intTypePromotion=1
ADSENSE

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỞ RÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RƯỢU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

194
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: "một số giải pháp tăng cường mở rông thị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty hà phú an"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỞ RÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RƯỢU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN"

 1. Chuyên t t nghi p CHUYÊN T T NGHI P TÀI: “M T S GI I PHÁP TĂNG CƯ NG M RÔNG TH TRƯ NG TIÊU TH RƯ U C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN” GVHD: PSG.TS. Lê Công Hoa SVTH: Bùi Th Anh SV: Bùi Th Anh
 2. Chuyên t t nghi p M CL C L i nói u ........................................................................................................1 Chương I: Tình hình chung c a chi nhánh Công ty Hà Phú An....................2 I. S hình thành và phát tri n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................2 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Hà Phú An .............................2 2. B máy qu n tr c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................................3 2.1. Sơ b máy qu n tr Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................................3 2.2. Ch c năng và nghiên c u c a các phòng ban ...............................................4 II. c i m s n xu t kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................5 III. Tình hình kinh doanh c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003- 2004, nh ng thu n l i và khó khăn .....................................................................6 1. Tình hình ho t ng c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003- 2004 ....................................................................................................................6 2. Nh ng thu n l i và khó khăn c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ...................6 IV. Tình hình tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .................................6 1. Nhi m v c a qu n tr tài chính trong Chi nhánh Công ty Hà Phú An...........15 2. Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th trư ng .....................................16 3. Quan h tài chính n i b trong doanh nghi p ...............................................17 4. Ho t ng tài chính c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ................................19 4.1. Thu nh p, chi phí và l i nhu n c a Công ty ...............................................19 4.2. Tình hình tài s n, ngu n v n c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ...............20 4.3. Các nhóm ch tiêu c trưng tài chính c a doanh nghi p ...........................21 V. nh hư ng kinh doanh c a Chi nhánh ........................................................22 Chương II: Th c tr ng th trư ng tiêu th rư u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An .......................................................................................................24 I. Nh ng nét chung v th trư ng rư u ..............................................................24 II. Tình hình th trư ng tiêu th rư u ................................................................26 III. Các i th c nh tranh.................................................................................26 SV: Bùi Th Anh
 3. Chuyên t t nghi p IV. Nh ng n l c nh m m r ng th trư ng .....................................................30 V. ánh giá v quá trình tiêu th s n ph m c a công ty....................................37 1. Ưu i m ........................................................................................................37 2. Như c i m ..................................................................................................38 3. Nguyên nhân .................................................................................................39 Chương III: M t s gi i pháp tăng cư ng m r ng th trư ng tiêu th rư u c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An ......................................................40 I. Nâng cao trình i ngũ cán b công nhân viên..........................................40 II. Nâng cao ch t lư ng s n ph m ....................................................................42 III. u tư i m i công ngh ...........................................................................42 1. u tư i m i công ngh .............................................................................42 2. Ti n hành vi c huy ng ngu n v n c n thi t cho d án ...............................43 IV. Tăng cư ng các ho t ng marketing .........................................................44 1. Thành l p phòng chuyên trách marketing ......................................................44 2. Các ho t ng nghiên c u th trư ng ...........................................................46 K t lu n ...........................................................................................................52 SV: Bùi Th Anh
 4. Chuyên t t nghi p L I NÓI U Cùng v i s i thay c a n n kinh t th gi i, n n kinh t nư c ta ã có m t s chuy n mình t n n kinh t t p chung quan liêu bao c p sang n n kinh t th trư ng, dư i s i u ti t vĩ mô c a Nhà nư c. ng th i là m r ng quan h giao lưu v i các nư c trong khu v c và trên toàn th gi i; v i nh ng ưu th có nhi u lo i hình doanh nghi p ã không ng ng m c lên và phát tri n. Nhưng các doanh nghi p này mu n phát tri n m t cách m nh m , v ng ch c thì không th thi u ư c b máy qu n tr , trong ó b ph n qu n tr kinh doanh là m t b ph n quan tr ng. Vì ch có b ph n qu n tr kinh doanh m i có th cung c p y thông tin v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Là m t h c sinh c a chuyên ngành qu n tr kinh doanh t ng h p em ã ư c các th y cô giáo d y b o và truy n t nh ng ki n th c cơ b n nh t v b máy qu n tr kinh doanh, nhưng m b o ra trư ng có m t ki n th c v ng ch c ph c v t nư c thì nh t thi t ph i i th c t p th c t . Qua quá trình th c t p t i chi nhánh Công ty Hà Phú An ã giúp em nh n th c sâu s c hơn v lý thuy t ã h c, ã g n li n lý thuy t v i th c t . Vì th i gian th c t p có h n, do ó trong quá trình vi t báo cáo em ã không tránh kh i nh ng sai sót và nh ng v n chưa cp n nên em kính mong các th y cô giáo b môn, th y cô giáo hư ng d n th c t p, các cô, chú, anh, ch trong phòng qu n tr kinh doanh Công ty h t s c giúp em hoàn thành t t bài báo cáo c a mình. Hà N i, ngày….tháng…. năm 2005 Sinh viên Bùi Th Anh SV: Bùi Th Anh
 5. Chuyên t t nghi p CHƯƠNG I TÌNH HÌNH CHUNG C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN I. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Hà Phú An Chi nhánh Công ty Hà Phú An ư c hình thành t Công ty TNHH Hà Phú An t i s 547 - Nguy n Trãi - Thanh Xuân - Hà N i. a ch chi nhánh Công ty hi n nay là: s 60 - 16/1 Ph Huỳnh Thúc Kháng - ng a - Hà N i. Chi nhánh Công ty Hà Phú An ư c thành l p vào ngày 02/2/2002 do phòng ăng ký kinh doanh - S k ho ch và u tư thành ph Hà N i c p gi y phép thành l p chi nhánh Công ty Hà Phú An theo quy t nh s 0102003501, mã s thu là: 0101168168, s tài kho n. 421101020014 t i ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn qu n Thanh Xuân - Hà N i. Ngành ngh kinh doanh c a chi nhánh: - Kinh doanh và s n xu t bia, rư u - Mua, bán, s n xu t nguyên v t li u xây d ng - S a ch a thi t k , thay i công năng phương ti n v n t i - Xây d ng dân d ng, giao thông th y l i v a và nh , l p i n nư c dân d ng. - Thi t k các công trình i n năng, ư ng dây t i i n và tr m bi n áp, các công trình i n dân d ng và công nghi p. - Tư v n u tư. - Tư v n nhà t. - L hành n i a, qu c t và các d ch v ph c v khách du l ch - Buôn bán ph tùng, thi t b ô tô, xe máy, i n t , i n l nh - L p ráp, s a ch a các phương ti n v n t i, ô tô, xe máy, thi t b i nt , i n l nh. - D ch v tư v n gi i thi u vi c làm trong nư c… SV: Bùi Th Anh
 6. Chuyên t t nghi p Cùng v i s i thay c a n n kinh t , s thay i c a cơ ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c ã ưa Công ty n th c nh tranh v i các doanh nghi p khác cùng ngành. phát tri n trong môi trư ng c nh tranh m i òi h i chi nhánh Công ty ph i i m i v m i m t, nhân s , trang thi t b . Năm 2003 S k h o ch u tư và phát tri n thành ph Hà N i ã phê duy t cho chi nhánh Công ty m r ng ngành ngh s n xu t kinh doanh. T ó mà ban lãnh o Công ty cùng v i toàn th cán b công nhân viên ch c không ng ng c ng c t ch c s n xu t nh m ti t ki m chi phí, nâng cao ch t lư ng s n ph m áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. K t qu là chi nhánh Công ty Hà Phú An ã t o ra ư c kh i lư ng s n ph m và bao bì ngày càng l n v i ch t lư ng m b o, kinh doanh có lãi, th c hi n y v i Nhà nư c. Hoàn tr v n và lãi cho ngân hàng úng th i h n. Tuy nhiên, v i s lư ng v n ban u còn h n h p kho ng 10.046.445.212 ng Công ty chưa trang b y nh ng thi t b tân ti n hi n i ph c v cho s n xu t. Vì v y chi nhánh cũng g p m t s khó khăn trư c nhu c u b c thi t c a th trư ng trong th i kỳ i m i, nhưng do tình hình c nh tranh gay g t v i hàng trăm doanh nghi p trên a bàn Hà N i ang ra s c i m i. ng trư c th thách chi nhánh Công ty ã t ng bư c tháo g , n nh s n xu t và t ng bư c phát tri n. Hi n nay chi nhánh Công ty ang trên à phát tri n và ngày càng l n m nh v i nhi u lo i bia rư u có m u mã phong phú, a d ng. 2. B máy qu n tr c a chi nhánh Công ty Hà Phú An 2.1. Sơ b máy qu n tr c a Chi nhánh Công ty Hà Phú An Giám c Phó giám c P. K toán P. Hành chính P. Thi t k KT P. Kinh doanh P. K ho ch Xư ng sơ ch Xư ng hoàn Xư ng n u NVL thi n SP SV: Bùi Th Anh
 7. Chuyên t t nghi p Ghi chú: Quan h ch o 2.2. Ch c năng và nhi m v c a các phòng ban - Giám c: gi vai trò lãnh o chung toàn chi nhánh Công ty. - Phó giám c: có vai trò h tr và làm nh ng công vi c mà giám c giao. - Phòng k toán tài v : tham mưu cho giám c ch o t ch c th c hi n công tác h ch toán k toán và th ng kê, ng th i ki m tra ki m soát công tác tài chính c a Công ty. Phòng k toán tài v có trách nhi m qu n lý các ngu n v n, b o toàn s d ng v n có hi u qu , thanh toán các h p ng kinh t phát sinh trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a chi nhánh Công ty, cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t, ki m tra và phân tích ho t ng tài chính, l p báo cáo quy t toán hàng qúy, hàng năm theo quy nh. - Phòng hành chính nhân s : có ch c năng tham mưu cho giám cv công tác t ch c b máy qu n lý s n xu t, theo dõi tình hình tăng gi m công nhân viên trong Công ty, i u ng s p x p l c lư ng s n xu t lao ng, th c hi n các chính sách ti n lương i v i ngư i lao ng, b o h lao ng, công tác b o hi m y t . - Phòng thi t k k thu t: ch u trách nhi m v b n v thi t k do khách hàng, qu n lý và ban hành quy trình công ngh c a s n xu t s n ph m, hư ng d n k thu t b o dư ng k thu t, b o dư ng và s a ch a máy móc thi t b cho toàn chi nhánh Công ty. - Phòng kinh doanh: ch u trách nhi m v lĩnh v c kinh doanh c a chi nhánh Công ty, t o m i quan h v i b n hàng, qu ng cáo các m t hàng c a chi nhánh Công ty. - Phòng k ho ch v t tư: ch u trách nhi m v ch t lư ng s n ph m, th i gian hoàn thành s n ph m v i h p ng c a khách hàng, nh m c tiêu hao v t ư, nguyên li u cho quá trình s n xu t. Xây d ng k ho ch s d ng v n, k SV: Bùi Th Anh
 8. Chuyên t t nghi p ho ch năng xu t lao ng sau ó tri n khai các phân xư ng, làm t t công tác iu s n xu t . - Các phân xư ng: là c p có nhi m v t ch c, qu n lý m i ho t ng c a phân xư ng mình, hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a Công ty giao phó. II. C I M S N XU T KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN - Chi nhánh Công ty Hà Phú An s n xu t nhi u lo i bia rư u có m u mã p, phong phú và a d ng, áp ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng. V i các lo i bia, rư u…. mà chi nhánh Công ty s n xu t ra ã t o công ăn vi c làm cho nhi u lao ng. Gi i quy t úng n m i l i ích, quy n l i mà ngư i lao ng ư c hư ng. Th c hi n nghĩa v v i Nhà nư c và xã h i - ưa s n ph m c a chi nhánh Công ty ra th trư ng v i m c giá phù h p, có lãi. - S n xu t và xu t kh u các m t hàng mà chi nhánh Công ty s n xu t ra - Nh n t hàng và s n xu t theo yêu c u - Nh p kh u nguyên v t li u, máy móc thi t b ph c v cho s n xu t. - Th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh theo ngành ngh ã ăng ký trên cơ s t ch và tuân th pháp lu t. Tuân th lu t pháp c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, qu n lý tình hình xu t nh p kh u. - Qu n lý và s d ng ngu n v n u tư, i m i trang thi t b , b o m s n xu t kinh doanh có lãi và làm tròn nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c, m b o s t n t i và phát tri n c a Công ty. - Nghiên c u và th c hi n có hi u qu các bi n pháp nâng cao ch t lư ng các m t hàng do Công ty s n xu t và kinh doanh nh m s c c nh tranh và m r ng th trư ng tiêu th s n ph m. SV: Bùi Th Anh
 9. Chuyên t t nghi p - Qu n lý và ào t o i ngũ cán b công nhân viên nh m xây d ng, c ng c , nâng cao ch t lư ng, ngu n nhân l c chuyên môn. - Quan tâm, chăm lo n i s ng c a công nhân c v m t v t ch t cũng như tinh th n, th c hi n ch c năng xã h i c a mình. III. TÌNH HÌNH KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN TRONG HAI NĂM 2003 - 2004 1. Tình hình ho t ng c a chi nhánh Công ty Hà Phú An trong hai năm 2003 - 2004 Ch tiêu ơn v Năm 2003 Năm 2004 1. T ng doanh thu Tri u ng 46.500 58.632 2. T ng chi phí Tri u ng 45.914 5.092 3. T ng l i nhu n Tri u ng 963.249 100.567 4. T ng v n lưu ng Tri u ng 85.011 88.983 5 . T ng v n c nh Tri u ng 42.936 50.620 6. Lao n g s d ng Ngư i 195 300 7. Thu nh p bình quân ng/ngư i 950.000 1 100.000 2. Nh ng thu n l i và khó khăn c a chi nhánh Công ty Hà Phú An. Qua hai năm hình thành và phát tri n, chi nhánh Công ty Hà Phú An ã xây d ng ư c cơ s v t ch t và k thu t m b o nhi m v s n xu t kinh doanh c a mình. V i v trí thu n l i n m trong trung tâm thành ph , g n ư ng giao thông giúp cho vi c v n chuy n hàng hoá c a Công ty thu n l i, t ó gi m b t ư c các chi phí t o i u ki n h giá thành s n ph m. V i m t hàng và cơ s v t ch t k thu t mà Công ty t o d ng ư c ã m b o môi trư ng làm vi c thông thoáng, v sinh an toàn cho công nhân, m b o s c kh e cho ngư i lao ng. Chi nhánh Công ty có i ngũ qu n tr kinh doanh có trình t trung c p tr lên, có năng l c, nhi t tình và sáng t o trong công vi c. Do có i ngũ qu n tr kinh doanh tr nên vi c n m b t và ti p thu các chu n m c kinh doanh m i ban hành r t nhanh và t o i u ki n cho SV: Bùi Th Anh
 10. Chuyên t t nghi p vi c qu n tr kinh doanh ư c th c hi n theo úng ch chính sách c a Nhà nư c. V trang thi t b : Chi nhánh Công ty có nhi u trang thi t b hi n i áp ng nhu c u i m i c a ngư i tiêu dùng. Do s n xu t và kinh doanh nhi u lo i m t hàng nên s n ph m c a Công ty luôn phong phú và a d ng v ch ng lo i, màu s c; bên c nh ó Công ty còn u tư r t nhi u máy móc thi t b m i 100% công ngh x lý cao s c c nh tranh v i doanh nghi p cùng ngành. Trong quá trình ho t ng t khi thành l p và phát tri n chi nhánh Công ty Hà Phú An cho n nay ã và ang t ư c nhi u hi u qu cao, s n ph m phong phú a d ng, tinh x o v ngh thu t ư c khách hàng m n m . s n ph m c a Công ty ã có m t trên các th trư ng, nó ã áp ng m i nhu c u c a ngư i tiêu dùng và là m t hàng không th thi u trong nhu c u kinh doanh c a chi nhánh. V i các m t hàng do Công ty t thi t k và ưa vào s n xu t u m b o giá thành h p lý. Chi nhánh Công ty có b máy qu n lý có năng l c, có i ngũ công nhân lành ngh có trình k thu t cao, nhi u kinh nghi m, có trách nhi m và tinh th n cao trong quá trình làm vi c. Trong các quan h tín d ng v i ngân hàng và các nhà u tư khác thì Công ty luôn luôn là m t khách hàng có uy tín, các kho n vay u s d ng úng m c ích, luôn coi tr ng ch tín, thanh toán y các kho n n nh n ph i tr , luôn t o cho b n hàng m t c m giác an toàn khi ký h p ng v i Công ty mình. Và i u quan tr ng hơn c là hi n nay Công ty ang ư c nhi u b n hàng bi t n, ó là m t i u ki n r t thu n l i cho vi c phát tri n và m r ng chi nhánh hơn n a trong tương lai. Tuy nhiên bên c nh nh ng thu n l i và k t qu thành công mà Công ty ã t ư c, Công ty cũng không tránh kh i nh ng khó khăn, bi n c trong vi c s n xu t kinh doanh và s v n hành phát tri n s n xu t kinh doanh theo cơ ch th trư ng: SV: Bùi Th Anh
 11. Chuyên t t nghi p Vi c giá c hàng hoá nhi u khi cũng b t n nh cũng là i u tr ng i trong xây d ng k ho ch l i nhu n cho Công ty. Trong lĩnh v c kinh doanh ói h i ngu n v n u tư l n nên vi c huy ng v n cũng không ư c ch ng và là m t Công ty nên không tránh kh i s c nh tranh v i các Công ty cùng ngành. M c dù máy móc thi t b không còn l c h u nhưng v n g p nhi u r i ro trong s n xu t. Do quy mô s n xu t r ng nên i ngũ lao ng c a Công ty còn ít v s lư ng và t tr ng gi a i ngũ lao ng gián ti p và i ngũ lao ng tr c ti p v n chưa c i thi n là bao, ây là v n c n i u ch nh l i, làm nhanh, làm m nh hoàn thi n t ch c lao ng. Do ó mà t nh ng khó khăn tr ng i trên mà Công ty ph i phân b chi phí sao cho h p lý m b o cho giá thành s n ph m ư c h th p, ch t lư ng cao. Như v y m i có th c nh tranh, ng v ng trên th trư ng. IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN Chi nhánh Công ty Hà Phú An M u s B02 - DN theo Q s 167/ 2000/Q - BTC ngày 25/10/2000 C a B trư ng B Tài Chính K T QU HO T NG KINH DOANH Năm 2004 Ph n I: Lãi - L Qúy Qúy Ch tiêu Mã s LK u năm trư c này 1. Doanh thu thu n 11 1.587.000.000 2. Giá v n hàng bán 12 844.933.508 3. Chi phí qu n lý kinh doanh 13 926.675.640 4. Chi phí tài chính 14 379.865.084 5. L i nhu n thu n t ho t ng 280.459.277 20 KD (20 = 11-12-13-14) 6. Lãi khác 21 0 SV: Bùi Th Anh
 12. Chuyên t t nghi p 7. L khác 22 0 8. T ng l i nhu n k toán (30 = 280.459.277 30 20+21-22) 9.Các kho n i u ch nh tăng gi m 0 40 l i nhu n… 10. T ng l i nhu n ch u thu 280.459.277 50 TNDN (50 = 30 + (-) 40) 11. Thu TNDN ph i n p 60 78.528.597 12. L i nhu n sau thu 70 = 30-60 70 201.930.680 Chi nhánh Công ty Hà Phú An B NG CÂN I TÀI KHO N Stt tài s n Mã s S đ u kỳ S cu i k ỳ 1 2 3 4 5 A TSLĐ và đ u tư ng n h n (100 100 23.737.592.607 17.636.890.916 =110+120+130+140+150+160) I Ti n 110 85.488.675 258.573.860 1 Ti n m t qũy 111 69.604.245 21.049.218 2 Ti n g i ngân hàng 112 15.884.430 237.524.642 3 Ti n đang chuy n 113 0 0 II Các kho n đ u tư tài chính 120 0 0 ng n h n 1 Đ u tư ch ng khoán ng n h n 121 0 0 2 Đ u tư ng n h n khác 122 0 0 3 D phòng gi m giá đ u tư ng n 123 0 0 h n (*) III Các kho n ph i thu 130 14.220.082.252 8.556.947.159 1 Ph i thu c a khách hàng 131 0 0 2 Tr trư c cho ngư i bán 132 8.123.086.664 1.875.004.822 3 Thu GTGT đư c kh u tr 133 472.250.414 714.594.122 - V n KD các ĐV tr c thu c 135 6.118.281.729 5.967.375.215 - Ph i thu n i b khác 136 961.927.023 0 SV: Bùi Th Anh
 13. Chuyên t t nghi p 5 Các kho n ph i thu khác 137 19.500.000 0 6 D phòng các kho n ph i thu 138 0 0 khó đòi IV Hàng t n kho 140 813.059.826 424.414.326 1 Hàng mua đang đi trên đư ng 141 146.245. 500 0 2 Nguyên v t li u t n kho 142 649.414.326 424.414.326 3 Công c d ng c trong kho 143 17.400.000 0 4 Chi phí s n xu t DN d dang 144 0 0 5 Thành ph m t n kho 145 0 0 6 Hàng hóa t n kho 146 0 0 7 Hàng g i đi bán 147 0 0 8 D phòng gi m giá hàng t n 148 0 0 kho V Tài s n lưu đ ng khác 150 8.618.961.854 8.578.928.571 1 T m ng 151 40.033.283 0 2 Chi phí tr trư c 152 0 0 3 Chi phí ch k t chuy n 153 0 0 4 Tài s n thi u ch x lý 154 0 0 5 Các kho n th ch p ký cư c, 155 8.578.928.571 8.578.928.571 ký qũy ng n h n B Tài s n c đ nh và đ u tư dài 200 1.245.137.200 1.045.528.989 h n 200 = 210+220+230+240 I Tài s n c đ nh 210 1.245.137.200 1 Tài s n c đ nh h u hình 211 5.651.715 - Nguyên giá 212 16.631.715 - GIá tr hao mòn lũy k (**) 213 (10.980.000) (16.631.715) 2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 214 1.239.485.485 1.045.528.989 - Nguyên giá 215 1.543.089.000 1.543.089.000 Giá tr hao mòn lũy k (*) 216 (303.603.515) (497.560.011) II Các kho n đ u tư tài chính DH 220 0 0 1 Đ u tư ch ng khoán dài h n 221 0 0 2 Góp v n liên doanh 222 0 0 3 Các kho n đ u tư DH khác 223 0 0 4 D phòng gi m giá đ u tư DH 229 0 0 SV: Bùi Th Anh
 14. Chuyên t t nghi p III Chi phí xây d ng CB d dang 230 0 0 IV Các kho n ký cư c ký qũy DH 240 0 0 C ng tài s n 24.982.729.807 18.864.419.905 Stt Ngu n v n Mã s S đ u kỳ S cu i kỳ A N ph i tr (300 = 310 300 22.594.672.035 16.274.431.453 +320+330) I N ng n h n 310 10.714.026.891 5.781.403.453 1 Vay ng n h n 311 8.855.790.804 3.297.086.835 2 N dài h n đ n h n tr 312 1.397.143.500 2.243.572.500 3 Ph i tr cho ngư i bán 313 52.761.117 213.261.117 4 Ngư i mua ph i tr ti n trư c 314 0 0 5 Thu và các kho n ph i n p NN 315 199.013.748 1.500.000 6 Ph i tr công nhân viên 316 209.317.722 25.983.000 7 Ph i tr cho các đơn v n i b 317 0 0 8 Các kho n ph i tr ph i n p 318 0 0 khác II N dài h n 320 11.880.645.144 10.493.028.000 1 Vay dài h n 321 11.441.606.811 10.370.178.000 2 N dài h n 322 439.038.333 122.850.000 III N khác 330 0 0 1 Chi phí ph i tr 331 0 0 2 Tài s n th a ch x lý 332 0 0 3 Nh n ký cư c ký qũy dài h n 333 0 0 B Ngu n v n ch s h u (400 = 400 2.388.057.772 2.589.988.452 410+420) I Ngu n v n qũy 410 2.388.057.772 2.589.988.452 1 Ngu n v n kinh doanh 411 5.250.000.000 5.250.000.000 2 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 412 0 0 3 Chênh l ch t giá 413 0 0 4 Qũy đ u tư phát tri n 414 0 0 5 Qũy d phòng tài chính 415 0 0 6 L i nhu n chưa phân ph i 416 (2.861.942.222) 2.660.011.548) 7 Ngu n v n đ u tư xây d ng cơ 417 0 0 bn SV: Bùi Th Anh
 15. Chuyên t t nghi p II Ngu n kinh phí qũy khác 420 00 0 1 Qũy d phòng tr c p m t vi c 421 0 0 làm 2 Qũy khen thư ng phúc l i 422 0 0 3 Qũy qu n lý c a c p trên 423 0 0 4 Ngu n kinh phí đã hình thành 424 0 0 TSCĐ T ng c ng ngu n v n 24.982.729.807 18.864.419.905 SV: Bùi Th Anh
 16. Chuyên t t nghi p K T QU HO T NG KINH DOANH (Ban hành theo Q s 144/2001/Q -BTC Ngày 21 tháng 12 năm 2001 c a B Tài Chính Ph n II; Th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c (*) Năm 2004 vt: ng S phát sinh trong kỳ Mã S còn ph i n p Ch tiêu (**) S còn ph i n p s năm trư c S ph i n p S ãn p 1 2 3 4 5 6 I.Thu (10= 10 78.937.624 1.409.226.720 806.664.837 681.499.507 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 1. Thu GTGT hàng bán n i a 11 1.222.983.236 611.491.618 611.491.618 2. Thu GTGT hàng nh p kh u 12 134.086.668 134.086.668 3. Thu tiêu th c bi t 13 4. Thu xu t nh p kh u 14 11.636.307 11.636.307 5.Thu thu nh p doanh nghi p 15 78.528.597 28.520.978 50.007.619 6. Thu trên v n 16 409.027 409.027 7. Thu môn bài 17 8. Thu tài nguyên 18 9. Thu nhà t 19 31.305.000 31.305.000 10. Các lo i thu khác 20 9.215.509 9.215.509 Các kho n khác ph i n p (30 = 30 3.246.810 3.178.627 4.037.629 2.387.808 31+31+33) 1.Các kho n ph thu 31 2. Các kho n l phí, phí 32 33 3.246.810 3.178.627 4.037.629 2.387.808 T ng c ng (40 =10+30) 40 82.184.434 1.412.405.347 810.702.446 683.887.315 SV: Bùi Th Anh
 17. Chuyên t t nghi p Chi nhánh Công ty Hà Phú An C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc =========== Hà N i, ngày 31/12/2000 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. c i m ho t ng c a Công ty: Chi nhánh Công ty Hà Phú An có ch c năng s n xu t các lo i rư u bia và bao bì ph c v trong nư c và xu t kh u. II. Ch k toán áp d ng t i Công ty: 1. Niên k toán b t u t 01/01/2004 n 31/12./2004 2. ơn v ti n t s d ng là VN , ghi chép k toán và nguyên t c theo phương pháp tr c ti p. 3. Hình th c s k toán áp d ng theo hình th c k toán nh t ký ch ng t 4. Phương pháp k toán tài s n c nh -Nguyên t c ánh giá tài s n theo nguyên giá s kh u hao lũy k và giá tr còn l i - Phương pháp kh u hao theo quy nh 164/Q /CSTC ban hành ch qu n lý s d ng và trích kh u hao TSC . M t s ch tiêu ánh giá khái quát tình hình ho t ng c a Công ty. S TT Ch tiêu Kỳ này 1 B trí cơ c u v n TSC /T ng s tài s n 18,2% TSL /T ng s tài s n 80,8% 2 T su t l i nhu n T su t l i nhu n/DT 0,17% T su t l i nhu n/V n 2,8% 3 Tình hình tài chính T l n ph i tr /toàn b tài s n 90,4% TSL /N ng n h n 2,2% SV: Bùi Th Anh
 18. Chuyên t t nghi p Ngày….tháng…năm TÌNH HÌNH THU NH P C A CÔNG NHÂN VIÊN Năm 2004 Th c hi n S K Ch tiêu TT ho c h Kỳ này K ỳ trư c 1 T ng ti n lương 12.910.600.000 10.020.335.945 2 Ti n thư ng 904.115.801 161.189.018 3 T ng thu nh p 13.814.715.801 10.181.524.963 4 Ti n lương bình quân 965.000 795.500 5 Thu nh p bình quân 1100.000 950.000 Chi nhánh Công ty Hà Phú An TÌNH HÌNH TĂNG GI M NGU N V N CH S HU Năm 2004 Gi m Stt Ch tiêu S đ u kỳ Tăng trong kỳ S cu i k ỳ trong kỳ I Ngu n v n kinh 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 doanh 1 NSNN c p 0 0 0 0 2 T b sung 3.090.000.000 1.000.000.000 4.090.000.000 3 V n huy đ ng 360.000.000 800.000.000 1.160.000.000 II Các qũy 0 0 0 0 1 Qũy phát tri n SX 0 0 0 0 2 Qũy khen thư ng 0 0 0 0 3 Qũy phúc l i 0 0 0 0 4 Qũy d phòng tài 0 0 0 0 chính 5 Qũ y d phòng 0 0 0 0 tr c p vi c làm III Ngu n vn 0 0 0 0 ĐTXDCB 1 NSNN c p 0 0 0 0 2 Ngu n khác 0 0 0 0 SV: Bùi Th Anh
 19. Chuyên t t nghi p CÁC KHO N PH I THU, PH I TR Năm 2004 ơn v tính: ng STT Ch tiêu S y kỳ S cu i k ỳ I Các kho n ph i thu 13.747.831.838 7.842.380.037 1 Ph i thu t khách hàng 0 0 2 Tr trư c cho ngư i bán 6.648.123.086 1.875.004.822 3 Thu t m ng 0 0 4 Thu n i b 7.080.208.752 5.967.375.215 5 Thu khác 19.500.000 0 II Các kho n ph i tr 461.092.587 240.744.117 1 Ph i tr cho ngư i bán 52.761.117 213.261.117 2 Ph i tr công nhân viên 209.317.722 25.983.000 3 Ph i tr thu 199.013.748 1.500.000 4 Ph i tr khác 0 0 5 Ngư i mua tr ti n trư c 0 0 1. Nhi m v c a qu n tr tài chính trong chi nhánh Công ty Hà Phú An - Tình hình th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. Trư c th i kỳ i m i năm 1986 n n kinh t ho t ng theo cơ ch k ho ch hóa t p trung quan liêu bao c p, vai trò c a th trư ng và qu n tr kinh doanh b coi nh , do ó các s c thu không ư c phát huy tác d ng. T sau n ăm i m i 1986 n nay là th i kỳ i m i, n n kinh t Vi t Nam v n hành theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch c năng có s qu n lý c a Nhà nư c thì công c thu m i phát huy ơc vai trò c a nó và tr thành công c i u hành vĩ mô n n kinh t . SV: Bùi Th Anh
 20. Chuyên t t nghi p Nhà nư c là ngư i hư ng d n, ki m soát và i u ti t ho t ng c a các doanh nghi p trong các thành ph n kinh t . Nhà nư c t o môi trư ng và hành lang cho các doanh nghi p phát tri n. Vì v y b t c doanh nghi p hay t ch c, cá nhân khi tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh u ph i th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. Chi nhánh Công ty Hà Phú An là m t doanh nghi p s n xu t và kinh doanh nhi u lo i m t hàng nhưng ch y u là bao bì, hàng năm chi nhánh Công ty Hà Phú An ã th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c ư c chi ti t quan b ng "Tình hình th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c" trong ph n II :Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh. 2. Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i th trư ng. - Quan h mua, bán, trao i v t tư hàng hoá. Trong s n xu t kinh doanh, th trư ng tiêu th s n ph m là m t căn c h t s c quan tr ng doanh nghi p quy t nh u tư. V n t ra cho doanh nghi p là ph i u tư s n xu t ra nh ng m t hàng, s n ph m mà ngư i tiêu dùng c n. V m t tài chính, quy t nh u tư là m t quy t nh tài chính dài h n, có tác ng r t l n n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì th khi quy t nh u tư òi h i ph i s d ng m t lư ng v n không nh . Trong chi nhánh Công ty Hà Phú An, ng trư c tình hình c nh tranh gay g t v i hàng trăm doanh nghi p khác trên a bàn Hà N i, chi nhánh Công ty ã u tư m t s máy móc thi t b s n xu t dây chuy n hi n i nâng cao năng su t ph c v cho s n xu t. Trong i u ki n c nh tranh như hi n nay, chi nhánh Công ty bu c ph i nh p NVL cho ra i s n ph m có ch t lư ng cao ư c th trư ng và ngư i tiêu dùng ch p nh n. Các ngu n nh p NVL c a chi nhánh Công ty ch y u là mua ngoài, mua t các ơn v ã có quan h mua bán lâu dài như Công ty TNHH Sao Mai, Công ty TNHH Chu n Hóa, t p oàn BAHACO - Th y i n, Công ty TNHH kinh doanh xu t nh p kh u Tư ng Loan, m t s Công ty c a Trung Qu c, Nh n B n có văn phòng i di n Hà N i. Còn l i Công ty mua t các trung tâm phân phôi ho c mua ngay trên th trư ng. SV: Bùi Th Anh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2