intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh - ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
141
lượt xem
50
download

Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh - ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh các bạn sẽ được tìm hiểu các vấn đề cơ bản về: Giới thiệu về lập kế hoạch kinh doanh, nhận  diện cơ hội và hình thành ý tưởng  kinh doanh, nội dung kế hoạch kinh doanh. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh - ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

 1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Chuyên đề LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa) Biên soạn: Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hƣơng HÀ NỘI - 2012
 2. MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ............................ 2 1.1. Mục tiêu .................................................................................................................. 2 1.2. Lý thuyết .................................................................................................................. 2 1.2.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh? ............................................................................. 2 1.2.2. Các bƣớc lập bản kế hoạch kinh doanh .................................................................... 3 1.2.3. Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh ...................................................................... 4 1.3. Thực hành................................................................................................................ 5 1.3.1. Tính cách của các chủ doanh nghiệp thành đạt ........................................................ 5 1.3.2. Bạn đã sẵn sàng kinh doanh chƣa? ........................................................................... 6 1.3.2. Danh mục các vấn đề của ngƣời chủ sở hữu để khởi nghiệp ................................... 8 CHƢƠNG 2: NHẬN DIỆN CƠ HỘI VÀ HÌNH THÀNH Ý TƢỞNG KINH DOANH ................................................................................................................. 10 2.1. Mục tiêu ................................................................................................................. 10 2.2. Lý thuyết ................................................................................................................ 10 2.2.1. Khái niệm cơ bản .................................................................................................... 10 2.2.2. Nhận diện cơ hội kinh doanh .................................................................................. 10 2.2.3. Kỹ thuật hình thành ý tƣởng kinh doanh ............................................................... 12 2.2.4. Đánh giá ý tƣởng kinh doanh ................................................................................. 14 2.3. Thực hành.............................................................................................................. 16 2.3.1. Tình huống 1: Kiếm hàng triệu đô la từ ý tƣởng kinh doanh ngộ nghĩnh ............. 16 2.3.2. Tình huống 2: Che’rie Shop - Do it yourself! ........................................................ 18 2.3.3. Đề xuất ý tƣởng kinh doanh ................................................................................... 20 2.3.4. Tìm hiểu khách hàng .............................................................................................. 20 2.3.5. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh .................................................................................... 21 CHƢƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH............................................. 23 3.1. Mục tiêu ................................................................................................................. 23 3.2. Lý thuyết ................................................................................................................ 23 3.2.1. Nội dung bản kế hoạch kinh doanh ........................................................................ 23 3.2.2. Mẫu bản kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Thế giới ........................................ 33 3.2.3. Những điều cần tránh trong bản kế hoạch kinh doanh ........................................... 36 3.2.4. Đánh giá bản kế hoạch kinh doanh ........................................................................ 37 3.3. Thực hành.............................................................................................................. 38 3.3.1. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ ................................................... 38 3.3.2. Đánh giá kế hoạch kinh doanh của mình............................................................... 41
 3. PHẦN 2: HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY ......................................................................... 43 1
 4. PHẦN 1: NỘI DUNG CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 1.1. Mục tiêu Học xong chƣơng này, học viên sẽ nắm bắt đƣợc kiến thức sau đây: - Hiểu thế nào là kế hoạch kinh doanh - Hiểu các bƣớc lập kế hoạch kinh doanh - Hiểu vai trò của kế hoạch kinh doanh - Tìm hiểu và khám phá bản thân về tính cách của chủ kinh doanh thành đạt và mức độ sẵn sàng kinh doanh - Xác định những đặc điểm cần hoàn thiện để trở thành ngƣời kinh doanh thành công 1.2. Lý thuyết 1.2.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh? Bản kế hoạch kinh doanh là văn bản chính thức bao gồm mục tiêu kinh doanh, các luận giải cho mục tiêu và các kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Bản kế hoạch kinh doanh cũng có thể bao gồm thông tin về doanh nghiệp hoặc nhóm khởi sự kinh doanh.1 Hình 1.1: Kế hoạch kinh doanh Đối với khởi sự, kế hoạch kinh doanh là một văn bản nêu rõ hoạt động kinh doanh, xác định sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến lƣợc, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng nhƣ một bản lý lịch về doanh nghiệp. Bản kế hoạch 1 Pinson, Linda. (2004). Anatomy of a Business Plan: A Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your Company’s Future (6th Edition). Page 20. Dearborn Trade: Chicago, USA. 2
 5. kinh doanh thƣờng có độ dài 25-30 trang mô tả, phân tích và đánh giá ý tƣởng kinh doanh. Trong bản kế hoạch kinh doanh có số liệu thông tin đầy đủ về doanh nghiệp, thị trƣờng (khách hàng, đối thủ cạnh tranh….), sản phẩm, chiến lƣợc, tài chính và rủi ro liên quan. Nhìn chung, bản kế hoạch kinh doanh phải bao gồm những nội dung chính sau đây: - Luận chứng về quy mô và phát triển của cơ hội kinh doanh trên thị trƣờng. - Luận chứng về mô hình kinh doanh nên đƣợc khởi sự để hiện thực hóa cơ hội kinh doanh nói trên thành tỷ suất lợi nhuận cao. Mô hình kinh doanh bao gồm các thông tin về tên gọi, hình thức pháp lý, địa điểm trụ sở doanh nghiệp; phƣơng thức sản xuất kinh doanh; các nguồn lực cần huy động (số lƣợng, cơ cấu) và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; mô hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận và phƣơng thức hoàn trả các khoản nợ vay cũng nhƣ giải quyết quan hệ sở hữu các đối tƣợng hữu quan đối với doanh nghiệp. - Thông tin về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn của nhóm đồng sáng lập/điều hành doanh nghiệp. - Các tài liệu hỗ trợ, bổ sung sung thông tin đi kèm với bản kế hoạch. Kế hoạch kinh doanh không chỉ cần thiết khi khởi sự kinh doanh mà còn cần trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh có thể nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức và nhận biết thƣơng hiệu trong con mắt của khách hàng, đối tác, cộng đồng. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động hƣớng đến những thay đổi lớn hoặc khi hoạch định một kế hoạch khởi sự thì kế hoạch kinh doanh thƣờng là 3-5 năm. 1.2.2. Các bước lập bản kế hoạch kinh doanh Để có bản kế hoạch kinh doanh tốt, cần rất nhiều công sức, nỗ lực và tiền bạc. Đó là quá trình công phu, mang tính sáng tạo. Tuy nhiên nếu đơn giản hóa thì quy trình này bao gồm sáu bƣớc sau đây: · Viết ra ý tƣởng kinh doanh cơ bản của mình. . · Thu thập tất cả các số liệu bạn có thể có về tính khả thi và chi tiết của ý tƣởng kinh doanh của bạn. · Tập trung và sàng lọc ý tƣởng của mình trên cơ sở các số liệu đã tổng hợp. · Phác họa các chi tiết về mô hình kinh doanh. Sử dụng phƣơng pháp tiếp cận với các câu hỏi “cái gì, ở đâu, tại sao và nhƣ thế nào” có thể giúp ích tốt cho bạn trong việc này. · Làm cho bản kế hoạch thật hấp dẫn để nó không những cung cấp một cái nhìn sâu sắc mà có thể trở thành một công cụ tốt trong khi làm việc với các mối 3
 6. quan hệ quan trọng. · Hãy đọc các bản kế hoạch tham khảo Nếu sơ đồ hóa thì chúng ta có trình tự lập kế hoạch kinh doanh nhƣ sau. Trong đó, xuất phát của kế hoạch kinh doanh là ý tƣởng. Hình 1: Trình tự lập kế hoạch kinh doanh Ý tƣởng Thị trƣờng có thực hay không? Nhu cầu Sản phẩm có thể hiện thực hóa? Sản phẩm Chúng ta sẽ thành công? Chiến lƣợc kinh doanh Rủi ro Đáng đầu tƣ? Kế hoạch tác nghiệp 1.2.3. Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh là một bƣớc quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp cẩn trọng nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào. Một câu nói phổ biến là kinh doanh mà không lập kế hoạch kinh doanh đồng nghĩa với việc lập kế hoạch cho thất bại. Bởi lẽ làm kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh thành công, nên đƣợc thực hiện trên cơ sở đã tính toán đến rủi ro trong kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh thực tế giúp cho chủ doanh nghiệp nhìn rõ hơn các cơ hội và yếu kém- rủi ro- của họ một cách rõ ràng. Trong phần tài chính, chủ doanh nghiệp phải tính rủi ro vào phần thu đƣợc lợi nhuận hoặc phần lỗ. Bản kế hoạch kinh doanh là một bức tranh trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp bao gồm việc mô tả và phân tích các viễn cảnh tƣơng lai kinh doanh của ngƣời khởi sự doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh đƣợc chuẩn bị bằng 4
 7. tài liệu viết tay do cá nhân chủ doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý chủ chốt mô tả một cách thực tế về mục đích và các mục tiêu của kinh doanh, cùng các bƣớc và tài chính cần thiết để đạt đƣợc mục đích đó. Đồng thời kế hoạch này cũng đƣợc xem nhƣ là một "đề xuất", một "quảng cáo" hoặc một "kế hoạch của một trò chơi". Cần lƣu ý kế hoạch kinh doanh khác với kế hoạch chiến lƣợc. Các lợi ích cụ thể của bản kế hoạch kinh doanh nhƣ sau: 1. Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại trong tƣơng lai 2. Kế hoạch kinh doanh là thứ không thể thiếu khi bạn làm đơn xin vay vốn 3. Tìm kiếm nguồn vốn đầu tƣ cho một hoạt động kinh doanh 4. Tạo ra một hoạt động kinh doanh mới. 5. Giúp định giá tài sản 6. Giúp cho việc bán hàng trở nên dễ dàng 7. Liên quan đến sự chuyên nghiệp 8. Phát triển những khối liên minh mới trong kinh doanh 9. Chia sẻ và giải thích những mục tiêu kinh doanh 10. Quyết định mua hay thuê những tài sản mới 11. Sự tăng trƣởng kinh doanh kéo theo việc thuê thêm địa điểm và tuyển dụng thêm nhân viên 12. Hợp lý hóa các quy trình 13. Sự thay thế và dịch chuyển trong kinh doanh 14. Thiết lập sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống 15. Thiết lập các mục tiêu cụ thể Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng bản kế hoạch kinh doanh không chỉ cần thiết trong quá trình khởi sự kinh doanh mà còn cần thiết đối với doanh nghiệp đang họat động. Kế hoạch kinh doanh cần thiết khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến chất lƣợng, năng suất, phát triển sản phẩm, thị trƣờng mới…. Nhƣ vậy, kế hoạch kinh doanh có thể đƣợc thiết kế để hƣớng dẫn ban quản lý trong các giai đoạn khởi nghiệp hoặctăng trƣởng của doanh nghiệp, hoặc để kiểm soát quá trình vận hành của một doanh nghiệp đang hoạt động tốt. 1.3. Thực hành 1.3.1. Tính cách của các chủ doanh nghiệp thành đạt Có thể nói kinh doanh là công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực. Trƣớc khi 5
 8. thành lập doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi: Tại sao bạn muốn thành lập doanh nghiệp riêng? Bạn đã sẵn sàng trở thành một nhà doanh nghiệp thực sự chƣa? Nếu câu trả lời là có đầy quyết tâm, hãy tự đánh giá bản thân dựa trên việc xem xét những trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, những tính cách của một chủ doanh nghiệp thành đạt? Sau đó, mới cần đến ý tƣởng kinh doanh và bản kế hoạch kinh doanh Những chủ doanh nghiệp thành công có những tính cách nhất định. Mƣời tính cách cá nhân cơ bản của một chủ doanh nghiệp chỉ ra sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp không thành đạt.và chủ doanh nghiệp thành đạt nhƣ sau: Đạt đƣợc suy nghĩ: 1. Tìm kiếm cơ hội 2. Kiên trì 3. Cam kết thực hiện đúng hợp đồng 4. Đáp ứng chất lƣợng và hiệu quả 5. Chấp nhận rủi ro. Khả năng lập kế hoạch 1. Xây dựng mục tiêu 2. Giám sát và lập kế hoạch một cách có hệ thống 3. Tìm kiếm thông tin. Khả năng quyền lực 4. Có khả năng thuyết phục và có mạng lƣới công việc 5. Tự tin 1.3.2. Bạn đã sẵn sàng kinh doanh chưa? Hãy trả lời lần lƣợt các câu hỏi sau đây để xem bạn đã sẵn sàng bắt đầu công việc kinh doanh hay chƣa. Bài test này dựa trên nghiên cứu của Giáo sƣ John Braun - nhà tâm lý học tại Đại học Bridgeport (Mỹ). 1. Nếu bố mẹ bạn là ngƣời nhập cƣ, cộng một. Không thì trừ một 2. Nhà kinh doanh thành công thƣờng không phải là ngƣời xuất sắc tại trƣờng học. Nếu bạn là sinh viên xuất sắc trừ bốn điểm. Nếu không, cộng bốn điểm 3. Nhà kinh doanh thƣờng không hào hứng với các hoạt động đội nhóm ở trƣờng học. Nếu bạn thích hoạt động này trừ một; nếu không, cộng một. 4. Khi còn bé, nhà doanh nghiệp thƣờng thích ở một mình. Nếu bạn nhƣ vậy, cộng một. Không thì trừ một 5. Nếu bạn đã kinh doanh khi còn bé thì cộng hai điểm. Không thì trừ hai. 6
 9. 6. Nhiều đứa trẻ bƣớng bỉnh có thể là do kiên định thực hiện theo cách riêng của mình. Nếu bạn bƣớng bỉnh vừa đủ, cộng một. Không thì trừ một. 7. Thận trọng có thể là không sẵn sàng chịu rủi ro. Nếu khi bé, bạn là đứa trẻ thận trọng, trừ bốn điểm. Không thì cộng bốn. 8. Nếu bạn dám làm hơn các bạn khác, cộng bốn. 9. Nếu ý kiến của ngƣời khác làm bạn phiền lòng nhiều, trừ một. Không thì cộng một. 10. Chán nản với công việc lặp đi lặp lại hàng ngày đôi khi là động lực để một ngƣời khởi sự doanh nghiệp. Nếu đó cũng là ý muốn của bạn, cộng hai. Không thì trừ hai. 11. Nếu bạn yêu công việc, sẵn lòng làm việc qua đêm thì cộng hai. Không thì trừ sáu điểm. 12. Nếu bạn sẵn lòng làm việc trong thời gian lâu trong khi ngủ hầu nhƣ rất ít để hoàn tất công việc thì cộng bốn điểm. Không có điểm trừ nếu bạn không làm đƣợc nhƣ vậy. 13. Nhà doanh nghiệp thƣờng yêu thích các hoạt động của họ rất nhiều, họ có thể chuyển liên tục từ dự án này đến dự án khác không ngừng nghỉ. Nếu sau khi thành công với một dự án, bạn có sẵn sàng tiếp tục dự án khác ngay lập tức không? Có thì cộng hai; không thì trừ hai. 14. Bạn có sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm vào kinh doanh? Nếu có thì cộng hai; nếu không thì trừ hết số điểm của bạn. 15. Nếu bạn sẵn lòng vay mƣợn từ ngƣời khác để tăng cƣờng thêm ngân sách của bạn thì cộng hai điểm. Không thì trừ hai điểm. 16. Nếu bạn thất bại, bạn có sẵn lòng bắt đầu công việc ngay lập tức không? Có thì cộng bốn; không thì trừ bằng số điểm đang có. 17. Trừ một điểm nếu thất bại làm bạn đi tìm công việc đƣợc trả lƣơng cao. 18. Bạn tin rằng kinh doanh là rủi ro? Có trừ hai; không thì cộng hai. 19. Bạn có viết ra mục tiêu dài và ngắn hạn? Có cộng một điểm, không thì trừ một. 20. Bạn đƣợc cộng hai điểm nếu bạn nghĩ bạn có kiến thức và kinh nghiệm về dòng tiền hơn ngƣời khác. Không thì trừ hai. 21. Nếu bạn dễ chán nản, cộng hai. Trừ hai nếu trả lời không. 22. Bạn là ngƣời lạc quan, cộng hai. Ngƣời bi quan, trừ hai. Nhận xét: 7
 10. Nếu điểm số 35 và hơn, bạn đã có mọi thứ sẵn sàng cho công việc kinh doanh tốt đẹp. Từ 15 đến 35 điểm, bạn có nền tảng kỹ năng và tài năng để thành công. Từ 0 đến 15 điểm, bạn có thể thành công với điều kiện cần rèn luyện kỹ năng và vận dụng. Từ 0 đến -15 chỉ ra rằng bạn sẽ phải làm việc vất vả để vƣợt qua sự thiếu hụt về kỹ năng và các lợi thế bẩm sinh. Nếu bạn có điểm số nhỏ hơn-15 thì năng lực của bạn trong lĩnh vực khác. 1.3.2. Danh mục các vấn đề của người chủ sở hữu để khởi nghiệp Công việc nền tảng ban đầu đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn thiết lập mục tiêu kinh doanh và mục tiêu cá nhân đánh giá nguồn tài chính của bạn xác định các nguy cơ tài chính xác định chi phí ban đầu quyết định vị trí cho hoạt động kinh doanh tiến hành nghiên cứu thị trƣờng xác định đối tƣợng khách hàng xác định đối thủ cạnh tranh phát triển kế hoạch marketing Các giao dịch kinh doanh lựa chọn luật sƣ lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động (ví dụ nhƣ công ty một thành viên, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn) tiến hành thủ tục mở doanh nghiệp (đăng ký tên, phối hợp các hoạt động kinh doanh v..v) lựa chọn một kế toán viên chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh lựa chọn một ngân hàng lập một tài khoản séc cho công việc kinh doanh vay vốn (nếu trong diện đƣợc vay) xây dựng một nguồn tín dụng cho hoạt động kinh doanh lựa chọn một đại lý bảo hiểm mua Hợp đồng bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh Các bƣớc đầu tiên 8
 11. in danh thiếp kiểm tra lại các quy tắc kinh doanh ở địa phƣơng ký hợp đồng thuê lên danh sách các nhà cung cấp (nếu cần) chuẩn bị đồ dùng và thiết bị xin giấy phép kinh doanh (nếu cần) xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh địa phƣơng (nếu cần) xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh của địa phƣơng (nếu cần) gửi biểu mẫu thuế của địa phƣơng và trong cả nƣớc Tham gia các tổ chức chuyên môn Đặt ra ngày bắt đầu công việc kinh doanh 9
 12. CHƢƠNG 2: NHẬN DIỆN CƠ HỘI VÀ HÌNH THÀNH Ý TƢỞNG KINH DOANH 2.1. Mục tiêu Học xong chƣơng này, học viên sẽ có đƣợc những kiến thức sau: - Sự khác biệt giữa ý tƣởng và cơ hội kinh doanh - Phƣơng pháp nhận diện cơ hội kinh doanh - Phƣơng pháp hình thành ý tƣởng kinh doanh - Thực hành vận dụng để xây dựng ý tƣởng kinh doanh của mình 2.2. Lý thuyết 2.2.1. Khái niệm cơ bản Một công việc kinh doanh thành công thƣờng đƣợc bắt đầu từ một xuất phát điểm hoặc một ý tƣởng tốt. Nếu ý tƣởng không tốt, kinh doanh sẽ thất bại bất kể là doanh nghiệp đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc vào đó. Một ý tƣởng kinh doanh tốt có hai phần sau: cơ hội kinh doanh và ngƣời chủ có kỹ năng và các nguồn lực tận dụng cơ hội đó. Hình 2.1: Cơ hội và Ý tƣởng Cơ hội kinh doanh là tập hợp các hoàn cảnh thuận lợi tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tƣởng kinh doanh mới.2 Ý tƣởng và cơ hội là hai khái niệm khác nhau. Ý tƣởng là những thứ hiện ra hoặc đƣợc suy tƣởng trong tâm trí con ngƣời. Trong khi đó, cơ hội kinh doanh là các yếu tố thuận lợi ở môi trƣờng bên ngoài giúp cho con ngƣời đạt mục đích nhất định trong kinh doanh. 2.2.2. Nhận diện cơ hội kinh doanh Một cơ hội kinh doanh tốt sẽ bao gồm bốn đặc điểm. Thứ nhất, cơ hội đó phải hấp dẫn. Tính hấp dẫn đó bao hàm nhiều yếu tố về mặt thị trƣờng ví dụ nhƣ tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức trung bình của nền kinh tế, quy mô lợi nhuận cao, sức ép cạnh 2 Barringer, B và Ireland, D (2008), Entrepreneurship: Successfully Launching New Venture 2/e 10
 13. tranh thấp.... Thứ hai, đó là tính thời điểm. Kinh doanh sớm hay muộn hơn so với thực tiễn thị trƣờng đều có thể dẫn đến thất bại. Thứ ba, cơ hội kinh doanh phải có tính ổn định. Thứ tƣ, cơ hội kinh doanh phải hƣớng đến sản phẩm, dịch vụ mà qua đó tạo ra giá trị giá tăng cho khách hàng và ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Để nhận diện cơ hội kinh doanh, có thể có ba cách sau đây: quan sát xu hƣớng, giải quyết vấn đề và tìm khoảng trống thị trƣờng. Quan sát xu hƣớng: nhận diện cơ hội thông qua việc quan sát xu hƣớng và nghiên cứu cách tạo ra cơ hôi cho doanh nghiệp. Nói cụ thể hơn, doanh nghiệp có thể nghiên cứu kỹ lƣỡng và quan sát các yếu tố không ngừng thay đổi của môi trƣờng về thể chế, kinh tế, văn hóa-xã hội, công nghệ để tìm ra xu hƣớng và cơ hội kinh doanh. Hoặc doanh nghiệp có thể thay đổi các thông số dựa trên các nguồn thông tin có đƣợc từ các công ty điều tra thị trƣờng để đƣa ra các phân tích và dự báo thị trƣờng của mình. Hình 2.2: Quan sát xu hƣớng để nhận diện cơ hội Giải quyết vấn đề: đôi khi cơ hội đƣợc phát hiện do chúng ta có một vấn đề và phải tìm cách để giải quyết vấn đề đó. Vấn đề này cũng có thể xuất phát từ việc quan 11
 14. sát xu hƣớng hoặc qua các hình thức đơn giản khác nhƣ do trực giác, tình cờ, may mắn. Một ví dụ điển hình là Jery Yang và David Filo năm 1994 đã nhận thấy không có cách nào để tìm hoặc tổ chức các trang web yêu thích. Do đó, họ tạo ra thƣ mục online để tìm và lƣu giữ các trang web này, và nhƣ vậy Yahoo! ra đời. Tìm khoảng trống thị trƣờng: hãy xem có nhu cầu nào của thị trƣờng chƣa đƣợc thỏa mãn đầy đủ bởi các doanh nghiệp hiện thời. Đó cũng là lý do mà bên cạnh những chuỗi đại siêu thị phục vụ nhu cầu đại chúng vẫn còn tồn tại những cửa hàng nhỏ, chuyên biệt phục vụ những nhu cầu đặc thù. Hình 2.3: Quy trình nhận diện cơ hội kinh doanh Nhận diện cơ hội kinh doanh còn phụ thuộc vào yếu tố đặc điểm cá nhân của ngƣời kinh doanh. Một số ngƣời đƣợc cho là có khả năng nhận diện cơ hội kinh doanh tốt hơn ngƣời khác. Thông thƣờng, kinh nghiệm làm việc, mạng lƣới xã hôi, nhận thức và tính sáng tạo của ngƣời kinh doanh sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến nhận diện cơ hội hoặc đó cũng chính là cơ hội của họ. 2.2.3. Kỹ thuật hình thành ý tưởng kinh doanh Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật hình thành ý tƣởng kinh doanh mới. Trên thực tế, doanh nghiệp có thể áp dụng đồng thời nhiều kỹ thuật để có ý tƣởng kinh doanh tốt. Não công (Brainstorming) Phƣơng pháp này dùng để tạo ra các ý tƣởng một cách nhanh chóng. Không sử dụng để ra quyết định. Khi thực hiện phƣơng pháp này, cần lƣu ý những nguyên tắc nhất định: tập trung vào chủ đề cụ thể, không chỉ trích, tập trung vào sáng tạo hơn là 12
 15. đánh giá. Nhóm trọng tâm (Focus group) Nhóm bao gồm 5 đến 10 ngƣời đƣợc lựa chọn bởi lẽ sự liên quan của họ với chủ đề đƣợc thảo luận. Thế mạnh của nhóm trọng tâm là giúp doanh nghiệp phát hiện điều gì nằm trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên đddieer yếu là các thành viên không mang tính đại diện, kết quả không thể khái quát hóa cho tổng thể. Điều tra Phƣơng pháp thu thập thông tin từ mẫu đƣợc chọn từ tổng thể theo cách nào đó. Mẫu điều tra hiệu quả nhất là tỷ lệ “ngẫu nhiên”của tổng thể. Chất lƣợng dữ liệu điều tra phụ thuộc vào mục đích và cách thức thực hiện. SCAMPER Cách thức khác để tìm kiếm ý tƣởng kinh doanh một cách sáng tạo là dựa vào mô hình SCAMPER. Đây là kĩ năng tƣ duy tổng hợp do Michael Mikalko sáng tạo nên, là công cụ tƣ duy khá hiệu quả trong việc tìm kiếm các ý tƣởng kinh doanh mới. SCAMPER là từ ghép cấu tạo từ chữ đầu của nhóm từ sau: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put, Eliminate, và Reverse Bảng 2.1: Mô hình SCAMPER Với 1 sản phẩm, hãy quan sát thành phần tạo nên chúng và thử suy S(ubstitute) nghĩ xem liệu các thành phẩm này có thể đƣợc thay thế bằng nguyên vật liệu nào khác? Trong một quá trình làm việc, liệu vấn đề nhân lực thay thế sẽ là ai? Có nên thay địa điểm? Đối tƣợng?.... C(ombine) Hãy quan sát xem có thể biến tấu thêm gì, kết hợp thêm đƣợc gì để tạo ra 1 sản phẩm mới, đề cao khả năng hợp lực của từng tính năng. A(dapt) Nghĩ xem khi thay đổi, các tính năng này có phù hợp không? Tăng và giảm kích cỡ, thay đổi hình dáng, thuộc tính (ví dụ nhƣ M(odify) màu sắc, âm thanh, hƣơng vị, hình thức mẫu mã,…) Có thể áp dụng cho cách dùng khác? Mục đích khác? Lĩnh vực P(ut) khác? Loại bỏ và đơn giản hoá các thành phần, nghĩ xem chuyện gì xảy ra E(liminate) nếu loại đi hàng loạt các quy trình, sản phẩm, vấn đề và cơ hội… R(everse) Có thể lật ngựợc vấn đề? 13
 16. Trƣờng hợp sản phẩm Kinder Egg của hãng Ferrero (Ý) có thr coi là mtộ ví dụ minh họa hữu ích. Kinder Egs lần đầu tiên xuất hiện trên thị trƣờng Italia những năm 1972 là “đứa con cƣng” của hãng chế biến thực phẩm nổi tiếng Ferrero. Điều bất ngờ mà Kinder Egg đem tới chính là những món đồ chơi thú vị nằm bên trong quả trứng sô cô la sữa. Mỗi món đồ chơi tí hon đƣợc sắp gọn ghẽ trong một quả trứng bằng nhựa dẻo và chỉ có thể đƣợc khám phá khi tách đôi quả trứng đặc biệt này ra. Hình 2.4: Kinder Egg của Ferrero 2.2.4. Đánh giá ý tưởng kinh doanh Ý tƣởng kinh doanh cho dù sáng tạo và đổi mới đến thế nào cũng phải đƣợc phân tích tính khả thi. Trƣớc hết, hãy đánh giá ý tƣởng bằng cách trả lời ba câu hỏi sau. Thứ nhất, có khách hàng và thị trƣờng có đủ lớn để thực hiện ý tƣởng kinh doanh này? Thứ hai, yêu cầu về vốn xét trong mối quan hệ với ƣớc tính doanh thu và chi phí có phù hợp? Thứ ba, có đội ngũ để thực hiện ý tƣởng này? Sau đó, cần đánh giá trên các phƣơng diện ngành, thị trƣờng, sản phẩm/dịch vụ, đội ngũ, tài chính. Bảng sau đây sẽ cho thấy các câu hỏi chính liên quan đến các khía cạnh đó. 14
 17. Bảng 2.2: Phân tích khả thi: Các câu hỏi chủ yếu Phƣơng diện Các câu hỏi chủ yếu Đặc điểm, xu hƣớng và chu kỳ sống của ngành Rào cản gia nhập Chi phí R&D và công nghệ Ngành Lợi nhuận biên của ngành Nhà phân phối, sản xuất, cung ứng nói gì về ngành Những “tay chơi” lớn trong ngành Thị trƣờng tiềm năng nào cho doanh nghiệp? Đặc điểm nhân khẩu học và tâm lý của thị trƣờng mục tiêu Thị trƣờng/Khách hàng Đặc điểm của khách hàng đầu tiên? Cầu sản phẩm/dịch vụ là gì?Làm thế nào đáp ứng tốt nhất cầu thị trƣờng? Đặc điểm và lợi ích của sản phẩm/dịch vụ Phát triển sản phẩm cần phải làm gì? và thời gian cần thiết hoàn thành? Quyền sở hữu trí tuệ? Sản phẩm/dịch vụ khác biệt với các sản phẩm khác Sản phẩm/dịch vụ trên thị trƣờng nhƣ thế nào? Ai là đối thủ cạnh tranh và cách bạn khác biệt họ Năng lực lõi của đối thủ cạnh tranh? Họ có khả năng cạnh tranh với bạn? Các phƣơng án kênh phân phối Kinh nghiệm và chuyên môn Đội ngũ Có sự thiếu hụt về kinh nghiệm và chuyên môn không? Nếu có giải quyết thế nào? Yêu cầu vốn đầu tƣ và vốn lƣu động, cố định Tài chính Bao lâu thì có dòng tiên dƣơng Điểm hòa vốn? 15
 18. Phƣơng diện Các câu hỏi chủ yếu Giả định chi tiết hoặc lý giải cho các con số Những sự kiện chính trong 2 năm tới và cách các sự kiện chính này thúc đẩy sự thay đổi doanh nghiệp? Thời hạn hoàn thiện các nhiệm vụ để bắt đầu kinh doanh 2.3. Thực hành 2.3.1. Tình huống 1: Kiếm hàng triệu đô la từ ý tưởng kinh doanh ngộ nghĩnh Vào một đêm tháng Tƣ năm 1975, Gary Dahl, một chuyên gia quảng cáo đang làm việc tại California mở tiệc rƣợu chiêu đãi bạn bè thân nhân dịp sinh nhật của mình. Và trong lúc chén thù chén tạc, Gary đã nói với các bạn của mình rằng ông đang có một ý tƣởng tuyệt diệu. Đối với ông, chó, mèo, chim và cá đều là những thứ quấy rầy con ngƣời. Chúng làm đồ đạc trở nên lộn xộn, đôi khi gây ồn ào, khó chịu cho những ngƣời xung quanh, khiến chủ nhân của chúng phải đau đầu. Và ông kể rằng, ông đang sở hữu một hòn đá "lý tƣởng" nhất trên đời – dễ chăm sóc, rẻ tiền, không bắng nhắng nhƣ lũ chó mèo vô tích sự, lại có một "nhân cách" tuyệt diệu. Câu chuyện tƣởng chừng nhƣ khùng khùng điên điên của Gary lại thu hút đƣợc đám bạn bè. Họ bắt đầu bàn tán xôm tụ xung quanh ý tƣởng lạ đời về hòn đá. Dahl dành hai tuần tiếp sau đó để viết cuốn Hƣớng dẫn Đào tạo Hòn đá Cƣng - một bài hƣớng dẫn từng bƣớc để thiết lập một mối quan hệ mật thiết với vật cƣng địa chất này, bao gồm cả hƣớng dẫn cách để làm hòn đá lăn tròn và cách để huấn luyện hòn đá trong nhà. “Hãy đặt hòn đá lên một tờ báo nào đó. Hòn đá sẽ không bao giờ biết tờ giấy đó dùng để làm gì và vì vậy sẽ không yêu cầu đƣợc hƣớng dẫn thêm.” Kèm theo cuốn sách, Dahl quyết định tạo ra một Hòn đá Cƣng thực sự. Ông đến một cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng ở San Jose và tìm thấy hòn đá đắt nhất tại đó – Hòn Bãi biển Rosarita, một hòn cuội tròn màu xám, có kích thƣớc nhỏ xinh đƣợc bán với giá một xu. Ông gói hòn đá trong một cái hộp quà có hình giống nhƣ một cái cũi nhốt vật cƣng, bên trong nhồi vỏ bào, và để kèm với cuốn sách hƣớng dẫn. Hòn đá cƣng đƣợc giới thiệu tại buổi triển lãm quà tặng vào tháng Tám ở San Francisco (thị trƣờng quà tặng dễ bị đột nhập hơn thị trƣờng đồ chơi đắt giá), rồi sau đó ở New York . Ngay lập tức, sản phẩm của Gary đã đƣợc một đại gia đặt mua với số lƣợng ban đầu là năm trăm viên. Gary Dahl phát hành một bản tin có bức ảnh ông 16
 19. đứng giữa rất nhiều các hộp Đá Cƣng. Tờ Newsweek đã dành nửa trang để in câu chuyện hấp dẫn này, và tới cuối tháng Mƣời, Gary Dahl đã chở khoảng mƣời ngàn Hòn đá Cƣng mỗi ngày. Ông xuất hiện trên chƣơng trình “The Tonight Show” hai lần. Tới Giáng sinh, khi hai tấn rƣỡi đá đã đƣợc bán hết, ba phần tƣ số tờ nhật báo ở Mỹ đều đƣa tin về câu chuyện Đá Cƣng. Các câu chuyện trên mặt báo thƣờng đăng tải trích dẫn những câu bông đùa của Dahl về mức độ "nghe lời" của từng hòn đá với nhiều thử nghiệm trƣớc khi đƣợc chọn và đóng hộp. Một triệu hòn đá đƣợc bán với giá $3,95 cho mỗi hòn chỉ trong vòng vài ba tháng! Và Gary Dahl đã nhanh chóng trở thành triệu phú. Ngay lập tức, một loạt "phiên bản mới" của hòn đá cƣng hoặc các sản phẩm "ăn theo" đã tràn ngập thị trƣờng. Thậm chí, có ngƣời còn mạnh miệng quảng cáo cho sản phẩm của mình là “Hòn đá Cƣng nguyên bản”. Hàng loạt sản phẩm ăn theo nhƣ sách báo, băng đĩa nhƣ Những bài học của hòn đá Cƣng hay Dịch vụ chôn cất hòn đá tại biển.., đã ra đời. Ngay sau lễ Giáng sinh năm 1975, Gary Dahl đã gọi số Hòn đá Cƣng còn lại là các món quà nhân ngày lễ tình yêu Valentine dành cho những ngƣời đang yêu và đang cần một vật nuôi có chi phí thấp, song Hòn đá Cƣng đã nhanh chóng trở thành thú chơi nhất thời của năm cũ. Ngay sau lễ Giáng sinh năm 1975, Gary Dahl đã gọi số Hòn đá Cƣng còn lại là các món quà nhân ngày lễ tình yêu Valentine dành cho những ngƣời đang yêu và đang cần một vật nuôi có chi phí thấp, song Hòn đá Cƣng đã nhanh chóng trở thành thú chơi nhất thời của năm cũ. Dahl từ bỏ công việc quảng cáo và thành lập công ty Rock Bottom Productions và hai năm sau đƣợc Don Kracke, ngƣời phát minh ra Rickie Trickie Sticky - đồ trang sức chuyên đính ở phòng tắm cao cấp, đƣa vào cuốn sách Làm thế nào để Biến Ý tƣởng của bạn thành Một Triệu Đô la. Dahl tâm sự với Kracke: “Tôi đã có thêm bốn ý tƣởng nữa. Cứ đợi và bạn sẽ đƣợc chứng kiến!” Song không ai biết đƣợc đã có ý tƣởng nào trong bốn ý tƣởng đó trở thành hiện thực hay chƣa. Dù vận may của Dahl sau sự kiện Hòn đá Cƣng có thế nào đi chăng nữa thì ông cũng trở thành một trong những biểu tƣợng làm nức lòng những ngƣời muốn kinh doanh trong thời hiện đại. Với Don Kracke và các nhà phát minh khác, chẳng hạn nhƣ Ken Hakuta (tác giả cuốn Làm thế nào để tạo ra mốt nhất thời và kiếm một triệu đô la) và Robert L. Shook (tác giả cuốn Tại sao Tôi lại không nghĩ ra điều đó nhỉ!), thì câu chuyện về Hòn đá Cƣng là một nguồn cảm hứng vô tận để tạo nên những cơn sốt mới và kiếm hàng triệu đô la cho những thiên tài phát minh ý tƣởng. Với hầu hết những ngƣời thiếu óc sáng tạo, thì Hòn đá Cƣng là một trong những ví dụ dị thƣờng nhất không thể giải thích đƣợc của tính điên rồ của thị trƣờng. Nhƣng Ken Hakuta đã có lời giải thích cho thành công nhất thời của cái mà ông 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản