intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
44
lượt xem
4
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực tiễn về ASXH và chính sách tạo việc làm trong hệ thống ASXH; đánh giá tình hình thực hiện chính sách tạo việc làm tại huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> <br /> “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN<br /> CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> HUYỆN PHÚ VANG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ”<br /> <br /> ĐINH NHẬT THẢO CHÂU<br /> <br /> Khóa học: 2007 - 2011<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THƯC HIỆN<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> HUYỆN PHÚ VANG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ”<br /> <br /> Họ tên: Đinh Nhật Thảo Châu<br /> Lớp: K41A – KTNN<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Quang Phục<br /> <br /> Niên khóa: 2007 -2011<br /> <br /> Huế - 4/2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................................2<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT...........................................................................................................4<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................................5<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................6<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.........................................................................................................6<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài.................................................................................................................7<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ......................................................................7<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................................7<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................................8<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHƯƠNG I................................................................................................................................8<br /> TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................................................8<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.......................................................................................................................8<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1. An sinh xã hội và hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam ...................................................8<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về thuật ngữ an sinh xã hội .........................................................................8<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1.2. Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam ............................................................................9<br /> 1.1.2. Chính sách tạo việc làm cho người lao động trong hệ thống an sinh xã hội .................10<br /> 1.1.2.1. Khái niệm việc làm.....................................................................................................11<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.2. Khái niệm tạo việc làm cho người lao động...............................................................11<br /> 1.1.2.3. Sự cần thiết tạo việc làm cho lao động nông thôn......................................................12<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.4. Vai trò của chính sách tạo việc làm trong hệ thống an sinh xã hội ............................14<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................................................15<br /> 1.2.1. Thực trạng an sinh xã hội đối với người nông dân nước ta...........................................15<br /> 1.2.2. Kết quả của chính sách tạo việc làm ở Việt Nam những năm qua ................................17<br /> CHƯƠNG II ............................................................................................................................20<br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG<br /> NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ VANG – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .................................20<br /> 2.1. Tổng quan về huyện Phú Vang.........................................................................................20<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .........................................................................................................20<br /> 2.1.2. Khí hậu, thời tiết ............................................................................................................20<br /> 2.1.3. Địa hình, đất đai ............................................................................................................21<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1.4. Dân số và lao động ........................................................................................................21<br /> 2.1.5. Kinh tế - xã hội ..............................................................................................................21<br /> 2.2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn, đảm bảo an<br /> sinh xã hội ở huyện Phú Vang giai đoạn 2006 - 2010............................................................23<br /> 2.2.1. Chương trình lao động việc làm ....................................................................................23<br /> 2.2.1.1. Kết quả thực hiện.........................................................................................................24<br /> 2.2.1.2. Tồn tại: ........................................................................................................................31<br /> 2.2.2. Chương trình xuất khẩu lao động ..................................................................................32<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.2.1. Kết quả thực hiện........................................................................................................32<br /> 2.2.2.2. Tồn tại:........................................................................................................................34<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG III...........................................................................................................................35<br /> MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC<br /> <br /> tế<br /> <br /> LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ VANG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ35<br /> 3.1. Phương hướng phát triển chương trình tạo việc làm của tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện<br /> <br /> h<br /> <br /> Phú Vang trong giai đoạn 2011 – 2015 ...................................................................................35<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1.1. Mục tiêu của tỉnh ...........................................................................................................35<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.1.2. Mục tiêu của huyện........................................................................................................36<br /> 3.2. Giải pháp khắc phục những tồn tại trong giai đoạn vừa qua ............................................37<br /> 3.3. Giải pháp để thúc đẩy phát triển nhanh chính sách tạo việc làm trong giai đoạn 2011-2015<br /> <br /> họ<br /> <br /> ở huyện Phú Vang- tỉnh Thừa Thiên Huế ...............................................................................38<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................411<br /> 1. Kết luận: ..............................................................................................................................41<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2. Kiến nghị: ............................................................................................................................42<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................................455<br /> PHỤ LỤC………………………………………………………………………………….....46<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> : An sinh xã hội<br /> <br /> - BHXH<br /> <br /> : Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> - TTH<br /> <br /> : Thừa Thiên Huế<br /> <br /> - CNH - HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa<br /> <br /> - UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> - ILO<br /> <br /> : Tổ chức lao động quốc tế<br /> <br /> - BHYT<br /> <br /> : Bảo hiểm y tế<br /> <br /> - LĐ-TB&XH<br /> <br /> : Lao động – Thương binh & Xã hội<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> - ASXH<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2