CHUYÊN ĐỀ 6: TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tran Thanh Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

1
200
lượt xem
80
download

CHUYÊN ĐỀ 6: TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư ̣ do hoá TC thưc̣ chât́ la ̀ hoaṭ đôṇ g TC theo cơ chê ́ thi ̣ trươǹ g. Qua ́ triǹ h naỳ se ̃ băt́ đâù tư ̀ tư ̣ do hoá TM & biêủ hiêṇ cao nhât́ la ̀ sư ̣ tư ̣ do trên taì khoan̉ vôN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ 6: TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH

 1. CHUYÊN ĐỀ 6: TỰ DO HOA TAI CHINH ́ ̀ ́
 2. • 1- Kiêm chế TC : ̀ • Theo Edward Shaw & Mckinnon : Nêu CP đanh ́ ́ thuế hoăc bop meo thị trường nước họ băng ̣ ́ ́ ̀ cach nao đó thì nên KT nước đó được coi là bị ́ ̀ ̀ ̀ “kim ham TC “̃ • Hệ thông TC bị kim ham từ cac tac nhân cơ ban ́ ̀ ̃ ́ ́ ̉ sau : + Bộ TC + NHTW ́ + NHTM & cac TCTD khac ́
 3. • Tac hai cua sự kim ham TC : ́ ̣ ̉ ̀ ̃ _ Sự kiêm soat LS , tỉ lệ dtbb, lam phat gây ̉ ́ ̣ ́ can trở đên hoat đông đâu tư vì : ̉ ́ ̣ ̣ ̀ + LS thực sẽ giam ̉ + người đâu tư sẽ chuyên vôn sang thị ̀ ̉ ́ trường khac ́ + Han chế hoat đông cua cac đinh chế ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ TC _ Giam cung cua quỹ cho vay ̉ ̉ _ TD chỉ đinh gây nên bât công trong KT ̣ ́ _ anh hưởng đên sự phat triên KT ̉ ́ ́ ̉
 4. • 2- Tự do hoa TC ́ ́ 2.1 Cac quan điêm ̉ _ Theo E. Shaw & McKinnon : Tự do hoa TC thực chât là hoat đông TC theo cơ chế thị ́ ́ ̣ ̣ trường. Quá trinh nay sẽ băt đâu từ tự do hoa TM & biêu ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ hiên cao nhât là sự tự do trên tai khoan vôn ̣ ́ ̀ ̉ ́ _ Theo Gordon de Brouwer xem xet tự do hoa TC dưới goc ́ ́ ́ độ hôi nhâp thể hiên qua quá trinh liên kêt TTTC trong ̣ ̣ ̣ ̀ ́ nước & TTTC quôc tế ́ _ Theo A.D. Kunt Tự do hoa TC là quá trinh tự do hoa hệ thông TC ́ ̀ ́ ́ _ Theo UNDP : Tự do hoa TC bao gôm Tc trong nước & TC ́ ̀ quôc tế không chỉ đơn thuân là huy đông vôn mà trong ́ ̀ ̣ ́ ̣ tâm là quá trinh phân bổ nguôn lực Tc cho phat triên. Từ đó ̀ ̀ ́ ̉ cac tiêu chuân TC-KT cân xây dựng tôt để cung câp ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ nguôn thông tin đang tin cây cho TTTC vân hanh ̣ ̣ ̀
 5. _ Theo quan điêm Viêt Nam ̉ ̣ + Thuế cân được kiêm soat ̀ ̉ ́ + xoa bỏ kiêm soat LS ́ ̉ ́ + Xoa bỏ TD chỉ đinh ́ ̣ + Điêu chinh tỉ giá linh hoat theo tin hiêu thị trường ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ + Cai cach toan diên DNNN ̀ ̣ +Tự do hoa cac dich vụ TC ́ ́ ̣ + Tự do hoa từng bước cac luông vôn quôc tê… ́ ́ ̀ ́ ́ ́ K/N Tự do hoa Tc : Tự do hoa TC là giam thiêu sự ́ ́ ̉ ̉ can thiêp cua nhà nước vao cac quan hệ & giao ̣ ̉ ̀ ́ dich TC , cac hoat đông TC được thực hiên theo tin ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ hiêu thị trường. ̣
 6. • 2.2 Nôi dung tự do hoa TC ̣ ́ +Tự do hoa giá cả + Tự do hoa thương mai ́ ́ ̣ + Tự do hoa hoat đông TC-TT ( quan trong nhât ) ́ ̣ ̣ ̣ ́ + Tự do hoa tỉ giá , lai suât … ́ ̃ ́ Cac nôi dung trên có môi quan hệ hữu cơ với nhau ́ ̣ ́ song không thể thực hiên đông bộ mà cân xac đinh ̣ ̀ ̀ ́ ̣ theo lộ trinh thich hợp tuy tinh hinh môi nước ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ Đôi với cac nước đang chuyên đôi sang KTTT có ́ ́ ̉ ̉ thể đi theo lộ trinh sau : ̀ 1_ Tự do hoa giá cả 2 _Tự do hoa nôi thương ́ ́ ̣ 3 _ Tự do hoa ngoai thương 4_ Tự do hoa đâu tư ́ ̣ ́ ̀ 5 _ Tự do hoa tỉ gia, lai suât ,cac giao dich trên tai ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉ khoan vôn . ́
 7. • * Cac câp độ cua tự do hoa TC bao gôm 2 câp độ : ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ • _ Tự do hoa TC nôi đia ́ ̣ ̣ _ Tự do hoa TC quôc tế ́ ́ LỜI CANH BAO : Nêu tự do hoa vượt quá câp độ khi mà ̉ ́ ́ ́ ́ nên KT chưa hôi đủ yêu câu sẽ dân đên khung hoang ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ̉ 2.3 Tac đông cua tự do hoa ( tich cực ,tiêu cực) ́ ̣ ̉ ́ ́ 2.4 Cac điêu kiên để phat triên TC theo hướng tự do hoa : ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ _ Hiêu quả quan lý cua nhà nước trong bôi canh tự do hoa ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ́ phai được phat huy ̉ ́ _ Nên KT vĩ mô phai ôn đinh ̀ ̉ ̉ ̣ _ Xây dựng lộ trinh tự do hoa phù hợp ̀ ́ _ Tranh thủ tôi đa sự trợ giup cua cac tổ chức Kt quôc tế & ́ ́ ̉ ́ ́ khu vực _ Phai có được sự kiên đinh từ cac câp lanh đao trong chiên ̉ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ́ lược phat triên cua lộ trinh tự do hoa ́ ̉ ̉ ̀ ́ •
 8. • 3- Chu chuyên vôn quôc tế ̉ ́ ́ 3.1 - Cac dong vôn quôc tế ́ ̀ ́ ́ 3.2 - Chu chuyên cac dong vôn quôc tế trên can cân ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ thanh toan ́ 3.3 - Kiêm soat chu chuyên vôn quôc tế : ̉ ́ ̉ ́ ́ * Sự cân thiêt khach quan : ̀ ́ ́ _ Bù đăp những khiêm khuyêt cua TTTC ( rui ro ́ ́ ́ ̉ ̉ đao đức , lựa chon nghich do thông tin bât cân xứng , ̣ ̣ ̣ ́ ứng xử bay đan … ) qua đó nâng cao phuc lợi KT ̀ ̀ ́ _ Bao toan được sự ôn đinh trong điêu hanh chinh ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ sach tiên tệ khi phai đôi măt với dong vôn gia tăng ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ *Cac phương thức giam sat TC : ́ ́ ́
 9. • 1- Kiêm soat trực tiêp con goi là kiêm soat ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ hanh chinh ́ • 2- Kiêm soat gian tiêp là viêc han chế những ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ biên đông cua dong vôn & những giao dich khac ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ lam cho chung phai tôn chi phí hơn mới thực ̀ ́ ̉ ́ hiên được . ̣ Biên phap kiêm soat nay được thực hiên qua ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ nhiêu hinh thức khac nhau tuy thuôc vao đăc ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ điêm cua cac loai giao dich ́ ̣ ̣
 10. • * Hệ thông Giam sat TC đ/v cac trung gian ́ ́ ́ ́ ̀ TC gôm : - Đôi tượng GS ́ - Cơ quan thực hiên GS ̣ - Phương thức GS - Cơ sở dữ liêu cho quá trinh GS ̣ ̀
 11. • Hệ thông GS TC ở Viêt Nam theo mô hinh ́ ̣ ̀ phân tan dễ dân đên sự chông cheo bao ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ gôm : - Thanh tra NHNN - Thanh tra Bộ TC - Ban GS TTCK ( mới thanh lâp 10/5/2007) ̀ ̣ - Vụ BH thuôc Bộ TC( thanh lâp 7/2003) ̣ ̀ ̣ - Uy ban GS TC quôc gia (thanh lâp 2007) ̉ ́ ̀ ̣ - Kiêm toan NN ̉ ́ - Thanh tra CP…
 12. - Hệ thông quy chế quan lý GS chưa phù ́ ̉ hợp với chuân mực quôc tế ̉ ́ Năm 2006 Công ty E& Y thực hiên đanh ̣ ́ giá mức độ tuân thủ cac nguyên tăc cơ ́ ́ ban về GS NH cua Uy Ban Basel ở nước ̉ ̉ ̉ ́ ta , kêt qua:̉ - 1/25 nguyên tăc tuân thủ ́ - 2/25 nguyên tăc không thực hiên đây đủ ́ ̣ ̀ -9/25 nguyên tăc không tuân thủ đây đủ ́ ̀ - 3/25 nguyên tăc không thực hiên … ́ ̣
 13. • TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOAI TAI CAC NHTM VIÊT NAM ̀ ̣ ́ ̣ HSBC 20% Techcombank Standard Chartered 15% ACB SMFG 15% Eximbank Malayan Banking 15% ABBank BNP Paribas 10% Oricombank ANZ 10% Sacombank Duetsche Bank 10% Habubank United Overseas Bank 10% Phương Nam Societe Generale 10% SeABank
 14. • 4- Đông tiên chuyên đôi tự do ̀ ̀ ̉ ̉ Pham vi chuyên đôi cua đông tiên được chia thanh 3 loai: ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ _ Chuyên đôi cho cac thanh toan vang lai ́ ́ ̃ _ Chuyên đôi cho những khoan di chuyên vôn ̉ ̉ ̉ ̉ ́ _ Chuyên đôi nôi bộ ̉ ̉ ̣ 4.1 Tac đông cua đông tiên chuyên đôi tự do ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ * Tich cực : ́ + Han chế sự phụ thuôc vao cac đông tiên khac ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ + Vị thế cua đông tiên quôc gia gia tăng ̉ ̀ ̀ ́ + Thuc đây tự do hoa TC ́ ̉ ́ * Tiêu cực : + Chinh sach tiên tệ dễ bị anh hưởng khi có sự chuyên đôi ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ngoai tệ ồ at + Nguy cơ gia tăng nan rửa tiên/ buôn lâu ngoai ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ tệ .
 15. • 4.2 Điêu kiên cân thiêt để đông tiên quôc gia trở ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ thanh đông tiên tự do chuyên đôi : ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ _ Nên KT phai là nên KT mở , thương mai phat ̀ ̉ ̀ ̣ ́ triên ̉ _ Chinh sach tiên tệ ôn đinh – lam phat được ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ kiêm soat_ cơ chế tỷ giá linh hoat ̉ ́ ̣ _ Hệ thông TC - NH vững manh để có thể hỗ trợ ́ ̣ tôt cho viêc chuyên đôi đông tiên với chi phí ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ thâp ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản