intTypePromotion=3

Chương trình Giảng dạy Kinh tế - Luật và chính sách công

Chia sẻ: Ba Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Chương trình Giảng dạy Kinh tế - Luật và chính sách công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/09/2012 của UBND Bình Dương cũng như tìm hiểu dư luận xã hội được phản ánh qua báo chí trong thời gian vừa qua, anh/chị hãy thảo luận những vấn đề sau: (i) Việc hỉ, ví dụ nhà chủ mời 50 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao hoặc việc hiếu, ví dụ tang chủ thuê đội nhạc lễ, khách viếng vòng hoa, bức trướng là việc riêng tư hay cần thiết phải được điều tiết bởi nhà nước,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình Giảng dạy Kinh tế - Luật và chính sách công

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Luật và chính sách công MPP5-L1 Niên khóa 2012-2014 Việc hiếu, việc hỉ Phạm Duy Nghĩa Thông tin từ các nguồn công khai trong nước, chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu Ngày 27 tháng 11 năm 2012 Các câu hỏi thảo luận: Sau khi đọc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/09/2012 của UBND Bình Dương cũng như tìm hiểu dư luận xã hội được phản ánh qua báo chí trong thời gian vừa qua, anh/chị hãy thảo luận những vấn đề sau: (i) Việc hỉ, ví dụ nhà chủ mời 50 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao hoặc việc hiếu, ví dụ tang chủ thuê đội nhạc lễ, khách viếng vòng hoa, bức trướng là việc riêng tư hay cần thiết phải được điều tiết bởi nhà nước, (ii) Nếu nhà nước muốn điều tiết, cách thức điều tiết có thể được thể hiện qua những công cụ chính sách gì, (iii) Sau khi lựa chọn, các chính sách phải được thể hiện như thế nào mới có hiệu lực, (iv) Được giao nhiệm vụ đánh giá hai văn bản trên, anh chị phải tìm kiếm đến những tiêu chí và chuẩn mực đánh giá nào ? Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của thị số 27-CT/TƯ, ngày 12-1-1998 của Bộ Thành ủy Hà Nội Chính trị (khóa VIII) về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà lễ hội" và Kết luận số 51-KL/TƯ, ngày 22- Nội, ngày 03/10/2012 Bí thư Thành ủy 7-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp Phạm Quang Nghị đã ký ban hành Chỉ thị tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ của Bộ số 11-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp Chính trị (khóa VIII), cùng với việc đẩy sống văn minh trong việc cưới trên địa mạnh thực hiện việc học tập và làm theo bàn thành phố Hà Nội nhằm tạo chuyển tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biến mạnh mẽ, tích cực trong việc tổ chức phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cưới theo nếp sống văn minh. đời sống văn hóa", "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", đã đạt được Trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội những kết quả nhất định. Nhận thức của đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân hội thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ về việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất 1
  2. 2 L-1 Việc hiếu, việc hỉ là trong việc cưới đã được nâng lên đáng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung kể. Trong đó có những địa phương có cách ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách làm sáng tạo, hiệu quả, như quận Hà về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Thường Đông, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh phận nhân dân và cán bộ, đảng viên, kể cả đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không chủ yếu sau: gương mẫu, vẫn tổ chức cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí, gây bức xúc 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và đến uy tín của cán bộ, đảng viên và nhiệm các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực vụ, mục tiêu xây dựng người Hà Nội hưởng ứng thực hiện tốt nếp sống văn thanh lịch, văn minh. minh, nhất là trong việc cưới. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 2. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ rằng, những hạn chế nêu trên có nguyên lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố nhân khách quan do ảnh hưởng của phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ phong tục, tập quán lạc hậu còn nặng nề, chức cưới cho con, hay bản thân theo tác động từ mặt trái của kinh tế thị những quy định sau: trường… song chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: nhiều cấp ủy, chính quyền chưa - Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quy định pháp luật; tiến hành các nghi quan trọng và vai trò, trách nhiệm của thức hôn lễ với tinh thần "vui tươi - lành mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh - tiết kiệm". thực hiện; việc thực hiện không kiên quyết, thiếu sự gương mẫu của cán bộ, - Số lượng khách mời dự tiệc không quá đảng viên; thiếu chế tài xử lý cán bộ, đảng 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức viên vi phạm, nhất là cán bộ lãnh đạo các tiệc chung thì khách mời không quá 600 cấp; chưa tạo được dư luận mạnh mẽ, phê người). phán các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức việc cưới... - Không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc. Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu - Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí kém nêu trên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, tích cực trong việc tổ chức cưới theo nếp thu nhập chung của cộng đồng dân cư và sống văn minh, trên tinh thần tiếp tục cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị khu du lịch cao cấp... 27-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) và
  3. L-1 Việc hiếu, việc hỉ 3 - Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày 5. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì cưới thay cho việc mời dự tiệc cưới. trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động; gắn hoạt động 3. Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ, đảng này với việc "Học tập và làm theo tấm viên thuộc các đảng bộ, các cơ quan trung gương đạo đức Hồ Chí Minh", với phong ương trên địa bàn thành phố hưởng ứng, trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời gương mẫu thực hiện tổ chức cưới theo sống văn hóa", "Xây dựng người Hà Nội tinh thần trên, góp phần cùng Đảng bộ thanh lịch, văn minh", với việc bình xét thi thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm. 27-CT/TƯ, ngày 12-1-1998 của Bộ Chính Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ trị (khóa VIII) và Kết luận số 51-KL/TƯ, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị (khóa X). hiện chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 4. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ủy thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, ban Kiểm tra Thành ủy có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt để đảng hướng dẫn việc giám sát, kiểm tra, xử lý viên gương mẫu và nghiêm túc thực hiện; kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng chỉ thị của Thành ủy. thực hiện có hiệu quả chỉ thị này. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./ và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, động Nguồn tin: viên tuổi trẻ xung kích đi đầu trong việc thực hiện chỉ thị. Biểu dương kịp thời http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/Ne những điển hình thực hiện tốt việc cưới wsDetail.aspx?co_id=30110&cn_id=547160 văn minh, tiến bộ; phê phán những biểu hiện phô trương, tốn kém, trái với thuần phong mỹ tục cũng như việc lợi dụng tổ chức cưới để trục lợi.
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Luật và chính sách công MPP5-L1 Niên khóa 2012-2014 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 40/2012/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 73/TTr-SVHTTDL ngày 12/9/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trướng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Thanh Cung 1
  5. L-1 Việc hiếu, việc hỉ 5 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17 / 9 /2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ) Chƣơng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 1. Quy định này áp dụng cho việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 2. Mọi gia đình công dân có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân) phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện Quy định này. Điều 2. Những nguyên tắc trong tổ chức việc cƣới, việc tang Tổ chức, cá nhân khi tổ chức việc cưới, việc tang phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn trong việc cưới, việc tang. 2. Không phô trương, lãng phí, phải đảm bảo tiết kiệm trong tổ chức việc cưới, việc tang. 3. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để trục lợi. 4. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để hoạt động nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. 5. Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự, an ninh công cộng; giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm; tuân thủ những quy định trong quy ước của địa phương về việc cưới, việc tang. 6. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
  6. 6 L-1 Việc hiếu, việc hỉ 7. Không sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng đám cưới và phúng viếng đám tang trái quy định. Chƣơng II NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƢỚI Điều 3. Tổ chức việc cƣới 1. Việc cưới thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình. Đôi nam nữ có đủ các điều kiện kết hôn theo pháp luật, tự nguyện kết hôn, phải đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên để đăng ký kết hôn theo quy định. 2. Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài, thực hiện theo Nghị định số 69/2006/NĐ- CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình và quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Điều 4. Đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn 1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức cho nhân dân đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận kết hôn theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 2. Việc trao giấy chứng nhận kết hôn phải được tiến hành một cách nghiêm túc, trang trọng tại trụ sở Ủy ban nhân dân địa phương, thể hiện sự thừa nhận kết hôn hợp pháp của nhà nước và pháp luật. Điều 5. Việc tổ chức lễ cƣới tại gia đình hoặc tại địa điểm cƣới phải thực hiện các quy định sau 1. Đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình. 2. Các thủ tục cưới, hỏi được tổ chức theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà và nặng về vật chất. 3. Địa điểm cưới do hai gia đình lựa chọn; thời gian tổ chức tiệc cưới không làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà nước; chỉ mời khách dự tiệc cưới trong phạm vi gia đình, họ tộc thân thích, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. 4. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, cụ thể:
  7. L-1 Việc hiếu, việc hỉ 7 a) Đối với khu vực đặc biệt: Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác độ ồn không được vượt quá 55 dBA. b) Đối với khu vực thông thường: Gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính độ ồn không được vượt quá 70 dBA. Điều 6. Trong việc cƣới khuyến khích các hình thức sau 1. Dùng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới, tiệc cưới. 2. Tổ chức tiệc cưới gọn nhẹ, tiết kiệm, hạn chế dùng rượu bia và không dùng thuốc lá trong đám cưới. 3. Cơ quan, tổ chức, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới và lễ cưới tập thể. 4. Cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ; di tích lịch sử - văn hoá; trồng cây lưu niệm. 5. Cô dâu, chú rể và gia đình mặc trang phục truyền thống hoặc trang phục của dân tộc mình trong ngày cưới. Chƣơng III NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC TANG Điều 7. Tổ chức việc tang 1. Khi có người từ trần, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử trước khi tổ chức lễ tang. 2. Lễ tang phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. 3. Lễ tang phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và hoàn cảnh gia đình người từ trần. 4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo; vận động gia đình có người từ trần xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, các hành vi mê tín dị đoan trong lễ tang. 5. Việc quàn ướp thi hài trong điều kiện thường không có bảo quản lạnh thời gian không quá 72 giờ kể từ khi chết; trong điều kiện bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 4 độ C hoặc thấp hơn, thời gian quàn ướp thi hài không quá 7 ngày, kể từ khi chết.
  8. 8 L-1 Việc hiếu, việc hỉ Đối với người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm; thi hài khi được phát hiện đã bị thối rữa; trường hợp có nhiều người chết do thiên tai, thảm họa; việc vệ sinh trong khâm liệm, vận chuyển thi hài, mai táng, hỏa táng thực hiện theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 6. Việc mặc tang phục trong lễ tang thực hiện theo truyền thống của địa phương, dân tộc và tôn giáo; chỉ treo cờ tang tại địa điểm tổ chức lễ tang. 7. Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 4 , Điều 5 Quy định này. Trường hợp người từ trần theo một tôn giáo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số, trong lễ tang được sử dụng nhạc tang của tôn giáo hoặc của dân tộc thiểu số đó; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang (các nhạc khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam…). 8. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Điều 8. Tổ chức phúng viếng theo hướng dẫn của gia đình hoặc Ban Tổ chức lễ tang (nếu có). Hạn chế viếng vòng hoa và câu đối, bức trướng đắt tiền, mang tính phô trương lãng phí. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và thân nhân của cán bộ công chức, viên chức khi từ trần (ông bà, cha mẹ, anh chị em,… của hai bên vợ/chồng), các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức không mang vòng hoa khi đi viếng đám tang. Điều 9. Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc rải vàng mã, tiền vàng mã, cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên suốt dọc đường đi đến nơi an táng. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác. Điều 10. Khuyến khích thực hiện các hình thức sau trong việc tang 1. Các nghi thức cúng ba ngày, bảy ngày, hai mốt ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu (ngày giỗ đầu tiên sau ngày người mất đúng một năm), giỗ hết (ngày giỗ sau ngày người mất ba năm), cải táng chỉ thực hiện trong ngày và trong nội bộ gia đình, dòng họ. 2. Thực hiện hình thức hoả táng, điện táng, hung táng (chôn cất) một lần vào khu vực nghĩa trang đã được quy hoạch. 3. Sử dụng băng, đĩa nhạc thay cho ban nhạc lễ. Chƣơng IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  9. L-1 Việc hiếu, việc hỉ 9 Điều 11. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có trách nhiệm phổ biến, giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện Quy định này. Việc thực hiện các Quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phải được coi là nội dung tiêu chuẩn thi đua đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh lồng ghép nội dung vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi đây là tiêu chí xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố/ấp văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; khu nhà trọ văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Điều 13. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Quy định này đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thành dư luận xã hội hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phát hiện và cổ vũ, động viên những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm Quy định này. Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phổ biến, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện Quy định này. Đưa nội dung việc cưới việc tang vào quy ước của khu phố, ấp, đồng thời chỉ đạo, giám sát và báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang về Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 15. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Thanh Cung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản