intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

335
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp

 1. Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp B.Đ.H I. Vai trò của quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1. Tài chính doanh nghiệp. 2. Quản trị Tài chính doanh nghiệp. 3. Vai trò quản trị Tài chính doanh nghiệp. II. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1. Nội dung quản trị Tài chính doanh nghiệp. 2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1
 2. Chương I: Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp • I. Vai trò của quản trị Tài chính doanh nghiệp • 1. Tài chính doanh nghiệp • ­ Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản  xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm  mục đích sinh lời. • ­ Xét về mặt kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu  ra là hàng hóa và thông qua thị trường bán các hàng hóa đó để thu  lợi nhuận. Thị Doanh Thị trường nghiệp Hàng hóa trường Lợi các yếu Các yếu kết hợp y ếu t ố y ếu t ố nhuận tố đầu tố đầu các yếu tố đầu ra đầu ra vào vào đầu vào B.Đ.H 2
 3. I.1. Tài chính doanh nghiệp B,Đ.H • ­ Trong kinh tế thị trường: +Tiền đề cho các hoạt động của  doanh nghiệp → một lượng vốn tiền tệ nhất định. • + Bằng cách thức nhất định, doanh nghiệp tạo lập được số vốn  hay quỹ tiền tệ ban đầu. • ­ Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình: Tạo  lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ                hoạt động tài chính  doanh nghiệp.                           Hợp thành ­ Quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá  trình phát sinh các dòng tiền: + Dòng tiền vào Sự vận động của vốn + Dòng tiền ra => hay quỹ tiền tệ * Đối với doanh nghiệp sản xuất: T - H ... SX...H'...T' * Đối với doanh nghiệp thương mại: T-H-T 3
 4. B.Đ.H I.1. Tài chính doanh nghiệp -Quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị => Các quan hệ tài chính, bao hàm: a. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Doanh Nhà nước nghiệp Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 4
 5. B,Đ.H I.1. Tài chính doanh nghiệp • b. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chỉ thể kinh tế  khác và các tổ chức xã hội. • ­ Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc thực  hiện cung cấp hành hóa, dịch vụ. Trả tiền Nhà cung cấp mua hàng Doanh thiết bị, nghiệp vật tư, dịch vụ Thưởng, phạt vật chất Thu tiền Khách hàng bán hàng 5
 6. B.Đ.H I.1. Tài chính doanh nghiệp • ­ Quan hệ thanh toán, thưởng phạt vật chất trong việc vay và  cho vay. Vay vốn Người cho vay Trả lãi vay - Ngân hàng TM, các và vốn gốc tổ chức TC khác. Doanh Thưởng phạt - Các nhà đầu tư nghiệp vật chất - Các DN khác - ... Cho vay vốn Thu tiền lãi Các tổ chức kinh tế cho vay và thu hồi vốn gốc 6
 7. B.Đ.H I.1. Tài chính doanh nghiệp - Quan hệ thanh toán, trong việc doanh nghiệp đầu tư vốn vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác. Góp hay đ ầ u tư v ố n Các Doanh doanh nghiệp Nhận phần lãi nghiệp được chia và tổ Thanh toán chức Thanh toán kinh tế khi rút vốn khi rút vốn khác trực tiếp trực tiếp ­ Quan hệ tài chính của doanh nghiệp với các tổ chức xã hội. Doanh Các tổ nghiệp chức xã Tài trợ hội 7
 8. I.1. Tài chính doanh nghiệp • C. Quan hệ tài chính giữa DN và người lao động trong doanh nghiệp. Trả tiền công Doanh hay tiền Người nghiệp lương lao động Thưởng phạt vật chất 8 B.Đ.H
 9. B.Đ.H I.1. Tài chính doanh nghiệp d. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Đầu tư, góp vốn hoặc rút vốn Chủ sở Phân chia lợi nhuận Doanh hữu doanh sau thuế nghiệp nghiệp Trách nhiệm đối với khỏan nợ và các nghĩa vụ TC khác của DN Thanh tóan khi nhượng bán, thanh lý DN 9
 10. I.1.Tài chính doanh nghiệp • ­ Rút ra • ­ Về hình thức: Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình  vận động: Tạo hợp, phân phối, chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ  tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. • ­ Về nội dung: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế  dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập, phân phối,  chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong  các hoạt động của doanh nghiệp. 10
 11. II.1. Nội dung tài chính doanh nghiệp Các quyết định tài chính có tính chất chiến lược Quyết định Quyết định phân phối LN Quyết định Tài trợ hay Huy động sau thuế (Chính sách cổ Đầu tư vốn tức đối với công ty cổ phần) 11
 12. I.3. Vai trò của quản trị TCDN • a. Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp. • b. Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả • c. Giám sát, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt  động kinh doanh của doanh nghiệp. 12
 13. II. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị TCDN • 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp. • a. Tham gia đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư. Đánh giá, lựa chọn (Trên góc độ tài chính) Dự án đầu tư hoặc các khoản đầu tư dài hạn khác Nhu cầu vốn Lợi ích do Rủi ro Đầu tư Đầu tư mang lại Quyết định đầu tư hay loại bỏ (trên góc độ TC) 13
 14. 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho các hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp. -Đầu tư -Sản xuât kinh doanh - Nhu cầu vốn Cần bao nhiêu vốn? Nguồn vốn huy động Lấy vốn từ đâu? Nguồn vốn bên trong Nguồn vốn bên ngòai Vấn đề cần xem xét - Cơ cấu nguồn vốn - Chi phí SD vốn Hình thức và - Điểm lợi và bất lợi phương pháp huy động vốn - v.v.v 14 B,Đ.H
 15. 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp c. Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có; quản lý chặt chẽ thu, chi vốn bằng tiền, thường xuyên đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Số vốn hiện có - Giải phóng kịp thời - Huy động tối đa vào số vốn bị ứ đọng SXKD - Tăng vòng quay vốn - Cân nhắc đầu tư Thu Vốn bằng Chi tiền Khả năng thanh toán tức thời 15
 16. 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp d. Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của DN Phân phối lợi nhuận sau thuế Lợi ích ngắn hạn Lợi ích dài hạn - Trả cho chủ sở hữu - Dự phòng tài chính - Cải thiện đời sống và - Lợi nhuận để lại tái đầu tư khuyến khích vật chất đối với người lao động, nhà quản lý Tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp 16 B,Đ,H
 17. B,Đ.H 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp • e. Đảm bảo kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của  DN, định kỳ phân tích tài chính doanh nghiệp. Thu, chi tiền Tình hình thực hiện Phân tích tiền tệ hàng ngày các chỉ tiêu TC tài chính Kiểm soát hoạt động của DN - Tổng quát, toàn diện - Thường xuyên Đề ra biện pháp - Kịp thời - Thích ứng 17
 18. B.Đ.H 1. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp g. Thực hiện dự báo và kế hoạch hoá tài chính Hoạt động tài chính Dự báo Điều Lập kế hoạch chỉnh Giải pháp chủ động Sự biến động của thị trường và các biến động khác 18
 19. II.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính DN Những ảnh hưởng chủ yếu của hình thức pháp lý tổ chức DN Trách Quyền nhiệm của Cách thức chuyển chủ sở Phân chia tạo lập và nhượng hữu đối lợi nhuận huy động hay rút với các sau thuế v ốn vốn khỏi khoản nợ doanh và nghĩa nghiệp vụ tài chính khác của DN 19 B.Đ.H
 20. II.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính  doanh nghiệp 2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh. - Mỗi ngành kinh doanh có đặc điểm riêng về mặt kinh tế và kỹ thuật. - Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng rất lớn đến tài chính và quản trị tài chính của doanh nghiệp. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2