intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình mô đun đào tạo: Rô bốt công nghiệp (MĐ 31)

Chia sẻ: VŨ QUANG MINH | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

130
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình mô đun đào tạo "Rô bốt công nghiệp - MĐ 31" giới thiệu đến các bạn vị trí, tính chất của mô đun, mục tiêu mô đun, nội dung mô đun, phương pháp và nội dung đánh giá mô đun rô bốt công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình mô đun đào tạo: Rô bốt công nghiệp (MĐ 31)

  1. CHƯƠ NG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP Mã số của mô đun: MĐ 31 Thời gian mô đun:180 gi ờ                  (Lý thuyết: 55 giờ; Th ực hành: 125 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:  ­ Vị  trí của mô đun: Mô đun đượ c bố  trí dạy sau khi học song các môn học/mô   đun kỹ thuật c ơ sở, MĐ22, MĐ25, MĐ26.... ­ Tính chất của mô đun: Là mô đun tự  chọn trong ch ươ ng trình   đào tạo nghề  Điện tử công nghiệp. II. M ỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  Sau khi h ọc xong môn học này học viên có năng lực * Về kiến th ức ­ Trình bày đượ c cấu trúc của rôbốt công nghiệp ­ Mô tả đượ c quá trình hoạt động của các rôbốt dùng trong công nghiệp  * Về kỹ năng ­ Lập trình và mô phỏng đượ c các chuyển động của rô bốt ­ Sử dụng, bảo trì đượ c các rôbốt công nghiệp đúng qui trình kỹ thuật ­ Sửa ch ữa đượ c một số h ư hỏng thông thườ ng trên các rôbốt công nghiệp Về thái độ ­ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp III. NỘI DUNG C ỦA MÔ ĐUN:  1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: Tên các  Thời gian Số TT bài trong  Tổ n Lý  Thực  Kiểm  mô đun g số thuyết hành tra* 1 Giới thiệu chung về rôbốt công  5 5 0 nghiệp 2 Cấu trúc và phân loại rôbốt công  20 7 12 1 nghiệp 3 Truyền dẫn động điệ n cơ 30 10 19 1 4 Truyền dẫn động thuỷ khí 30 10 19 1 5 Thiết bị cảm biến 20 7 12 1 6 Lập trình và mô phỏng các  75 16 57 2 chuyển động của rô bốt Cộng 180 55 119 6 *Ghi chú:  Thời gian ki ểm tra đượ c tích hợp giữa lý thuyết với thực hành đượ c tính   vào giờ thực hành 2. Nội dung chi ti ết:            Bài 1. Giới thiệu chung v ề rô bốt công nghiệp Mục tiêu:
  2.       ­ Trình bày đượ c quá trình phát triển, các khái niệm và định nghĩa về  rô bốt công  nghiệp       ­ Trình bày đượ c  ứng dụng và xu h ướ ng phát triển của rô bốt công nghiệp trong   tươ ng lai.       ­ Rèn luyện tính t ư duy, tác phong công nghiệp Nội dung bài:  Thời gian:5 gi ờ( LT: 5 gi ờ; TH 0 gi ờ) 1. Sơ lượ c quá trình phát triển của Rô bốt công nghiệp            Thời gian:1 gi ờ 2. Các khái niệm và định nghĩa về Rô bốt công nghiệp            Thời gian: 1 gi ờ 3. Ứng dụng c ủa Rô bốt công nghiệp             Thời gian: 2 giờ 3.1. Mục tiêu ứng dụng của Rô bôt công nghiệp 3.2. Các bướ c ứng d ụng c ủa Rô bốt công nghiệp 3.3. Các lĩnh vực ứng dụng Rô bốt công nghiệp 4. Nội dung nghiên cứu phát triển Rô bốt công nghiệp           Thời gian: 0,5 gi ờ 4.1. Nhận xét về quá trình phát triển 4.2. C ơ ­ Tin ­ Điện tử và Rô bốt công nghiệp 4.3. Rô bốt và hệ thống sản xuất linh ho ạt 4.4. Các xu thế ứng dung rô bốt trong t ương lai 5. Tiếp cận và ứng dụng rô bốt công nghiệp ở Việt Nam  Thời gian:0,5 gi ờ            Bài 2. Cấu trúc và phân loại Rô bốt công nghiệp Mục tiêu: ­ Trình bày đượ c các bộ phận cấu thành rô bốt công nghiệp. ­ Nêu đượ c các chỉ tiêu đánh giá rô bốt công nghiệp.           ­ Phân loại được rô bốt công nghiệp.           ­ Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp Nội dung bài:                                  Th ời gian: 20  giờ (LT:7 giờ; TH:13 giờ) 1. Các bộ phận cấu thành rô bốt công nghiệp                       Thời gian:3 giờ 2. Bậc t ự do và các toạ độ suy rộng            Thời gian:5 gi ờ 3. Nhiệm v ụ l ập trình điều khiển rô bốt           Thời gian:2 gi ờ 4. Hệ toạ độ và vùng làm việc            Thời gian:5 gi ờ 5. Chỉ tiêu đánh giá và các tham số k ỹ thu ật                    Thời gian:2 gi ờ 6. Phân loại rô bốt công nghiệp           Thời gian:3 gi ờ             Bài 3: Truyền dẫn động điện cơ  Mục tiêu: ­ Trình bày đượ c cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ  thống truyền d ẫn điện cơ  sử dụng trong rô bốt.       ­ Ki ểm tra, thay th ế đượ c các bộ  phận trong hệ  th ống  truy ền d ẫn điệ n cơ  đúng  yêu cầu kỹ thu ật.  ­ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp Nội dung bài:                                  Th ời gian: 30  giờ (LT:10 giờ; TH: 20 giờ) 1.  Giới thiệu chung          Thời gian: 1 gi ờ 2.  Truyền dẫn động cơ khí                     Thời gian:5 gi ờ
  3. 2.1. Bộ truyền động bánh răng sóng 2.2. Bộ truyền động bánh răng con lăn 2.3. Bộ truyền động vít đai ốc bi 3. Ứng dụng truyền động điệ n                    Thời gian: 4 gi ờ 3.1. Động cơ điện một chiều 3.2. Động cơ bướ c 4. Thực hành hệ thống truy ền d ẫn động điệ n cơ                   Thời gian:20 gi ờ            Bài 4: Truyền dẫn động thuỷ khí Mục tiêu: ­ Trình bày đượ c cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ  thống truyền d ẫn  điệ n  thuỷ khí sử dụng trong rô bốt.       ­ Kiểm tra, thay thế được các bộ phận trong hệ thống  truyền dẫn điện thuỷ khí đúng   yêu cầu kỹ thuật.  ­ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp Nội dung bài:                                  Th ời gian: 30  giờ (LT:10 giờ; TH: 20 giờ) 1. Các khái niệm cơ bản                      Thời gian:2 giờ   1.1. Các ph ươ ng trình làm việc ở chế độ bình ổn 1.2. Các ph ươ ng trình làm việc ở chế độ chuyển tiếp 2. Truyền dẫn động khí nén            Thời gian:5 gi ờ 2.1. Đặc điểm chung 2.2. Bảng ký hiệu, tên gọi các phần tử và thiết bị khí nén 2.3. Tính toán và chọn lựa xi lanh khí nén  2.4. Sơ đồ và cấu tạo mạch khí nén 2.5. Các mạch khí nén cơ bản 3. Truyền dẫn động thuỷ lực                     Thời gian:3 gi ờ 3.1. Đặc điểm chung 3.2. Truy ền dẫn động thuỷ lực 3.3. Thiết b ị điều khiển thu ỷ l ực 4. Truyền dẫn động thuỷ ­ khí kết hợp            Thời gian:2 gi ờ 5. Thực hành hệ thống truy ền d ẫn động thuỷ khí          Thời gian:18 gi ờ            Bài 5: Thiết bị cảm bi ến Mục tiêu: ­ Trình bày đượ c cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số  thiết bị  cảm bi ến s ử  dụng trong rô bốt.        ­ Kiểm tra, thay thế được một số  thiết bị cảm biến sử dụng trong rô bốt đúng yêu   cầu kỹ thuật.  ­ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp Nội dung bài:                                  Th ời gian: 20  giờ (LT:7 giờ; TH: 13 giờ) 1. Giới thiệu chung           Thời gian: 1 giờ   2. Cảm bi ến vị trí, vận tốc và gia tốc               Thời gian: 4h 2.1. Cảm bi ến vị trí kiểu biến tr ở
  4. 2.2. Vận t ốc kế 2.3. Cảm bi ến vị trí kiểu biến áp 2.4. Cảm bi ến điện từ 2.5. Cảm bi ến điện quang 3. Cảm bi ến l ực và cảm biến tiếp xúc                     Thời gian:4  giờ 3.1. Cảm bi ến l ực 3.2. Cảm bi ến ti ếp xúc 4. Cảm bi ến tín hiệu gần và xa            Thời gian:3 gi ờ 4.1. Cảm bi ến tín hiệu gần 4.2. Cảm bi ến tín hiệu xa 5. Thực hành các thiết bị cảm biến          Thời gian:18 gi ờ            Bài 6: Lập trình và mô phỏng các chuyển động của rô bốt Mục tiêu: ­ Trình bày đượ c các bướ c lập trình và mô phỏng các chuyển động của rô bốt.       ­ Lập trình và mô phỏng được các chuyển động của rô bốt theo đúng yêu cầu ­  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp Nội dung bài:                                  Th ời gian: 75  giờ (LT:16 giờ; TH: 57 giờ) 1. Khái niệm chung                               Thời gian:1 giờ   2. Nghiên c ứu nhi ệm v ụ l ập trình           Thời gian:3 gi ờ 3. Phần mềm l ập trình rô bốt           Thời gian:6 gi ờ 4. Phươ ng pháp lập trình rô bốt                    Thời gian:5 gi ờ 5. Phần mềm mô phỏng rô bốt                    Thời gian:5 gi ờ 6. Thực hành lập trình và mô phỏng chuy ển động của rô bốt              Th ời gian: 55gi ờ IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HI ỆN MÔĐUN: Vật liệu: ­ Ốc vít các loại ­ Ống dây thu ỷ khí, thuỷ l ực các loại ­ Bánh răng, kh ớp nối cácloại ­ Thiết b ị điện, c ơ thay th ế ­ Thiết b ị c ảm biến các loại ­ Dầu thu ỷ khí Dụng cụ, Trang thi ết b ị: ­ Bộ dụng c ụ điệ n, cơ khí cầm tay.  ­ Máy đo VOM/DVOM ­ Máy b ơm thu ỷ khí, khí nén ­ Mô hình c ơ điệ n tử  ­ Mô hình rô bốt công nghi ệp ­ CPU, Màn hinh, ph ần m ềm l ập trình V. PHƯƠ NG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
  5. Về  kiến thức: Đượ c đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, tr ắc nghi ệm theo các nộ i  dung sau: ­ Các khái niệm cơ bản v ề Rô bốt công nghiệp ­ Cấu tạo, nguyên lý, đặc điểm riêng của các thiết bị điệ n, cơ, thuỷ khí ­ Các qui tình th ực hi ện công việc Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau: ­ Sửa chữa các hư hỏng trong quá trình thực hiện hoặc giáo viên tạo hư hỏng ­   Thực   hiện   l ập   trình   các   phần   mềm   hoạt   độ ng   dơn   giản   của   rô   bố t   công   nghiệp  Việc đánh gía chất lượ ng th ực hành dựa vào các tiêu chí sau: ­ Th ời gian hoàn thành công việc ­ Độ chính xác trong  th ực hi ện công việc ­  Mức tiêu hao vật t ư, linh ki ện  ­  Tính ngăn nắp, thẩm m ỹ  Thái độ: Đánh giá phong cách học tập th ể hiện  ở: T ỉ m ỉ, c ẩn th ận, chính xác. VI.HƯỚ NG DẪN TH ỰC HI ỆN CH ƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: 1. Phạm vi áp dụng chươ ng trình:  ­  Ch ươ ng trình mô đun đượ c sử  dụng để  chọn giảng dạy cho trình độ  cao đẳ ng  nghề “ Điện tử công nghiệp”..  2. Hướ ng dẫn một s ố điểm chính về phươ ng pháp giảng dạy mô đun:  Nội dung đượ c biên soạn theo ph ươ ng pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số  điểm  chính sau ­   Vật li ệu, trang thi ết b ị ph ải đượ c chuẩn bị tr ướ c khi gi ảng d ạy. ­  Thực hiện gi ảng d ạy t ốt nh ất  ở x ưởng th ực hành cơ điệ n tử. ­   Học sinh c ần đượ c chia thành các nhóm nhỏ  từ  1 đế n 2 học sinh, để  thực hiệ n  nội dung th ực hành.  ­ Căn cứ  vào thực tế  của nơi đào tạo giáo viên hướ ng dẫn có thể  thay đổ i thời  lượ ng của từng nội dung, nh ưng v ẫn ph ải  đảm bảo số  giờ  qui  đị nh trong chươ ng  trình. 3. Những trọng tâm chươ ng trình cần chú ý: ­ Cần chú ý đến các chi tiết c ơ, chuy ển động cơ khi làm việc có lực rất lớn có thể  làm h ư hỏng các chi tiết khi th ực hi ện sai ­  Chú ý đến các mạch điện, điệ n tử khi tháo lắp không bị tổn th ươ ng, đứt gãy. ­  Cần chú ý đến an toàn điện cho các mạch điệ n tử  không bị   ẩm, va đậ p mạ nh   gây dẫn điện, gãy mạch. 4. Tài liệu cần tham kh ảo: [1] Robot công nghiệp  ­ GSTSKH Nguy ễn Thi ện phúc. NXBKH và kỹ  thuật   2006 [2] Tay máy ­ ngườ i máy công nghi ệp  ­ Nguyễn Thi ện phúc. NXBKH và  kỹ   thuật 1983 [3]Điện tử công nghiệp ­  Nguy ễn tấn Ph ướ c ­ NXBKH và kỹ thuật 2003 [4]Cảm biến và ứng dụng  ­ Dươ ng minh Trí, NXB trẻ 2006 [5]Cơ điện tử ­ Trần thế san, Tr ần Khánh Thành. NXBKHKT. 2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2