Chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm

Chia sẻ: Ha Hà Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
360
lượt xem
85
download

Chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của bộ giáo dục về việc ban hành Chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm

 1. Bé Gi¸o Dôc & §µo t¹o ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n kü thuËt xÐt nghiÖm (chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm) (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè:12/2001/Q§-BGD&§T ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o) Hµ Néi, th¸ng 4 - 2001 1
 2. Bé gi¸o dôc & ®µo t¹o céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Sè: 12/2001/Q§-BGD&§t §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o VÒ viÖc ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung c¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoÎ Bé tr−ëng bé gi¸o dôc & ®µo t¹o - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/CP ngµy 30 - 3- 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02 - 3- 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n−íc cña Bé, cña c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 43/2000/N§-CP ngµy 30 - 8 - 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc; - C¨n cø b¸o c¸o cña c¸c Héi ®ång ngµnh thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoÎ ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 3704/Q§-BGD&§T/§H ngµy 28 - 9 - 1999, sè 5995/Q§-BGD&§T/§H ngµy 29 - 12 - 1999 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; - C¨n cø ®Ò nghÞ cña Bé Y tÕ t¹i c«ng v¨n sè 2588/YT/K2§T ngµy 10 - 4 - 2001; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô §¹i häc; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung cña c¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc søc khoÎ gåm (v¨n b¶n kÌm theo): 1. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa hÖ chÝnh quy, 6 n¨m; 2. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa, 4 n¨m (hÖ chuyªn tu cò); 3. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ Y häc cæ truyÒn, 6 n¨m; 4. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ R¨ng - Hµm - MÆt, 6 n¨m; 5. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o D−îc sÜ, 5 n¨m; 6. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o D−îc sÜ, 4 n¨m (hÖ chuyªn tu cò) 2
 3. 7. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n y tÕ c«ng céng, 4 n¨m; 8. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n §iÒu d−ìng, 4 n¨m; 9. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cö nh©n Kü thuËt y häc, 4 n¨m (cho 4 chuyªn ngµnh: XÐt nghiÖm, VËt lý trÞ liÖu, Kü thuËt h×nh ¶nh, Phôc h×nh r¨ng); 10. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cao ®¼ng ®iÒu d−ìng. §iÒu 2: Ch−¬ng tr×nh nµy ®−îc ¸p dông trong c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng khèi y, d−îc vµ c¸c khoa y thuéc c¸c tr−êng ®¹i häc tõ n¨m häc 2001 - 2002; §iÒu 3: Bé y tÕ tiÕp tôc chØ ®¹o c¸c tr−êng x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cho c¸c ngµnh ®µo t¹o, chØ ®¹o viÖc biªn so¹n vµ phª duyÖt c¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ häc tËp. §iÒu 4: C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng, Vô tr−ëng Vô §¹i häc, Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Vô tr−ëng Vô Khoa häc - §µo t¹o thuéc Bé Y tÕ, Gi¸m ®èc c¸c §¹i häc HuÕ, §¹i häc Th¸i Nguyªn, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng khèi y, d−îc, HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc cã khoa y chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. K/t Bé tr−ëng bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 4; - Bé Y tÕ; - Lu− VP, Vô §H Vò Ngäc H¶i 3
 4. Ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o cö nh©n kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§-BGD&§T ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001) Ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o Cö nh©n kü thuË y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm ®−îc x©y dùng theo c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé gi¸o dôc & §µo t¹o, QuyÕt ®Þnh sè 3704/Q§-BGD&§T/§H ngµy 28/9/1999 vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoÎ vµ QuyÕt ®Þnh sè 5995/Q§-BGD/§T/§H ngµy 29/12/1999 vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång cña ngµnh Kü thuËt y häc. Chñ tÞch héi ®ång Chñ tÞch héi ®ång Ngµnh kü thuËt y häc Nhãm ngµnh khoa häc søc khoÎ GS. §ç §×nh Hå PGS.TS. Lª Ngäc Träng §¹i diÖn Bé Gi¸o dôc & ®µo t¹o t/l Bé tr−ëng bé gi¸o dôc & ®µo t¹o vô tr−ëng vô ®¹i häc PGS.TS.®ç v¨n chõng 4
 5. môc lôc Néi dung: Trang 1. Lêi giíi thiÖu 3 2. Giíi thiÖu ngµnh nghÒ ®µo t¹o 4 3. M« t¶ nhiÖm vô 5 4. Môc tiªu tæng qu¸t 6 5. Môc tiªu cô thÓ 7 6. Quü thêi gian 8 7. Ch−¬ng tr×nh tæng qu¸t ®µo t¹o cö nh©n KTYH chuyªn ngµnh 9 xÐt nghiÖm 10 8. M« t¶ thi tèt nghiÖp 12 9. C¬ së thùc hµnh chñ yÕu 13 10. H−íng dÉn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 14 11. Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh 16 5
 6. Lêi giíi thiÖu Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm hÖ chÝnh quy ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n sau ®©y: - LuËt Gi¸o dôc ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X th«ng qua ngµy 2/12/1998. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 43/2000/N§-CP ngµy 30/8/2000 quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc. - QuyÕt ®Þnh sè 2677/GD-§T cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o ban hµnh ngµy 3/12/1993 quy ®Þnh vÒ cÊu tróc vµ khèi l−îng tèi thiÓu cho c¸c cÊp ®µo t¹o trong bËc §¹i häc. - QuyÕt ®Þnh sè 2678/GD-§T cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o ban hµnh ngµy 3/12/1993 quy ®Þnh vÒ khèi l−îng kiÕn thøc gi¸o dôc ®¹i c−¬ng tèi thiÓu cña ch−¬ng tr×nh §¹i häc. - C«ng v¨n sè 2162/§H ngµy 15/3/1999 cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o h−íng dÉn x©y dùng l¹i ch−¬ng tr×nh khung vµ tæ chøc biªn so¹n giaã tr×nh ®¹i häc vµ Cao ®¼ng. - C«ng v¨n 5413/§H ngµy 12/6/1999 cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o göi Bé Y tÕ vÒ viÖc x©y dùng ch−¬ng tr×nh khung c¸c ngµnh Khoa häc Søc khoÎ. - QuyÕt ®Þnh sè 3704/Q§-BGD&§T/§H ngµy 28/9/1999 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoÎ. - QuyÕt ®Þnh sè 5995/Q§-BGD&§T/§H ngµy 29/12/1999 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc thµnh lËp c¸c Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoÎ. - C«ng v¨n sè 9898/K2§T ngµy 30/12/1999 cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc §µo t¹o bé y tÕ göi HiÖu tr−ëng c¸c Tr−êng §¹i häc, Cao ®¼ng Y tÕ, Chñ tÞch Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o §¹i häc thuéc nhãm ngµnh khoa häc søc khoÎ vÒ viÖc h−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh khung nhãm ngµnh khoa häc søc khoÎ. - KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh khung cña Héi ®ång ®µo t¹o ngµnh Kü thuËt Y häc ®−îc Chñ tÞch héi ®ång ngµnh ký ngµy 7/6/2000 vµ ý kiÕn gãp ý cña c¸c c¬ së ®µo t¹o. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng biªn so¹n, Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ngµnh Kü thuËt y häc vµ Héi ®ång ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o §¹i häc, Cao ®¼ng thuéc nhãm ngµnh Khoa häc Søc khoÎ ®· tham kh¶o ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc trong n−íc vµ n−íc ngoµi, c¸c khuyÕn c¸o cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi vµ Héi gi¸o dôc Y häc quèc tÕ vµ khu vùc vÒ viÖc chuÈn bÞ nh©n lùc y häc cho thÕ kû XXI. Héi ®ång còng ®· tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c gi¸o s−, gi¶ng viªn cã kinh nghiÖm, c¸c c¸n bé qu¶n lý cña nhiÒu Tr−êng §¹i häc, ViÖn nghiªn cøu trong n−íc. C¸c Héi ®ång ®· lµm viÖc thËn träng, khÈn tr−¬ng ®Ó hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh nµy. 6
 7. Giíi thiÖu ngµnh nghÒ ®µo t¹o - BËc häc : §¹i häc - Nhãm ngµnh ®µo t¹o : Khoa häc søc khoÎ - Ngµnh ®µo t¹o : Kü thuËt y häc (KTYH) - Chøc danh khi tèt nghiÖp : Cö nh©n kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm (CNKTYH-CNXN) - M· sè ®µo t¹o : - Thêi gian ®µo t¹o : 4 n¨m - H×nh thøc ®µo t¹o : ChÝnh quy tËp trung - §èi t−îng tuyÓn sinh : Tèt nghiÖp v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng hoÆc bæ tóc. - C¬ së ®µo t¹o : C¸c Tr−êng/Khoa KTYH cña Tr−êng §¹i häc - C¬ së lµm viÖc : C¸c bÖnh viÖn, ViÖn nghiªn cøu, Tr−êng Y - D−îc vµ c¸c c¬ së y tÕ kh¸c. - BËc sau ®¹i häc : Cã thÓ tiÕp tôc häc c¸c lo¹i h×nh: + Th¹c sÜ + TiÕn sÜ 7
 8. M« t¶ nhiÖm vô Cö nh©n Kü thuËt Y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiÖm cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c kü thuËt xÐt nghiÖm: 1.1 . Pha chÕ dung dÞch chuÈn, c¸c thuèc thö, thuèc nhuém, m«i tr−êng; Sö dông ®−îc c¸c bé thuèc thö (Kyt). 1.2 . C¸c kü thuËt xÐt nghiÖm huyÕt häc truyÒn m¸u vµ miÔn dÞch. 1.3 . C¸c kü thuËt xÐt nghiÖm vi sinh vµ ký sinh. 1.4 . C¸c kü thuËt xÐt nghiÖm ho¸ sinh. 1.5 . C¸c kü thuËt xÐt nghiÖm tÕ bµo. 2. Qu¶n lý chuyªn m«n: 2.1. Tham gia tæ chøc vµ qu¶n lý phßng xÐt nghiÖm. 2.2 . Trùc tiÕp qu¶n lý mét sè trang thiÕt bÞ kü thuËt cao vµ c¸c ho¸ chÊt sinh phÈm chuyªn dïng. 2.3 . §Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng xÐt nghiÖm vµ thùc hiÖn kiÓm tra chÊt l−îng. 3. Tham gia phßng bÖnh vµ gi¸o dôc søc khoÎ: 3.1. Tham gia phßng chèng dÞch b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm t−¬ng −íng. 3.2. Tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ. 3.3. Tham gia tuyªn truyÒn, gi¸o dôc søc khoÎ céng ®ång. 4. §µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc: 4.1. Tù häc v−¬n lªn ®Ó cËp nhËt kiÕn thøc vµ kü thuËt míi. 4.2. Tham gia ®µo t¹o, båi d−ìng chuyªn m«n cho häc viªn, nh©n viªn xÐt nghiÖm tuyÕn d−íi. 4.3. Tham gia c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. 8
 9. Môc tiªu tæng qu¸t §µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm cã y ®øc; cã kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n v÷ng, cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ë tr×nh ®é ®¹i häc lµm chñ ®−îc c¸c kü thuËt xÐt nghiÖm thuéc c¸c lÜnh vùc: Vi sinh, Ký sinh trïng, Ho¸ sinh, HuyÕt häc truyÒn m¸u, MiÔn dÞch vµ Gi¶i phÉu bÖnh; Cã kh¶ n¨ng tù häc v−¬n lªn ®¸p øng nhu cÇu ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n. 9
 10. Môc tiªu cô thÓ 1. VÒ th¸i ®é: 1.1 TËn tuþ víi sù nghiÖp ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ nh©n d©n, hÕt lßng phôc vô ng−êi bÖnh. 1.2 Khiªm tèn häc tËp, ch©n thµnh hîp t¸c víi ®ång nghiÖp. 1.3 Trung thùc, kh¸ch quan, cÈn träng trong c«ng viÖc chuyªn m«n. 2. VÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng: 2.1 Gi¶i thÝch ®−îc nguyªn lý vµ c¬ chÕ cña c¸c xÐt nghiÖm th«ng th−êng. 2.2 ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm hµng lo¹t t¹i céng ®ång. 2.3 Thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ kiÓm tra chÊt l−îng xÐt nghiÖm. 2.4 Tham gia tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña mét phßng xÐt nghiÖm y sinh häc ë møc tuyÕn TØnh. 2.5 Sö dông vµ b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ phßng xÐt nghiÖm, c¸c ho¸ chÊt, sinh phÈm chuyªn dïng. 2.6 Pha chÕ ®−îc c¸c dung dÞch chuÈn, thuèc nhuém, thuèc thö m«i tr−êng trong c¸c lÜnh vùc chuyªn khoa, Sö dông ®−îc c¸c bé thuèc thö (Kyt). 2.7 Lµm ®−îc c¸c xÐt nghiÖm huyÕt häc truyÒn m¸u, ho¸ sinh, vi sinh, ký sinh, miÔn dÞch, tÕ bµo vµ gi¶i phÉu bÖnh. 10
 11. Quü thêi gian * Sè n¨m häc : 04 * Tæng sè tuÇn häc vµ Thi ( Gåm c¸c h×nh thøc häc tËp ) : Tèi ®a 160 tuÇn * Tæng sè tuÇn thi vµ «n tËp : Theo quy chÕ cña Bé GD&§T * Tæng sè khèi l−îng kiÕn thøc : 210 §VHT ( tÝnh theo ®¬n vÞ häc tr×nh ) Cô thÓ: Stt Khèi l−îng häc tËp §¬n vÞ häc tr×nh* Tæng LT TH Tû lÖ% sè 1 Gi¸o dôc ®¹i c−¬ng 66 54 12 31,4 ( gåm c¸c m«n häc chung vµ c¸c m«n khoa häc c¬ b¶n ): 2 Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp ( gåm c¸c m«n c¬ së vµ c¸c m«n chuyªn ngµnh ): • B¾t buéc 124 68 56 59,0 • Tù chän (®Æc thï) 10 ** ** 4,8 • Thi tèt nghiÖp 10 4,8 Tæng céng 210 100 * 01 ®¬n vÞ häc tr×nh t−¬ng ®−¬ng 15 tiÕt lý thuyÕt, 30 tiÕt thùc tËp t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm, 45 tiÕt thùc tÕ t¹i céng ®ång, qu©n sù vµ thÓ dôc ** PhÇn tù chän (®Æc thï) lý thuyÕt, thùc hµnh do c¸c Tr−êng/Khoa ®Ò xuÊt vµ x©y dùng, thÓ hiÖn trong ch−¬ng tr×nh chi tiÕt. 11
 12. Ch−¬ng tr×nh tæng qu¸t ®µo t¹o Cö nh©n kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm A. PhÇn gi¸o dôc ®¹i c−¬ng: Stt Tªn m«n häc/Häc phÇn M· sè TS Ph©n bè §VHT §VHT LT TH C¸c m«n häc chung: 1 Lich sö triÕt häc 2 2 0 2 TriÕt häc M¸c - Lª nin 4 4 0 3 Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c Lªnin 4 4 0 4 T©m lý y häc/ y ®øc 2 2 0 5 LÞch sö §¶ng CSVN 4 4 0 6 Chñ nghÜa x· héi khoa häc 2 2 0 7 T− t−ëng Hå Chi Minh 2 2 0 8 Ngo¹i ng÷ (cã NNCN ) 15 15 0 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 1 1 10 Gi¸o dôc quèc phßng vµ 4 0 4 YHQS Céng 41 36 5 C¸c m«n khoa häc c¬ b¶n: 11 To¸n cao cÊp 3 3 0 12 X¸c suÊt thèng kª 2 2 0 13 Tin häc 3 2 1 14 VËt lý ®¹i c−¬ng vµ lý sinh 3 2 1 15 Ho¸ ®¹i c−¬ng 3 2 1 16 Ho¸ h÷u c¬ 2 1 1 17 Sinh häc 4 3 1 18 Di truyÒn y häc 2 1 1 19 Ho¸ ph©n tÝch 3 2 1 Céng 25 18 7 Tæng céng 66 54 12 12
 13. B. C¸c m«n gi¸o dôc chuyªn nghiÖp: Stt Tªn m«n häc/Häc phÇn M· sè TS Ph©n bè §VHT §VHT LT TH C¸c m«n häc c¬ së : 20 Gi¶i phÉu 4 3 1 21 M« ph«i 3 2 1 22 Sinh lý 4 3 1 23 Ho¸ sinh 1 3 2 1 24 Vi sinh 1 3 2 1 25 Ký sinh 1 2 1 1 26 Gi¶i phÉu bÖnh 2 1 1 27 Sinh lý bÖnh-MiÔn dÞch 3 2 1 28 D−îc häc 3 2 1 29 Néi c¬ së 3 2 1 30 Ngo¹i c¬ së 2 1 1 31 Dinh d−ìng-VSAT thùc 2 1 1 phÈm 32 Søc khoÎ m«i tr−êng 2 2 0 33 DÞch tÔ häc 2 2 0 34 Tæ chøc y tÕ- Ch−¬ng tr×nh 2 2 0 y tÕ - Gi¸o dôc n©ng cao søc khoÎ 35 D©n sè häc-KÕ ho¹ch ho¸ 2 2 0 gia ®×nh- SKSS Céng 42 30 12 13
 14. C¸c m«n chuyªn m«n: 36 KT xÐt nghiÖm c¬ b¶n 10 4 6 37 Gi¶i phÉu bÖnh 2 2 1 1 38 HuyÕt häc c¬ së 2 2 0 39 HuyÕt häc tÕ bµo 3 2 1 40 §«ng m¸u 3 2 1 41 TruyÒn m¸u 3 2 1 42 Ho¸ sinh 2 5 4 1 43 Ho¸ sinh 3 5 4 1 44 Ho¸ sinh 4 5 3 2 45 Vi sinh 2 4 2 2 46 Vi sinh 3 4 2 2 47 Vi sinh 4 4 2 2 48 Ký sinh trïng 2 3 2 1 49 Ký sinh trïng 3 3 2 1 50 Ký sinh trïng 4 3 2 1 51 B¶o ®¶m vµ kiÓm tra chÊt 3 2 1 l−îng xÐt nghiÖm 52 Thùc hµnh xÐt nghiÖm 1 10 0 10 53 Thùc hµnh xÐt nghiÖm 2 10 0 10 Céng 82 38 44 Tæng céng 124 68 56 14
 15. M« t¶ thi tèt nghiÖp 1. Thêi gian «n thi vµ lµm kho¸ luËn:Theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o 2. Thêi gian thi :Theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o 3. H×nh thøc thi: Thi tèt nghiÖp cã thÓ lµ kho¸ luËn tèt nghiÖp, thi cuèi kho¸ hoÆc kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc. 3.1 Lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp: Sinh viªn cã ®iÓm trung b×nh trung häc tËp trong 3 n¨m häc ®¹t tõ kh¸ trë lªn th× ®−îc Héi ®ång thi tèt nghiÖp nhµ tr−êng xem xÐt cho thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y tÕ. 3.2 Thi cuèi kho¸: Gåm hai phÇn Lý thuyÕt vµ Thùc hµnh ®iÓm thi cña mçi phÇn ®−îc tÝnh ®éc lËp. 3.2.1. Lý thuyÕt: - Néi dung: Gåm 5 m«n chuyªn ngµnh: Vi sinh, Ký sinh trïng, HuyÕt häc, Ho¸ sinh, Gi¶i phÉu bÖnh. - H×nh thøc: + Thi viÕt c©u hái truyÒn thèng cã c¶i tiÕn hoÆc thi viÕt c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. + HoÆc kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc 3.2.2 Thi thùc hµnh: - Thêi gian: 240 phót. - Néi dung: Gåm c¸c kü n¨ng cña 5 m«n chuyªn ngµnh (Vi sinh, Ký sinh trïng, HuyÕt häc, Sinh ho¸, Gi¶i phÉu bÖnh). - H×nh thøc: Thi nhiÒu tr¹m, mçi m«n chuyªn ngµnh ®−îc bè trÝ Ýt nhÊt cã 2 tr¹m. 15
 16. C¬ së thùc hµnh chñ yÕu 1. C¸c Phßng thùc tËp Ho¸ sinh, Vi sinh, Ký sinh trïng, M« häc, Gi¶i phÉu bÖnh vµ MiÔn dÞch cña Khoa KTYH/Tr−êng §¹i häc Y. 2. C¸c Khoa xÐt nghiÖm Ho¸ sinh, Vi sinh, HuyÕt häc, Gi¶i phÉu häc vµ MiÔn dÞch cña BÖnh viÖn Trung −¬ng, TØnh (Thµnh phè) hoÆc BÖnh viÖn thùc hµnh cña Tr−êng §¹i häc Y- D−îc ®−îc Bé Y tÕ c«ng nhËn. 16
 17. H−íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 1. Ch−¬ng tr×nh: Ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt Y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiÖm ®−îc Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y tÕ thèng nhÊt ban hµnh thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c Khoa Kü thuËt y häc cña Tr−êng §¹i häc Y ®Ó ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc chuyªn ngµnh XÐt nghiÖm. Ch−¬ng tr×nh gåm 210 ®¬n vÞ häc tr×nh, trong ®ã cã 190 ®¬n vÞ häc tr×nh b¾t buéc, 10 ®¬n vÞ häc tr×nh tù chän (®Æc thï) vµ 10 ®¬n vÞ häc tr×nh thi tèt nghiÖp. ViÖc triÓn khai thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh chi tiÕt vµ gi¸m s¸t chÊt l−îng chuyªn m«n do Bé Y tÕ chØ ®¹o thùc hiÖn. PhÇn néi dung ch−¬ng tr×nh b¾t buéc, c¸c Tr−êng §¹i häc Y, Khoa Kü thuËt Y häc ph¶i tæ chøc gi¶ng d¹y ®ñ khèi l−îng kiÕn thøc ®· quy ®Þnh. PhÇn néi dung ch−¬ng tr×nh tù chän (®Æc thï), tuú theo ®Æc ®iÓm riªng cña mçi Tr−êng/ Khoa Kü thuËt y häc mµ x©y dùng phï hîp víi Tr−êng/Khoa cña m×nh. Trªn c¬ së c¸c ®¬n vÞ häc tr×nh b¾t buéc vµ ®¬n vÞ häc tr×nh tù chän (®Æc thï) ®· ®−îc duyÖt, tõng Tr−êng/ Khoa kü thuËt y häc biªn so¹n ch−¬ng tr×nh chi tiÕt tõng M«n häc/Häc phÇn vµ tr×nh Bé tr−ëng Bé Y tÕ ký ban hµnh ®Ó thùc hiÖn. 2. KÕ ho¹ch s¾p xÕp néi dung vµ quü thêi gian C¸c Tr−êng/Khoa Kü thuËt y häc chñ ®éng bè trÝ vµ ®iÒu chØnh c¸c M«n häc/Häc phÇn cña c¸c häc kú nh−ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh logic vµ tÝnh hÖ thèng cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o theo tr×nh tù ®Ó sinh viªn häc c¸c m«n Khoa häc c¬ b¶n, Y häc c¬ së, TiÒn l©m sµng råi míi häc c¸c m«n L©m sµng vµ c¸c m«n Chuyªn ngµnh kü thuËt xÐt nghiÖm. C¸c Tr−êng/Khoa s¾p xÕp ch−¬ng tr×nh vµ triÓn khai thùc hiÖn, cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p míi nh− lång ghÐp, cÊu tróc ch−¬ng tr×nh theo khèi thêi gian (Bloc)... nh−ng cÇn thËn träng nghiªn cøu, chuÈn bÞ kü vµ b¸o c¸o Bé Y tÕ, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o phª duyÖt tr−íc khi thùc hiÖn. 3. Thùc tËp, thùc hµnh bÖnh viÖn: 3.1 Thùc tËp (phßng thÝ nghiÖm vµ c¬ së tiÒn l©m sµng): Tæ chøc thùc tËp t¹i phßng thÝ nghiÖm theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y tÕ. Tuy nhiªn, môc tiªu ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc chuyªn ngµnh xÐt nghiÖm cã yªu cÇu thùc hµnh cao, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng ®µo t¹o, nhµ tr−êng cã thÓ quy ®Þnh ®iÓm kÕt thóc mçi M«n häc/Häc phÇn lµ ®iÓm ®éc lËp hoÆc lµ ®iÓm tæng hîp cña ®iÓm lý thuyÕt vµ ®iÓm thùc tËp (tõng phÇn ®Òu ph¶i ®¹t). 17
 18. 3.2 Thùc hµnh bÖnh viÖn: Nªn s¾p xÕp ®−a sinh viªn ®i thùc hµnh bÖnh viÖn sau khi ®· lµm ®−îc mét sè kü thuËt xÐt nghiÖm c¬ b¶n. 4. Ph−¬ng ph¸p D¹y / Häc: - Coi träng tù häc cña sinh viªn - T¨ng c−êng c¸c ph−¬ng tiÖn nghe nh×n, ph−¬ng ph¸p d¹y/ häc tÝch cùc. - §¶m b¶o gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ tµi liÖu tham kh¶o cho sinh viªn. - Khi ®· cã t−¬ng ®èi ®ñ tµi liÖu häc tËp khuyÕn khÝch gi¶m sè giê lªn líp lý thuyÕt trong ch−¬ng tr×nh ®Ó sinh viªn tù häc. - T¨ng c−êng hiÖu qu¶ c¸c buæi thùc tËp trong phßng thÝ nghiÖm, thùc hµnh bÖnh viÖn b»ng c¸ch ph©n c«ng gi¶ng viªn theo dâi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña sinh viªn kÕt hîp víi c¸c gi¶ng viªn kiªm nhiÖm t¹i c¬ së vµ tæ chøc thi kiÓm tra sau khi kÕt thóc mçi ®¬n vÞ häc tr×nh. - §¶m b¶o ®ñ ph−¬ng tiÖn häc tËp sao cho mçi sinh viªn cã mét bé dông cô ®Ó tù m×nh thùc hiÖn bµi thùc tËp. 5. KiÓm tra, Thi: 5.1. KiÓm tra sau mçi ®¬n vÞ häc tr×nh (l−îng gi¸ qu¸ tr×nh ®µo t¹o) 5.2. Thi sau mçi häc phÇn ®Ó tÝch luü chøng chØ (l−îng gi¸ kÕt thóc): - §èi víi c¸c m«n khoa häc c¬ b¶n vµ Y häc c¬ së, sau mçi M«n häc/Häc phÇn sinh viªn ph¶i cã mét ®iÓm thi (mét chøng chØ). - §èi víi c¸c m«n chuyªn ngµnh Kü thuËt y häc sau mçi M«n häc/Häc phÇn sinh viªn ph¶i cã hai ®iÓm thi (chøng chØ lý thuyÕt vµ thùc hµnh). 5.3 C¸ch tÝnh ®iÓm: Theo qui chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y tÕ. K/T bé tr−ëng bé gi¸o dôc & ®µo t¹o Thø tr−ëng Vò Ngäc H¶i 18
 19. Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh 1. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa cña Tr−êng §¹i häc Y Hµ néi n¨m häc 1993 - 1994. 2. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa giai ®o¹n II cña Tr−êng §¹i häc Y D−îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 1995. 3. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa cña Bé Y tÕ n¨m 1997. 4. §Þnh h−íng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh y tÕ ®Õn n¨m 2020 cña Bé Y tÕ n¨m 1998. 5. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt Y häc cña Bé Y tÕ n¨m 1997. 6. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt Y häc, Khoa häc Kü thuËt Y häc §¹i häc Chiang Mai, Th¸i lan n¨m 1993. 7. Ch−¬ng tr×nh Kü thuËt viªn cao cÊp, Ecole de Laboratoire, Ph¸p, 1995 - 1996. 8. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Cö nh©n Kü thuËt y häc §¹i häc Alabama Birmingham, 1996. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản