chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
103
lượt xem
39
download

chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệt độ tk, trong khi đó nhiệt độ môi trường (tf tk). lạnh trong xí nghiệp đông lạnh. Cấu trúc cách nhiệt chiếm 25 -40 % chi phí xây dựng xí nghiêp. Do đó phải đặc biệt chú ý đến việc chọn cấu trúc cách nhiệt. Thiết kế và khi thi công nếu cấu tạo của vách cách nhiệt là điểm cấu trúc xây dựng cách nhiệt xấu thì nó không đảm bảo chế độ nhiệt và ẩm theo yêu cầu làm tăng sự khô ngót sản phẩm, hư hỏng sản phẩm và tăng chi phí sản xuất lạnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm

 1. Ch-¬ng III TÝnh c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm kho l¹nh. I.CÊu tróc x©y dùng vµ c¸ch nhiÖt kho l¹nh. 1.Môc ®Ých cña viÖc c¸ch nhiÖt phßng l¹nh: NhiÖt ®é tk, trong khi ®ã nhiÖt ®é m«i tr-êng (tf > tk). l¹nh trong xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh. CÊu tróc c¸ch nhiÖt chiÕm 25 ->40 % chi phÝ x©y dùng xÝ nghiªp. Do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt. ThiÕt kÕ vµ khi thi c«ng nÕu cÊu t¹o cña v¸ch c¸ch nhiÖt lµ ®iÓm cÊu tróc x©y dùng c¸ch nhiÖt xÊu th× nã kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt vµ Èm theo yªu cÇu lµm t¨ng sù kh« ngãt s¶n phÈm, h- háng s¶n phÈm vµ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt l¹nh (t¨ng chi phÝ vËn hµnh). Do vËy viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh ®-îc xem xÐt vµ coi träng vÊn ®Ò nµy. §Æc biÖt ®èi víi hÖ thèng kho l¹nh x©y dùng trong phßng l¹nh lu«n lu«n ph¶i duy tr× nhiÖt ®é thÊp. Do ®ã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é nh- trªn lu«n lu«n xuÊt hiÖn dßng nhiÖt x©m nhËp tõ ngoµi m«i tr-êng vµo. §èi víi kho l¹nh cña chóng ta, môc ®Ých x©y dùng gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp tõ ngoµi m«i tr-êng vµo trong kho, chØ cßn b»ng c¸ch t¨ng Rw lªn. RW : nhiÖt trë cña v¸ch (tøc lµ c¶n trë dßng nhiÖt ) muèn t¨ng dßng nhiÖt trë cña v¸ch cã nhiÒu c¸ch nh-ng tèt nhÊt lµ x©y t-êng dµy lªn mét c¸ch phï hîp nhÊt l¾p vËt liÖu c¸ch nhiÖt. *) ý nghÜa : ViÖc c¸ch nhiÖt cho v¸ch kho l¹nh nã sÏ lµm gi¶m bít hiÖu sè nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho.
 2. t = tW2 – tk Khi hiÖu nhiÖt ®é lín sÏ lµm t¨ng sù tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ gÇn v¸ch, sù tuÇn hoµn kh«ng khÝ t¨ng lªn lµm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm vµo mïa hÌ, ng-îc l¹i lµm s¶n phÈm qu¸ l¹nh vµo mïa ®«ng . §Ó tr¸nh hiÖn t-îng nµy khi x¾p xÕp s¶n phÈm vµo trong kho l¹nh kh«ng ®-îc xÕp s¶n phÈm vµo s¸t v¸ch kho. Tõ nh÷ng lý do trªn viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh rÊt lµ tÊt yÕu. 2. Môc ®Ých cña viÖc c¸ch Èm : NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh bao giê lín h¬n nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong phßng l¹nh cho lªn ®é Èm (d=g/kg k3) cña kh«ng khÝ xung quanh lín h¬n phong l¹nh, kÕt qu¶ ph¸t sinh ®é chªnh lÖch ®é chøa Èm. d = dng - dn hay lµ ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n-íc nã sinh ra : p = pfh - pkh §©y lµ nguyªn nh©n t¹o ra m«i tr-êng Èm trong v¸ch kho l¹nh. Sù chªnh lÖch vÒ ¸p suÊt h¬i n-íc trong vµ ngoµi t¹o nªn dßng h¬i n-íc t¹o nªn dßng h¬i n-íc khyÕch t¸n qua v¸ch kho vµo trong phßng l¹nh nã ®-îc ®¸nh gi¸ qua th«ng sè gäi lµ mËt ®é dßng Èm  . Ph 1  Ph 2 = H Trong ®ã: Ph1 : ¸p suÊt h¬i n-íc bªn ngoµi Ph2 : ¸p suÊt h¬i n-íc bªn trong H : Trë lùc dÉn Èm m2sp/kg.
 3. ViÖc chÊm døt hoµn toµn dßng nhiÖt Èm ®i qua v¸ch khi mµ lu«n lu«n tån t¹i t vµ p lµ ®iÒu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. V× khi ®ã v¸ch kho cã trë lùc nhiÖt vµ Èm v« cïng lín nh-ng nÕu t¨ng mét c¸ch hîp lý nhiÖt trë vµ Èm trë vµ Èm trë th× cã thÓ gi¶m ®-îc dßng nhiÖt vµ Èm. ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ta ph¶i thùc hiÖn viÖc c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm cña kho l¹nh . NÕu ®Ó cho Èm x©m nhËp vµo qua v¸ch qua v¸ch kho l¹nh g©y ra mét sè t¸c hai: - Nã lµm Èm vËt liÖu c¸ch nhiÖt lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña vËt liÖu. - Nã lµm cho c¸c vËt liÖu tham gia vµo cÊu tróc vµo kho l¹nh lµm -ít nhanh , môc n¸t. - Èm ®i vµo mang theo nhiÖt vµo lµm t¨ng nhiÖt t¶i cña thiÕt bÞ l¹nh lªn (t¨ng nhiÖt t¶i cña buång) ®ång thêi nã lµm t¨ng kh¶ n¨ng mÊt khèi l-îng cña s¶n phÈm (do chuyÓn pha tõ láng sang h¬i ) . §Ó kh¾c phôc nh÷ng t¸c h¹i nªu trªn ng-êi ta ph¶i c¸ch Èm cho kho. II.cÊu tróc cña c¸ch nhiÖt – c¸ch Èm : 1. CÊu tróc c¸ch nhiÖt: CÊu tróc c¸ch nhiÖt ®¶m b¶o sù liªn tôc kh«ng t¹o ra c¸c cÇu nhiÖt hiÖn t-îng ®ét nhiÖt. §èi víi kho x©y khi l¾p c¸ch nhiÖt cho c«ng tr×nh kh«ng nªn ®Ó hë c¸c m¹ch ghÐp gi÷a c¸c tÊm c¸ch nhiÖt . -VÞ trÝ l¾p ®Æt : + §èi víi t-êng c¸ch nhiÖt ®Æt phÝa trong hay phÝa ngoµi ®Òu ®-îc c¶ nh-ng ®Ó b¶o vÖ líp c¸ch nhiÖt, cÊu tróc tèt th× l¾p bªn trong t-êng cã lîi h¬n. + §èi víi nÒn l¾p d-íi mÆt nÒn. + §èi víi trÇn th× l¾p líp c¸ch nhiÖt phÝa trªn hay phÝa d-íi ®Òu ®-îc tuú thuéc vµo diÖn tÝch.
 4. Theo ®Ó tµi thiÕt kÕ cña em, em chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt lµ polystyrol (styrofor) ®Ó c¸ch nhiÖt cho kho (trÇn ,t-êng, nÒn). 2. CÊu tróc c¸ch Èm: VÒ nguyªn t¾c cÊu tróc c¸ch Èm l¾p vÒ phÝa cã ®é Èm cao (vÒ phÝa nãng) . Khi l¾p cÊu tróc c¸ch Èm cho kho em chän lµ nhùa ®-êng vµ giÊy dÇu dïng ®Ó c¸ch Èm cho t-êng, nÒn cßn trÇn dïng t«n ®Ó lîp ®ång thêi còng ®Ó c¸ch Èm. III. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng kho b¶o qu¶n Trong thùc tÕ s¶n xuÊt hiÖn nay cã 2 ph-¬ng ph¸p x©y dùng kho th-êng sö dông lµ kho x©y vµ kho l¾p ghÐp. - Kho l¾p ghÐp : cã -u ®iÓm lµ kÝch th-íc l¾p ghÐp tiªu chuÈn, thao t¸c l¾p ghÐp dÔ dµng, c¸ch Èm hoµn toµn , thêi gian thi c«ng ng¾n, hiÖu qu¶ cao….tuy nhiªn nã cã nh-îc ®iÓm lµ gi¸ thµnh cao, chi phÝ ®Çu t- lín , kh«ng tËn dông ®-îc nguån nhiªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph-¬ng. - Kho x©y : cã -u ®iÓm lµ cã kh¶ n¨ng tËn dông nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph-¬ng, c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã cña xÝ nghiÖp, gi¸ thµnh rÎ, chi phÝ ®Çu t- thÊp. Tuy nhiªn nã cã nh-îc ®iÓm lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi cÊu tróc x©y dùng phøc t¹p. Qua c©n ®èi gi÷a kho l¾p ghÐp vµ kho x©y, ®èi chiÕu víi t×nh h×nh cña xÝ nghiÖp em chän ph-¬ng ¸n x©y dùng kho b¶o qu¶n ®«ng cña xÝ nghiÖp lµ kho x©y. 1 .kÕt cÊu x©y dùng kho:
 5. §Ó gi¶m tæn thÊt l¹nh, còng nh- ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ kinh tÕ cho kho l¹nh ho¹t ®éng trong thêi gian dµi th× kho l¹nh cÇn ®-îc x©y dùng theo kÕt cÊu nh- sau: 1.1 Mãng vµ cét. Mãng ph¶i chÞu ®-îc t¶i träng cña toµn bé kÕt cÊu x©y dùng vµ hµng ho¸ b¶o qu¶n, bëi vËy mãng ph¶i kiªn cè, v÷ng ch¾c vµ l©u bÒn. Mãng cã thÓ lµm theo kiÓu rÇm mãng hoÆc cã thÓ theo kiÓu tõng « kh«ng liªn tôc. Khi ®ã mãng ng-êi ta ph¶i chõa tr-íc nh÷ng lç ®Ó l¾p cét chÞu lùc. Trong kho l¹nh mét tÇng sö dông cét cã tiÕt diÖn vu«ng (400400). 1.2 T-êng bao vµ t-êng ng¨n. Cã rÊt nhiÒu ph-¬ng ¸n x©y dùng t-êng bao t-êng ng¨n nh-ng ph-ong ph¸p cæ ®iÓn nhÊt cho ®Õn nay vÉn phï hîp víi ViÖt Nam. T-êng g¹ch chÞu lùc cã hai líp v÷a tr¸t hai phÝa. C¸ch nhiÖt ë phÝa trong phßng l¹nh. Tr-íc khi c¸ch nhiÖt phñ lªn t-êng mét líp bitum dµy 2,53 mm ®Ó c¸ch Èm sau ®ã d¸n líp c¸ch nhiÖt lªn. C¸ch nhiÖt cã thÓ d¸n hai líp tr¸nh cÇu nhiÖt. C¸chnhiÖt cã thÓ cè ®Þnh vµo t-êng nh- ®inh mãc b»ng thÐp. NÑp gç. §èi víi t-êng ng¨n cã thÓ c¸ch nhiÖt b»ng g¹ch hoÆc b»ng bªt«ng bät c¸ch nhiÖt. NÕu hai phßng cã nhiÖt ®é qu¸ chªnh lÖch cã thÓ bè trÝ c¸ch nhiÖt ë phßng l¹nh h¬n. 1.3 M¸i. C¸c kho l¹nh cã c¸c tÊm m¸i tiªu chuÈn ®i kÌm theo víi cét, rÇm , xµ tiªu chuÈn. M¸i kho l¹nh kh«ng ®-îc ®äng n-íc, kh«ng ®-îc thÊm n-íc. NÕu kho l¹nh cã chiÒu réng lín cã thÓ lµm m¸i dèc vÒ mét phÝa, th-êng lµm dèc vÒ hai phÝa vµ cã ®é nghiªng 2%. Chèng thÊm n-íc b»ng bitum vµ giÊy dÇu.Chèng bøc x¹ mÆt trêi b»ng c¸ch phñ lªn trªn cïng mét líp sái tr¾ng kÝch th-íc 515 mm.
 6. §èi víi kho l¹nh em thiÕt kÕ ngoµi viÖc bè trÝ nh- trªn cßn bè trÝ thªm líp m¸i lîp b»ng bê l« xi m¨ng hoÆc b»ng thÐp. 1.4 NÒn. KÕt cÊu nÒn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ; - NhiÖt ®é phßng l¹nh; - T¶i träng cña kho hµng b¶o qu¶n; -Dung tÝch kho l¹nh; Yªu cÇu cña nÒn kho l¹nh ph¶i v÷ng ch¾c , tuæi thä cao ,vÖ sinh s¹ch sÏ, kh«ng thÊm n-íc. Theo tiªu chuÈn th× nÒn cã nhiÖt ®é d-¬ng kh«ng cÇn c¸ch nhiÖt.NÕu nÒn cã nhiÖt ®é ©m khi ®ã cã nhiÒu ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ kh¸c nhau; Víi khÝ hËu viÖt nam th× nhiªt ®é t-¬ng ®èi cao ngay c¶ khi mïa ®«ng vËy víi nh-ng kho l¹nh mµ cã nhiÖt ©m nhá th× còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®iªn trë s-ëi nÒn .Nh-ng nh÷ng kho lanh cã nhiÖt ©m cao thi ®Ó tr¸nh xÈy ra ®äng Èm nÒn ta cã thÓ bè trÝ thªm ®iÖn tr¬ s-ëi nÒn. 1.5 Cöa kho l¹nh C¸c kho l¹nh cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, kho¸ cöa còng cã nhiÒu lo¹i h¸c nhau. Cöa kho l¹nh l¾p ghÐp gièng cöa cña tñ l¹nh. Cöa lµ mét tÊm c¸ch nhiÖt, cã b¶n lÒ tù ®éng, chung quanh cã ®Öm kÝn b»ng cao su, cã bè trÝ nam ch©m m¹nh ®Ó hót m¹nh cöa ®¶m b¶o ®é kÝn vµ gi¶m tæn thÊt nhiÖt.Cöa mét c¸nh cã chiÒu réng 1m vµ cöa hai c¸nh cã chiÒu réng 1.8 m. Víi kho cña em chon cöa cho xe n©ng h¹ chän cöa réng 3m vµ cao 2.3m cöa bè b¸nh xe chuyÓn ®éng trªn thanh ray s¸t t-êng nªn ®ãng më nhÑ nhµng, tiÕt kiÖn diªn tÝch. II. TÝnh to¸n c¸ch nhiÖt kho l¹nh: 1. KÕt cÊu t-êng bao:
 7. Theo kinh nghiÖm th-c tÕ th× em chän v¸ch kho l¹nh cã kÕt cÊu nh- b¶ng sau: B¶ng 1 STT VËt liÖu BÒ dµy  (m) HÖ sè dÉn HÖ sè khuyÕch t¸n nhiÖt  Èm  g/mhpa (w/m0k) 1 Líp v÷a xim¨ng 0,02 0,88 90 2 Líp t-êng g¹ch 0,2 0,81 105 3 Líp v÷a xim¨ng 0,02 0,88 90 4 Líp bitum c¸ch Èm 0,004 0,33 0,86 5 Líp vËt liÖu c¸ch cn=? 0,047 7,5 nhiÖt polistyrol 6 Líp v÷a céng tÊm 0,02 0,88 90 thÐp 1.1S¬ ®å biÓu diÔn kÕt cÊu t-êng bao: 1 2 34 5 6 H×nh vÏ Trong ®ã : 1-3 : Líp v÷a xi m¨ng 2 : Líp t-êng g¹ch 4 : Líp bitum c¸ch Èm 5 : Líp polistyrol c¸ch nhiÖt 6 : Líp v÷a xi m¨ng céng thÐp
 8. 2. X¸c ®Þnh chiÒu dÇy líp c¸ch nhiÖt t-¬ng bao: ChiÒu dÇy c¸ch nhiÖt cña líp vËt liÖu ®-îc x¸c ®Þnh tõ ph-¬ng tr×nh hÖ sè truyÒn nhiÖt k: Ta cã: K = 1 n 1 i cn 1    1 i 1 i cn  2 1  1 n cn 1  Suy ra : cn = cn x       K  1 i 1 i  2  Víi: cn: ®é dµy líp c¸ch nhiÖt polistyrol cn: hÖ sè dÉn nhiÖt cöa polistyrol k: hÖ sè truyÒn nhiÖt qua t-êng bao, øng víi kho nhiÖt ®é –180c ta cã k=0,21 w/m20k (TL1). 1:hÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt ngoµi t-êng ng¨n, 1=23,3 w/m20k (TL1). 2:hÖ sè to¶ nhiÖt cña v¸ch phÝa trong kho l¹nh, ®èi víi kho l¹nh kh«ng khÝ ®èi l-u c-ìng bøc 2=9 w/m20k (TL1). i: bÒ dµy cña líp vËt liÖu th- i. i: hÖ sè dÉn nhiÖt cña v©t liÖu thø i. Theo kÕt cÊu v¸ch bÓ nh- trªn, dùa vµo b¶ng 1 ta cã chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt lµ: 1 1  cn = 0,047 x     1 3 x0,02 0,2 0,004        k  23,3 0,88 0,81 0,33 9  cn = 0,2 m VËy víi cn = 0,2 m th× khi ®ã hÖ sè truyÒn nhiÖt thùc cña v¸ch lµ:
 9. 1 Kt = = o,21 W/m20K 1 3 x0,02 0,2 0,2 0,004 1      23,3 0,88 0,81 0,047 0,33 9 3. KiÓm tra ®äng s-¬ng v¸ch t-êng bao: §iÒu kiÖn ®Ó kho kh«ng bÞ ®äng s-¬ng lµ: tw1 > ts Víi: ts : Lµ nhiÖt ®é ®iÓm s-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh qua ®å thi (I-d) cña kh«ng khÝ Èm: Víi : tf = 370C vµ  =83 % ta cã ts = 340C (TL1). : tw1 : NhiÖt ®é bÒ mÆt v¸ch t-êng ngoµi ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: ta cã q = 1 x t1 = 23,3 x (37- tw1) Mµ ta l¹i cã q = k x t = 0,21 x (37+18) = 11,55 W/m2 q 11,55 VËy : tw1 =tf - = 37 - = 36,50C 1 23,3 Ta thÊy Tw1 > Ts nªn v¸ch kho kh«ng bÞ ®äng s-¬ng. 4. KiÓm tra ®äng Èm trong kÕt cÊu bao che: §iÒu kiªn ®Ó Èm kh«ng ®äng l¹i trong líp c¸ch nhiÖt(lµm -ít kÕt c©u c¸ch nhiÖt lµm t¨ng kh¶ n¨ng trao ®æi nhiÖt) lµ ¸p suÊt riªng phÇn h¬i n-íc thùc tÕ lu«n ph¶i nhá h¬n ¸p suÊt b·o hoµ h¬i n-íc ë mäi ®iÓm trong c¬ cÊu c¸ch nhiÖt: px < phmax Ta ®i x¸c ®Þnh px: Do mËt ®ä dßng nhiÖt qua mäi ®iÓn trong v¸ch lµ nh- nhau vµ b»ng mËt ®é dßng nhiÖt qua t-êng bao vËy ta cã : MËt ®é dßng nhiÖt qua kÕt cÊu c¸ch nhiÖt t-êng bao lµ q= kt = 0,21 x (37 –(-18)) =11,55 W/m2 (TL1) MËt ®é dßng nhiÖt qua v¸ch thø nhÊt lµ: Ta cã : q= q1= 1 x (tf1– t1)
 10. q VËy: t1 = tf1 - = 37 –11,55/23,3 =36,50C 1 T-¬ng tù ta cã : 1 t2 = t1 - q = 36,5 – 11,55 x 0,02/0,88 = 36,240C 1 2 t3 = t2 - q = 36,24 – 11,55x 0,2 /0,81 = 33,3880C 2 3 t4 = t3 - q = 33,388 – 11,55 x 0,02/0,88 = 33,1250C 3 4 t5 = t4 - q = 33,125 - 11,55 x 0,004/0,33 = 32,9850 4 5 t6 = t5 - q = 32,985 -11,55 x 0,2/0,047 = - 16,16-0C 5 6 t7 = t6 - q = -16,16 – 11,55 x 0,02/ 0, 88 =-16,430C 6 7 VËy tf2 = t7 - q = -16,43 – 11,55/9 = -180C 7 Tõ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ta tra b¶ng “ tÝnh chÊt vËt lý cña kh«ng khÝ Èm” (TL7 b¶ng 7-10 ) ta ®-îc ¸p suÊt b·o hoµ theo b¶ng sau: V¸ch 1 2 3 4 5 6 7 NhiÖt ®é t0C 36,5 36,24 33,388 33,125 32,985 -16,16 -16,43 ¸p su©t phmax 6152 6120 5123 5093 5012 153,3 156,278 bar X¸c ®Þnh ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc: Dßng h¬i thÈm thÊu qua kÕt cÊu bao che: Ph1  Ph 2 = (TL1) H Víi : Ph1 : Ph©n ¸p suÊt cña kh«ng khÝ bªn ngoµi. Ph2 : Ph©n ¸p suÊt cña kh«ng khÝ bªn trong .
 11. Ta cã : Ph1 = Px x (t=370C) x  = 6274 x 0,83 = 5207,42 pa Ph2 = Px x (t=-180C) x  = 124,655 x 0,9 = 112 1904 pa H : Trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che: i H = (TL1) i 0,02 0,2 0,2 0,004 H= 3 + + + =0,0338 m2hMpa/g 90 105 7,5 0,86 VËy: ph1  ph 2 5207,42  112,1904 = = x 10-6 =0,151 g/m2h H 0,0388 Ph©n ¸p suÊt thùc cña n-íc trªn bÒ mÆt: 1 0,151x0,02 Px2 = Ph1 -  =5207,42 - x 10-6 =5173,86 pa 1 90 2 0,151x0,2 Px3 = px2 -  = 5173,86 - x 10-6 =4886,24 pa 2 105 3 o,151x0,02 Px4 = px3 -  = 4886,24 - x 10-6 = 4852,68 pa 3 90 4 0,151x0,004 Px5 = px4 -  = 4852,68 - x 10-6 = 4150,35 pa 4 0,86 5 0,151x0,2 Px6 = px5 -  = 4150,35 - x 10-6 = 123,68 pa 5 7,5 6 0,151x0,02 Px7 = px6 -  = 123,68 - x 10-6 = 90,12 pa 6 90 Ph-¬ng ¸n nµy ®¹t yªu cÇu v× tÊt c¶ c¸c ph©n ¸p suÊt thùc nhá h¬n ¸p suÊt bao hoµ. Kho l¹nh lµ phÇn chÞu lùc chÝnh cña kho l¹nh do ®ã nÒn nã ph¶i ®-îc x©y dùng kiªn cè vµ ch¾c ch¾n, th«ng th-êng nÒn kho ®-îc bè trÝ nh- sau:
 12. 5.X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt nÒn B¶ng 5 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt cña nÒn HÖ sè d·n nhiªt  Tªn vËt liÖu BÒ dÇy  (m) (w/ mk) Líp nÒn nh¨n b»ng c¸c tÊm bª t«ng 1 0,04 1,4 l¸t céng thÐp 2 Líp nÒn bª t«ng 0,1 1,4 Líp c¸ch nhiÖt gåm sái vµ ®Êt sÐt. 3 cn=? 0,2 4 Líp bª t«ng ®¨t ®iªn trë 0,1 0,88 5 Líp bitum c¸ch Èm 0,003 0,3 6 Líp bª t«ng ®¸ d¨m O,15 1,28 5.1 X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cho nÒn kho l¹nh: §èi víi nÒn cã s-ëi ta chØ cÇn tÝnh c¸c líp trªn xèp cã s-ëi ta cã:  1  1 n i 1  cn = cn x         Kn  1 i 1 i  2  Víi : Kn= 0,21 W/m20K (TL1) 1 = 23,3 (TL1) 2 = 9 (TL1) cn = 0,2 (TL1) VËy bÒ dµy cña vËt liÖu c¸ch nhiÖt lµ:  1  1 0,04  0,1 1  cn = 0,2 x      = 0,9 m  0,21  23,3 1,4 9 
 13. VËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt nÒn kho lµ: cn =0,9 m 1 2 3 4 5 1.Bª t«ng g¹ch vì 2.líp bitum vµ giÊy dÇu c¸ch Èm 3.líp bª t«ng xØ 4.líp c¸ch nhiÖt Styropo 5.líp tr¸ng xi m¨ng 6.líp g¹ch men cénh líp thÐp 6.X¸c ®Þnh kÕt cÊu trÇn kho l¹nh: Theo thùc tÕ kho l¹nh th-êng cã kÕt cÊu theo b¶ng sau: B¶ng 6: ChiÒu d©y HÖ sè dÉn nhiÖt HÖ sè khuyÕch t¸n STT VËt liÖu cn (m)  (W/mK) Èm  (g/mhMpa) Líp phñ ®ång thêi lµ 1 0,012 0,3 0,86 líp c¸ch Èm Líp bª t«ng r»ng cã 2 0,04 1,4 30 cèt Líp c¸ch nhiÖt gåm 3 CN =? 0,16 226 sái ®Êt sÐt TÊm c¸ch nhiÖt 4 0,1 0,047 7,5 polistyso
 14. Líp bª t«ng cèt thÐp 5 0,22 1,5 30 chÞu lùc 1.2. X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt trÇn kho l¹nh: ChiÒu dµy c¸ch nhiÖt ®-îc x¸c ®Þnh qua ph-¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt: 1  1 n i 1  CN =cn x         Kt  1 i 1 i  2  Víi : 1 =23,3 W/m20K (TL1) 2 =9 W/m20K (TL1) Kt =0,2 W/m20K (TL1) cn =0,16 W/mK (TL1) VËy bÒ dµy c¸ch nhiÖt trÇn kho b¶o qu¶n lµ:  1  1 0,012 0,04 0,1 0,22 1  cn =0,16 x         =0,4 m  0,2  23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 9  vËy tæng bÒ dµy c¸ch nhiÖt trÇn lµ: cn =0,4 + 0,1 =0,5 m 1 2 KÕt cÊu nh- h×nh vÏ: 3 -1.líp phñ ®ång thêi lµ líp c¸ch Èm 4 5 -2. líp bª t«ng r»ng -3.tÊm c¸ch nhiÖt ®iÒn ®Çy -4.tÊm c¸ch nhiÖt -5. c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp 2. KiÓm tra ®äng s-¬ng tro trÇn: §iÒu kiÖn ®Ó Èm kh«ng ®äng l¹i trªn mÆt ngoµi cña trÇn lµ: t1 >ts Víi : ts tra ®-îc ts =340C
 15. : t1 nhiÖt ®é bÒ mÆt v¸ch vµ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Do mËt ®é dßng nhiÖt kh«ng ®æi khi ®i qua mäi ®iÓm trªn bÒ mÆt v¸ch nªn ta cã : q = q1 =k x t =0,2 x (37-(-18) =11 W/m2. Mµ ta l¹i cã : q1 = 1 x t Hay : 11 = 23,3 x (37 - t1) Suy ra : t1 = 37 – 11/23,3 = 36,530C RÔ thÊy t1 > ts VËy v¸ch kh«ng x¶y ra ®äng s-¬ng. 3. KiÓm tra ®äng Èm trong kÕt cÊu c¸ch nhiÖt trÇn kho l¹nh. Còng gièng nh- t-êng bao ®iÒu kiÖn ®Ó Èm kh«ng ®äng trong v¸ch lµ : Px < Ph max . Vµ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : MËt ®é dßng nhiÖt do kÕt cÊu c¸ch nhiÖt : q = K x t = 0,2 x (37 –( -18)) = 11 W/m2 x¸c ®Þnh nhiÖt ®é c¸c bÒ mÆt v¸ch : Ta cã: q= 1 x (tf1 – t1) VËy : t1 = tf1 - q/1 =37 –11/23,3 =36,50C T-¬ng tù : t2 = t1 –q x 1 /1 = 11 x 0,012/0,3 =36,090C t3 = t2 –qx 2/2 = 36,09 – 11 x 0,04/1,4 = 35,780C t4 = t3 - q x 3 /3 = 35,78 – 11 x 0,4/0,16 = 8,280C t5 = t4 - q x 4 /4 = 8,28 – 11 x 0,1/0,044 = -15,120C t6 = t5 - q x 5 /5 = -15,12 – 11x 0,22/1,5 = -16,730C
 16. tf2 = t6- q/2 = -16,73 –11/9 = -180C Tõ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ta tra b¶ng tÝnh chÊt vËt lý cña kh«ng khÝ Èm (TL1 b¶ng 7.10 ) . Ta ®-îc ¸p suÊt b·o hoµ trong b¶ng sau: B¶ng 7 V¸ch 1 2 3 4 5 6 NhiÖt ®é 36,53 36,09 35,78 8,28 -15,12 -16,73 (0C) ¸p suÊt 6107 5904,4 5804 1077,1 163,1 143,8 Ph max pa X¸c ®Þnh ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc : Dßng h¬i thÈm th©ó qua kÕt cÊu bao che :  =( ph1 – ph2 )/H (TL1) Víi : Ph1 : Ph©n ¸p suÊt cña kh«ng khÝ bªn ngoµi phßng ph2 : Ph©n ¸p suÊt cña kh«ng khÝ bªn trong phßng ph1 = px” (t = 370C) x  = 6274 x 0,83 = 5207,92 pa ph2 = px” (t = - 180C) x  124,656 x 0,9 = 112,19 pa H : trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che . i H = (TL1) ii
 17. 0,012 0,04 0,4 0,1 0,22 =     =0,0377 m2hMpa/g 0,86 30 226 7,5 30  = (5207,42 – 112,19)/0,0377 = 0,135 g/m2h. Ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc trªn bÒ mÆt v¸ch : 1 0,136 x0,012 Px2 = ph1 - =5207,42 - x 10-6 =3309,74 pa 1 0,86 2 0,136 x0,04 Px3 = px2 -  =3309,74 – x 10-6 =3128,4 pa 2 30 3 0,136 x0,4 Px4 = px3 -  = 3128,4 - x10-6 =2887,69 pa 3 226 DÔ thÊy px4 =2887,69 >px4’’ vËy xÈy ra ®äng Èm ë vÞ trÝ nµy. Ph-¬ng ¸n 2: NÕu thay líp c¸ch Èm bitum b¨ng mµng polyetylen cã ®é dµy 1mm vµ  = 0,0018 g/mhMpa th× khi ®ã ta cã : 0,001 0,04 0,4 0,22 H=    = 0,57 g/m2h 0,0018 30 226 30 ph1  ph 2 = =(5207,42 –112,19) x 10-6/0,57 =0,0089 H X¸c ®Þnh ph©n ¸p su¸t thùc cña n-íc trªn bÒ mÆt v¸ch : Px2 =5207,42 –0,0089 x 0,001 x 106/0,0018 = 241,3 pa 2 Px3 = px2 -  = 241,3 – 0,0089 x 0,04 x106/30 =229,4 pa 2 3 Px4 = px3 -  = 229,4 - 0,0089 x 0,4 x 106 /226 =213,64 pa 3 4 Px5 = px4 -  = 213,64 - 0,0089 x 0,22 x 106/30 =148,37 pa 4 DÔ thÊy px2 , px3 ,px4, px5 ®Òu nhá h¬n px2’’, px3’’ ,px4’’,px5’’ ®¶m b¶o v¸ch kh«ng x¶y ra ®äng Èm. 9. X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt t-êng ng¨n : V× hai buång cã cïng nhiÖt ®é nªn ta cã :
 18. K = 0,58 W/m20K (TL1b¶ng 3.5) 1 =2 =9 W/m2K (TL1) RÔ thÊy px2 , px3, px4, px5 ®Òu nhá h¬n px2’’, tho¶ chän bª t«ng bät lµm c¸ch nhiÖt khi ®ã hÖ sè dÉn nhiÖt lµ:  = 0,15 W/ mK VËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña t-êng ng¨n lµ:  1 2 cn =0,15 x    =0,225 mcn = 0,25 m víi Kt  0,58 9  chän : cn = 0,25 m víi Kt = 0,53 W/ m20K 1 2 3 4 1. Bª t«ng bät 2. V÷a c¸ch nhiÖt 3. TÊm c¸ch nhiÖt 4. Líp v÷a tr¸t
Đồng bộ tài khoản