Chuyên đề "Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

0
134
lượt xem
73
download

Chuyên đề "Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề "Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình"

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM CHÖÔNG TRÌNH BDNV GSTC XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CHUYEÂN ÑEÀ PHAÙP LUAÄT TRONG QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ & QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG (LUAÄT XAÂY DÖÏNG - LUAÄT ÑAÁT ÑAI - LUAÄT ÑAÁU THAÀU - LUAÄT PCCC - LUAÄT ÑAÀU TÖ - LUAÄT NHAØ ÔÛ - LUAÄT DOANH NGHIEÄP - LUAÄT KINH DOANH BÑS - LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ - LUAÄT TIEÂU CHUAÅN VAØ QCKT - LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG…) www.chinhphu.vn Ngöôøi soaïn : PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP www.moc.gov.vn PHOÙ GIAÙM ÑOÁC SXD TP. HCM www.mpi.gov.vn nvhiep89@hcm.vnn.vn www.monre.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mof.gov.vn 0903706108 - 39325923 www.tcxdvn.xaydung.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 2009 1
 2. PHAÀN I. SÖÏ CAÀN THIEÁT HIEÅU BIEÁT PHAÙP LUAÄT VEÀ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN VAØ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG I- QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN VAØ NAÂNG CAO CLCTXD – MUÏC TIEÂU VAØ YÙ NGHÓA: • COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG COÙ NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM: − TÍNH ÑÒNH TRÖÔÙC VÌ COÂNG TRÌNH CHÖA THAØNH HIEÄN THÖÏC, CHÆ COÙ TREÂN BAÛN VEÕ, PHAÛI ÑÒNH GIAÙ, CHOÏN THAÀU − TÍNH ÑÔN CHIEÁC (KHOÂNG SX HAØNG LOAÏT; CUØNG MAÃU, CL VAÃN DEÃ KHAÙC NHAU) − TÍNH HIEÄP ÑOÀNG (PHOÁI HÔÏP NHIEÀU NGAØNH, CHUYEÂN NGAØNH) − TÍNH AN TOAØN: NHIEÀU NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG; SÖÏ COÁ COÙ THEÅ GAÂY THAÛM HOÏA − TÍNH QUY MOÂ: TÍNH TOÅ HÔÏP − TÍNH PHÖÙC TAÏP: NHIEÀU HAÏNG MUÏC; KHOÂNG CHO PHEÙP COÙ THÖÙ PHAÅM, PHEÁ PHAÅM − TÍNH COÁ ÑÒNH: KHOÙ DI DÔØI − TÍNH ÑAËC THUØ: C/PHÍ XD HÌNH THAØNH VAØ CHÍNH XAÙC HOÙA DAÀN THEO TÖØNG BÖÔÙC TK • PHAÛI “LAØM ÑUÙNG – LAØM TOÁT NGAY TÖØ ÑAÀU” CAÙC KHAÂU TRONG ÑT-XAÂY DÖÏNG; PHAÛI COÙ QUY TRÌNH KHOA HOÏC, KHAÛ THI, CH/CHEÕ, NHAÈM Ñ/BAÛO THÖÏC HIEÄN CT ÑAÏT YEÂU CAÀU, VÔÙI GIAÙ CHAÁP NHAÄN ÑÖÔÏC. • RIEÂNG VIEÄC QL DÖÏ AÙN, QLYÙ CHAÁT LÖÔÏNG CAÀN THOÂNG QUA TÖ VAÁN QLYÙ DA, TVGS CHUYEÂN NGHIEÄP COÙ NAÊNG LÖÏC PHUØ HÔÏP (XAÕ HOÄI HOÙA) GIUÙP CÑT – CHEÁ TAØI MAÏNH ! • SONG SONG ÑOÙ LAØ VIEÄC ÑOÅI MÔÙI COÂNG NGHEÄ XD VAØ QLYÙ CHAÁT LÖÔÏNG CTXD PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC VAØ QUOÁC TEÁ, ÑAÛM BAÛO YEÂU CAÀU BEÀN VÖÕNG, THAÅM MYÕ, ÑOÄ TIN CAÄY CAO MAØ VAÃN KINH TEÁ CHO NHÖÕNG CTXD. COÂNG TAÙC ÑÒNH GIAÙ XD CAÀN NAÉM BAÉT NOÄI DUNG NAØY ÑEÅ ÑÒNH GIAÙ PHUØ HÔÏP. 2
 3. • 5 ÑIEÀU KIEÄN CÔ BAÛN ÑEÅ KIEÅM SOAÙT ÑÖÔÏC TIEÁN ÑOÄ VAØ CHAÁT LÖÔÏNG LAØ: CON NGÖÔØI (QUAN TROÏNG NHAÁT) – HAY LAØ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC THIEÁT BÒ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU BAN ÑAÀU PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN (TIEÂU CHUAÅN, QUY CHUAÅN, TAØI LIEÄU PHAÙP QUY). VAØ CAÛ 5 ÑK ÑEÀU PHAÛI VAÄN HAØNH CUØNG MÖÙC ÑOÄ THÖÔØNG XUYEÂN • 5 TIEÂU CHÍ ÑEÅ QLDA LAØ: TIEÁN ÑOÄ, CHAÁT LÖÔÏNG, GIAÙ THAØNH, AN TOAØN, MOÂI TRÖÔØNG • 4 NOÄI DUNG QLDA LAØ : KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO, ÑAÙNH GIAÙ • TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG QLDA VAØ QLCL TIEÁN HAØNH TÖØ ÑAÀU, XUYEÂN SUOÁT TÖØNG COÂNG ÑOAÏN, KIEÅM SOAÙT ÑÖÔÏC; PHÖÔNG CHAÂM NGAÊN NGÖØA SAI PHAÏM, TAI NAÏN, SÖÏ COÁ LAØ CHÍNH • CHAÁT LÖÔÏNG CTXD LAØ LÔÏI ÍCH BEÀN VÖÕNG CUÛA QG, CUÛA CAÙC THAØNH PHAÀN KINH TEÁ, DO VAÄY CAÙC HÑXD PHAÛI ÑÖÔÏC GIAO CHO NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC, CAÙ NHAÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM ÑEÅ THÖÏC HIEÄN, PHUØ HÔÏP HOÄI NHAÄP KHU VÖÏC • CHÒU TRAÙCH NHIEÄM QL CHAËT VEÀ CLCTXD TÖØ ÑAÀU, PHAÛI LAØ CÑT (HAY TVQLDA) VAØ GS. • COÙ THEÂM 2 LOAÏI GCN LAØ ÑAÛM BAÛO AN TOAØN VEÀ KNCL VAØ SÖÏ PHUØ HÔÏP VEÀ CLCTXD, DO TÖ VAÁN ÑOÄC LAÄP COÙ NAÊNG LÖÏC, CAÁP (VN !) • QLNN CHÆ COØN HÖÔÙNG DAÃN VAØ KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN LAØ CHÍNH, KHOÂNG LAØM THAY; PHAÛI COÙ CHEÁ TAØI ÑUÛ MAÏNH VAØ ÑAÛM BAÛO NHÖÕNG THOÂNG TIN CAÀN THIEÁT THEO PHAÙP LUAÄT QUY ÑÒNH, ÑEÁN ÑÖÔÏC CAÙC CÑT 3
 4. II- NHÖÕNG TOÀN TAÏI TRONG LÓNH VÖÏC QLDA COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG : • HAØNG NAÊM, VOÁN NGAÂN SAÙCH VAÃN COØN ÑAÀU TÖ NHIEÀU, XAÕ HOÄI HOÙA CHÖA CAO, KHOÙ ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ • ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH SÖÛ DUÏNG VOÁN NS, THÖÔØNG CLCT TRUNG BÌNH VAØ YEÁU, KEÙO DAØI TIEÁN ÑOÄ: YÙ THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM TRÖÔÙC COÄNG ÑOÀNG COØN KEÙM; CAÛ NEÅ, THAÁT THOAÙT VAØ LAÕNG PHÍ COÙ GIAÛM, NHÖNG CHÖA NHIEÀU • CÔ CHEÁ THÖÔÛNG, PHAÏT; BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI, BOÀI THÖÔØNG GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG: CHÖA SOØNG PHAÚNG (ÑOÅI: NÑ 84/2007/NÑ-CP; NÑ 23/2009/NÑ-CP) • CAÙC HAØNG HOÙA KHAÙC, GIAÙ THÒ TRÖÔØNG; SAÛN PHAÅM XD THÌ TÍNH TOAÙN CHI LI CAÙC CHI PHÍ, ÑÒNH MÖÙC • CHI PHÍ VAÃN COØN THAÁP, CHÖA TÍNH ÑEÁN ÑAÀY ÑUÛ, CHÖA THEO KÒP GIAÙ XD, TÖ VAÁN CUÛA KHU VÖÏC, THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ • CHEÂNH LEÄCH LÖÔNG TÖ VAÁN TRONG NÖÔÙC, NÖÔÙC NGOAØI COØN QUAÙ CAO, BAÁT HÔÏP LYÙ • VOÁN VAØ COÂNG TRÌNH ÑAÀU TÖ COØN DAØN TRAÕI • NHÖÕNG RUÛI RO VAØ NHIEÀU CHI PHÍ ÔÛ HIEÄN TRÖÔØNG, “ÑAÅY” NHAØ THAÀU CHÒU • CÑT (HAY TVQLDA) VAØ TVGS CHÖA LAØM HEÁT TRAÙCH NHIEÄM TRONG PHOØNG TRAÙNH THAÁT THOAÙT, LAÕNG PHÍ VOÁN NS, MOÄT SOÁ KHAÙC CHÖA ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, CHÖA TAÄN TAÂM • THANH TOAÙN CHAÄM, QUYEÁT TOAÙN KEÙO QUAÙ DAØI: QUAN LIEÂU (ÑOÅI: NÑ 99/2007/NÑ-CP) • VI PHAÏM HÑ ÔÛ TAÁT CAÛ CAÙC BEÂN, ÑAËC BIEÄT LAØ VOÁN NS: KHOÂNG TOÂN TROÏNG NHAU (ÑOÅI: MAÃU CAÙC HÑ). • CÑT CHÖA THUEÂ GS (ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH VOÁN NGOAØI NS); CHÖA YÙ THÖÙC VEÀ TÖ VAÁN QLCL, QLDA CHO COÂNG TRÌNH ÑAÀU TÖ; NGAÏI TOÁN KEÙM • CTXD XAÛY RA SÖÏ COÁ KHI XAÂY CHEN COØN NHIEÀU: BIEÄN PHAÙP THI COÂNG • NGÖÔØI COÂNG NHAÂN XD CHÖA ÑÖÔÏC BAÛO HOÄ, BHIEÅM ÑAÀY ÑUÛ (ÑOÅI: LXD, LÑT, LLÑ) 4
 5. III- NAÊNG LÖÏC CHUÛ THEÅ: CHUYEÅN ÑOÅI DAÀN, ÑEÅ HOÄI NHAÄP) III.1. VEÀ CÑT CUÛA DÖÏ AÙN VOÁN NHAØ NÖÔÙC: 1. VOÁN NSNN: NGÖÔØI QÑÑT QUYEÁT ÑÒNH CÑT TRÖÔÙC KHI LAÄP DÖÏ AÙN ÑT • TTCP QÑÑT: CÑT LAØ BOÄ NGAØNH TW; UBND TÓNH, THAØNH PHOÁ THUOÄC TW, DNNN • BOÄ TRÖÔÛNG, CÔ QUAN CAÁP BOÄ, CHUÛ TÒCH UBND CAÙC CAÁP QÑÑT: CÑT LAØ ÑÔN VÒ QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH • NEÁU CHÖA XAÙC ÑÒNH ÑÔN VÒ QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH HAY ÑÔN VÒ ÑOÙ KHOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT, NGÖÔØI QÑÑT GIAO CHO ÑÔN VÒ COÙ ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT • NEÁU ÑÔN VÒ QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG CT KHOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT, ÑVÒ PHAÛI CÖÛ NGÖÔØI THAM GIA CÑT VAØO VÒ TRÍ PHUØ HÔÏP TRONG QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN DA. NGÖÔØI THAM GIA PHAÛI LAØ NGÖÔØI QLYÙ, SÖÛ DUÏNG CT VEÀ SAU, HAY COÙ CHUYEÂN MOÂN PHUØ HÔÏP VÔÙI TÍNH CHAÁT CUÛA DA (THUEÂ) • NEÁU KHOÂNG XAÙC ÑÒNH ÑÖÔÏC CÑT, NGÖÔØI QÑÑT UÛY THAÙC CHO ÑÔN VÒ KHAÙC ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT (COÙ THEÅ LAØ CAÙC BQLDA DO NGÖÔØI QÑÑT THAØNH LAÄP, ÑUÛ Ñ/KIEÄN THÖÏC HIEÄN); COÙ THEÅ HÑOÀNG VÔÙI 1 TOÅ CHÖÙC COÙ ÑUÛ Ñ/KIEÄN ÑEÅ LAØM CÑT HAY ÑOÀNG THÔØI LAØM CÑT. CAÙC BQLDA Q, H VAÃN TOÀN TAÏI TIEÁP. 2. VOÁN TÍN DUÏNG: CÑT NGÖÔØI VAY VOÁN 3. VOÁN KHAÙC: CÑT LAØ CHUÛ SÔÛ HÖÕU VOÁN HAY NGÖÔØI ÑUÛ Ñ/KIEÄN THEO QUI ÑÒNH PLUAÄT. 5
 6. III.2. TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG: • THUEÂ PHAÙP NHAÂN, THUEÂ NGÖÔØI NGAÉN HAÏN • MOÄT CAÙ NHAÂN THÖÏC HIEÄN NHIEÀU DÖÏ AÙN (GIAÙM SAÙT, THIEÁT KEÁ, ÑAÁU THAÀU…) • KEÙM NGOAÏI NGÖÕ; VOÁN ÍT • ÑOÄC QUYEÀN, KHOÂNG LAØNH MAÏNH TRONG CAÏNH TRANH • KHOÂNG CHÒU MUA HAY MUA THAÁP B/HIEÅM SP, KHOÂNG MUA BAÛN QUYEÀN PHAÀN MEÀM • THIEÁT BÒ YEÁU, THIEÁU • TRAÙCH NHIEÄM KHOÂNG CUÏ THEÅ, PHAÏT VI PHAÏM COØN NHEÏ • CHÖA CHUYEÂN MOÂN HOÙA, CHÖA CHUYEÂN NGHIEÄP HOÙA; ÍT DN LÔÙN, MAÏNH • NHAÄN COÂNG VIEÄC QUAÙ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM • TÖ VAÁN QLDA ÑOÄC LAÄP COØN YEÁU VAØ CHÖA PHOÅ BIEÁN – TV ÑAÁU THAÀU YEÁU • CHÖA TIEÁP CAÄN THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ VAØ KHU VÖÏC III.3 DOANH NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG: • NAÊNG LÖÏC VAØ THIEÁT BÒ YEÁU, THIEÁU • NHAÄN VIEÄC QUAÙ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM • CHÖA TRANG BÒ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG RIEÂNG • THAY ÑOÅI NHAÂN LÖÏC VAØ THIEÁT BÒ SO VÔÙI HOÀ SÔ DÖÏ THAÀU • CHUÛ YEÁU VAÃN LAØ KHOAÙN VIEÄC, KHOAÙN CAÛ THIEÁT BÒ, KHI THÖÏC HIEÄN • VOÁN ÍT; VI PHAÏM TIEÁN ÑOÄ LAØ CHUÛ YEÁU NHAÁT • SEÕ COÅ PHAÀN HOÙA DAÀN HAÀU HEÁT CAÙC DNNN, TIEÁN ÑEÁN TÖ NHAÂN HOÙA, XHH • CHÖA XAÙC ÑÒNH ROÕ THEÁ NAØO LAØ BAÙN THAÀU – COØN NHIEÀU ÑAÁU THAÀU HÌNH THÖÙC • CHÖA MUA BHYT – BHXH CHO NGÖÔØI LAO ÑOÄNG. 6
 7. IV- HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC CAÙC CAÁP COØN BAÁT CAÄP: • CHÖA ÑAÅY MAÏNH XAÕ HOÄI HOÙA; CAÙCH QL COØN NAËNG BAO CAÁP, QUAÙ NHIEÀU DA SÖÛ DUÏNG VOÁN NS HAØNG NAÊM • LUAÄT PHAÙP BAN HAØNH CHAÄM, VIEÁT KHOÂNG CHUYEÂN NGHIEÄP, CHÖA ÑAÀY ÑUÛ, LAÏI HAY THAY ÑOÅI, BOÅ SUNG, KHIEÁM KHUYEÁT, THAÄM CHÍ COØN MAÂU THUAÃN NHAU; XÖÛ PHAÏT CHÖA COÙ TÍNH RAÊN ÑE; CHÖA HOÄI NHAÄP VAØ CHÖA PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC • TRÌNH TÖÏ ÑT - XD COØN PHÖÙC TAÏP, NHIEÀU TAÀNG NAÁC, CHAÄM CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH • NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG CHÖA CHAËT CHEÕ, CHÖA CHUAÅN HOÙA CAO • NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: - ÑAØO TAÏO KHOÂNG ÑAÀY ÑUÛ, KHOÂNG BAØI BAÛN - TAÙI ÑAØO TAÏO CHÖA ÑÖÔÏC COI TROÏNG - NAÊNG LÖÏC CHUYEÂN MOÂN CHÖA ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU THÖÏC TEÁ – THIEÁU THÖÏC TIEÃN - THIEÁU HIEÅU BIEÁT LUAÄT PHAÙP VAØ ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP - LAÕNH ÑAÏO CUÛA CHUÛ THEÅ COØN CHÖA CAÄP NHAÄT KIEÁN THÖÙC - LÖÔNG THAÁP ! - CHÖA ÑAÅY MAÏNH THI TUYEÅN CAÙN BOÄ – COÂNG CHÖÙC. 7
 8. V- XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP, SAI PHEÙP - SÖÏ TOÀN TAÏI: VI PHAÏM XAÂY DÖÏNG KHOÂNG THEÅ XAÛY RA TRONG 1 NGAØY, 1 TUAÀN, 1 THAÙNG MAØ THÖÔØNG LAØ NHIEÀU THAÙNG, CAÀN PHAÛI QUAÛN LYÙ HIEÄU QUAÛ, COÙ TRAÙCH NHIEÄM: • QUY HOAÏCH CHI TIEÁT 1/2000 CHAÄM ÑÖÔÏC PHUÛ KÍN NEÂN LUÙNG TUÙNG KHI CAÁP PHEÙP; • HAØ NOÄI VAØ TPHCM COÙ TT CHUYEÂN NGAØNH XD CAÁP Q, H, P, X: NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ! • CAÀN COÙ SÖÏ PHOÁI HÔÏP, NGAÊN CHAËN QUYEÁT LIEÄT, HIEÄU QUAÛ TÖØ CHÍNH QUYEÀN ÑÒA PHÖÔNG Q, H – NGAY TÖØ ÑAÀU; • CÔ CHEÁ CÖÔÕNG CHEÁ, KHI XAÛY RA VI PHAÏM, KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÄM, L/TUÙNG, NEÅ NANG; • BAÛN VEÕ XIN GPXD COØN QUY ÑÒNH QUAÙ CHI TIEÁT - CHÖA NEÂU TRAÙCH NHIEÄM TÖ VAÁN ROÕ RAØNG VAÕ VIEÄC ÑIEÀU CHÆNH GPXD CHÖA TAÏO ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ THÖÏC HIEÄN PHOÅ BIEÁN; • YÙ THÖÙC CHAÁP HAØNH TRAÄT TÖÏ KYÛ CÖÔNG TRONG ÑOÂ THÒ ÑOÂNG DAÂN COØN THAÁP. TRONG KHI NHU CAÀU ÔÛ NGAØY CAØNG CAO. NGÖÔØI DAÂN CAÛ ÑOØI XD NHAØ 1 LAÀN, DEÃ THAY ÑOÅI, DAÃN ÑEÁN SAI PHEÙP; • LÖÏC LÖÔÏNG TRAÂÏT TÖÏ ÑOÂ THÒ, THANH TRA CHUYEÂN NGAØNH XD PHAÛI ÑUÛ CHUYEÂN MOÂN, NGHIEÄP VUÏ, KINH NGHIEÄM VAØ PHAÛI BÒ XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM KHI THÖÏC HIEÄN KHOÂNG TROØN. • GIAO HEÁT TRAÙCH NHIEÄM CHO THANH TRA PHÖÔØNG: KHOÂNG KHAÛ THI; • HÌNH PHAÏT PHAÛI COÙ TÍNH RAÊN ÑE: KHOÂNG NEÂN COÙ HÌNH PHAÏT CHÍNH VAØ HÌNH PHAÏT BOÅ SUNG. ROÀI HÌNH PHAÏT BOÅ SUNG LAÏI ÍT THÖÏC HIEÄN ! • GIAÙ BÑS QUAÙ CAO, NEÂN DO “NHU CAÀU” TAÊNG HIEÄU QUAÛ LÔÙN, DEÃ DAÃN ÑEÁN SAI PHAÏM; • TOÁC ÑOÄ ÑOÂ THÒ HOÙA QUAÙ NHANH; • CAÙC QUY CHUAÅN ÑAÕ LAÏC HAÄU, CHAÄM ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI; • XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP THÖÔØNG DAÃN ÑEÁN HAÏ TAÀNG KHOÂNG ÑAÙP ÖÙNG. 8
 9. VI- HOÄI NHAÄP: • VN CAÀN ÑÖÔÏC CHUYEÅN GIAO TÖØ CAÙC NÖÔÙC PHAÙT TRIEÅN TAÄP QUAÙN LAØM AÊN UY TÍN, VAÊN MINH, NGOAØI VIEÄC CAÀN VOÁN, KYÛ THUAÄT KHI HOÄI NHAÄP KT THEÁ GIÔÙI. • TOAØN CAÀU HOÙA COØN COÙ NGHÓA LAØ THÒ TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG TOAØN CAÀU, LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM PHAÛI ÑUÛ SÖÙC CAÏNH TRANH TRONG THÒ TRÖÔØNG ÑOÙ. • BAO CAÁP KT PHI THÒ TRÖÔØNG (NME) THÒ TRÖÔØNG (ME – TÖØ 01/1/2019). • HOÄI NHAÄP – NHÖÕNG CAM KEÁT: KV QUOÁC DOANH KHOÂNG THOÁNG TRÒ; DN VAØ CAÙ NHAÂN NÖÔÙC NGOAØI ÑÖÔÏC THAM GIA XNK, KHOÂNG CAÀN PHAÛI ÑAÀU TÖ VAØO VN; CHO PHEÙP NÖÔÙC NGOAØI ÑÖÔÏC MUA COÅ PHAÀN TRONG DNVN TÖØ 11/2007. RIEÂNG NGAÂN HAØNG, HAÏN CHEÁ 30%; QUYEÀN SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ TRIEÄT ÑEÅ; KHOÂNG TRÔÏ CAÁP NOÂNG NGHIEÄP; MINH BAÏCH HOAÙ TRONG QUAÛN LYÙ, KINH TEÁ; CAÛI CAÙCH NGAÂN HAØNG; QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH, KEÁ TOAÙN THEO THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ; CAÛI CAÙCH HAØNH CHAÙNH; ÑAÅY MAÏNH VAØ TAÏO ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ TÖ NHAÂN. 9
 10. NGAØY 01/1/2009, THÒ TRÖÔØNG BAÙN LEÛ PHAÛI MÔÛ CÖÛA HOAØN TOAØN (DEÃ THUA VEÀ VOÁN, HAÄU CAÀN VAØ NHAÂN LÖÏC). CAM KEÁT VEÀ MINH BAÏCH CHÍNH SAÙCH CAM KEÁT VEÀ KHOÂNG PHAÂN BIEÄT ÑOÁI XÖÛ: ÑOÁI XÖÛ TOÁI HUEÄ QUOÁC – MFN (MOST FAVORED NATION) VAØ ÑOÁI XÖÛ QUOÁC GIA – NT (NATIONAL TREATMENT) CAM KEÁT VEÀ TAÏO THUAÄN LÔÏI CHO MOÂI TRÖÔØNG ÑAÀU TÖ CAM KEÁT VEÀ MÔÛ CÖÛA THÒ TRÖÔØNG DÒCH VUÏ: DÒCH VUÏ KINH DOANH BÑS, DÒCH VUÏ CHO THUEÂ BÑS, DÒCH VUÏ XAÂY DÖÏNG VAØ THI COÂNG... CAM KEÁT LIEÂN QUAN ÑEÁN TAØI CHÍNH, CHUYEÅN TIEÀN RA NÖÔÙC NGOAØI, KHOÂNG QUOÁC HÖÕU HOÙA CAÙC DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ... • NQ 08/NQ-TW NGAØY 05/2/2007 CUÛA BCHTWÑ VEÀ HOÄI NHAÄP KTQT. NQ 16/2007/NQ-CP NGAØY 27/2/2007 CUÛA CP VEÀ HOÄI NHAÄP KTQT. NQ 02/NQ-TV NGAØY 02/4/2007 CUÛA TU-TP.HCM VEÀ HN KTQT. NQ 66/2007/QÑ-UBND NGAØY 02/5/2007 CUÛA UBNDTP VEÀ HN KTQT... 10
 11. PHAÀN II VEÀ TOÀN TAÏI NHÖÕNG SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA CAÙC BOÄ LUAÄT (ÑANG CHUAÅN BÒ TRÌNH QH LUAÄT SÖÛA ÑOÅI CAÙC BAÁT CAÄP) 1. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT ÑAÀU TÖ (VAØ LUAÄT D/NGHIEÄP): 1.1 PHAÂN LOAÏI CAÙC DÖÏ AÙN: ° LUAÄT XAÂY DÖÏNG: CAÙC DA CHIA RA THAØNH NHOÙM A-B, C THEO GIAÙ TRÒ CUÛA TOÅNG MÖÙC ÑT. LUAÄT ÑAÀU TÖ: KHOÂNG CHIA THEO NOÄI DUNG TREÂN, LAÏI CHIA THEO QUI MOÂ DÖÔÙI 15 TYÛ, ÑEÁN 300 TYÛ, 300 TYÛ TRÔÛ LEÂN, ÑEÅ THAÅM TRA HAY ÑAÊNG KYÙ VAØ CAÁP GCN KHAÙC NHAU. ° GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÀU TÖ SEÕ THAY THEÁ GPÑT, CHÆ ÑOÁI VÔÙI NHAØ ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI (NQ 33/2008/NQ-CP), THAY VÌ CHO TAÁT CAÛ NHÖÕNG DAÑT TRONG, NGOAØI NÖÔÙC. ° CHÖA QUY ÑÒNH ROÕ NGAØNH NGHEÀ KHI ÑKKD, CHIA RA QUAÙ CHI TIEÁT DAÃN ÑEÁN NOÄI DUNG ÑKKD QUAÙ DAØI VAØ LUOÂN KHOÂNG ÑAÀY ÑUÛ, BAÁT CAÄP ° ÑOØI HOÛI PHAÛI CUNG CAÁP ÑUÛ CCHN, KHI ÑKXD, ÑOÁI VÔÙI NHÖNG NGHEÀ COÙ ÑIEÀU KIEÄN ! 1.2. VÔÙI BKHÑT, CCHN LAØ “GIAÁY PHEÙP CON” NEÂN QLDA, TÖ VAÁN ÑAÁU THAÀU, LAÄP DA KHOÂNG CAÀN CCHN ! 1.3. KHOÂNG COÙ GCNÑT, KHI TRUÙNG THAÀU, COÙ XIN GPTXD, GPTTVXD HAY KHOÂNG (?!): HAI BOÄ CHÖA THOÁNG NHAÁT. 11
 12. 2. KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT ÑAÁU THAÀU: 2.1. QUY TRÌNH ÑTXD: ° THEO LXD: DA NHIEÀU NGUOÀN VOÁN, CAÙC BEÂN THOÛA THUAÄN CAÙCH THÖÏC HIEÄN HAY NGUOÀN VOÁN COÙ TYÛ LEÄ CAO SEÕ CHI PHOÁI QUI TRÌNH THÖÏC HIEÄN DAÑTXD. ° LUAÄT ÑAÁU THAÀU: NGUOÀN VOÁN NS 30% TRÔÛ LEÂN PHAÛI TOÅ CHÖÙC ÑAÁU THAÀU, NN QUAÛN LYÙ. 2.2. ÑÒNH NGHÓA NHAØ THAÀU CHÍNH KHAÙC NHAU. 2.3. THÔØI GIAN ÑEÅ ÑTRR, ÑTHC QUAÙ DAØI. 2.4. CHOÁNG KHEÙP KÍN: SEÕ KHOÂNG AÙP DUÏNG ÑEÁN 01/4 2009, MAÂU THUAÃN VÔÙI LXD, LUAÄT SHTT: NHAØ THAÀU TV LAÄP BCAÙO NCKT ÑÖÔÏC THGIA ÑAÁU THAÀU CUNG CAÁP DVUÏ TV LAÄP TK KYÕ THUAÄT CUÛA DA; NHAØ THAÀU TV ÑAÕ THAM GIA TK KYÕ THUAÄT CUÛA DA ÑÖÔÏC THAM GIA ÑAÁU THAÀU CAÙC BÖÔÙC TIEÁP THEO (NÑ 58/2008/NÑ-CP). VAÃN KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑÖÔNG NHIEÂN CHÆ ÑÒNH THAÀU – ÑAÕ ÑÖÔÏC QH THOÁNG NHAÁT BOÛ, TRONG LUAÄT MÔÙI. 2.5. LUAÄT XAÂY DÖÏNG: CHOÏN NHAØ THAÀU COÙ GIAÙ DÖÏ THAÀU HÔÏP LYÙ LUAÄT ÑAÁU THAÀU: CHOÏN NHAØ THAÀU COÙ GIAÙ ÑAÙNH GIAÙ THAÁP NHAÁT, KHOÂNG LÔÙN HÔN GIAÙ GOÙI THAÀU. 2.6. VAÃN CHÖA COÙ NHÖÕNG QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ VEÀ ÑAÁU THAÀU DÖÏ AÙN; ÑAÁU THAÀU CHOÏN NÑT; CHÖA ÑÒNH NGHÓA THOÁNG NHAÁT VEÀ CAÙC LOAÏI TOÅNG THAÀU; VEÀ TOÅNG THAÀU EPC, CKTT, PC (KHOÙ NHAÁT LAØ XAÙC ÑÒNH TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ). 2.7. LUAÄT ÑAÁU THAÀU SÔ HÔÛ ÑEÅ LAO ÑOÄNG NÖÔÙC NGOAØI VOÂ NHIEÀU, KHI NT NÖÔÙC NGOAØI THAÉNG THAÀU ! 3. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT NHAØ ÔÛ: ° THÔØI GIAN BAÛO HAØNH CT NHAØ ÔÛ XH CUÛA LUAÄT NHAØ ÔÛ (LAØ 60 THAÙNG, 36 THAÙNG, 24 THAÙNG, TUYØ SOÁ TAÀNG) KEÙO DAØI HÔN LXD ( ≥ 24 THAÙNG ÑOÁI VÔÙI CT CAÁP ÑAËC BIEÄT, ≥ 12 THAÙNG ÑOÁI VÔÙI CT COØN LAÏI). ° CT NHAØ ÔÛ PHAÛI COÙ DA, ÑÖÔÏC NN PHEÂ DUYEÄT, DAÀU KHOÂNG SÖÛ DUÏNG VOÁN NHAØ NÖÔÙC. NHAØ ÔÛ XAÕ HOÄI CHÆ GIÔÙI HAÏN 6 TAÀNG: KHOÂNG HÔÏP LYÙ. ° ÑOÁI VÔÙI NHÖÕNG CT KHOÂNG PHAÛI LAØ NHAØ ÔÛ, SAU KHI THAÅM ÑÒNH TKCS, VAÃN PHAÛI XIN GPXD. 12
 13. 4. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT ÑAÁT ÑAI VAØ LUAÄT NHAØ ÔÛ: (CHÖA SÖÛA ÑÖÔÏC LÑÑAI) • SÖÏ CHOÀNG CHEÙO TRONG NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC GIÖÕA QHSDÑ VÔÙI QUY HOAÏCH XD • SÖÏ BAÁT CAÄP TRONG KHSDÑ – LAÕNG PHÍ, HÌNH THÖÙC • SÖÏ BAÁT CAÄP VEÀ THUEÂ ÑAÁT GIÖÕA ÑT TRONG NÖÔÙC VAØ ÑT NÖÔÙC NGOAØI: CHÖA BÌNH ÑAÚNG. • GIAÙ BOÀI THÖÔØNG SAÙT GIAÙ THÒ TRÖÔØNG TRONG ÑIEÀU KIEÄN BÌNH THÖÔØNG !? • VAÁN ÑEÀ GIAÙ BOÀI THÖÔØNG ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP ? • GIAÁY HOÀNG (CUÕ, MÔÙI) VAØ GIAÁY ÑOÛ: TIEÁN ÑEÁN TH/NHAÁT 1 GIAÁY CHO N-Ñ (GIAÁY ÑOÛ) – NHÖNG LAÏI COÙ GCNQSHNÔ (KHOÂNG LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑAÁT !) • MOÃI HOÄ ÑOÂ THÒ COÙ 1 GCN, NHÖNG KHOÂNG CHÆ COÙ 1 LOAÏI GIAÁY, MAØ 3 LOAÏI GIAÁY (L NÔ) • ÑANG CHOÀNG CHEÙO TRONG QLNN GIÖÕA CAÙC BOÄ, LIEÂN QUAN NHAØ - ÑAÁT: CAÀN COÙ CAÛI TOÅ ! • SÖÏ TOÀN TAÏI ÑOÀNG THÔØI CUÛA PHOØNG QLÑT VAØ PHOØNG TNMT ÔÛ CAÙC Q, H – (CAÀN?) • CHÖÙC NAÊNG QLNN VEÀ ÑAÁT TRONG TTBÑS CHÖA ROÕ RAØNG. 5. LUAÄT ÑAÀU TÖ – LUAÄT ÑAÁT ÑAI – LUAÄT KDBÑS: KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH CUÛA CÑT QUAÙ NHIEÀU LAÀN (KHI CAÁP GCNÑT, KHI DUYEÄT DÖÏ AÙN NHAØ ÔÛ, KHI GIAO THUEÂ ÑAÁT). 6. KEÁ HOAÏCH: - SÖÛA LUAÄT ÑAÁT ÑAI: 2007 – 2008 – KHOÂNG ÑAÏT - LUAÄT SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG CAÙC LUAÄT VEÀ XDCB (LUAÄT ÑAÁU THAÀU, LXD, LTTNDN, LDN, LUAÄT BVMT, HIEÄU LÖÏC 01/8/2009 - LUAÄT SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG LUAÄT ÑAÁT ÑAI, LUAÄT NHAØ ÔÛ. 13
 14. PHAÀN III. CAÙC VAÊN BAÛN PHAÙP QUY ÑAÕ BAN HAØNH, LIEÂN QUAN ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG ÑT - XD I- CAÙC VB PHAÙP QUY ÑAÕ BAN HAØNH, LIEÂN QUAN ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG ÑT-XD: ° LUAÄT LAO ÑOÄNG (1994); LUAÄT PCCC (2001) ° LUAÄT DN (HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/7/2006) – THAY LUAÄT CUÕ 1999 ° LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG – HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/1/2006 LUAÄT XAÂY DÖÏNG(123 ÑIEÀU, 9 CHÖÔNG, MAÕ SOÁ 11/20003/QH11) (HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/7/2004) LUAÄT ÑAÁT ÑAI (HIEÄU LÖÏC 01/7/2004) - LUAÄT SÖÛA ÑOÅI LÑÑ, LNÔ (HIEÄU LÖÏC 01/8/2009) LUAÄT SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG CAÙC LUAÄT VEÀ XDCB (01/8/2009) LUAÄT ÑAÁU THAÀU (HIEÄU LÖÏC 01/4/2006) LUAÄT ÑAÀU TÖ (HIEÄU LÖÏC 01/7/2006) – LUAÄT NHAØ ÔÛ (HIEÄU LÖÏC 01/7/2006) ° LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ (HIEÄU LÖÏC 01/7/2006) ° LUAÄT KINH DOANH BAÛO HIEÅM (HIEÄU LÖÏC 01/7/2001) ° LUAÄT THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ (HIEÄU LÖÏC 1/6/2006) ° LUAÄT TIEÂU CHUAÅN, QUY CHUAÅN KYÛ THUAÄT (01/1/2007) ° LUAÄT CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM HAØNG HOÙA (HIEÄU LÖÏC 01/7/2008) LUAÄT KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN (HIEÄU LÖÏC 1/1/2007) LUAÄT COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN (HIEÄU LÖÏC 01/1/2007) LUAÄT GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ (HIEÄU LÖÏC 01/1/2002) LUAÄT GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG THUYÛ NOÄI ÑÒA (HIEÄU LÖÏC 01/1/2005) LUAÄT THANH TRA (HIEÄU LÖÏC 01/10/2004) LUAÄT COÂNG CHÖÙNG (HIEÄU LÖÏC 01/7/2007) LUAÄT COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN (HIEÄU LÖÏC 01/1/2007) LUAÄT BAN HAØNH VBQPPL (HIEÄU LÖÏC 01/1/2009) – THAY LUAÄT CUÕ 2002 LUAÄT THUEÁ TNDN (H/LÖÏC 01/1/2009) – THAY LUAÄT CUÕ 2003; LUAÄT THUEÁ TNCN (01/1/2009) LUAÄT THUEÁ GTGT (HIEÄU LÖÏC 01/1/2009) – THAY LUAÄT CUÕ 2003 LUAÄT QUAÛN LYÙ SÖÛ DUÏNG TSNN (HIEÄU LÖÏC 01/1/2009) LUAÄT CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ (HIEÄU LÖÏC 01/7/2007) 14
 15. QÑ 59/2007/QÑ-TU NGAØY 07/5/2007 CUÛA BBTTUÑ VEÀ HOAØN THIEÄN THEÅ CHEÁ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG THEO ÑÒNH HÖÔÙNG XHCN TRONG BOÁI CAÛNH HOÄI NHAÄP NÑ 35/2003/NÑ-CP NGAØY 4/4/2003 CUÛA CP VEÀ CHI TIEÁT THI HAØNH LUAÄT PCCC ° NÑ 64/NÑ-CP NGAØY 14/9/2004 CUÛA CP VEÀ KEÂ BIEÂN, ÑAÁU GIAÙ QSDÑ ÑEÅ THI HAØNH AÙN ° NÑ 177/2004/NÑ-CP NGAØY 12/10/2004 CUÛA CP VEÀ THI HAØNH LUAÄT HTX 2003 ° NÑ 105/5004/NÑ-CP NGAØY 30/03/2004 CUÛA CP VEÀ KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP ° NÑ 143/2004/NÑ-CP NGAØY 12/07/2004 CUÛA CP SÖÛA ÑOÅI NÑ 175/2004/NÑ-CP NGAØY 18/01/2004 VEÀ THI HAØNH LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG ° NÑ 179/2004/NÑ-CP NGAØY 21/10/2004 CUÛA CP VEÀ QLNN CL SAÛN PHAÅM, HAØNG HOÙA ° NÑ 180/2004/NÑ-CP NGAØY 28/10/2004 CUÛA CP VEÀ THAØNH LAÄP MÔÙI, TOÅ CHÖÙC LAÏI VAØ GIAÛI THEÅ CAÙC CTY NN NÑ 181/NÑ-CP/2004 NGAØY 29/10/2004 CUÛA CP VEÀ THI HAØNH LUAÄT ÑAÁT ÑAI ° NÑ 182/2004/NÑ-CP NGAØY 29/10/2004 CUÛA CP XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HC TRONG ÑAÁT ÑAI ° NÑ 187/2004/NÑ-CP NGAØY 10/11/2004 CUÛA CP CHUYEÅN DNNN THAØNH CTY CPHAÀN NÑ 188/2004/NÑ-CP NGAØY 10/11/2004 CUÛA CP VEÀ BAN HAØNH BAÛNG GIAÙ ÑAÁT NÑ 197/2004/NÑ-CP - 3/12/2004 CUÛA CP VEÀ BT, HT, TÑC KHI THU HOÀI ÑAÁT NÑ 198/2004/NÑ-CP - 3/12/2004 CUÛA CP VEÀ THU TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT NÑ 209/2004/NÑ-CP - 16/12/2004 CUÛA CP VEÀ QLCLTTXD (HIEÄU LÖÏC 5/1/2005) NÑ 04/2005/NÑ-CP - 11/1/2005 CUÛA CP VEÀ THI HAØNH LLÑ, KHIEÁU NAÏI, TOÁ CAÙO VEÀ LÑ ° NÑ 05/2005/NÑ-CP - 15/1/2005 CUÛA CP VEÀ ÑAÁU GIAÙ TAØI SAÛN NÑ 08/2005/NÑ-CP - 24/1/2005 VEÀ QH XD (HIEÄU LÖÏC 15/2/2005) NÑ 11/2005/NÑ-CP NGAØY 02/2/2005 CUÛA CP VEÀ CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ 15
 16. ° NÑ 26/2005/NÑ-CP - 2/3/2005 CUÛA CP VEÀ HÑÑGTS TRONG TOÁ TUÏNG HS NÑ 41/2005/NÑ-CP - 25/3/2005 CUÛA CP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT THI HAØNH LUAÄT THANH TRA NÑ 46/2005/NÑ-CP - 6/4/2005 CUÛA CP VEÀ THANH TRA XD ° NÑ 71/2005/NÑ-CP - 6/6/2005 CUÛA CP VEÀ QUAÛN LYÙ ÑTXD CT ÑAËC THUØ ° NÑ 80/2005/NÑ-CP - 22/6/2005 CUÛA CP VEÀ Q/TRÌNH GIAO, BAÙN, KHOAÙN, THUEÂ, DNNN NÑ 95/2005/NÑ-CP - 15/7/2005 CUÛA CP VEÀ CAÁP GIAÁY GCNQSHNÔ VAØ CTXD ° NÑ 99/2005/NÑ-CP - 28/7/2005 CUÛA CP VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN THANH TRA ND NÑ 101/2005/NÑ-CP - 3/8/2005 CUÛA CP VEÀ THAÅM ÑÒNH GIAÙ NÑ 105/2005/NÑ-CP NGAØY 17/8/2005 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH LUAÄT ÑIEÄN LÖÏC NÑ 108/2005/NÑ-CP NGAØY 19/8/2005 CUÛA CP SÖÛA ÑOÅI NÑ 51/CP NGAØY 10/5/1997 VEÀ ÑAÊNG KYÙ VAØ QUAÛN LYÙ HOÄ KHAÅU NÑ 142/2005/NÑ-CP NGAØY 14/11/2005 CUÛA CP VEÀ ÑÔN GIAÙ THUEÂ ÑAÁT ° NÑ 144/2005/NÑ-CP NGAØY 16/11/2005 CUÛA CP VEÀ PHOÁI HÔÏP GIÖÕA CAÙC CÔ QUAN HCNN TRONG XD, KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH, CHIEÁN LÖÔÏC, QH, KEÁ HOAÏCH NÑ 02/2006/NÑ-CP - 5/1/2006 CUÛA CP VEÀ QUY CHEÁ KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI ° NÑ 13/2006/NÑ-CP - 24/1/2006 CUÛA CP VEÀ XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ QSDÑ ÑÖA VAØO TAØI SAÛN CUÛA NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC ÑÖÔÏC NN GIAO ÑAÁT, KHOÂNG THU TSDÑ NÑ 17/2006/NÑ-CP - 25/1/2006 CUÛA CP VEÀ SÖÛA ÑOÅI NÑ 181/2005/NÑ-CP VEÀ LUAÄT ÑÑ ° NÑ 24/2006/NÑ-CP CUÛA CP VEÀ SÖÛA ÑOÅI NÑ 57/2002/NÑ-CP - 3/6/2002, QUY ÑÒNH CHI TIEÁT THI HAØNH PHAÙP LEÄNH PHÍ, LEÄ PHÍ ° NÑ 43/2006/NÑ-CP NGAØY 25/4/2006 CUÛA CP VEÀ QUYEÀN TÖÏ CHUÛ, TÖÏ CHÒU TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC ÑÔN VÒ SÖÏ NGHIEÄP COÂNG LAÄP ° NÑ 53/2006/NÑ-CP NGAØY 25/5/2006 CUÛA CP VEÀ CHÍNH SAÙCH KHUYEÁN KHÍCH CÔ SÔÛ NGAØNH COÂNG LAÄP 16
 17. ° NÑ 65/2006/NÑ-CP - 23/6/06 CUÛA CP VEÀ TOÅ CHÖÙC, HÑ CUÛA THANH TRA TN-MOÂI TRÖÔØNG NÑ 68/2006/NÑ-CP - 18/7/2006 CUÛA CP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT HD LUAÄT THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ ° NÑ 71/2006/NÑ-CP - 25/7/2006 CUÛA CP VEÀ QLYÙ CAÛNG BIEÅN VAØ LUOÀNG HHAÛI ° NÑ 72/2006/NÑ-CP - 25/7/2006 CUÛA CP VEÀ LUAÄT THÖÔNG MAÏI VAØ VPÑD TAÏI VN ° NÑ 78/2006/NÑ-CP - 05/8/2006 CUÛA CP VEÀ ÑT TRÖÏC TIEÁP RA NÖÔÙC NGOAØI ° NÑ 80/2006/NÑ-CP - 09/8/2001 CUÛA CP THI HAØNH LUAÄT BVMT ° NÑ 81/2006/NÑ-CP - 09/8/2006 CUÛA CP VEÀ XÖÛ PHAÏT HC TRONG BVMT NÑ 84/2006/NÑ-CP - 18/8/2006 CUÛA CP QUY ÑÒNH BOÀI THÖÔØNG, TRIEÅN KHAI XÖÛ PHAÏT HAØNH CHÍNH TRONG THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ NÑ 88/2006/NÑ-CP - 29/8/2006 CUÛA CP VEÀ ÑKKD THEO LDN NÑ 90/2006/NÑ-CP - 14/9/2006 CUÛA CP THI HAØNH LUAÄT NHAØ ÔÛ ° NÑ 91/2006/NÑ-CP - 06/9/2006 CUÛA CP QUY ÑÒNH THI HAØNH MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT BAN HAØNH VAÊN BAÛN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT CUÛA HÑND - UBND ° NÑ 92/2006/ND-CP - 07/9/2006 CUÛA CP VEÀ LAÄP, DUYEÄT, QLQH TOÅNG THEÅ PT KT-XH ° NÑ 99/2006/NÑ-CP - 15/9/2006 CUÛA CP VEÀ KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN CL, QH, KH ° NÑ 95/2006/NÑ-CP NGAØY 15/9/2006 CUÛA CP VEÀ CHUYEÅN ÑOÅI CTY NHAØ NÖÔÙC THAØNH CTY TNHH 1 THAØNH VIEÂN NÑ 100/2006/NÑ-CP NGAØY 21/9/2006 CUÛA CP QÑÒNH CHI TIEÁT HÖÔÙNG DAÃN 1 SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT DAÂN SÖÏ, LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ VAØ QUYEÀN TAÙC GIAÛ ° NÑ 101/2006/NÑ-CP NGAØY 21/9/2006 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN ÑAÊNG KYÙ LAÏI, CHUYEÅN ÑOÅI VAØ ÑAÊNG KYÙ ÑOÅI GCN CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI ° NÑ 103/2006/NÑ-CP - 22/9/2006 CUÛA CP VEÀ 1 SOÁ ÑIEÀU LUAÄT SHTT VEÀ SH COÂNG NGHIEÄP 17
 18. ° NÑ 105/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA CP THI HAØNH LUAÄT SHTT VAØ QLNN VEÀ SHTT ° NÑ 106/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA CP PHAÏT VI PHAÏM HC TRONG SHCN NÑ 107/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA CP XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM NGÖÔØI ÑÖÙNG ÑAÀU CÔ QUAN KHI XAÛY RA THAM NHUÕNG NÑ 108/2006/NÑ-CP NGAØY 23/9/2006 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN LUAÄT ÑAÀU TÖ NÑ 118/2006/NÑ-CP NGAØY 10/10/2006 CUÛA CP VEÀ TR/NHIEÄM VAÄT CHAÁT ÑOÁI VÔÙI CB-CC ° NÑ 120/2006/NÑ-CP NGAØY 20/10/2006 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH LUAÄT PCTN. ° NÑ 121/2006/NÑ-CP NGAØY 23/10/2006 CUÛA CP, BOÅ SUNG, SÖÛA ÑOÃI MOÄT PHAÀN NÑ 116/2006/NÑ-CP VEÀ TUYEÅN DUÏNG CB-CC ° NÑ 130/2006/NÑ-CP – 08/11/2006 CUÛA CP VEÀ BAÛO HIEÅM CHAÙY NOÅ BAÉT BUOÄC ° NÑ 131/2006/NÑ-CP – 09/11/2006 CUÛA CP VEÀ Q/CHEÁ QL VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN HOÃ TRÔÏ ODA ° NÑ 136/2006/NÑ-CP – 14/11/2006 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN T/HAØNH, SÖÛA ÑOÅI, B/SUNG LKH-TC ° NÑ 137/2006/NÑ-CP NGAØY 14/11/2006 CUÛA CP PHAÂN CAÁP QLNN ÑOÁI VÔÙI TAØI SAÛN TAÏI CAÙC CÔ QUAN HC, COÂNG LAÄP, ÑAÕ XAÙC LAÄP SHNN ° NÑ 140/2006/NÑ-CP NGAØY 22/11/2006 CUÛA CP VEÀ QUY ÑÒNH BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG TRONG CAÙC KHAÂU LAÄP, T/ÑÒNH, PHEÂ DUYEÄT VAØ TOÅ CHÖÙC T/HIEÄN CL, QH-KH, CT, DAPT ° NÑ 152/2006/NÑ-CP NGAØY 22/11/2006 CUÛA CP VEÀ THI HAØNH LUAÄT BHXH ° NÑ 15/2007/NÑ-CP - 30/1/2007 CUÛA TTCP VEÀ PHAÂN LOAÏI ÑÔN VÒ CAÁP TÆNH VAØ HUYEÄN ° NÑ 24/2007/NÑ-CP NGAØY 14/2/2007 CUÛA CP THI HAØNH LUAÄT THUEÁ TNDN ° NÑ 26/2007/NÑ-CP - 15/2/2007 CUÛA TTCP, QUI ÑÒNH TIEÁN HAØNH LUAÄT GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO NÑ 29/2007/NÑ-CP NGAØY 27/2/2007 CUÛA CP VEÀ QLYÙ KIEÁN TRUÙC ÑOÂ THÒ 18
 19. NÑ 31/2007/NÑ-CP NGAØY 05/3/2008 CUÛA CP VEÀ KHAI THAÙC QUYÛ ÑAÁT NÑ 37/2007/NÑ-CP NGAØY 09/3/2007 CUÛA CP VEÀ MINH BAÏCH TAØI SAÛN, THU NHAÄP ° NÑ 41/2007/NÑ-CP NGAØY 22/3/2007 CUÛA CP VEÀ QLYÙ COÂNG TRÌNH NGAÀM ÑOÂ THÒ ° NÑ 45/2007/NÑ-CP - 27/3/2007 CUÛA CP QUI ÑÒNH THÖÏC HIEÄN LUAÄT KDOANH B/HIEÅM ° NÑ 47/2007/NÑ-CP NGAØY 27/3/2007 CUÛA CP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT TIEÁN HAØNH LUAÄT, CHOÁNG THAM NHUÕNG VAØ VAI TROØ, TRAÙCH NHIEÄM CUÛA XAÕ HOÄI NÑ 53/2007/NÑ-CP NGAØY 04/4/2007 CUÛA CP QUY ÑÒNH XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHAÙNH TRONG LÓNH VÖÏC KH - ÑT ° NÑ 55/2007/NÑ-CP NGAØY 6/4/2007 CUÛA CP VEÀ KINH DOANH XAÊNG DAÀU ° NÑ 59/2007/NÑ-CP NGAØY 09/4/2007 CUÛA CP VEÀ QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN ° NÑ 64/2007/NÑ-CP NGAØY 10/4/2007 CUÛA CP VEÀ ÖÙNG DUÏNG CNTT TRONG CQNN ° NÑ 68/2007/NÑ-CP NGAØY 20/4/2007 CUÛA CP VEÀ ÑTNN MUA COÅ PHAÀN CUÛA NHTM VN ° NÑ 71/2007/NÑ-CP NGAØY 03/5/2007 CUÛA CP QUI ÑÒNH THI HAØNH LUAÄT CNTT NÑ 78/2007/NÑ-CP NGAØY 20/5/2007 CUÛA CP VEÀ ÑAÀU TÖ BOT, BTO, BT ° NÑ 79/2007/NÑ-CP NGAØY 18/5/2007 CUÛA CP VEÀ CAÁP BAÛN SAO, CHÖÙNG THÖÏC NÑ 84/2007/NÑ-CP NGAØY 25/5/2007 CUÛA CP VEÀ BOÅ SUNG VIEÄC CAÁP GCNQSHNÔ – QSDÑÔ VAØ THUÛ TUÏC BT, HOÃ TRÔÏ, TÑC KHI THU HOÀI ÑAÁT; GIAÛI QUYEÁT KN ÑAÁT ÑAI ° NÑ 85/2007/NÑ-CP NGAØY 25/5/2007 CUÛA CP THI HAØNH LUAÄT QUAÛN LYÙ THUEÁ ° NÑ 88/2007/NÑ-CP NGAØY 29/5/2007 CUÛA CP VEÀ THOAÙT NÖÔÙC ÑOÂ THÒ VAØ KCN NÑ 89/2007/NÑ-CP NGAØY 18/6/2007 CUÛA CP VEÀ THÍ ÑIEÅM TTXD QUAÄN, HUYEÄN, PHÖÔØNG, XAÕ TAÏI HAØ NOÄI VAØ TPHCM 19
 20. NÑ 97/2007/NÑ-CP NGAØY 18/5/2007 CUÛA CHI PHÍ VEÀ CHÖÙNG THÖÏC BAÛN SAO, CHUÕ KYÙ NÑ 99/2007/NÑPCP NGAØY 13/6/2007 CUÛA CP VEÀ QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑTXD COÂNG TRÌNH ° NÑ 102/2007/NÑ-CP NGAØY 14/6/2007 CUÛA CP QUY ÑÒNH THÔØI HAÏN KHOÂNG ÑÖÔÏC KINH DOANH TRONG LÓNH VÖÏC COÙ TRAÙCH NHIEÄM QL ÑOÁI VÔÙI CBCC SAU KHI THOÂI CHÖÙC ° NÑ 103/2007/NÑ-CP NGAØY 13/6/2007 CUÛA CP VEÀ TRAÙCH NHIEÄM NGÖÔØI ÑÖÙNG ÑAÀU CÔ QUAN, ÑÔN VÒ CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ CBCC THI HAØNH TIEÁT KIEÄM CHOÁNG LAÕNG PHÍ ° NÑ 109/2007/NÑ-CP NGAØY 26/6/2007 CUÛA CP VEÀ CHUYEÅN DN 100% VOÁN NHAØ NÖÔÙC THAØNH CTY COÅ PHAÀN ° NÑ 117/2007/NÑ-CP NGAØY 11/7/2007 CUÛA CP VEÀ SX, C/CAÁP, TIEÂU THUÏ NÖÔÙC SAÏCH ° NÑ 123/2007/NÑ-CP NGAØY 28/7/2007 CUÛA CP SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG NÑ 188/2004 (16/11) VEÀ ÑÔN GIAÙ, KHUNG GIAÙ ÑAÁT ° NÑ 124/2007/NÑ-CP NGAØY 31/7/2007 CUÛA CP VEÀ QUAÛN LYÙ VLXD NÑ 134/2007/NÑ-CP NGAØY 15/8/2007 CUÛA CP QÑ VEÀ Ñ/VÒ ÑO LÖÔØNG CHÍNH THÖÙC ° NÑ 139/2007/NÑ-CP NGAØY 05/9/2007 CUÛA CP HÖÔÙNG DAÃN CHI TIEÁT LDN ° NÑ 146/2007/NÑ-CP NGAØY 14/9/2007 CUÛA CP QUI ÑÒNH XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM GTÑB ° NÑ 153/2007/NÑ-CP NGAØY 20/10/2007 CUÛA CP VEÀ HÖÔÙNG DAÃN LUAÄT K/DOANH BÑS NÑ 157/2007/NÑ-CP NGAØY 27/10/2007 CUÛA CP VEÀ THÖÏC HIEÄN NGÖÔØI ÑÖÙNG ÑAÀU CÔ QUAN TRONG THI HAØNH COÂNG VUÏ ° NÑ 158/2007/NÑ-CP - 27/10/2007 CUÛA CP VEÀ DM VÒ TRÍ C/TAÙC CAÀN CHUYEÅN ÑOÅI ÑÒNH KYØ ° NÑ 174/2007/NÑ-CP NGAØY 29/1/2007 CUÛA CHI PHÍ VEÀ PHÍ BVMT/CTR ° NÑ 178/2007/NÑ-CP NGAØY 03/12/2007 CUÛA CP VEÀ NHIEÄM VUÏ, QUYEÀN HAÏN CAÙC BOÄ ° NÑ 179/2007/NÑ-CP NGAØY 3/12/2007 CUÛA CP VEÀ QUY CHEÁ LAØM VIEÄC CUÛA CP NÑ 180/2007/NÑ-CP - 07/12/2007 CUÛA CP VEÀ H/DAÃN XÖÛ LYÙ VI PHAÏM TRAÄT TÖ XD ÑOÂ THÒ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản