊp 1 Nguyªn nh©n KÕt qu¶ cÊp 2 KÕt qu¶
 18. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Effect Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause Cause
 19. CHƢƠNG V – CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QTCL 2 - Biểu đồ nhân quả Một số lƣu ý khi vẽ Biểu đồ nhân quả a) Trƣớc tiên, chọn xƣơng sống rồi đặt các xƣơng dăm vào các xƣơng nhánh nhỏ. b) Miêu tả một cách chi tiết sự thay đổi điều kiện vận hành lên các xƣơng dăm, đây chính là nguyên nhân của các đặc trƣng trung gian. (Ví dụ, có một vài xƣơng dăm miêu tả chi tiết sự thay đổi điện áp mà sự thay đổi này chính là một đặc trƣng trung gian) c) Bắt đầu điều tra từ hạng mục (xƣơng dăm) quan trọng. Do vậy, nên sử dụng Biểu đồ nhân quả (CED) và Biểu đồ Pareto. d) Ưu tiên điều tra nguyên nhân trong công ty trƣớc nguyên nhân từ ngoài công ty.
 20. Kỹ thuật chơi Golf

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản