intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề khoa học: Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project

Chia sẻ: 1051060033 1051060033 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

590
lượt xem
217
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề khoa học: Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project nhằm nghiên cứu tổng quan về phương pháp lập tiến độ thi công, trình tự lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang, sử dụng phần mềm Microsoft Project trong quá trình lập tiến độ thi công theo phương pháp sử dụng sơ đồ ngang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề khoa học: Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project

chuyªn ®Ò khoa häc<br /> <br /> n¨m häc 2007 - 2008<br /> <br /> H‡íng dÉn lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph‡¬ng ph¸p s¬ ®å ngang víi phÇn mÒm Microsoft Project<br /> A. Lý do chän chuyªn ®Ò<br /> <br /> LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo ph†¬ng ph¸p s¬ ®å ngang ®†îc ¸p dông hÇu hÕt cho ®å ¸n m«n häc, ®å ¸n tèt nghiÖp cña sinh viªn vµ trªn thùc tÕ h¬n 90% c«ng tr×nh x©y dùng ë ViÖt Nam ®Òu ¸p dông ph†¬ng ph¸p nµy. Víi tÝnh chÊt phæ th«ng nh† vËy nã ®ßi hái cã mét phÇn mÒm hç trî ®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: - DÔ lËp vµ dÔ qu¶n lý; - M« t¶ mèi quan hÖ ®¸p øng ®†îc tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng (mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªn...); - Gi¶m bít ®†îc khèi l†îng tÝnh to¸n khi tÝnh chÊt c«ng viÖc t†¬ng tù nhau; - DÔ dµng chØnh söa nÕu cã mét sè yÕu tè thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - Tù tÝnh ®†îc mét sè th«ng sè do yªu cÇu cña c«ng viÖc (biÓu ®å nh©n lùc, tæng nh©n c«ng, tæng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh...); - §¸p øng ®†îc tÝnh chuyªn nghiÖp ho¸ cña c«ng nghÖ x©y dùng ®†¬ng ®¹i. PhÇn mÒm Microsoft Project ®¸p øng ®†îc c¸c yªu cÇu ®ã.<br /> B. Ph¹m vi, ®èi t‡îng vµ ph‡¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> <br /> * Ph¹m vi: ChØ xÐt vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é thi c«ng. * §èi tîng: C«ng tr×nh x©y dùng ®¬n vÞ (d©n dông vµ c«ng nghiÖp). * Ph¬ng ph¸p: Nghiªn cøu lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tÕ thi c«ng.<br /> C. Néi dung cña chuyªn ®Ò<br /> <br /> * Nghiªn cøu tæng quan vÒ c¸c ph†¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng. * Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph†¬ng ph¸p s¬ ®å ngang. * Sö dông phÇn mÒm Microsoft Project trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph†¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.<br /> NguyÔn v¨n viªn<br /> <br /> 2<br /> <br /> chuyªn ®Ò khoa häc I. Tæng quan<br /> <br /> n¨m häc 2007 - 2008<br /> <br /> 1. C¸c ph‡¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng X©y dùng còng nh† c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c muèn ®¹t ®†îc môc ®Ých ®Ò ra ph¶i cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ. Trong kÕ ho¹ch ph¶i x¸c ®Þnh ®†îc cô thÓ c¸c c«ng viÖc, tr×nh tù c¸c c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªn sö dông cho mçi lo¹i c«ng viÖc. Khi mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®†îc g¾n liÒn víi trôc thêi gian ®†îc gäi lµ kÕ ho¹ch lÞch hay tiÕn ®é. Khi x©y dùng mét c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu c¸c qu¸ tr×nh x©y l¾p liªn quan chÆt chÏ víi nhau trong mét kh«ng gian vµ thêi gian x¸c ®Þnh víi tµi nguyªn cã giíi h¹n. Môc ®Ých cña viÖc lËp tiÕn ®é lµ thµnh lËp mét m« h×nh s¶n xuÊt trong ®ã s¾p xÕp viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sao cho ®¶m b¶o x©y dùng c«ng tr×nh trong thêi gian ng¾n nhÊt, gi¸ thµnh h¹ vµ chÊt l†îng cao. Cã nhiÒu ph†¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng tr×nh nh† lËp tiÕn ®é theo ph†¬ng ph¸p s¬ ®å ngang (S§N - C¸c c«ng viÖc ®†îc thÓ hiÖn b»ng c¸c nÐt ngang), s¬ ®å xiªn (S§X - C¸c c«ng viÖc ®†îc thÓ hiÖn b»ng c¸c ®†êng xiªn), s¬ ®å m¹ng (S§M - BiÓu diÔn mèi quan hÖ l«gic gi÷a c«ng viÖc vµ sù kiÖn CPM, ®†îc x©y dùng trªn m« h×nh to¸n häc lµ lý thuyÕt ®å thÞ). S§M cho biÕt ®†îc c«ng viÖc nµo lµ chÝnh vµ c«ng viÖc nµo lµ phô (H×nh 1)<br /> <br /> 1 0 0 1 1 1<br /> <br /> 2 1 9 18 10<br /> <br /> 3 10 1 8 11<br /> <br /> 4 11 1 7 12<br /> <br /> 5 12 3 7 1 15<br /> <br /> 6 1 15<br /> <br /> 28 9 18 19 24 19<br /> <br /> 29 24 1 20 8<br /> <br /> 30 25 20<br /> <br /> 31 25 1 21 7<br /> <br /> 32 26 21<br /> <br /> 33 26 3 7 24<br /> <br /> 34 29<br /> <br /> 77 9 18 28 38 1 8 29<br /> <br /> 78 39 1 7 30<br /> <br /> 79 40 3 7 33<br /> <br /> 80 43<br /> <br /> H×nh 1. TiÕn ®é thi c«ng thÓ hiÖn theo s¬ ®å m¹ng<br /> <br /> S§N dÔ lËp vµ dÔ sö dông (H×nh 2). S§X thÓ hiÖn tiÕn ®é theo c¶ kh«ng gian lÉn thêi gian (H×nh 3). Trong ba lo¹i s¬ ®å trªn lo¹i S§N vÉn ®†îc dïng phæ biÕn h¬n c¶.<br /> <br /> NguyÔn v¨n viªn<br /> <br /> 3<br /> <br /> chuyªn ®Ò khoa häc<br /> <br /> n¨m häc 2007 - 2008<br /> <br /> STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131<br /> tæng tiÕn ®é<br /> <br /> Tªn c«ng viÖc<br /> <br /> Thêi Khèi gian l‡îng 161 d 1d 20 d 1d 4d 1d 1d 6d 6d 1d 2d 1d 2d 1d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 2d 10 d 10 d 10 d 3d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 2d 10 d 10 d 10 d 3d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 2d 10 d 10 d 10 d 3d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 2d 10 d 10 d 10 d 3d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 3d 10 d 10 d 10 d 3d 12 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 4d 6d 5d 6d 3d 10 d 0d 2d 2d 2d 1d 5d 5d 1d 8d 2d 6d 6d 6d 3d 11 d 0d 1d 5d 10 d 0d 17 d 22 d 7d 20 d 1d 0d<br /> <br /> §¬n vÞ<br /> <br /> §Þnh møc<br /> <br /> Nhu cÇu 20<br /> <br /> C«ng t¸c chuÈn bÞ Thi c«ng Ðp cäc §µo ®Êt b»ng m¸y §µo ®Êt thñ c«ng §Ëp bªt«ng ®Çu cäc §æ bªt«ng lãt mãng, gi»ng Gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp ®µi Gia c«ng l¾p dùng cèppha ®µi, gi»ng (75%) §æ bªt«ng ®µi gi»ng B¶o d‡ìng bªt«ng Th¸o dì cèppha ®µi, gi»ng (25%) X©y t‡êng d‡íi cèt thiªn nhiªn LÊp ®Êt vµ t«n nÒn C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 1<br /> <br /> B¾t 7 ®Çu 18 21 24 27 30 2 21/10 NC[20] 21/10 22/10 11/11 15/11<br /> <br /> 5<br /> <br /> 11/07 8 11 14 17 20 23 26 29 2<br /> <br /> 5<br /> <br /> 12/07 8 11 14 17 20 23 26 29 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1/08 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2/08 9 12 15 18 21 24 27 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3/08 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3<br /> <br /> 61.71 100m 3.95 100m3 180.3 m3 9.65 m3 30.9 m3 36.25 TÊn 5.175 100m2 164.85m3 5.175 100m2 41.78 m3 787 m3<br /> <br /> 12.5 4.75 0.6<br /> <br /> 772 1 ca 5.79<br /> <br /> NC[40] NC[10] NC[25] NC[6] NC[25] NC[50] NC[24] NC[25] NC[2] NC[50] NC[40] NC[50] NC[20] 27/11 NC[21] NC[38] NC[15] NC[25] NC[36] NC[30] NC[20] NC[2] NC[30] NC[7] NC[17] NC[7] NC[13] NC[8] 7/12 NC[22] NC[38] NC[15] NC[25] NC[36] NC[30] NC[20] NC[2] NC[30] NC[7] NC[17] NC[7] NC[13] NC[8] 17/12 NC[22] NC[38] NC[15] NC[25] NC[36] NC[30] NC[20] NC[2] NC[30] NC[7] NC[17] NC[7] NC[13] NC[8] 27/12 NC[22] NC[38] NC[15] NC[25] NC[36] NC[30] NC[20] NC[2] NC[30] NC[7] NC[17] NC[7] NC[13] NC[20] 6/1 NC[24] NC[40] NC[15] NC[27] NC[38] NC[30] NC[20] NC[2] NC[20] NC[7] NC[17] NC[7] NC[13] NC[12] 16/1 NC[24] NC[40] NC[15] NC[27] NC[38] NC[30] NC[20] NC[2] NC[15] NC[11] NC[34] NC[11] NC[13] NC[20] 26/1 NC[24] NC[40] NC[15] NC[27] NC[38] NC[30] NC[20] NC[2] NC[30] NC[11] NC[28] NC[11] NC[13] NC[20] 11/2 NC[20] NC[24] NC[15] 3/3 NC[26] NC[15] NC[5] NC[8] NC[10] 29/3<br /> <br /> 0.56 100.97 12/11 1.03 31.83 16/11 8.34 302.32 17/11 28.71 148.57 17/11 25C/ 1ca 4 23/11 23/11<br /> <br /> 9.57 49.52 24/11 1.92 80.22 25/11 450m 2ca 27/11 11/11 27/11<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 2<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.663 100m2 18.544m3 2.663 100m2 7.374 100m2 10.297TÊn 63.3 m3 7.374 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 8.48<br /> <br /> 41.3<br /> <br /> 28/11<br /> <br /> 28.71 76.45 28/11 3.49 64.72 29/11 9.57 25.2 1/12 24.38 179.74 2/12 14.63 150.65 2/12 20c/c 7/12 29/11 8.125 59.91 30/12 1.97 63.04 0.2 167.52 0.4 68.86 0.09 39.09 1/1 7/1 1/1 26/3 28/11 7/12<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 3<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 8.85<br /> <br /> 43.1<br /> <br /> 8/12 8/12 9/12 11/12<br /> <br /> 28.71 76.45 3.81 70.65 9.57 25.2<br /> <br /> 24.38 179.74 12/12 14.63 150.65 12/12 20c/c 8.125 59.91 1.97 63.04 0.4 68.86 17/12 9/12 9/1 11/1 11/1 23/3 8/12 17/12<br /> <br /> 0.2 167.52 17/1 0.09 39.09<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 4<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 8.85<br /> <br /> 43.1<br /> <br /> 18/12<br /> <br /> 28.71 76.45 18/12 3.81 70.65 19/12 9.57 25.2 21/12 24.38 179.74 22/12 14.63 150.65 22/12 20c/c 8.125 59.91 1.97 63.04 0.4 68.86 27/12 19/12 19/1 21/1 21/1 20/3 18/12 27/12<br /> <br /> 0.2 167.52 27/1 0.09 39.09<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 5<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 8.85<br /> <br /> 43.1<br /> <br /> 28/12<br /> <br /> 28.71 76.45 28/12 3.81 70.65 29/12 9.57 25.2 31/12 1/1 1/1 6/1 29/12 8.125 59.91 1.97 63.04 0.2 167.52 0.4 68.86 0.09 39.09 29/1 31/1 6/2 31/1 17/3 28/12 6/1 24.38 179.74 14.63 150.65 20c/c<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 6<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 9.74 47.43 30 4.19 10 79.89 77.7 26.33<br /> <br /> 7/1 7/1 8/1 10/1<br /> <br /> 25.13 185.27 11/1 14.63 150.65 11/1 20c/c 8.125 59.91 1.97 63.04 0.4 68.86 16/1 8/1 7/2 10/2 10/2 14/3 9/1 16/1<br /> <br /> 0.2 167.52 16/2 0.09 39.09<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng 7<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 9.74 47.43 30 4.19 10 79.89 77.7 26.33<br /> <br /> 17/1 17/1 18/1 20/1<br /> <br /> 25.13 185.27 21/1 14.63 150.65 21/1 20c/c 8.125 59.91 1.97 63.04 0.4 68.86 26/1 18/1 16/2 20/2 20/2 11/3 29/1 26/1<br /> <br /> 0.2 167.52 26/2 0.09 39.09<br /> <br /> L¾p dùng cèt thÐp cét lâi L¾p dùng cèppha cét lâi (75%) §æ bªt«ng cét, lâi Th¸o dì cèppha cét, lâi (25%) GCLD cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (75%) GCLD cèt thÐp dÇm, sµn, cÇu thang §æ bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang B¶o d‡ìng bªt«ng dÇm, sµn, cÇu thang Th¸o dì cèppha dÇm, sµn, cÇu thang (25%) X©y t‡êng chÌn Tr¸t trong + tr¸t trÇn L¾p cöa L¸t g¹ch C«ng t¸c kh¸c<br /> TÇng m¸i<br /> <br /> 4.87 TÊn 2.66 100m2 18.54 m3 2.63 100m2 7.37 100m2 10.3 TÊn 63.3 m3 7.37 100m2 32 m3 837.6 m2 172.16m2 429.55m2<br /> <br /> 9.74 47.43 30 4.19 10 79.89 77.7 26.33<br /> <br /> 27/1 27/1 28/1 30/1<br /> <br /> 25.13 185.27 31/1 14.63 150.65 31/1 20c/c 8.125 59.91 1.97 63.04 0.2 167.52 0.4 68.86 0.09 39.09 5/2 29/1 25/2 27/2 2/3 27/2 8/3 6/2 11/2<br /> <br /> §æ bªt«ng chèng thÊm dµy 4 cm L¸t g¹ch l¸ nem C«ng t¸c kh¸c<br /> hoµn thiÖn<br /> <br /> 27.8 m3 697 m2<br /> <br /> 1.02 28.49<br /> <br /> 12/2 13/2 3/3<br /> <br /> 0.17 120.58 13/2<br /> <br /> Tr¸t ngoµi toµn bé S¬n trong, ngoµi + trÇn L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn n‡íc C«ng t¸c kh¸c Thu dän vÖ sinh bµn giao c«ng tr×nh KÕt thóc<br /> <br /> 2121.3m2 7490.4m2<br /> <br /> 0.22 466.69 0.06 449.43<br /> <br /> 4/3 4/3 21/3 8/3 29/3 29/3<br /> <br /> H×nh 2. TiÕn ®é thÓ hiÖn theo s¬ ®å ngang<br /> <br /> NguyÔn v¨n viªn<br /> <br /> 4<br /> <br /> chuyªn ®Ò khoa häc<br /> b¶ng tiÕn ®é thi c«ng<br /> 5<br /> ph©n ®o¹n<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br /> <br /> n¨m häc 2007 - 2008<br /> thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh<br /> 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90<br /> <br /> 10<br /> <br /> 15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 25<br /> <br /> 30<br /> <br /> 35<br /> <br /> 40<br /> <br /> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19<br /> <br /> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160<br /> <br /> C«ng t¸c chuÈ n bÞ (15x8)<br /> <br /> m¸y (17x2)<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> ®iÖn n¦íc (2x5) tr¸t t¦ê ng toµn bé (37x3)<br /> <br /> p t«n m¸ i (45x3)<br /> <br /> thñ c«n g (9x4)<br /> <br /> ng lãt mã ng (6x4)<br /> <br /> thÐp mã ng (11x4)<br /> <br /> khu«n (4x 4)<br /> <br /> dùng VK mãng (15 x4)<br /> <br /> yÕch ®¹i dµn<br /> <br /> l¾p c÷ a (14x 6)<br /> <br /> m¸i (5x3 ) dµn+xµ gå (45<br /> <br /> §µo ®Êt HM b»ng<br /> <br /> XÕp cét (5x8 L¾p ) ghÐp cét (43x 8)<br /> <br /> §æ bªt« ng mãng<br /> <br /> nhÞp 13 - 17<br /> <br /> Th¸o dë v¸n<br /> <br /> X©y t¦ êng<br /> <br /> quÐt v«i (11x2 )<br /> <br /> LÊp ®Êt HM<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> nÒn (3 9x5) nÒn (3 9x5) ®æ bª t«ng t«ng nÒn (3 9x5) ®æ bª<br /> Thu dän vÖ sinh (12x2) Thu dän vÖ<br /> <br /> (43x3)<br /> <br /> l¾p ghÐ<br /> <br /> m¸y (17x2)<br /> <br /> ®¹i dµn (5x3 )<br /> <br /> VËn chuy<br /> <br /> thñ c«n g (9x4)<br /> <br /> dùng VK mãng (15 x4)<br /> <br /> toµn bé (37x3)<br /> <br /> quÐt v«i (11x2 )<br /> <br /> gå (45x3)<br /> <br /> i (45x3)<br /> <br /> (6x4)<br /> <br /> êng (41x6)<br /> <br /> ng (11x4)<br /> <br /> khu«n (4x 4)<br /> <br /> bÞ (15x8)<br /> <br /> (10x4)<br /> <br /> t«ng (2)<br /> <br /> (14x6)<br /> <br /> XÕp cét (5x8 L¾p ) ghÐp cét (43 x8)<br /> <br /> §æ bªt« ng mãng<br /> <br /> §µo ®Êt HM b»ng<br /> <br /> + khuyÕch<br /> <br /> b¶o d¦ ìng bª<br /> <br /> C«ng t¸c chuÈn<br /> <br /> xÕp dµn m¸i<br /> <br /> Th¸o dë v¸n<br /> <br /> nhÞp a - b<br /> <br /> §æ bªt«ng<br /> <br /> söa HM<br /> <br /> XÕp DCT<br /> <br /> X©y t¦<br /> <br /> ®Êt<br /> <br /> n¦íc (2x5)<br /> <br /> DCT (43x<br /> <br /> p t«n m¸<br /> <br /> thÐp mã<br /> <br /> dµn+xµ<br /> <br /> l¾p c÷ a<br /> <br /> ®¹i dµn (5x3<br /> <br /> )<br /> <br /> VËn chuyÓn<br /> <br /> p t«n m¸ i (45x3)<br /> <br /> (45x3)<br /> <br /> tr¸t t¦êng toµn bé (30x1)<br /> <br /> dµn+xµ gå<br /> <br /> bÞ (15x8)<br /> <br /> X©y t¦êng (30x1)<br /> <br /> + khuyÕch<br /> <br /> l¾p c÷a (3x1)<br /> <br /> nhÞp b - c<br /> <br /> C«ng t¸c chuÈn<br /> <br /> L¾p ghÐ<br /> <br /> quÐt v«i (3x1)<br /> <br /> xÕp dµn m¸i<br /> <br /> cÈu l¾p<br /> <br /> n¦íc<br /> <br /> VËn chuyÓn<br /> <br /> m¸y (17x2)<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> ®iÖn<br /> <br /> L¾p ghÐ p t«n m¸ i (45x3)<br /> <br /> Ón + khu yÕch ®¹i dµn<br /> <br /> thñ c«n g (9x4)<br /> <br /> thÐp mã ng (11x4)<br /> <br /> mãng (15 x4)<br /> <br /> khu«n (4x 4)<br /> <br /> t (5x8 ) ghÐp cét (43x 8)<br /> <br /> mãng (10 x4)<br /> <br /> DCT (43x 3)<br /> <br /> m¸i (5x3 ) dµn+xµ gå (45<br /> <br /> mãng (11x2)<br /> <br /> X©y t¦ êng (41x6)<br /> <br /> (35 x8)<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> §µo ®Êt HM b»ng<br /> <br /> tr¸t t¦ê ng toµn<br /> <br /> (14x6)<br /> <br /> quÐt v«i (11x2<br /> <br /> nhÞp c - d<br /> <br /> §æ bªt«ng lãt<br /> <br /> XÕp DCT<br /> <br /> xÕp dµn<br /> <br /> Th¸o dë v¸n<br /> <br /> l¾p ghÐp<br /> <br /> cÈu l¾p<br /> <br /> íc (2 x5)<br /> <br /> ®Êt HM<br /> <br /> XÕp cé<br /> <br /> dùng VK<br /> <br /> §æ bªt«ng<br /> <br /> söa HM<br /> <br /> §Æt cèt<br /> <br /> VËn chuy<br /> <br /> l¾p c÷ a<br /> <br /> L¾p<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19<br /> <br /> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160<br /> <br /> 70<br /> <br /> nh©n c«ng<br /> <br /> H×nh 3. TiÕn ®é thi c«ng thÓ hiÖn theo s¬ ®å xiªn<br /> <br /> 2. ý nghÜa v yªu cÇu cña kÕ ho¹ch tiÕn ®é<br /> <br /> 2.1. ý nghÜa<br /> - KÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng tr×nh ®¬n vÞ lµ lo¹i v¨n b¶n kinh tÕ - kü thuËt quan träng v¨n b¶n nµy tËp trung nh÷ng vÊn ®Ò then chèt cña tæ chøc s¶n xuÊt nh† tr×nh tù triÓn khai c¸c c«ng t¸c vµ thêi h¹n hoµn thµnh chóng, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, tæ chøc vµ an toµn b¾t buéc ph¶i tu©n theo nh»m ®¶m b¶o kü thuËt, chÊt l†îng, tiÕn ®é vµ gi¸ thµnh thi c«ng. - TiÕn ®é thi c«ng ®· ®†îc duyÖt lµ v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý, mäi ho¹t ®éng ph¶i phôc tïng nh÷ng néi dung trong tiÕn ®é ®· lËp ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y l¾p tiÕn hµnh liªn tôc nhÞp nhµng theo ®óng thø tù vµ tiÕn ®é ®· lËp. - TiÕn ®é thi c«ng gióp ng†êi c¸n bé chØ ®¹o thi c«ng c«ng tr×nh mét c¸ch tù chñ trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c«ng tr†êng.<br /> <br /> 2.2. Yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng<br /> - Sö dông c¸c ph†¬ng ph¸p thi c«ng lao ®éng khoa häc. - T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, khai th¸c triÖt ®Ó c«ng suÊt m¸y mãc vµ thiÕt bÞ. - Tr×nh tù thi c«ng hîp lý ph†¬ng ph¸p thi c«ng hiÖn ®¹i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ ®iÒu kiÖn tõng c«ng tr×nh cô thÓ. - TËp trung ®óng lùc l†îng vµo c¸c kh©u s¶n xuÊt träng ®iÓm.<br /> <br /> ®iÖn n¦<br /> <br /> LÊp<br /> <br /> ®æ bª<br /> <br /> t«ng<br /> <br /> nÒn (3 9x5)<br /> <br /> bé (37x3)<br /> <br /> x3)<br /> <br /> )<br /> <br /> t«ng<br /> <br /> sinh (12x2)<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> (2x5)<br /> <br /> Thu dän vÖ<br /> <br /> l¾p ghÐp<br /> <br /> cÈu l¾p<br /> <br /> tr¸t t¦ê ng<br /> <br /> §Æt cèt<br /> <br /> L¾p ghÐ<br /> <br /> ®æ bª<br /> <br /> ®iÖn<br /> <br /> LÊp<br /> <br /> sinh (12x2)<br /> <br /> 3)<br /> <br /> lãt mãng<br /> <br /> HM (4<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> (5x3)<br /> <br /> 5x8)<br /> <br /> Thu dän vÖ<br /> <br /> p DCT<br /> <br /> söa HM<br /> <br /> XÕp DCT<br /> <br /> Ón + khu<br /> <br /> §æ bªt«<br /> <br /> xÕp dµn<br /> <br /> L¾p ghÐ<br /> <br /> §Æt cèt<br /> <br /> cÈu l¾p<br /> <br /> sinh (12x2)<br /> <br /> (10x4)<br /> <br /> x3)<br /> <br /> (45x 8)<br /> <br /> (41x6)<br /> <br /> NguyÔn v¨n viªn<br /> <br /> 5<br /> <br /> chuyªn ®Ò khoa häc<br /> <br /> n¨m häc 2007 - 2008<br /> <br /> - §¶m b¶o sù nhÞp nhµng liªn tôc vµ æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.<br /> <br /> 2.3. Néi dung cña tiÕn ®é thi c«ng<br /> Néi dung cña c«ng t¸c lËp tiÕn ®é thi c«ng lµ Ên ®Þnh thêi h¹n b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña tõng c«ng viÖc, s¾p xÕp thø tù triÓn khai c¸c c«ng viÖc theo mét tr×nh tù c¬ cÊu nhÊt ®Þnh nh»m ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt ®†îc liªn tôc nhÞp nhµng, ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian thi c«ng, chÊt l†îng c«ng tr×nh, an toµn lao ®éng vµ gi¸ thµnh.<br /> II. Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®¬n vÞ theo ph‡¬ng ph¸p s¬ ®å ngang<br /> <br /> 1. Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ v c¸c ti liÖu cã liªn quan<br /> <br /> 1.1. ý nghÜa<br /> Nghiªn cøu kü hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Ó cã thÓ v¹ch tiÕn ®é s¸t víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh víi c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan kh¸c lµm t¨ng tÝnh hiÖn thùc cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.<br /> <br /> 1.2. Néi dung<br /> - B¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu, mãng c«ng tr×nh. - C¸c yªu cÇu vÒ thêi h¹n thi c«ng. - C¸c ®iÒu kiÖn giao th«ng, nh©n lùc, vËt t†. - C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ nhËn thÇu. - C¸c tµi liÖu ®iÒu tra vÒ kinh tÕ nh† ®Þnh møc, gi¸ c¶ XD... - C¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc, quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt. - NÕu thêi gian lËp kÕ ho¹ch kÐo dµi th× cÇn bæ sung nh÷ng thay ®æi vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Quan s¸t thùc tiÔn hiÖn tr†êng mét c¸ch kü cµng. 2. Ph©n ®o¹n, ph©n ®ît thi c«ng v x¸c ®Þnh tæ hîp c¸c c«ng t¸c<br /> <br /> 2.1. Môc ®Ých<br /> §Ó cã thÓ s¾p xÕp thi c«ng song song xen kÏ nhÞp nhµng æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn lu©n chuyÓn c¸c thiÕt bÞ thi c«ng lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.<br /> <br /> 2.2. Néi dung<br /> <br /> NguyÔn v¨n viªn<br /> <br /> 6<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2