Chương 8 a: Triển khai chiến lược - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
10
download

Chương 8 a: Triển khai chiến lược - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược cấp công ty là hệ thống những chiến lược ổng quát, có thể áp dụng cho các công ty đơn ngành hoặc đa ngành sản xuất – kinh doanh các sản phẩm hoặc các dịch vụ trên thị trường trong nước hoặc thị trường đa quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8 a: Triển khai chiến lược - Trần Đăng Khoa

 1. Chương 8a Tri n khai chi n lư c
 2. N i dung 1 Các v n đ qu n tr 2 Các v n đ marketing 3 Các v n đ tài chính 4 Các v n đ R&D 5 Các v n đ h th ng thông tin
 3. 1. Các v n đ qu n tr Xác đ nh m c tiêu ng n h n Xây d ng các chính sách Phân b các ngu n l c Qu n tr các mâu thu n G n cơ c u v i chi n lư c
 4. 1. Các v n đ qu n tr Xác đ nh m c tiêu ng n h n M c tiêu t ng th M c tiêu P.KD M c tiêu P.TCKT M c tiêu M c tiêu năm v ki m M c tiêu năm v phát M c tiêu năm v hoàn soát chi phí tri n nhân s thi n ..
 5. 1. Các v n đ qu n tr Xây d ng các chính sách Các chính sách đư c xây d ng đ ph c v cho nh ng m c tiêu chi n lư c c a công ty Ví d : V i m c tiêu năm 2011 tăng thêm 100 đ i lý bán hàng c a công ty, ta có th có các chính sách: M i đ i lý nhân viên kinh phát tri n s đư c thư ng 5 tri u đ ng. T ng m c chi t kh u 5% cho 10 lô hàng đ u tiên c a các đ i lý m i
 6. 1. Các v n đ qu n tr Phân b các ngu n l c Đánh giá ngu n l c • S cam k t c a đ i ngũ nhân viên • Tinh th n th c hi n Đi u ch nh ngu n l c Đ m b o ngu n l c Phân b ngu n v n
 7. 1. Các v n đ qu n tr Qu n tr các mâu thu n Các phương án có th l a ch n • L ng tránh • Trung hòa •Đ iđ u C n khuy n khích các xung đ t ch c năng và h n ch xung đ t phi ch c năng
 8. 1. Các v n đ qu n tr G n cơ c u v i chi n lư c CÔ CAÁU ÑÔN CÔ CAÁU CHÖÙC CÔ CAÁU PHÖÙC GIAÛN NAÊNG HÔÏP Chieán löôïc phaùt Chieán löôïc phaùt Chieán löôïc Trieån taäp trung trieån hoäi nhaäp ña daïng hoaù
 9. 2. Các v n đ marketing Phân khúc th trư ng C n lưu ý đ i v i các chi n lư c c n tăng doanh s như: phát tri n th trư ng, phát tri n s n ph m, thâm nh p th trư ng, đa d ng hóa Phân khúc giúp doanh nghi p ch n th trư ng phù h p v i ngu n l c c a mình Đ nh v s n ph m: c n đ t đư c 02 v n đ sau: Phân bi t v i đ i th c nh tranh Khi n khách hàng mong đ i th p hơn m t chút so v i kh năng có th cung c p
 10. 3. Các v n đ tài chính Chu n b ngu n v n đ th c hi n chi n lư c L p các b ng báo cáo tài chính d toán L p các b ng d th o ngân sách tài chính Đánh giá giá tr c a doanh nghi p
 11. 4. Các v n đ R&D C n tr l i các câu h i C i ti n s n ph m hay quy trình s n xu t Nghiên c u cơ b n hay nghiên c u ng d ng Là ngư i d n đ u hay theo sau trong ho t đ ng R&D S n xu t b ng máy hay th công Chi tiêu cho R&D nhi u hay ít Tri n khai R&D hay outsource Thuê các đ i h c hay tư nhân
 12. 5. Các v n đ h th ng thông tin H th ng thông tin trong công ty ph i đáp ng các yêu c u sau đây: D dàng k t n i các thông tin toàn c u X lý h u h t các công vi c c a doanh nghi p Phù h p v i t t c các b ph n H tr s ph i h p gi a các b ph n B o đ m tính s n sàng, an toàn và toàn v n d li u
 13. TS. Tr n Đăng Khoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản