CHƯƠNG 7: NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1
209
lượt xem
105
download

CHƯƠNG 7: NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức hay dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

 1. CH NG 7: NGU N NHÂN L C C A D ÁN M C ÍCH - N m b t ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý ngu n nhân l c t t cho các d án, ÿ c bi t ÿ i v i các d án CNTT. - Hi u ÿ c các khái ni m c b n v qu n lý con ng i - Hi u ÿ c qui trình qu n lý ngu n nhân l c. GI I THI U CHUNG a) T m quan tr ng c a qu n lý ngu n nhân l c - Con ng i quy t ÿ nh s thành công hay th t b i c a t ch c hay d án. - Các con s th ng kê g n ÿây v nhu c u l c l ng lao ÿ ng làm vi c trong l nh v c phát tri n và ng d ng công ngh thông tin t ng nhanh, ví d d i ÿây cho th y rõ ÿi u ÿó: o M : 12/2002 có h n 10,1 tri u k s CNTT, t ng t 9,9 triêu t tháng 1/2002. o Các nhà qu n lý CNTT d ÿoán trong t ng lai g n h s c n thêm 1,2 tri u k s . o Các công ty không thu c l nh v c CNTT thuê k s nhi u h n các công ty CNTT theo t l là 12:1. b) Qui trình qu n lý ngu n nhân l c (NNL). - Qu n lý NNL cho d án bao g m các quá trình ÿòi h i ph i phân b và s d ng hi u qu nh t ngu n l c con ng i trong toàn b ho t ÿ ng d án. Các quá trình c b n bao g m: o Xác ÿ nh c c u t ch c - L p k ho ch t ch c o Lên ÿ i hình - Thu nh n nhân viên o Tri n khai ÿ i hình - Phát tri n Nhóm. N I DUNG 1. XÁC NH C C UT CH C - Các d ng t ch c - Ch c n ng c b n theo các c u trúc t ch c - Bi u ÿ t ch c - Các ÿ i t ng liên quan a) Các d ng t ch c Các d ng t ch c là các c u trúc mà thông qua ÿó m t công ty t ch c các ho t ÿ ng hàng ngày ÿ t i u hoá hi u qu . Có ba d ng t ch c chính là theo ch c n ng, ma tr n và theo d án. Chúng có nh ng ÿ c ÿi m sau: 119
 2. Các d ng t ch c c ÿi m C u trúc ch c n ng M i b ph n ch u trách nhi m th c hi n m t t p h p ho t ÿ ng c th , th ng xuyên, và t ng ÿ i n ÿ nh. Nhi u ng i cùng th c hi n m t d ng ho t ÿ ng. Báo cáo theo th b c, báo cáo c a t ng cá nhân v i m t nhà qu n lý riêng. Ch c n ng c a giám ÿ c d án t ng ÿ i th p so v i ch c n ng c a các giám ÿ c ch c n ng. C u trúc ma tr n Các cá nhân v n báo cáo lên trên theo th b c v ch c n ng, nh ng h c ng báo cáo theo chi u r ng v i t m t giám ÿ c d án tr lên Trong m t s t ch c, s ÿ báo cáo theo ma tr n này có th là hình th c t n t i lâu dài. Trong m t d án có c u trúc ma tr n thì ma tr n ch là t m th i C u trúc ma tr n có th ÿ c mô t nh h i t y u, cân b ng hay h i t m nh ph thu c vào ch c n ng t ng ÿ i c a giám ÿ c d án so v i giám ÿ c ch c n ng. M i quan h này ÿ c minh ho trong hình 7-1 C u trúc theo d án Giám ÿ c d án và ÿ i d án nòng c t ho t ÿ ng nh m t Hay “d án thu n tuý” ÿ n v t ch c hoàn toàn ÿ c l p v i t ch c m (t ch c truy n th ng) Trong m t s t ch c, c u trúc d án thu n tuý có th bao g m nh ng h th ng t h tr , ch ng h n nh m t phòng nhân s hay phòng thu mua riêng. Trong các t ch c khác, c u trúc d án thu n tuý l i chia s h th ng h tr này v i t ch c m . B ng 7-1: Các d ng t ch c b) Ch c n ng c b n trong các c u trúc t ch c Ch c n ng c b n là ch c n ng c a giám ÿ c d án thông qua d án ÿó. i u này ÿ c minh ho trong hình 7-1. Ph i l u ý r ng trong m t c u trúc ch c n ng thu n tuý thì ch c n ng c a giám ÿ c d án tu ng ÿ i th p so v i giám ÿ c ch c n ng trong khi m t c u trúc theo d án thì hoàn toàn ng c l i. 120
 3. Hình 7-1: Ch c n ng c b n c a giám ÿ c d án c) Bi u ÿ t ch c Bi u ÿ t ch c minh ho c u trúc t ch c c a d án. M c ÿích c a nó là ch ra c m i quan h ch ÿ o, qu n lý và báo cáo trong d án và m i quan h c a d án ÿ i v i t ch c m . M t vài t ch c s d ng m t c u trúc t ch c phân c p chi ti t (OBS) ÿ minh ho t ch c theo ch c n ng ch u trách nhi m ÿ i v i các d ng công vi c khác nhau trong d án. Công b c u trúc OBS s m trong d án là r t có l i. Th nh t OBS ch a phù h p s làm xu t hi n nh ng mâu thu n hay l m l n v nh ng vai trò trong d án, và th hai t o ÿ ng l c thúc ÿ y tinh th n trách nhi m c a các thành viên d án khi OBS phù h p. Ví d : Hình 7-2 là s ÿ t ch c m t công ty ÿi n hình ÿ c t ch c theo m t c u trúc d án ma tr n. Hãy chú ý cách th c mà ÿ i ng thành viên báo cáo theo c chi u d c ÿ i v i giám ÿ c ch c n ng và chi u ngang ÿ i v i giám ÿ c d án. Hình 7-2: C u trúc t ch c ma tr n 121
 4. d) Các ÿ i t ng liêu quan d án Các ÿ i t ng liên quan d án là ng i: - Có l i ích nghi p v trong k t qu c a d án - Liên quan tr c ti p t i d án - Ho c ÿóng góp các ngu n l c cho d án Ví d : B ng 7-2 li t kê m t vài ví d v các ÿ i t ng liên quan d án trong các d án ÿi n hình Các ÿ i t ng c ÿi m liên quan d án Nhà tài tr - Ch u trách nhi m cu i cùng ÿ i v i s thành công c a d án - Ký k t hoàn t t các tài li u l p k ho ch và các yêu c u thay ÿ i - Cho phép ÿ i d án s d ng các ngu n l c - B o v và c v n cho ÿ i qu n lý d án - C t b ng kh i công, c ng nh khánh thành d án và và ti n hành ho t ÿ ng - Ký và công b tôn ch d án. - N u nhà tài tr không ph i là ng i trong công ty, ch ng h n nh là m t khách hàng thì trách nhi m c a giám ÿ c d án bao g m m t s trách nhi m khác ÿ c li t kê d i ÿây. Khách hàng - Nh n ÿ u ra d án - Thanh toán cho ÿ u ra d án - Xác ÿ nh nhu c u ÿ i v i s n ph m k t qu c a d án - Có th là nhi u công ty hay cá nhân v i nh ng ÿ c ÿi m và yêu c u trái ng c nhau. Giám ÿ c ch c - Các nhà qu n lý ch u nh h ng b i ho t ÿ ng hay k t qu c a d n ng án - Ki m soát và các ÿóng góp ngu n l c cho d án (con ng i, trang thi t b …) - Có th có nh ng yêu c u trái ng c nhau v k t qu d án - Có th tính ÿ n c c p trên c a Giám ÿ c d án Giám ÿ c d án - Làm vi c v i các ÿ i t ng liên quan d án ÿ ÿ nh ngh a d án. - L p k ho ch, s p x p l ch trình và d th o ngân sách các ho t ÿ ng c a d án v i ÿ i ng ban ÿ u. - Cùng làm vi c v i ÿ i ÿ th c thi k ho ch - Giám sát hi u qu ho t ÿ ng và th c hi n các ho t ÿ ng hi u chính - Th ng xuyên báo báo cho các nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan d án - a ra yêu c u và trình bày nh ng thay ÿ i v ph m vi - óng vai trò nh m t ng i trung gian gi a ÿ i d án và các ÿ i 122
 5. t ng liên quan d án khác i ng thành -Phân công d a trên n ng l c ÿi u ch nh, k n ng theo các ho t viên d án ÿ ng c a d án c th c a h - Có th tính ÿ n các tài nguyên bên trong và bên ngoài - Ti p xúc v i nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan ÿ n d án khác thông qua Giám ÿ c d án B ng 7-2: Xác ÿ nh các ÿ i t ng liên quan d án 2. T CH C ID ÁN - Lãnh ÿ o t ch c - Các k n ng c n thi t - Các chi ti t xây d ng ÿ i d án - H u c n cho ÿ i d án - Xây d ng và h tr ÿ i d án a) Lãnh ÿ o t ch c t ch c ÿ i d án, hãy làm theo các b c sau: - Xác ÿ nh ÿ c c c u ÿ i d án phù h p v i t ch c và các ph ng pháp ÿ t p h p ÿ c các thành viên d án nh mong mu n. - ánh giá ÿ c n ng l c k thu t và k n ng làm vi c theo nhóm c a các thành viên nòng c t c a ÿ i d án, c ng nh các thành viên c p y nhi m. - Ch n và tuy n các thành viên d án. - Gi i quy t các v n ÿ và s thi u h t v ngu n nhân l c có k n ng c n thi t b ng cách ÿàm phán ÿ có ÿ c ngu n nhân l c khan hi m, d a vào tình hu ng nghi p v và u tiên chi n l c c a d án: o Xem ngu n nhân l c mà d án yêu c u có nh h ng ÿ n ÿ ng t i h n ( ÿ ng g ng ) hay không? o àm phán v i các ÿ n v ch c n ng ho c các Giám ÿ c d án khác ÿ có ÿ c ngu n l c c n thi t. o Chu n b tinh th n ÿ h y d án n u không tìm ÿ c ho c không ÿ t ÿ c th a thu n ÿ ÿ m b o chi tr ÿ c cho các ngu n nhân l c có k n ng c n thi t. - L p ma tr n trách nhi m ( Responsibility Matrix ) - i u hòa gi a vi c phân b ngu n l c v i ngân sách và l ch trình d án, ÿ ng th i ph i phát hi n ÿ c t t c nh ng s không nh t quán trong d án. Ví d : M t công ty chuyên v các ng d ng ÿã kh i công m t d án chuy n ÿ i h t d li u c a khách hàng là doanh nghi p c a h t DB2 sang Oracle. Vì không có chuyên gia v Oracle nên công ty này ÿã ký h p ÿ ng v i nhà cung c p bên ngoài ÿ tuy n m t chuyên gia v c s d li u Oracle ( DBA v Oracle ). Phong, m t DBA hàng ÿ u v DB2 c a công ty thì l i r t thích ti p thu công ngh m i, Phong ÿã ÿ c ch n vào ÿ i d án, trong lúc ÿó công vi c c a anh ÿ c chuy n 123
 6. giao cho m t DBA m i vào ngh trong cùng ÿ i c a anh. Và công ty ÿó ÿã ph i thu x p v i nhà cung c p ÿ Phong – chuyên gia DBA c a h ÿ c làm vi c cùng d án, và Phong ch c ch n là có nhi u kinh nghi m chuyên môn ÿ duy trì h th ng cho t i khi hoàn thành d án. Bài t p 7-1: T ch c ÿ i d án Th i gian 45’ M c ÿích: àm phán và phân b ngu n l c. K ch b n: Hoàng – Giám ÿ c m t d án Nâng c p H th ng m ng công ty XYZ – C n 4 k s có k n ng làm vi c v i m n LAN/WAN và 3 k s ATM . D án này ÿòi h i các nhân viên ph i ÿi công tác liên t c trong 12 tháng. B ph n qu n lý c p cao c ng ÿang tri n khai hai d án khác: D án tái thi t k ng d ng ph c v khách hàng do D ng qu n lý và D án nâng c p H th ng ki m kê do Tùng qu n lý. Theo k ho ch thì D án c a D ng c n m t k s m ng cao c p, và anh ta ÿã g i yêu c u t i Phong – Qu n lý ch c n ng c a các k s v h th ng m ng, ÿ l y Khanh v d án c a mình. D án c a Tùng c ng c n m t k s d án m ng cao c p nh v y, và m t chuyên gia v h th ng m ng không dây ÿ c chuy n t Công ty H th ng m ng ABC. Tùng yêu c u Phong chuy n Khanh v d án c a mình. B ng 7-3 ch a các t ng k t v các thành viên ti m n ng cho d án và k n ng c a h . Cu i cùng Công ty này ÿ a ra quy t ÿ nh s c m t k s cao c p vào làm cho d án c a Hoàng và 3 k s tr s ÿ c ÿào t o v m ng WAN. Theo ý ki n c a Phong, Khanh s l i NOC cùng v i m t k s tr ÿ ÿ m trách công vi c c a các d án khác; ÿ ng th i h tr quá trình v n hành. Phong c ng ÿ c p ÿ n chuy n Trung mu n làm i tr ng c a nhóm các k s tham gia D án c a Hoàng. Và khi Hoàng chu n b r i cu c h p v i Phong, anh ta c ng ÿã thông báo tr c v i Phong r ng anh ta s c n ÿ n Trung trong vòng m t hay hai tu n n u công vi c NOC r t g p rút trong quá trình cài ÿ t ph n c b n c a ATM. K n ng Tên Thông tin chi ti t K s cao c p Khanh K s xu t s c ÿ c m i ng i yêu m n, không thích ÿi ( LAN/WAN ) công tác xa. K s cao c p Trung Có kinh nghi m làm vi c v i ATM, ÿ c thân, s n sàng ÿi ( LAN/WAN ) công tác xa K s tr ( LAN ) Hà Nhi u kinh nghi m và làm vi c hi u qu v l nh v c liên quan ÿ n m ng LAN, ti p thu nhanh, 3 n m kinh nghi m làm vi c v i công ty. ã k t hôn và có 3con nh K s tr ( LAN ) Vinh Thành viên tr tu i nh t, m i vào làm vi c trong cty ÿ c 4 tháng, r t thông minh và ch m ch , còn ng i ngùng trong giao ti p xã h i. c thân và thích câu cá b ng ru i. K s tr ( LAN ) Ng c Thích th s c v i công ngh m i, ÿáng tin c y và ch m ch , ÿ c m i ng i yêu m n vì s hài h c và b n tính qua tâm ÿ n ng i khác, có 4 n m kinh nghi m làm vi c t i công ty, có con ÿang ÿ tu i tr ng thành, ÿã ly hôn và có ý ÿ nh ÿi h c th c s . 124
 7. Các k s h Không thu c Là ng i ngoài công ty do công ty H th ng m ng ABC thông m ng ATM công ty cung c p. B ng 7-3: Ngu n nhân l c cho d án c a Công ty XYZ 1. àm phán ÿ l y các k s cao c p có th ÿ m trách ba d án. K t qu nh th nào? Khanh không tham gia vào d án Nâng C p H Th ng M ng, mà l i NOC và h tr cho hai d án còn l i. Thay vào ÿó, Trung s tham gia vào d án Nâng C p H Th ng M ng v i vai trò là i tr ng ÿ i d án. 2. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ÿàm phán v i Phong v th i gian làm vi c c a Trung. i u gì s x y ra? Giám ÿ c d án c g ng ÿi ÿ n th a thu n v vi c ÿi u khi n v n hành. 3. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ch n ra 3 k s tr và ÿàm phán v i Phong v th i gian làm vi c c a h . i u gì s x y ra? V i yêu c u ÿi công tác xa th ng xuyên, Hoàng không nên ch n Hà vì anh ta r t d t b . H n n a, Phong t ra r t mi n c ng khi ph i cho k s thành th o nh t v m ng LAN ÿi. 4. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ÿàm phán v i Phong v các quy t c ki m soát v n hành c a ÿ i k thu t. K t qu mong mu n nh th nào? Phong s không t b vi c ki m soát v n hành; ng c l i, s ph i ÿ ng ý ÿ a ra m t th a thu n nào ÿó. 5. B n s gi i quy t xung ÿ t v th i gian làm vi c c a Trung nh th nào? Hãy s p x p m t k ho ch trao ÿ i d a trên th i gian bi u ÿó. Sau khi ÿã t p h p ÿ c các thành viên d án, chính là lúc b t tay vào xây d ng m t ÿ i d án ÿoàn k t và v ng m nh. Ch ÿ này s t p trung vào công tác xây d ng và h tr ÿ i d án. Hãy hình dung r ng b n ÿang xây d ng m t ngôi nhà. B n s ch n ai trong s nh ng ng i sau ÿây vào ÿ i thi công ÿ hoàn t t công vi c ÿó: Ki n trúc s , th n hay th s n b ? i thi công s c n nh ng ngu n l c nào ÿ hoàn thành công vi c? Nh ng ng i này có th làm vi c cùng nhau không? Các d án CNTT th ng ph thu c khá nhi u vào ngu n nhân l c có k n ng. Li u các thành viên ÿ c ÿ xu t có h i t nh ng n ng l c k thu t và k n ng c n thi t cho d án không? N u không, làm th nào ÿ kh c ph c nh ng thi u xót v k n ng? i u quan tr ng không ch là có ngu n nhân l c h i t các k n ng trong b ng th ng kê, mà ph i ÿ m b o r ng ÿ i d án có ngu n nhân l c c n thi t và h có th làm vi c n ý v i nhau. b) Các k n ng c n thi t Giám ÿ c d án ph i th hi n ÿ c c k n ng qu n lý và k n ng lãnh ÿ o. Lãnh ÿ o là ngh thu t tác ÿ ng ÿ n ng i khác ÿ h có ý mu n làm m t công vi c nào ÿó mà b n ngh là nên làm. Giám ÿ c d án th ng h ng d n ÿ i d án làm vi c theo cách mà ÿ i d án có th ÿ t ÿ c m c ÿích. i u này bao g m c k v ng v k t qu cu i cùng, m t lý do thuy t ph c ÿ d án ÿ t ÿ c m c ÿích. M t l ch trình rõ ràng, và nh ng ng i có kh n ng hoàn 125
 8. thành t t nhi m v . Lãnh ÿ o không có ngh a là d a vào quy n l c ÿ c ban hành, mà ph i d a trên kh n ng tác ÿ ng ng i khác th c hi n công vi c. Công tác qu n lý b t ÿ u t vi c l p k ho ch cho ÿ n t ch c, v n hành, giám sát và ÿi u khi n ÿ hoàn thành công vi c c a d án. Quy n qu n lý b t ngu n t v trí chính th c trong ÿ i d án và trong t ch c. Theo Steven Covey: “ Qu n lý th ng t p trung vào v n ÿ sau cùng: Làm th nào ÿ tôi có th hoàn thành t t nh t m t s công vi c nh t ÿ nh? Còn lãnh ÿ o thì th ng t p trung vào v n ÿ ban ÿ u: Tôi mu n th c hi n nh ng công vi c gì? Công tác qu n lý t ra hi u qu trên nh ng n c thang ÿi ÿ n thành công, còn k n ng lãnh ÿ o s xác ÿ nh xem chi c thang ÿó có ÿ c ÿ t ÿúng t ng hay không?” ( Covey 1999, 101). Ví d : Sau khi d án ÿ c hoàn thành, m t d án do Khoa và d án còn l i do D n lãnh ÿ o, ng i ta yêu c u các thành viên ÿã t ng tham gia c hai d án ÿánh giá v hai v giám ÿ c này. Ý ki n chung cho th y Khoa luôn th hi n ÿ c k n ng lãnh ÿ o c a mình. Anh n m r t rõ các m c tiêu chi n l c c a t p th d án, và khi n cho toàn ÿ i d án ý th c ÿ c vai trò c a h trong d án nh h ng ÿ n m c tiêu chung c a t ch c nh th nào? ng th i anh còn giao thi p r t t t v i nhà tài tr d án. Tuy nhiên, n ng l c qu n lý c a anh thì không ÿ c t t b ng D n. Anh th ng hay ch m tr trong vi c hoàn thành t t c các công vi c ÿã h a, ÿ t tr c quá nhi u th i gian và th ng không theo dõi l ch trình và ngân sách c a d án. Ng c l i, D n thì r t ÿi m t nh và thích phong cách lãnh ÿ o d a trên s ÿ ng thu n. C ÿ i d án không bi t ch c ch n là d án c a cô nh h ng t i m c tiêu chung c a t ch c nh th nào? Th nh ng, D n là m t nhà qu n lý tài tình, luôn t ch c các cu c h p ÿúng lúc, luôn theo dõi l ch trình và ngân sách c a d án, gi i quy t các xung ÿ t trong ÿ i d án m t cách nhanh chóng. c) Các chi ti t xây d ng ÿ i d án Tiêu chí xây d ng ÿ i d án là k thu t nh m tác ÿ ng ÿ n các cá nhân khác nhau t nhi u b ph n ch c n ng v i các m c tiêu, nhu c u và mong mu n riêng. L p lên m t ÿ i d án ÿoàn k t, làm vi c h ng say vì l i ích c a d án. Ví d : Môt Giám ÿ c d án CNTT ÿã xác ÿ nh và ch n ra ÿ c các thành viên cho m t d án kéo dài 6 tháng, nh ng anh ta l i r t lo l ng v các v n ÿ ti m n trong vi c trao ÿ i thông tin gi a nhi u thành viên trong d án. H n n a, anh ta c ng không t tin r ng mình có th t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án c n thi t ÿ d án kh i ÿ u m t cách t t ÿ p. Vì ÿã phân b chi phí trong ngân sách dành cho các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, anh ta ÿã dùng s ti n này ÿ nh s tr giúp c a c v n bên ngoài. Ng i c v n ÿã th c hi n các bài ki m tra v tính cách và t ch c m t lo t các bu i trao ÿ i, sinh ho t d án ngoài gi . Các bu i sinh ho t ti p theo sau ÿó ÿ c t ch c m i tháng m t l n trong su t quá trình d án. Thành viên ÿ i d án h ng ng r t tích c c các ho t ÿ ng do ng i c v n này ÿ a ra vì h c m th y mình không b gi u di m m t ÿi u gì c , và h hi u r t rõ vai trò c a mình trong ÿ i. Không nh ng th , h ÿánh giá r t cao các k n ng giao ti p v a h c ÿ c. d) H u c n cho ÿ i d án Công tác cung ng cho ÿ i d án chính là vi c cung c p ÿ dùng, trang thi t b c n thi t cho ÿ i d án hoàn thành nhi m v . Bao g m: - Các ÿ dùng c n thi t cho d án và các k t qu bàn giao c a d án 126
 9. - Trang thi t b cho ÿ i d án ch y u là các trang thi t b v n phòng bao g m không gian làm vi c, bàn, ÿi n tho i, máy vi tính, máy ch , ph n m m và ÿi n - Thi t b liên l c cho các thành viên không làm vi c m t n i c ÿ nh - Thi t b ph n m m và ph n c ng ÿ thi t l p môi tr ng ki m th - Nh ng trang thi t b c n thi t ÿ ph c v chuy n công tác, bao g m c vi c di chuy n, thuê phòng và các kho n khác. Ví d : Khi xem ngôi nhà mà mình ÿang xây, b n c m th y r t th a mãn v i s ti n ÿã b ra ÿ ch th u xây d ng chu n b h u c n xây nhà. V t li u l p nhà ÿ c giao cho m t tu n tr c th ì gian d tính l p nhà. Do có v n ÿ v ch t l ng t phía nhà cung c p ván g ban ÿ u, nên ÿ n hàng ch a ÿ c th c hi n. Tuy nhiên, ch th u ÿã tìm ÿ c m t ngu n t ng t v i giá c th p h n. Các nhà th u nh ÿã c nhân viên c a h cùng v i các d ng c c n thi t ÿ hoàn thành công vi c. e) Xây d ng và h tr ÿ i d án. Ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án giúp ÿ i tr thành m t t p th ÿoàn k t, v ng m nh và làm vi c n ng su t. t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, hãy làm theo nh ng b c sau. - Truy n ÿ t rõ ràng m c tiêu, m c ÿích và tiêu chí c a d án - L p k ho ch truy n thông trong n i b ÿ i d án, nh m ÿáp ng nhu c u trao ÿ i thông tin c a t ng thành viên trong ÿ i, c ng nh t o ra m t c ch thu hút ý ki n ph n h i. - L p k ho ch phát tri n ÿ i d án, nh m gi i quy t các v ng m c và các thi u sót v k n ng, ÿ ng th i nâng cao các k n ng s n có theo m c ÿích c a ÿ i và c a d án. - Th c hi n ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án. Các tiêu chí bao g m: o S d ng k n ng lãnh ÿ o ÿ truy n ÿ t rõ ràng các m c tiêu, m c ÿích, và tiêu chí c a d án. o Nh n bi t các nhu c u c a t ng cá nhân thành viên d án ÿ xác ÿ nh ÿ c nhu c u trao ÿ i gi a các thành viên v i nhau o S d ng các k thu t qu n lý nh t ch c ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, y quy n và qu n lý các xung ÿ t. o Tìm hi u và áp d ng các ch d n ÿ ÿ a ra ÿ c nh ng ph n h i hi u qu cho các thành viên. o L p k ho ch phát tri n ÿ i d án, nh m gi i quy t các thi u sót v phát hi n k n ng, nâng cao các k n ng c n thi t cho d án c ng nh làm vi c theo nhóm. - Th c hi n k ho ch nâng cao n ng su t làm vi c c a các thành viên b sung không có các k n ng ti n ÿ - Th c hi n k ho ch cung ng cho ÿ i nh m ÿáp ng nhu c u v nguyên v t li u và trang thi t b c n thi t: o Giám ÿ c d án có trách nhi m ÿ m b o các nhu c u thi t y u v thi t b ph c v công vi c d án c a t ng thành viên. xác ÿ nh ÿ c nh ng yêu c u ÿó c n ph i phân tích k càng v các yêu c u k thu t. Giám ÿ c d án ph i luôn ch ÿ ng qu n lý vi c mua s m các nguyên v t li u và trang thi t b , c ng nh ÿ m b o r ng các nhu c u này ph i ÿ c ÿ a vào trong k ho ch và ngân sách c a d án. 127
 10. 3. TRI N KHAI I HÌNH - Giai ÿo n hình thành – các thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau và th ng nh t m t s quy t c chung cho ÿ i - Giai ÿo n n y sinh mâu thu n – không ki m soát ÿ c xung ÿ t gi a các thành viên d án. - Giai ÿo n hòa gi i – T p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng su t làm vi c - Giai ÿo n th c hi n – i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t - M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án Các ho t ÿ ng phát tri n ÿ i d án là m t y u t t t y u khi ti n hành d án. Ch ÿ này ÿ a ra các ph ng pháp ÿ phát tri n ÿ i d án m t cách hi u qu . Là Giám ÿ c d án CNTT, b n ph i ÿ i m t v i thách th c v phía nhân s . i d án có th ÿ c hình thành t m t nhóm ng i có n ng l c và ÿ c x p l ch trình khá dày ÿ c. Nh ng ng i này th ng coi tr ng ki n th c k thu t h n là v trí. Nhi m v c a Giám ÿ c d án chính là t p h p nh ng con ng i khác nhau này thành m t ÿ i, ÿây không ph i là m t nhi m v d dàng th c hi n. Hi u qu làm vi c c a ÿ i d án chính là trách nhi m mà Giám ÿ c d án ph i gánh vác. Ch ÿ này s giúp xác ÿ nh các v n ÿ ÿ nh h ng ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. Các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án M i ng i không ph i sinh ra ÿã là m t cá nhân có ÿ y ÿ các kh n ng. H ph i tr i qua các giai ÿo n phát tri n và h c t p c n thi t cho ÿ n khi tr ng thành. T ng t nh v y, ÿ i d án c ng ph i tr i qua các giai ÿo n phát tri n nh t ÿ nh. Hi u ÿ c v n ÿ ÿó, c ng nh bi t các ch tiêu cho t ng giai ÿo n phát tri n. Giám ÿ c d án s ch ÿ ng giúp ÿ ÿ i d án ph nÿ uÿ t n ng su t làm vi c cao nh t có th . B ng 7-4 ch ra các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án. B ng 7-4: Các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án Giai ÿo n c ÿi m Hình thành Thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau, th o ra các quy t c và s h p tác gi a các thành viên. Mâu thu n N y sinh các xung ÿ t gi a các thành viên ÿ i d án v các v n ÿ tranh lu n. Hòa gi i Các v n ÿ gi a các thành viên ÿ i d án ÿ c gi i quy t, t p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng xu t lao ÿ ng. Th c hi n i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t. a) Giai ÿo n hình thành Trong giai ÿo n Hình thành, các thành viên ÿ i d án th ng phân vân không bi t tham gia ÿ i d án có ph i là quy t ÿ nh sáng su t không? H ÿ a ra nh ng ÿánh giá ban ÿ u v k n ng và ch t l ng làm vi c c a các thành viên cùng làm trong ÿ i, và h c ng lo l ng xem các thành viên còn l i trong ÿ i ÿánh giá v h nh th nào?. Khi m t d án ÿang ÿ c hình thành thì các cu c trao ÿ i th ng mang tính ch t l ch s và không có gì bó bu c, vì các thành viên v n ng n 128
 11. ng i th hi n nhi u quan ÿi m cá nhân. Nh ng bu i h p d án trong giai ÿo n này th ng khá l n x n, vì các thành viên ÿang c g ng tìm hi u nhi m v c a nh ng ng i khác trong d án. M t ÿi u l u ý r ng các ho t ÿ ng phát tri n ÿ i d án ÿ c ÿ a ra ÿ các thành viên trong ÿ i cùng nhau th c hi n, ch không ph i là s áp ÿ t c a c p trên cho ÿ i. Có th t ch c các ho t ÿ ng này theo t ng nhóm nh , ho c theo ph m vi toàn ÿ i. M c ÿích chính là nh m giúp các thành viên ÿ i d án d n c m th y tho i mái khi làm vi c và trao ÿ i v i m i ng i trong ÿ i. Ví d : Hình thành ÿ i d án Phong ÿã hoàn t t vi c tuy n ch n các thành viên d án, và ÿang suy ngh tìm cách nào ÿ ÿ i d án có th b t ÿ u m t cách t t ÿ p. Anh ÿã b t ÿ u b ng m t bu i h p d án, trình bày v t ng quan c a d án và t m quan tr ng c a nó ÿ i v i t ch c. M i thành viên d án ÿ u ÿ c phát tài li u v v n ÿ ÿ c trình bày. Phong ÿã ti p t c bu i h p b ng cu c trao ÿ i v m ng l i. M i thành viên ÿ i d án t gi i thi u v mình và k m t câu chuy n không liên quan ÿ n công vi c, ÿ ng th i ÿóng góp ý ki n v v n ÿ chuyên môn ÿ c nêu ra. Bu i h p hôm ÿó ÿã giúp phá v m i kho ng cách gi a các thành viên trong ÿ i d án. Sau ÿó, Phong lên k ho ch cho các bu i h p ti p theo ÿ hoàn thành ho t ÿ ng l p k ho ch cho ÿ i d án. b) Giai ÿo n n y sinh mâu thu n Trong giai ÿo n mâu thu n, các thành viên d án th ng r t b o th và vì th n y sinh nhi u mâu thu n. S khác nhau v tính cách b t ÿ u b c l , h qu c a các cu c xung ÿ t là các thành viên mu n làm công vi c d án, ho c ÿ a ra quy t ÿ nh theo cách riêng c a mình. Trong giai ÿo n này, Giám ÿ c d án c n ph i s d ng các k n ng ÿ gi i quy t xung ÿ t và k n ng y thác ÿ giúp ÿ i d án gi i quy t ÿ c v n ÿ . Ví d : Mâu thu n n y sinh trong ÿ i d án: Hi u và C ng ÿ u là k s Web ÿ y kinh nghi m, hi n ÿang làm vi c cho m t d án v m ng n i b . Hi u thì nh t m c r ng nên cài các Applet vào máy tr m, còn Toàn thì qu quy t nên cài vào máy ch . Cu i cùng Giám ÿ c d án – Phong ph i nh y vào và m cu c h p gi a Hi u, C ng và DBA c a d án ÿ cùng nh t trí ti n hành theo cách t t nh t. c) Giai ÿo n hòa gi i giai ÿo n Hòa gi i, ÿ i d án b t ÿ u làm vi c m t cách n ng su t mà không ph i lo l ng gì v quan ÿi m cá nhân ho c các v n ÿ tranh cãi. Khi xung ÿ t v n còn x y ra thì ng i ta ch t p trung vào các v n ÿ liên quan ÿ n quy trình h n là liên quan ÿ n cá nhân. i d án b t ÿ u ho t ÿ ng trên c s tin t ng và trông c y l n nhau. Trong giai ÿo n hòa gi i, Giám ÿ c d án ph i thêm vào các tiêu chí b ng cách t p trung vào các v n ÿ v hi u qu làm vi c c a d án. Ch ng h n nh Giám ÿ c d án ph i: - T p trung nâng cao n ng su t c a ÿ i nh m ÿ t ÿ c m c tiêu c a d án. - N u ÿ i d án m c ph i nh ng v n ÿ c b n thì hãy l p các nhóm ch c n ng ÿ gi i quy t v n ÿ . - Xóa b t t c nh ng rào c n gây t n h i ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i. - T o c h i ÿ ban qu n lý, khách hàng, c ng nh các ÿ i khác ghi nh n hi u qu làm vi c c a i d án. Ví d : Hòa gi i các xung ÿ t trong ÿ i d án. i d án v a làm vi c ÿ c hai tháng trong k ho ch 6 tháng ÿ nâng c p h ÿi u hành c a máy tr m, nh ng l i n y sinh m t s v n ÿ v c u hình gi a h ÿi u hành và các ng d ng 129
 12. doanh nghi p. Giám ÿ c d án ÿã c m t nhóm t p trung gi i quy t v n ÿ c u hình, và h ÿã d n gi i quy t ÿ c v n ÿ . Ti n ÿ c a d án h i ch m so v i l ch trình, và ÿ i d án r t m t m i vì nh ng gi làm vi c dài và c ng th ng. Bi t ÿ c r ng nhà tài tr r t thông c m v i nh ng n l c c a ÿ i, Giám ÿ c d án ÿã t ch c m t bu i n tr a cho ÿ i c ng v i nhà tài tr d án, v i m c ÿích ghi nh n nh ng n l c c a ÿ i và t o lòng nhi t huy t m i cho d án. d) Giai ÿo n th c hi n Trong giai ÿo n Th c hi n, ÿ i d án s làm vi c v i n ng su t cao nh t. Vi c c ng tác và trao ÿ i tr nên d dàng, các xung ÿ t ÿ c gi i quy t. Các thành viên trong ÿ i c m th y tho i mái khi trình bày ÿ c các v n ÿ , tin t ng vào ÿ ng ÿ i ÿ tìm ra gi i pháp t t nh t cho toàn ÿ i d án. Vai trò Giám ÿ c d án trong giai ÿo n th c hi n là ph i công nh n hi u qu làm vi c c a ÿ i, nh ng l i ÿ ng ngoài nh th ÿ i d án t gi i quy t v n ÿ này. Ví d : Giai ÿo n th c hi n ÿ i d án. Ti n ÿ c a ÿ i d án ÿang ch m so v i l ch trình, ÿi u này ÿòi h i các thành viên trong ÿ i ph i làm vi c ngoài gi . M c dù là ng i luôn h t mình vì d án, Nguyên v n ph i lo cho con nh , nên vi c làm ngoài gi ÿ i v i anh ta qu th t là r t v t v . Thay vì g p Giám ÿ c d án ÿ trình bày v n ÿ ÿó, Nguyên ÿã t thu x p v i m t thành viên khác trong ÿ i là Hi n. Nguyên s làm nh ng công vi c mà Hi n v n d r t ghét, và ng c l i cô s làm thêm gi ÿ gi i quy t công vi c c a Nguyên. ây là m t ví d khá hay trong giai ÿo n th c hi n, vì ÿ i d án ÿã th hi n ÿ c s c ng hi n vì m c tiêu c a d án, và t gi i quy t các v n ÿ m t cách êm th m mà không h có xung ÿ t gì. e) M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án Hãy ch ÿ ng giúp ÿ ÿ i d án ÿ t ÿ c n ng su t làm vi c cao nh t b ng các b c sau: - Trong su t quá trình hình thành, t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án ÿ t o nên m t t p th ÿoàn k t, v ng m nh và ph i ÿ t ra nh ng k v ng cho ÿ i d án. giúp ÿ các thành viên trong giai ÿo n hình thành, ph i t o ÿi u ki n cho ÿ i d án làm quen v i nhau và t o môi tr ng làm vi c tôn tr ng l n nhau. ng th i, giúp ÿ ÿ i th c hi n m t s quy t c c b n ÿ giao ti p v i các thành viên khác trong ÿ i. Cu i cùng, t o cho các thành viên d án có c m giác r ng h là nh ng ng i ÿ c bi t, và h ÿ c ch n làm vi c nh m ph c v m t m c tiêu quan tr ng c th cho t ch c. M t vài chi n l c có th s d ng trong giai ÿo n hình thành ÿ i d án bao g m: o Ch ng trình c a bu i h p kick-off d án ph i dành th i gian ÿ các thành viên gi i thi u v mình. o T o m t cu n s tay ÿ i d án ÿ ghi l i m c tiêu c a ÿ i, các công vi c chính c n ÿ t ÿ c m c tiêu ÿó, và t t c các ràng bu c mà ÿ i ph i tuân theo. o T o m t th m c d án o L p các quy t c chung c a d án v các thành viên c x v i nhau, cách trao ÿ i v th i gian h p, v cách ÿ a ra quy t ÿ nh và cách ÿ a ra v n ÿ . o Ch n tên ho c bi u t ng cho ÿ i d án. o Các d p vui ch i khi b t ÿ u ÿ i d án c ng là c h i ÿ các thành viên tìm hi u k v nhau h n. 130
 13. - Trong giai ÿo n mâu thu n, hãy s d ng các k n ng v gi i quy t xung ÿ t và y thác ÿ làm d u các cu c xung ÿ t gi a các thành viên. N u v n ÿ m c ÿ nghiêm tr ng thì nên tìm s tr giúp c a phòng Nhân s . - Trong giai ÿo n hòa gi i, ph i h ng cho ÿ i t p trung ÿ t ÿ c các m c tiêu c a d án và xóa b các rào c n. Có th tham kh o m t s chi n l c sau: o T p trung nâng cao n ng su t c a ÿ i nh m ÿ t ÿ c m c tiêu c a d án. o N u ÿ i d án m c ph i nh ng v n ÿ c b n thì hãy l p các nhóm nh ÿ i d án ch c n ng ÿ gi i quy t các v n ÿ (nhóm ph n ng nhanh), nhanh chóng ÿ a d án vào tr ng thái ho t ÿ ng n ÿ nh. o Xóa b t t c nh ng rào c n gây t n h i ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i. o T o c h i ÿ ban qu n lý, khách hàng, c ng nh các ÿ i khác ghi nh n hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. - Trong giai ÿo n th c hi n, ph i xây d ng c ch khen th ng k p th i, hi u qu làm vi c c a ÿ i và khuy n khích ÿ i d án ÿ a ra cách gi i quy t cho v n ÿ n y sinh. Tuy nhiên, n u ti n ÿ ÿ i d án b ch m thì ÿây c ng là c h i t t ÿ th thách ÿ i d án v i các m c tiêu nghiêm ng t h n v hi u qu làm vi c. Bài t p 7-2: phát tri n ÿ i d án Th i gian: 30 phút M c ÿích: Xác ÿ nh ph ng h ng ho t ÿ ng ÿ qu n lý hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. K ch b n: Các thành viên ÿ i d án Nâng c p H th ng m ng công ty XYZ ÿã ÿ c tuy n ch n, và các thi u xót v k n ng ÿã ÿ c xác ÿ nh. Các thành viên d án ph i ÿi công tác ÿ n các ÿ n v ÿ nâng c p m ng WAN. Giám ÿ c d án – Hoàng l i v n phòng t ng công ty. i tr ng Trung s ÿi cùng trong nhóm b n k s l p ÿ t thi t b m ng LAN/WAN t i các ÿ n v c s . 1. Hãy th o lu n v s khác nhau gi a qu n lý và lãnh ÿ o. Lãnh ÿ o liên quan ÿ n ÿ nh h ng, k v ng và t p th Qu n lý thì l i liên quan ÿ n hi u su t, hi u qu và vi c chuy n ÿ i các ngu n l c 2. Hãy bàn v các thách th c trong vi c qu n lý và lãnh ÿ o mà Hoàng và Trung ph i ÿ im t Hoàng và Trung ph i th o ra m t k ho ch lãnh ÿ o ÿ i d án. Hoàng s giám sát l ch trình và ngân sách d án, nh ng c ng ph i nh Trung ch ra các v n ÿ v hi u qu làm vi c và tinh th n c a cá nhân các thành viên d án trong nh ng chuy n ÿi công tác. Trung s l p m t k ho ch trao ÿ i v i các thành viên còn l i c a ÿ i. 3. Nh ng ph ng pháp nào có th s d ng ÿ xây d ng ÿ i d án v i m t ÿôi hình làm vi c r i rác nhi u n i nh v y? Tìm hi u nhu c u và cá tính c a t ng thành viên. Trao ÿ i các nhu c u ÿó v i các thành viên còn l i. Khi d án b t ÿ u hãy thuê m t chuyên gia bên ngoài ÿ hu n luy n vi c xây d ng ÿ i d án. T ch c nh ng bu i hu n luy n xây d ng ÿ i d án ÿ nh k , d a trên nh ng tr ng ÿi m c a d án. 131
 14. Vi c giao ti p, liên l c s r t khó kh n do yêu c u ph i ÿi công tác th ng xuyên: Vì v y, ph i l p m t k ho ch trao ÿ i, liên l c ÿ tránh cho các thành viên không có c m giác b cô l p. m b o vi c t ch c các s ki n quan tr ng và các giai ÿo n c a d án. 4. B n s gi i quy t v n ÿ thi u hút v k n ng nh th nào? Câu tr l i có th bao g m các ý sau: B ng cách ÿào t o các k s tr v công ngh m ng WAN và nh Trung làm c v n. 5. B n s x lý nh th nào v i m t thành viên mà m i ng i ÿ u ghét vì ng i này r t hay nói và hay phàn nàn, nh ng d ng nh ch a bao gi làm gì ÿ c i thi n v n ÿ ? Giám ÿ c d án ÿóng vai trò ch ÿ ng h n b ng cách ÿ a ra nh ng mong mu n c a công ty và theo dõi hi u qu làm vi c c a nhân viên này. Có th ph i nh s can thi p c a phòng Nhân s . 6. B n s x lý nh th nào v i nh ng thành viên chính th c c a ÿ i nh ng l i không h i t ÿ nh ng k n ng c n thi t cho ÿ i d án? Có th có nhi u câu tr l i khác nhau. Nh ng ít nh t nh ng thành viên này không ÿ c làm các thành viên khác m t t p trung khi làm vi c. 7. N u m t thành viên thu c gia ÿình ch có B ho c M , và m t thành viên khác l i ÿ c thân và không có con; thì có nên ÿ t yêu c u làm vi c ngoài gi c a 2 ng i này gi ng nhau không? Hy v ng ÿ i d án s th c hi n các gi i pháp phù h p nh t v i nhu c u c a t ng cá nhân và s hoàn thành các m c tiêu c a ÿ i. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v vai trò c a ngu n nhân l c và quy trình qu n lý ngu n nhân l c trong d án nh : 1. Xác ÿ nh c c u t ch c - Các d ng t ch c - Ch c n ng t ng ÿ i trong các c u trúc t ch c - Bi u ÿ t ch c - Các ÿ i t ng liên quan 2. T ch c ÿ i d án - Lãnh ÿ o t ch c - Các k n ng c n thi t - Các chi ti t xây d ng ÿ i d án - H u c n cho ÿ i d án - Xây d ng và h tr ÿ i d án 3. Tri n khai ÿ i d án - Giai ÿo n hình thành – các thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau và th ng nh t m t s quy t c chung cho ÿ i - Giai ÿo n n y sinh mâu thu n – không ki m soát ÿ c xung ÿ t gi a các thành viên d án. 132
 15. - Giai ÿo n hòa gi i – T p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng su t làm vi c - Giai ÿo n th c hi n – i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t - M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Trong c u trúc t ch c nào sau ÿây, giám ÿ c d án có quy n l c ít nh t? A. T ch c d án. B. T ch c ma tr n m ng. C. T ch c ma tr n y u. D. T ch c theo ch c n ng. 2. Ai có trách nhi m chu n b báo cáo ÿánh giá sau tri n khai? A. Ng i s d ng. B. Giám ÿ c d án. C. Nhà tài tr . D. K s cao c p. 3. Ph ng pháp hi u qu nh t trong vi c xây d ng ÿ i d án trong t ch c ma tr n là tuân theo: A. K ho ch truy n thông. B. K ho ch qu n lý thay ÿ i ph m vi. C. K ho ch qu n lý ÿ i ng . D. K ho ch phát tri n ÿào t o. 4. Giám ÿ c d án ÿang xây d ng k ho ch cho d án. Giám ÿ c d án ÿã xác ÿ nh các nhi m v và ch ÿ nh ngu n l c thích h p. Công c ÿ c s d ng thông báo r ng m t vài ngu n l c ÿ c phân b xong. B c ti p theo c a giám ÿ c d án s là gì? A. Di chuy n các ngu n l c. B. Yêu c u thêm ngu n l c. C. i u ch nh ngu n l c. D. D th o ngân sách ngoài gi . 5. i u ch nh các nhi m v ÿ c phân b khác nhau trong d án ÿ duy trì kh i l ng ngu n l c phù h p ÿ c g i là: A. T i u hoá ngu n l c. B. Phân chia ngu n l c. C. C c u l i ngu n l c. D. i u ch nh ngu n l c. 6. B n ÿang qu n lý ÿ i k thu t là nh ng ng i lao ÿ ng bán th i gian. Ph n l n nh ng ng i lao ÿ ng này là sinh viên và có nh ng cam k t khác trong su t n m h c. N m ngoái b n ÿã ch m tr trong m t vài d án b i vì b n ÿã s p x p các d án ÿ c hoàn t t trong su t k thi t t nghi p c a sinh viên. Hi n nay b n ÿang b t ÿ u th c hi n m t k ho ch cho các d án s p t i và có th i h n cu i cùng khác trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. B n nên làm gì ÿ ng n ch n xung ÿ t này? 133
 16. A. S d ng các ngu n l c khác trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. B. S d ng nhi u ngu n l c h n và rút ng n l ch trình d án. C. Thuê thêm sinh viên ÿ tr giúp trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. D. S p x p d án ÿ c hoàn t t sau giai ÿo n thi t t nghi p. 7. Nh ng v n ÿ còn t n t i lâu dài ÿã b t ÿ u dính líu và nh h ng t i nhi u ng i, do ÿó t o ra nhi u s ph thu c. Giám ÿ c d án t t nh t nên x lý tình hu ng này nh th nào? A. a nó cho qu n lý c p cao h n. B. Tách v n ÿ thành nh ng v n ÿ nh theo lôgíc. C. t c s l ch trình d án. D. Th c hi n qu n lý r i ro. 8. Trong s t t c các xung ÿ t có th x y ra trong d án thì xung ÿ t nào là b t l i nh t ÿ i v i k t qu và hi u su t c a ÿ i? A. Các xung ÿ t trong h i ÿ ng. B. Nh ng mâu thu n cá nhân. C. Các tho hi p v k thu t. D. Xung ÿ t l ch trình. 9. Giám ÿ c d án công ngh thông tin ÿ c chuy n giao quy ÿ nh d án và tài li u ph m vi phác ho m i khía c nh c a d án m i ÿã ÿ c công ty phê chu n. Giám ÿ c d án công ngh thông tin mang tài li u này t i cu c h p b t ÿ u d án. Trong nh ng l a ch n d i ÿây, hãy ch n ra l a ch n t t nh t xem ai nên nh n tài li u này. A. i d án và các nhà tài tr . B. V n phòng d án và ÿ i d án. C. i d án và khách hàng. D. Các ÿ i t ng liên quan d án và ÿ i d án. 10. L a ch n ÿ i ng thành viên ÿúng (hay sai) có th nh h ng ÿ n tinh th n, th i gian c ng nh ch t l ng. D a vào nh ng trích d n bên d i, ai s là ng i ít kh n ng nh t mà giám ÿ c d án thêm vào ÿ i d án. A. “Hãy b phi u v vi c này”. B. “Ý t ng này không ho t ÿ ng ÿ i v i ÿ i th c nh tranh, v y t i sao chúng ta ngh là nó s ho t ÿ ng ÿây?” C. “Các nghiên c u ÿi m chu n cho th y ÿi u gì?” D. “Ý t ng có th th c hi n ÿ c nh ng chúng ta có th ph i th c hi n m t vài thay ÿ i nh ”. 11. Vai trò c a giám ÿ c ÿ ng l i trong k ho ch d án là gì? A. Cung c p ngu n l c cho d án. B. ngh nh ng thay ÿ i yêu c u. C. Gi i quy t các xung ÿ t trong ÿ i. D. Ki m soát kinh phí d án. 12. Ng i lãnh ÿ o c a ÿ i ÿ c th ng ch c tr thành quy n giám ÿ c d án trong khi giám ÿ c ÿang ngh vi c riêng. M t vài ÿ i ng thành viên khác không ÿ c nói v thay ÿ i t ch c 134
 17. này và không mu n tham gia vào ÿ i n a. Giám ÿ c d án ÿã nói v i các ÿ i ng thành viên này m t vài l n và không gi i quy t ÿ c v n ÿ . Quy n giám ÿ c d án nên làm gì ti p theo? A. Thúc ÿ y v n ÿ trong t ch c. B. Xây d ng ÿ i m i hoàn toàn ÿ hoàn thành d án. C. Thêm nh ng ng i m i vào ÿ i ÿ cân b ng kh i l ng công vi c. D. Làm vi c v i ÿ i ng thành viên còn l i ÿ ÿáp ng các m c tiêu. 13. M c dù nh ng thay ÿ i nh có th ÿ c hút vào trong d án mà không c n ÿi u ch nh ph m vi nh ng t ch c nào sau ÿây nên chú tr ng t i nh ng thay ÿ i quan tr ng ÿ i v i ph m vi? A. Nhà qu n lý h p ÿ ng. B. Ban qu n lý thay ÿ i. C. Giám ÿ c ch t l ng. D. Giám ÿ c ch c n ng. 14. Trong quá trình tri n khai nghi p v ÿi n t , giám ÿ c d án thông báo r ng các ÿ i ng thành viên khác nhau không làm vi c cùng nhau t t. Vì th nên d án ph i ch u s trì hoãn r t lâu. Giám ÿ c d án nên làm gì? A. Xác ÿ nh l i vai trò và trách nhi m c a ÿ i ng thành viên. B. Ng i v i các ÿ i ng thành viên liên quan ÿ th o lu n s nh h ng l n nhau gi a h . C. Thúc ÿ y các ÿ i ng thành viên h p tác. D. Th ng cho các ÿ i ng thành viên làm vi c cùng nhau t t. 15. Giám ÿ c công ngh thông tin g i cho k s m ng trong ÿ i d án ma tr n c a anh ta m t b c th ÿi n t yêu c u anh ta chu n b báo cáo k thu t chi ti t cho theo m t s ch d n ÿ c ÿ a ra trong th ÿi n t . M t tu n sau, giám ÿ c b ph n c a k s m ng ÿ n ch giám ÿ c d án ÿ phàn nàn r ng k s ph i m t 45 gi ÿ chu n b m t b n báo cáo dài 80 trang. Giám ÿ c d án trình bày s qua là anh ta ngh b n báo cáo s ch dài 4 trang. V n ÿ chính có th gây ra xung ÿ t này là gì? A. Thi u chuyên môn v i t cách là k s m ng trong vi c chu n b tài li u k thu t. B. Thi u nh ng ch d n ÿ c xác ÿ nh trong th ÿi n t t o ra công vi c ngoài ph m vi. C. Theo s phân b ngu n l c ÿ i v i k s m ng. D. Lãnh ÿ o b ph n c a k s m ng phân b theo th i gian k s m ng c n ÿ hoàn t t nhi m v ÿã ÿ nh. 16. Ai có trách nhi m chu n b báo cáo ÿánh giá sau tri n khai? A. Ng i s d ng. B. Giám ÿ c d án. C. Nhà tài tr . D. K s cao c p. 17. T i sao giám ÿ c d án c n có m t nhà tài tr ÿi u hành? A. gi ÿ i d án t p trung vào công vi c. B. cung c p s giúp ÿ bí m t v i cam k t và h tr v t ch c. 135
 18. C. ký k t hoàn t t trong các yêu c u ng i dùng. D. ÿàm phán h p ÿ ng v i các nhà cung c p bên ngoài. 18. L a ch n ÿ i ng không ch là ch c n ng tìm ki m nh ng ng i là chuyên gia k thu t hay hành chính. Nhà tài tr d án ch ÿ o m t d án có tính minh b ch cao s mong ÿ i gì m t giám ÿ c d án? A. Phát tri n nhân s ch ch t. B. Lãnh ÿ o các chuyên gia v k thu t. C. Giao thi p v i khách hàng/ nhà tài tr . D. Phân tích các k n ng. 19. Ki m soát ch t l ng là: A. Giám sát các k t qu c a d án c th ÿ xác ÿ nh xem li u chúng có tuân theo các chu n ch t l ng liên quan hay không. B. ánh giá toàn b k t qu d án trên c s ÿ u ÿ n. C. Ho t ÿ ng ÿ t ng tính hi u l c và hi u su t c a d án. D. Xác ÿ nh các chu n ch t l ng nào liên quan t i d án. 20. Ma tr n gán trách nhi m là công c qu n lý d án dùng ÿ : A. B o ÿ m ÿ i ng thành viên hi u ÿ c vai trò c th c a h . B. Xây d ng c u trúc chi ti t công vi c d a vào ngu n l c s n có. C. Xác l p tính giá tr c a các thành viên d án ÿ th c hi n công vi c trong d án. D. Mô t c u trúc t ch c c a d án. 136

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản