Chuyên đề axit nitric

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
222
lượt xem
90
download

Chuyên đề axit nitric

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để rèn luyện cho các bạn rèn luyện kỹ năng giải các bài tập, sau khi thi TN có thể thi vào các trường ĐH mà mình thích. Tai liệu rất hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề axit nitric

  1. Tuy n ch n bài t p Hóa H c Chuyên ñ : Axit nitric Chuyên ñ . Axit nitric A. Bài t p sách bài t p hóa h c 11: Bài 1.23 ñ n 1.45. B. Bài t p làm thêm: − I. Ph n ng c a NO3 trong môi trư ng axit Câu 1. Cho a gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu ñư c V lít khí NO ñi u ki n tiêu chu n. a) Tính V, bi t lư ng ñ ng dư. b) Khi Cu tan không h t ho c v a h t thì lư ng mu i thu ñư c là bao nhiêu ? Câu 2. Cho 7,02 gam h n h p b t kim lo i g m Al, Fe, Cu vào bình A ch a dung d ch HCl dư, còn l i ch t r n B. Lư ng khí thoát ra ñư c d n vào ng ch a CuO nung nóng, th y làm gi m kh i lư ng c a ng ñi 2,72 gam. Thêm vào bình A lư ng dư m t mu i natri, ñun nóng nh , thu ñư c 0,896 lít m t khí không màu, hóa nâu trong không khí. a) Vi t các PTPƯ x y ra d ng ñ y ñ và ion thu g n. Xác ñ nh lư ng mu i natri ñã dùng. b) Tính % kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p. c) Tính lư ng mu i natri t i thi u ñ hòa tan h t ch t r n B trong bình A. Câu 3. Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau ñó thêm 500 ml dung d ch HCl 2M. a) Cu có tan h t hay không ? Tính th tích khí NO bay ra (ñktc). b) Tính n ng ñ mol các ion trong dung d ch A thu ñư c sau ph n ng (VddA = 1 lít). c) Ph i thêm bao nhiêu lít dung d ch NaOH 0,2M ñ k t t a h t Cu2+ ch a trong dung d ch A ? Câu 4. M t h n h p X g m CuO và Cu có ph n trăm chung c a Cu (trong c 2 ch t) là 88,89%. a) Xác ñ nh thành ph n ph n trăm theo s mol c a X. b) Hòa tan 144 gam h n h p X trong 2,8 lít HNO3 1M thì thu ñư c V1 lít khí NO, CuO tan h t, còn l i m t ph n Cu chưa tan. Tính V1 và kh i lư ng Cu còn l i. c) Thêm 2 lít dung d ch HCl 1M, có V2 lít NO thoát ra. Tính V2 ; kim lo i Cu có tan h t hay không ? Các ph n ng ñ u hoàn toàn, các th tích ñ u ño ñktc. Câu 5. M t h n h p X g m Al, Fe và Cu cân n ng 68,7 gam. Khi cho X tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i thu ñư c 26,88 lít NO2 (ñktc). Khi cho X tác d ng v i V lít H2SO4 0,5M thì thu ñư c 23,52 lít khí (ñktc). a) Xác ñ nh kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p X và th tích V c a dung d ch H2SO4 0,5M ñã dùng. b) Tính th tích dung d ch HNO3 0,8M ph i dùng ñ hòa tan h t h n h p 3 kim lo i trên bi t r ng Al cho ra N2, Fe và Cu cho ra NO. II. Ph n ng c a HNO3 t o mu i NH4NO3 Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 17,28 gam Mg vào dung d ch HNO3 0,1M thu ñư c dung d ch A và h n h p khí X g m N2 và N2O có V = 1,344 lít khí 00C và 2 atm. Thêm lư ng dư KOH vào dung d ch A, ñun nóng thì có m t khí thoát ra. Khí này tác d ng v a ñ v i 200 ml dung d ch H2SO4 0,1M. a) Tính th tích m i khí trong h n h p X ñktc. b) Tính th tích dung d ch HNO3 ñã tác d ng v i Mg. Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 0,368 gam h n h p Al và Zn c n 25 lít dung d ch HNO3 0,001M thì v a ñ . Sau ph n ng thu ñư c m t dung d ch g m 3 mu i. Tính CM c a dung d ch sau ph n ng coi ph n ng không làm thay ñ i th tích dung d ch. Câu 8. M t h n h p g m hai kim lo i Al và Fe cân n ng 41,7 gam ñem hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HNO3 dư thu ñư c dung d ch 3 mu i và 6,72 lít khí NO (ñktc). Cho dung d ch 3 mu i tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 64,2 gam k t t a. Tính kh i lư ng m i kim lo i và kh i lư ng m i mu i. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành -1- Giáo viên truongtructuyen.vn Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Tuy n ch n bài t p Hóa H c Chuyên ñ : Axit nitric Câu 9. Cho 6,45 gam Al và Al2O3 tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng dư. Sau ph n ng thu ñư c V lít khí NO (ñktc) và dung d ch B có 32,7 gam mu i, n u cũng cho kh i lư ng h n h p trên tác d ng v i dung d ch HCl cho 20,025 gam mu i. a) Vi t phương trình ph n ng x y ra. b) Tính th tích khí NO t o ra (ñktc). Cho bi t Al tác d ng v i HNO3 loãng có th kh N+5 ñ n N–3. Câu 10. M t h n h p M g m Mg và MgO ñư c chia thành hai ph n b ng nhau. Cho ph n m t tác d ng h t v i dung d ch HCl thì thu ñư c 3,136 lít khí ño ñktc ; cô c n dung d ch và làm khô thì thu ñư c 14,25 gam ch t r n A. Cho ph n hai tác d ng h t v i dung d ch HNO3 thì thu ñư c 0,448 lít khí X nguyên ch t (ñktc) ; cô c n dung d ch và làm khô thì thu ñư c 23 gam ch t r n B. a) Xác ñ nh thành ph n % theo kh i lư ng c a m i ch t trong h n h p M. b) Xác ñ nh công th c phân t c a khí X. III. Ph n ng c a HNO3 t o h n h p khí Câu 11. Hòa tan h t 10,8 gam Al trong dung d ch HNO3 thu ñư c h n h p khí X g m 2 khí NO và NO2 có d X/H 2 = 19. Tính lư ng mu i nhôm thu ñư c và th tích m i khí trong X ñktc. Câu 12. L y V ml dung d ch HNO3 67% (d = 1,4 g/ml) pha loãng b ng nư c thu ñư c dung d ch m i hòa tan v a ñ 4,5 gam Al và gi i phóng h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 là 16,75. Tính th tích khí NO, N2O và th tích V. Câu 13. Hòa tan 4,59 gam Al b ng dung d ch HNO3 thu ñư c h n h p khí NO và N2O. H n h p khí này có t kh i so v i H2 là 16,75. a) Vi t và cân b ng phương trình theo phương pháp thăng b ng electron. b) Tính th tích m i khí có trong h n h p. Câu 14. Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung d ch HNO3 thì gi i phóng m t h n h p khí g m NO và NO2 có t kh i so v i H2 là 18. Xác ñ nh CM c a dung d ch HNO3. Câu 15. Hòa tan h t 4,431 gam h n h p Al và Mg trong dung d ch HNO3 loãng dư ñư c dung d ch A và 1,568 lít khí (ñktc) h n h p hai khí (ñ u không màu) có kh i lư ng 2,59 gam, trong ñó có m t khí b hóa nâu trong không khí. a) Tính % kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p. b) Tính s mol HNO3 ñã ph n ng. c) Khi cô c n dung d ch A thu ñư c bao nhiêu gam mu i khan. IV. Xác ñ nh tên kim lo i Câu 16. Tr n CuO v i oxit kim lo i M hóa tr II theo t l s mol tương ng là 1 : 2 ñư c h n h p B. Cho 4,8 gam h n h p B vào m t ng s , nung nóng r i cho m t dòng khí CO ñi qua ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c ch t r n D. H n h p D tác d ng v a ñ v i 160 ml dung d ch HNO3 1,25M thu ñư c V lít khí NO (ñktc). Tính th tích V. Câu 17. Hòa tan 16,2 gam b t kim lo i hóa tr ba vào 5 lít dung d ch HNO3 0,5M (D = 1,25 g/ml). Sau khi ph n ng k t thúc thu ñư c 5,6 lít h n h p khí NO và N2. Tr n h n h p khí ñó v i O2. Sau ph n ng th y th tích khí ch b ng 5/6 t ng th tích h n h p khí ban ñ u và oxi thêm vào. a) Xác ñ nh tên kim lo i trên. b) Tính C% c a dung d ch HNO3 sau ph n ng. Cho bi t O2 ph n ng v a d v i h n h p khí và th tích các khí ño ñktc. Câu 18. Hòa tan v a ñ m t lư ng h n h p g m kim lo i M và oxit MO (M có hóa tr không ñ i và MO không ph i oxit lư ng tính) trong 750 ml HNO3 0,2M thu ñư c dung d ch A và khí NO. Cho A tác d ng v a ñ v i 240 ml dung d ch NaOH 0,5M thu ñư c k t t a. Nung k t t a ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 2,4 gam ch t r n. Tìm M, tính kh i lư ng m i ch t trong h n h p ñ u và th tích khí NO sinh ra 27,30C và 1 atm. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành -2- Giáo viên truongtructuyen.vn Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Đồng bộ tài khoản