intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỞ RÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RƯỢU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
159
lượt xem
50
download

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỞ RÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RƯỢU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: "một số giải pháp tăng cường mở rông thị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty hà phú an"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỞ RÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RƯỢU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN"

 1. Chuyên t t nghi p CHUYÊN T T NGHI P TÀI: “M T S GI I PHÁP TĂNG CƯ NG M RÔNG TH TRƯ NG TIÊU TH RƯ U C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN” GVHD: PSG.TS. Lê Công Hoa SVTH: Bùi Th Anh SV: Bùi Th Anh
 2. Chuyên t t nghi p M CL C L i nói u ........................................................................................................1 Chương I: Tình hình chung c a chi nhánh Công ty Hà Phú An....................2 I. S hình thành và phát tri n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................2 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Hà Phú An .............................2 2. B máy qu n tr c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................................3 2.1. Sơ b máy qu n tr Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................................3 2.2. Ch c năng và nghiên c u c a các phòng ban ...............................................4 II. c i m s n xu t kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................5 III. Tình hình kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003- 2004, nh ng thu n l i và khó khăn .....................................................................6 1. Tình hình ho t ng c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003- 2004 ....................................................................................................................6 2. Nh ng thu n l i và khó khăn c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ...................6 IV. Tình hình tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................................6 1. Nhi m v c a qu n tr tài chính trong Chi nhánh Công ty Hà Phú An...........15 2. Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th trư ng .....................................16 3. Quan h tài chính n i b trong doanh nghi p ...............................................17 4. Ho t ng tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ................................19 4.1. Thu nh p, chi phí và l i nhu n c a Công ty ...............................................19 4.2. Tình hình tài s n, ngu n v n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ...............20 4.3. Các nhóm ch tiêu c trưng tài chính c a doanh nghi p ...........................21 V. nh hư ng kinh doanh c a Chi nhánh ........................................................22 Chương II: Th c tr ng th trư ng tiêu th rư u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................................................................................................24 I. Nh ng nét chung v th trư ng rư u ..............................................................24 II. Tình hình th trư ng tiêu th rư u ................................................................26 III. Các i th c nh tranh.................................................................................26 SV: Bùi Th Anh
 3. Chuyên t t nghi p IV. Nh ng n l c nh m m r ng th trư ng .....................................................30 V. ánh giá v quá trình tiêu th s n ph m c a công ty....................................37 1. Ưu i m ........................................................................................................37 2. Như c i m ..................................................................................................38 3. Nguyên nhân .................................................................................................39 Chương III: M t s gi i pháp tăng cư ng m r ng th trư ng tiêu th rư u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ......................................................40 I. Nâng cao trình i ngũ cán b công nhân viên..........................................40 II. Nâng cao ch t lư ng s n ph m ....................................................................42 III. u tư i m i công ngh ...........................................................................42 1. u tư i m i công ngh .............................................................................42 2. Ti n hành vi c huy ng ngu n v n c n thi t cho d án ...............................43 IV. Tăng cư ng các ho t ng marketing .........................................................44 1. Thành l p phòng chuyên trách marketing ......................................................44 2. Các ho t ng nghiên c u th trư ng ...........................................................46 K t lu n ...........................................................................................................52 SV: Bùi Th Anh
 4. Chuyên t t nghi p L I NÓI U Cùng v i s i thay c a n n kinh t th gi i, n n kinh t nư c ta ã có m t s chuy n mình t n n kinh t t p chung quan liêu bao c p sang n n kinh t th trư ng, dư i s i u ti t vĩ mô c a Nhà nư c. ng th i là m r ng quan h giao lưu v i các nư c trong khu v c và trên toàn th gi i; v i nh ng ưu th có nhi u lo i hình doanh nghi p ã không ng ng m c lên và phát tri n. Nhưng các doanh nghi p này mu n phát tri n m t cách m nh m , v ng ch c thì không th thi u ư c b máy qu n tr , trong ó b ph n qu n tr kinh doanh là m t b ph n quan tr ng. Vì ch có b ph n qu n tr kinh doanh m i có th cung c p y thông tin v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Là m t h c sinh c a chuyên ngành qu n tr kinh doanh t ng h p em ã ư c các th y cô giáo d y b o và truy n t nh ng ki n th c cơ b n nh t v b máy qu n tr kinh doanh, nhưng m b o ra trư ng có m t ki n th c v ng ch c ph c v t nư c thì nh t thi t ph i i th c t p th c t . Qua quá trình th c t p t i chi nhánh Công ty Hà Phú An ã giúp em nh n th c sâu s c hơn v lý thuy t ã h c, ã g n li n lý thuy t v i th c t . Vì th i gian th c t p có h n, do ó trong quá trình vi t báo cáo em ã không tránh kh i nh ng sai sót và nh ng v n chưa cp n nên em kính mong các th y cô giáo b môn, th y cô giáo hư ng d n th c t p, các cô, chú, anh, ch trong phòng qu n tr kinh doanh Công ty h t s c giúp em hoàn thành t t bài báo cáo c a mình. Hà N i, ngày….tháng…. năm 2005 Sinh viên Bùi Th Anh SV: Bùi Th Anh
 5. Chuyên t t nghi p CHƯƠNG I TÌNH HÌNH CHUNG C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN I. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Hà Phú An Chi nhánh Công ty Hà Phú An ư c hình thành t Công ty TNHH Hà Phú An t i s 547 - Nguy n Trãi - Thanh Xuân - Hà N i. a ch chi nhánh Công ty hi n nay là: s 60 - 16/1 Ph Huỳnh Thúc Kháng - ng a - Hà N i. Chi nhánh Công ty Hà Phú An ư c thành l p vào ngày 02/2/2002 do phòng ăng ký kinh doanh - S k ho ch và u tư thành ph Hà N i c p gi y phép thành l p chi nhánh Công ty Hà Phú An theo quy t nh s 0102003501, mã s thu là: 0101168168, s tài kho n. 421101020014 t i ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn qu n Thanh Xuân - Hà N i. Ngành ngh kinh doanh c a chi nhánh: - Kinh doanh và s n xu t bia, rư u - Mua, bán, s n xu t nguyên v t li u xây d ng - S a ch a thi t k , thay i công năng phương ti n v n t i - Xây d ng dân d ng, giao thông th y l i v a và nh , l p i n nư c dân d ng. - Thi t k các công trình i n năng, ư ng dây t i i n và tr m bi n áp, các công trình i n dân d ng và công nghi p. - Tư v n u tư. - Tư v n nhà t. - L hành n i a, qu c t và các d ch v ph c v khách du l ch - Buôn bán ph tùng, thi t b ô tô, xe máy, i n t , i n l nh - L p ráp, s a ch a các phương ti n v n t i, ô tô, xe máy, thi t b i nt , i n l nh. - D ch v tư v n gi i thi u vi c làm trong nư c… SV: Bùi Th Anh
 6. Chuyên t t nghi p Cùng v i s i thay c a n n kinh t , s thay i c a cơ ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c ã ưa Công ty n th c nh tranh v i các doanh nghi p khác cùng ngành. phát tri n trong môi trư ng c nh tranh m i òi h i chi nhánh Công ty ph i i m i v m i m t, nhân s , trang thi t b . Năm 2003 S k h o ch u tư và phát tri n thành ph Hà N i ã phê duy t cho chi nhánh Công ty m r ng ngành ngh s n xu t kinh doanh. T ó mà ban lãnh o Công ty cùng v i toàn th cán b công nhân viên ch c không ng ng c ng c t ch c s n xu t nh m ti t ki m chi phí, nâng cao ch t lư ng s n ph m áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. K t qu là chi nhánh Công ty Hà Phú An ã t o ra ư c kh i lư ng s n ph m và bao bì ngày càng l n v i ch t lư ng m b o, kinh doanh có lãi, th c hi n y v i Nhà nư c. Hoàn tr v n và lãi cho ngân hàng úng th i h n. Tuy nhiên, v i s lư ng v n ban u còn h n h p kho ng 10.046.445.212 ng Công ty chưa trang b y nh ng thi t b tân ti n hi n i ph c v cho s n xu t. Vì v y chi nhánh cũng g p m t s khó khăn trư c nhu c u b c thi t c a th trư ng trong th i kỳ i m i, nhưng do tình hình c nh tranh gay g t v i hàng trăm doanh nghi p trên a bàn Hà N i ang ra s c i m i. ng trư c th thách chi nhánh Công ty ã t ng bư c tháo g , n nh s n xu t và t ng bư c phát tri n. Hi n nay chi nhánh Công ty ang trên à phát tri n và ngày càng l n m nh v i nhi u lo i bia rư u có m u mã phong phú, a d ng. 2. B máy qu n tr c a chi nhánh Công ty Hà Phú An 2.1. Sơ b máy qu n tr c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An Giám c Phó giám c P. K toán P. Hành chính P. Thi t k KT P. Kinh doanh P. K ho ch Xư ng sơ ch Xư ng hoàn Xư ng n u NVL thi n SP SV: Bùi Th Anh
 7. Chuyên t t nghi p Ghi chú: Quan h ch o 2.2. Ch c năng và nhi m v c a các phòng ban - Giám c: gi vai trò lãnh o chung toàn chi nhánh Công ty. - Phó giám c: có vai trò h tr và làm nh ng công vi c mà giám c giao. - Phòng k toán tài v : tham mưu cho giám c ch o t ch c th c hi n công tác h ch toán k toán và th ng kê, ng th i ki m tra ki m soát công tác tài chính c a Công ty. Phòng k toán tài v có trách nhi m qu n lý các ngu n v n, b o toàn s d ng v n có hi u qu , thanh toán các h p ng kinh t phát sinh trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a chi nhánh Công ty, cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t, ki m tra và phân tích ho t ng tài chính, l p báo cáo quy t toán hàng qúy, hàng năm theo quy nh. - Phòng hành chính nhân s : có ch c năng tham mưu cho giám cv công tác t ch c b máy qu n lý s n xu t, theo dõi tình hình tăng gi m công nhân viên trong Công ty, i u ng s p x p l c lư ng s n xu t lao ng, th c hi n các chính sách ti n lương i v i ngư i lao ng, b o h lao ng, công tác b o hi m y t . - Phòng thi t k k thu t: ch u trách nhi m v b n v thi t k do khách hàng, qu n lý và ban hành quy trình công ngh c a s n xu t s n ph m, hư ng d n k thu t b o dư ng k thu t, b o dư ng và s a ch a máy móc thi t b cho toàn chi nhánh Công ty. - Phòng kinh doanh: ch u trách nhi m v lĩnh v c kinh doanh c a chi nhánh Công ty, t o m i quan h v i b n hàng, qu ng cáo các m t hàng c a chi nhánh Công ty. - Phòng k ho ch v t tư: ch u trách nhi m v ch t lư ng s n ph m, th i gian hoàn thành s n ph m v i h p ng c a khách hàng, nh m c tiêu hao v t ư, nguyên li u cho quá trình s n xu t. Xây d ng k ho ch s d ng v n, k SV: Bùi Th Anh
 8. Chuyên t t nghi p ho ch năng xu t lao ng sau ó tri n khai các phân xư ng, làm t t công tác iu s n xu t . - Các phân xư ng: là c p có nhi m v t ch c, qu n lý m i ho t ng c a phân xư ng mình, hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a Công ty giao phó. II. C I M S N XU T KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN - Chi nhánh Công ty Hà Phú An s n xu t nhi u lo i bia rư u có m u mã p, phong phú và a d ng, áp ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng. V i các lo i bia, rư u…. mà chi nhánh Công ty s n xu t ra ã t o công ăn vi c làm cho nhi u lao ng. Gi i quy t úng n m i l i ích, quy n l i mà ngư i lao ng ư c hư ng. Th c hi n nghĩa v v i Nhà nư c và xã h i - ưa s n ph m c a chi nhánh Công ty ra th trư ng v i m c giá phù h p, có lãi. - S n xu t và xu t kh u các m t hàng mà chi nhánh Công ty s n xu t ra - Nh n t hàng và s n xu t theo yêu c u - Nh p kh u nguyên v t li u, máy móc thi t b ph c v cho s n xu t. - Th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh theo ngành ngh ã ăng ký trên cơ s t ch và tuân th pháp lu t. Tuân th lu t pháp c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, qu n lý tình hình xu t nh p kh u. - Qu n lý và s d ng ngu n v n u tư, i m i trang thi t b , b o m s n xu t kinh doanh có lãi và làm tròn nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c, m b o s t n t i và phát tri n c a Công ty. - Nghiên c u và th c hi n có hi u qu các bi n pháp nâng cao ch t lư ng các m t hàng do Công ty s n xu t và kinh doanh nh m s c c nh tranh và m r ng th trư ng tiêu th s n ph m. SV: Bùi Th Anh
 9. Chuyên t t nghi p - Qu n lý và ào t o i ngũ cán b công nhân viên nh m xây d ng, c ng c , nâng cao ch t lư ng, ngu n nhân l c chuyên môn. - Quan tâm, chăm lo n i s ng c a công nhân c v m t v t ch t cũng như tinh th n, th c hi n ch c năng xã h i c a mình. III. TÌNH HÌNH KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN TRONG HAI NĂM 2003 - 2004 1. Tình hình ho t ng c a chi nhánh Công ty Hà Phú An trong hai năm 2003 - 2004 Ch tiêu ơn v Năm 2003 Năm 2004 1. T ng doanh thu Tri u ng 46.500 58.632 2. T ng chi phí Tri u ng 45.914 5.092 3. T ng l i nhu n Tri u ng 963.249 100.567 4. T ng v n lưu ng Tri u ng 85.011 88.983 5 . T ng v n c nh Tri u ng 42.936 50.620 6. Lao n g s d ng Ngư i 195 300 7. Thu nh p bình quân ng/ngư i 950.000 1 100.000 2. Nh ng thu n l i và khó khăn c a chi nhánh Công ty Hà Phú An. Qua hai năm hình thành và phát tri n, chi nhánh Công ty Hà Phú An ã xây d ng ư c cơ s v t ch t và k thu t m b o nhi m v s n xu t kinh doanh c a mình. V i v trí thu n l i n m trong trung tâm thành ph , g n ư ng giao thông giúp cho vi c v n chuy n hàng hoá c a Công ty thu n l i, t ó gi m b t ư c các chi phí t o i u ki n h giá thành s n ph m. V i m t hàng và cơ s v t ch t k thu t mà Công ty t o d ng ư c ã m b o môi trư ng làm vi c thông thoáng, v sinh an toàn cho công nhân, m b o s c kh e cho ngư i lao ng. Chi nhánh Công ty có i ngũ qu n tr kinh doanh có trình t trung c p tr lên, có năng l c, nhi t tình và sáng t o trong công vi c. Do có i ngũ qu n tr kinh doanh tr nên vi c n m b t và ti p thu các chu n m c kinh doanh m i ban hành r t nhanh và t o i u ki n cho SV: Bùi Th Anh
 10. Chuyên t t nghi p vi c qu n tr kinh doanh ư c th c hi n theo úng ch chính sách c a Nhà nư c. V trang thi t b : Chi nhánh Công ty có nhi u trang thi t b hi n i áp ng nhu c u i m i c a ngư i tiêu dùng. Do s n xu t và kinh doanh nhi u lo i m t hàng nên s n ph m c a Công ty luôn phong phú và a d ng v ch ng lo i, màu s c; bên c nh ó Công ty còn u tư r t nhi u máy móc thi t b m i 100% công ngh x lý cao s c c nh tranh v i doanh nghi p cùng ngành. Trong quá trình ho t ng t khi thành l p và phát tri n chi nhánh Công ty Hà Phú An cho n nay ã và ang t ư c nhi u hi u qu cao, s n ph m phong phú a d ng, tinh x o v ngh thu t ư c khách hàng m n m . s n ph m c a Công ty ã có m t trên các th trư ng, nó ã áp ng m i nhu c u c a ngư i tiêu dùng và là m t hàng không th thi u trong nhu c u kinh doanh c a chi nhánh. V i các m t hàng do Công ty t thi t k và ưa vào s n xu t u m b o giá thành h p lý. Chi nhánh Công ty có b máy qu n lý có năng l c, có i ngũ công nhân lành ngh có trình k thu t cao, nhi u kinh nghi m, có trách nhi m và tinh th n cao trong quá trình làm vi c. Trong các quan h tín d ng v i ngân hàng và các nhà u tư khác thì Công ty luôn luôn là m t khách hàng có uy tín, các kho n vay u s d ng úng m c ích, luôn coi tr ng ch tín, thanh toán y các kho n n nh n ph i tr , luôn t o cho b n hàng m t c m giác an toàn khi ký h p ng v i Công ty mình. Và i u quan tr ng hơn c là hi n nay Công ty ang ư c nhi u b n hàng bi t n, ó là m t i u ki n r t thu n l i cho vi c phát tri n và m r ng chi nhánh hơn n a trong tương lai. Tuy nhiên bên c nh nh ng thu n l i và k t qu thành công mà Công ty ã t ư c, Công ty cũng không tránh kh i nh ng khó khăn, bi n c trong vi c s n xu t kinh doanh và s v n hành phát tri n s n xu t kinh doanh theo cơ ch th trư ng: SV: Bùi Th Anh
 11. Chuyên t t nghi p Vi c giá c hàng hoá nhi u khi cũng b t n nh cũng là i u tr ng i trong xây d ng k ho ch l i nhu n cho Công ty. Trong lĩnh v c kinh doanh ói h i ngu n v n u tư l n nên vi c huy ng v n cũng không ư c ch ng và là m t Công ty nên không tránh kh i s c nh tranh v i các Công ty cùng ngành. M c dù máy móc thi t b không còn l c h u nhưng v n g p nhi u r i ro trong s n xu t. Do quy mô s n xu t r ng nên i ngũ lao ng c a Công ty còn ít v s lư ng và t tr ng gi a i ngũ lao ng gián ti p và i ngũ lao ng tr c ti p v n chưa c i thi n là bao, ây là v n c n i u ch nh l i, làm nhanh, làm m nh hoàn thi n t ch c lao ng. Do ó mà t nh ng khó khăn tr ng i trên mà Công ty ph i phân b chi phí sao cho h p lý m b o cho giá thành s n ph m ư c h th p, ch t lư ng cao. Như v y m i có th c nh tranh, ng v ng trên th trư ng. IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN Chi nhánh Công ty Hà Phú An M u s B02 - DN theo Q s 167/ 2000/Q - BTC ngày 25/10/2000 C a B trư ng B Tài Chính K T QU HO T NG KINH DOANH Năm 2004 Ph n I: Lãi - L Qúy Qúy Ch tiêu Mã s LK u năm trư c này 1. Doanh thu thu n 11 1.587.000.000 2. Giá v n hàng bán 12 844.933.508 3. Chi phí qu n lý kinh doanh 13 926.675.640 4. Chi phí tài chính 14 379.865.084 5. L i nhu n thu n t ho t ng 280.459.277 20 KD (20 = 11-12-13-14) 6. Lãi khác 21 0 SV: Bùi Th Anh
 12. Chuyên t t nghi p 7. L khác 22 0 8. T ng l i nhu n k toán (30 = 280.459.277 30 20+21-22) 9.Các kho n i u ch nh tăng gi m 0 40 l i nhu n… 10. T ng l i nhu n ch u thu 280.459.277 50 TNDN (50 = 30 + (-) 40) 11. Thu TNDN ph i n p 60 78.528.597 12. L i nhu n sau thu 70 = 30-60 70 201.930.680 Chi nhánh Công ty Hà Phú An B NG CÂN I TÀI KHO N Stt tài s n Mã s S đ u kỳ S cu i k ỳ 1 2 3 4 5 A TSLĐ và đ u tư ng n h n (100 100 23.737.592.607 17.636.890.916 =110+120+130+140+150+160) I Ti n 110 85.488.675 258.573.860 1 Ti n m t qũy 111 69.604.245 21.049.218 2 Ti n g i ngân hàng 112 15.884.430 237.524.642 3 Ti n đang chuy n 113 0 0 II Các kho n đ u tư tài chính 120 0 0 ng n h n 1 Đ u tư ch ng khoán ng n h n 121 0 0 2 Đ u tư ng n h n khác 122 0 0 3 D phòng gi m giá đ u tư ng n 123 0 0 h n (*) III Các kho n ph i thu 130 14.220.082.252 8.556.947.159 1 Ph i thu c a khách hàng 131 0 0 2 Tr trư c cho ngư i bán 132 8.123.086.664 1.875.004.822 3 Thu GTGT đư c kh u tr 133 472.250.414 714.594.122 - V n KD các ĐV tr c thu c 135 6.118.281.729 5.967.375.215 - Ph i thu n i b khác 136 961.927.023 0 SV: Bùi Th Anh
 13. Chuyên t t nghi p 5 Các kho n ph i thu khác 137 19.500.000 0 6 D phòng các kho n ph i thu 138 0 0 khó đòi IV Hàng t n kho 140 813.059.826 424.414.326 1 Hàng mua đang đi trên đư ng 141 146.245. 500 0 2 Nguyên v t li u t n kho 142 649.414.326 424.414.326 3 Công c d ng c trong kho 143 17.400.000 0 4 Chi phí s n xu t DN d dang 144 0 0 5 Thành ph m t n kho 145 0 0 6 Hàng hóa t n kho 146 0 0 7 Hàng g i đi bán 147 0 0 8 D phòng gi m giá hàng t n 148 0 0 kho V Tài s n lưu đ ng khác 150 8.618.961.854 8.578.928.571 1 T m ng 151 40.033.283 0 2 Chi phí tr trư c 152 0 0 3 Chi phí ch k t chuy n 153 0 0 4 Tài s n thi u ch x lý 154 0 0 5 Các kho n th ch p ký cư c, 155 8.578.928.571 8.578.928.571 ký qũy ng n h n B Tài s n c đ nh và đ u tư dài 200 1.245.137.200 1.045.528.989 h n 200 = 210+220+230+240 I Tài s n c đ nh 210 1.245.137.200 1 Tài s n c đ nh h u hình 211 5.651.715 - Nguyên giá 212 16.631.715 - GIá tr hao mòn lũy k (**) 213 (10.980.000) (16.631.715) 2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 214 1.239.485.485 1.045.528.989 - Nguyên giá 215 1.543.089.000 1.543.089.000 Giá tr hao mòn lũy k (*) 216 (303.603.515) (497.560.011) II Các kho n đ u tư tài chính DH 220 0 0 1 Đ u tư ch ng khoán dài h n 221 0 0 2 Góp v n liên doanh 222 0 0 3 Các kho n đ u tư DH khác 223 0 0 4 D phòng gi m giá đ u tư DH 229 0 0 SV: Bùi Th Anh
 14. Chuyên t t nghi p III Chi phí xây d ng CB d dang 230 0 0 IV Các kho n ký cư c ký qũy DH 240 0 0 C ng tài s n 24.982.729.807 18.864.419.905 Stt Ngu n v n Mã s S đ u kỳ S cu i kỳ A N ph i tr (300 = 310 300 22.594.672.035 16.274.431.453 +320+330) I N ng n h n 310 10.714.026.891 5.781.403.453 1 Vay ng n h n 311 8.855.790.804 3.297.086.835 2 N dài h n đ n h n tr 312 1.397.143.500 2.243.572.500 3 Ph i tr cho ngư i bán 313 52.761.117 213.261.117 4 Ngư i mua ph i tr ti n trư c 314 0 0 5 Thu và các kho n ph i n p NN 315 199.013.748 1.500.000 6 Ph i tr công nhân viên 316 209.317.722 25.983.000 7 Ph i tr cho các đơn v n i b 317 0 0 8 Các kho n ph i tr ph i n p 318 0 0 khác II N dài h n 320 11.880.645.144 10.493.028.000 1 Vay dài h n 321 11.441.606.811 10.370.178.000 2 N dài h n 322 439.038.333 122.850.000 III N khác 330 0 0 1 Chi phí ph i tr 331 0 0 2 Tài s n th a ch x lý 332 0 0 3 Nh n ký cư c ký qũy dài h n 333 0 0 B Ngu n v n ch s h u (400 = 400 2.388.057.772 2.589.988.452 410+420) I Ngu n v n qũy 410 2.388.057.772 2.589.988.452 1 Ngu n v n kinh doanh 411 5.250.000.000 5.250.000.000 2 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 412 0 0 3 Chênh l ch t giá 413 0 0 4 Qũy đ u tư phát tri n 414 0 0 5 Qũy d phòng tài chính 415 0 0 6 L i nhu n chưa phân ph i 416 (2.861.942.222) 2.660.011.548) 7 Ngu n v n đ u tư xây d ng cơ 417 0 0 bn SV: Bùi Th Anh
 15. Chuyên t t nghi p II Ngu n kinh phí qũy khác 420 00 0 1 Qũy d phòng tr c p m t vi c 421 0 0 làm 2 Qũy khen thư ng phúc l i 422 0 0 3 Qũy qu n lý c a c p trên 423 0 0 4 Ngu n kinh phí đã hình thành 424 0 0 TSCĐ T ng c ng ngu n v n 24.982.729.807 18.864.419.905 SV: Bùi Th Anh
 16. Chuyên t t nghi p K T QU HO T NG KINH DOANH (Ban hành theo Q s 144/2001/Q -BTC Ngày 21 tháng 12 năm 2001 c a B Tài Chính Ph n II; Th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c (*) Năm 2004 vt: ng S phát sinh trong kỳ Mã S còn ph i n p Ch tiêu (**) S còn ph i n p s năm trư c S ph i n p S ãn p 1 2 3 4 5 6 I.Thu (10= 10 78.937.624 1.409.226.720 806.664.837 681.499.507 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 1. Thu GTGT hàng bán n i a 11 1.222.983.236 611.491.618 611.491.618 2. Thu GTGT hàng nh p kh u 12 134.086.668 134.086.668 3. Thu tiêu th c bi t 13 4. Thu xu t nh p kh u 14 11.636.307 11.636.307 5.Thu thu nh p doanh nghi p 15 78.528.597 28.520.978 50.007.619 6. Thu trên v n 16 409.027 409.027 7. Thu môn bài 17 8. Thu tài nguyên 18 9. Thu nhà t 19 31.305.000 31.305.000 10. Các lo i thu khác 20 9.215.509 9.215.509 Các kho n khác ph i n p (30 = 30 3.246.810 3.178.627 4.037.629 2.387.808 31+31+33) 1.Các kho n ph thu 31 2. Các kho n l phí, phí 32 33 3.246.810 3.178.627 4.037.629 2.387.808 T ng c ng (40 =10+30) 40 82.184.434 1.412.405.347 810.702.446 683.887.315 SV: Bùi Th Anh
 17. Chuyên t t nghi p Chi nhánh Công ty Hà Phú An C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc =========== Hà N i, ngày 31/12/2000 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. c i m ho t ng c a Công ty: Chi nhánh Công ty Hà Phú An có ch c năng s n xu t các lo i rư u bia và bao bì ph c v trong nư c và xu t kh u. II. Ch k toán áp d ng t i Công ty: 1. Niên k toán b t u t 01/01/2004 n 31/12./2004 2. ơn v ti n t s d ng là VN , ghi chép k toán và nguyên t c theo phương pháp tr c ti p. 3. Hình th c s k toán áp d ng theo hình th c k toán nh t ký ch ng t 4. Phương pháp k toán tài s n c nh -Nguyên t c ánh giá tài s n theo nguyên giá s kh u hao lũy k và giá tr còn l i - Phương pháp kh u hao theo quy nh 164/Q /CSTC ban hành ch qu n lý s d ng và trích kh u hao TSC . M t s ch tiêu ánh giá khái quát tình hình ho t ng c a Công ty. S TT Ch tiêu Kỳ này 1 B trí cơ c u v n TSC /T ng s tài s n 18,2% TSL /T ng s tài s n 80,8% 2 T su t l i nhu n T su t l i nhu n/DT 0,17% T su t l i nhu n/V n 2,8% 3 Tình hình tài chính T l n ph i tr /toàn b tài s n 90,4% TSL /N ng n h n 2,2% SV: Bùi Th Anh
 18. Chuyên t t nghi p Ngày….tháng…năm TÌNH HÌNH THU NH P C A CÔNG NHÂN VIÊN Năm 2004 Th c hi n S K Ch tiêu TT ho c h Kỳ này K ỳ trư c 1 T ng ti n lương 12.910.600.000 10.020.335.945 2 Ti n thư ng 904.115.801 161.189.018 3 T ng thu nh p 13.814.715.801 10.181.524.963 4 Ti n lương bình quân 965.000 795.500 5 Thu nh p bình quân 1100.000 950.000 Chi nhánh Công ty Hà Phú An TÌNH HÌNH TĂNG GI M NGU N V N CH S HU Năm 2004 Gi m Stt Ch tiêu S đ u kỳ Tăng trong kỳ S cu i k ỳ trong kỳ I Ngu n v n kinh 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 doanh 1 NSNN c p 0 0 0 0 2 T b sung 3.090.000.000 1.000.000.000 4.090.000.000 3 V n huy đ ng 360.000.000 800.000.000 1.160.000.000 II Các qũy 0 0 0 0 1 Qũy phát tri n SX 0 0 0 0 2 Qũy khen thư ng 0 0 0 0 3 Qũy phúc l i 0 0 0 0 4 Qũy d phòng tài 0 0 0 0 chính 5 Qũ y d phòng 0 0 0 0 tr c p vi c làm III Ngu n vn 0 0 0 0 ĐTXDCB 1 NSNN c p 0 0 0 0 2 Ngu n khác 0 0 0 0 SV: Bùi Th Anh
 19. Chuyên t t nghi p CÁC KHO N PH I THU, PH I TR Năm 2004 ơn v tính: ng STT Ch tiêu S y kỳ S cu i k ỳ I Các kho n ph i thu 13.747.831.838 7.842.380.037 1 Ph i thu t khách hàng 0 0 2 Tr trư c cho ngư i bán 6.648.123.086 1.875.004.822 3 Thu t m ng 0 0 4 Thu n i b 7.080.208.752 5.967.375.215 5 Thu khác 19.500.000 0 II Các kho n ph i tr 461.092.587 240.744.117 1 Ph i tr cho ngư i bán 52.761.117 213.261.117 2 Ph i tr công nhân viên 209.317.722 25.983.000 3 Ph i tr thu 199.013.748 1.500.000 4 Ph i tr khác 0 0 5 Ngư i mua tr ti n trư c 0 0 1. Nhi m v c a qu n tr tài chính trong chi nhánh Công ty Hà Phú An - Tình hình th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. Trư c th i kỳ i m i năm 1986 n n kinh t ho t ng theo cơ ch k ho ch hóa t p trung quan liêu bao c p, vai trò c a th trư ng và qu n tr kinh doanh b coi nh , do ó các s c thu không ư c phát huy tác d ng. T sau n ăm i m i 1986 n nay là th i kỳ i m i, n n kinh t Vi t Nam v n hành theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch c năng có s qu n lý c a Nhà nư c thì công c thu m i phát huy ơc vai trò c a nó và tr thành công c i u hành vĩ mô n n kinh t . SV: Bùi Th Anh
 20. Chuyên t t nghi p Nhà nư c là ngư i hư ng d n, ki m soát và i u ti t ho t ng c a các doanh nghi p trong các thành ph n kinh t . Nhà nư c t o môi trư ng và hành lang cho các doanh nghi p phát tri n. Vì v y b t c doanh nghi p hay t ch c, cá nhân khi tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh u ph i th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. Chi nhánh Công ty Hà Phú An là m t doanh nghi p s n xu t và kinh doanh nhi u lo i m t hàng nhưng ch y u là bao bì, hàng năm chi nhánh Công ty Hà Phú An ã th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c ư c chi ti t quan b ng "Tình hình th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c" trong ph n II :Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh. 2. Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th trư ng. - Quan h mua, bán, trao i v t tư hàng hoá. Trong s n xu t kinh doanh, th trư ng tiêu th s n ph m là m t căn c h t s c quan tr ng doanh nghi p quy t nh u tư. V n t ra cho doanh nghi p là ph i u tư s n xu t ra nh ng m t hàng, s n ph m mà ngư i tiêu dùng c n. V m t tài chính, quy t nh u tư là m t quy t nh tài chính dài h n, có tác ng r t l n n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì th khi quy t nh u tư òi h i ph i s d ng m t lư ng v n không nh . Trong chi nhánh Công ty Hà Phú An, ng trư c tình hình c nh tranh gay g t v i hàng trăm doanh nghi p khác trên a bàn Hà N i, chi nhánh Công ty ã u tư m t s máy móc thi t b s n xu t dây chuy n hi n i nâng cao năng su t ph c v cho s n xu t. Trong i u ki n c nh tranh như hi n nay, chi nhánh Công ty bu c ph i nh p NVL cho ra i s n ph m có ch t lư ng cao ư c th trư ng và ngư i tiêu dùng ch p nh n. Các ngu n nh p NVL c a chi nhánh Công ty ch y u là mua ngoài, mua t các ơn v ã có quan h mua bán lâu dài như Công ty TNHH Sao Mai, Công ty TNHH Chu n Hóa, t p oàn BAHACO - Th y i n, Công ty TNHH kinh doanh xu t nh p kh u Tư ng Loan, m t s Công ty c a Trung Qu c, Nh n B n có văn phòng i di n Hà N i. Còn l i Công ty mua t các trung tâm phân phôi ho c mua ngay trên th trư ng. SV: Bùi Th Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản