intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giao thức định tuyến điển hình trong mạng cảm biến không dây wireless sensor network (WSN)

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
135
lượt xem
25
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giao thức định tuyến điển hình trong mạng cảm biến không dây wireless sensor network (WSN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề "Nghiên cứu một số giao thức định tuyến điển hình trong mạng cảm biến không dây wireless sensor network (WSN)" giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây, giao thức và các phương pháp định tuyến trong mạng với những ưu và nhược điểm để có thể hiểu rõ hơn về mạng cảm biến đưa ra sự lựa chọn sáng suốt phù hợp với ứng dụng của mạng để được tối ưu nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giao thức định tuyến điển hình trong mạng cảm biến không dây wireless sensor network (WSN)

.El<br /> <br /> BQ GL&O DVC VA DAO TAO<br /> TRUtING HAI HQC THANG LONG<br /> —o0o-<br /> <br /> CHUYEN BE TOT NGHIEP<br /> DE TAI:<br /> NGHIEN CtiU MOT SO CIAO THUG DINH TUYEN<br /> DIEN HINH TRONG MEM CAM BIEN KHONG DAY<br /> WIRELESS SENSOR NETWORK (WSN)<br /> <br /> Gilo vien hutng din : Th.S Mang Tiling minh<br /> Sinh vien thyt hit'n<br /> <br /> : Ngo VG Timg<br /> <br /> MA sink vien<br /> <br /> : A13050<br /> <br /> HA NQI - 2013<br /> <br /> Li'<br /> <br /> 'Li<br /> <br /> Myc Luc<br /> Danh muc hinh anh<br /> Danh mitc bang bieu<br /> Uri noi dau<br /> Chu giai thuat ngt1 va via tit<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> Chuang 1: TOng quan ye mang cam bien kh8ng day<br /> 8<br /> 1.1. Gieri thieu chung ye mpg cam bien thong day<br /> 8<br /> 1.2. Cau frac mang cam bien thong day<br /> 9<br /> 1.2.1. Cac yeu to anh huang den cau tnic mans cam bien khong clay<br /> 9<br /> 1.2.2. Kien tnic giao thirc mang<br /> 14<br /> 1.2.3. Cac cau trk dac thing cita mpg aim bien thong dly<br /> 16<br /> 1.3. ling dung cita mang cam bien khang day<br /> 20<br /> 1.3.1. l'ing dung trong quart dpi<br /> 21<br /> 1.3.2. ling dung trong mai tnrbng<br /> 23<br /> 1.3.3. l'ing dung trong chilm sec stem khee<br /> 24<br /> 1.3.4. ring dung trong gia dinh<br /> 25<br /> 1.4. Ket luan chtrcmg I<br /> 25<br /> Chuang 2: Cac phucmg phip djnh tuyin trong riming cam bien kh8ng day<br /> 26<br /> 2.1. Gioi thieu chung<br /> 26<br /> 2.2. NhOng thich thirc ve djnh tuyen trong mpg cam bien thong day<br /> 26<br /> 2.3. Ck van de ya thiet ke giao thin djnh tuyen<br /> 27<br /> 2.3.1. Dec tinh thay doff thei gian vi trat to sip xep cita mang<br /> 27<br /> 2.3.2. Rang buOc ye tai nguyen<br /> 27<br /> 2.3.3. M8 hinh dit lieu trong mang cam bien thong day<br /> 27<br /> 2.3.4. Cach truyen ditlieu<br /> 28<br /> 2.4. Phan loci va so sank cac giao thin djnh tuyen trong mang cam bien thong day 29<br /> 2.5. Giao thirc trong tam dO lieu<br /> 32<br /> 2.5.1. Flooding va Gossiping<br /> 32<br /> 2.5.2. SPIN<br /> 34<br /> 2.5.3. Directed Diffusion<br /> 36<br /> 2.6. Giao thtic phan cap<br /> 39<br /> <br /> 2.6.1. LEACH<br /> 2.6.2. PEGASIS<br /> 2.6.3. ARPEES<br /> 2.7. Giao thfrc dva tren vi tri<br /> 2.7.1. GAF(Global Assessment of Functioning)<br /> 2.7.2. GEAR<br /> 2.8. Ket lufin chucmg II<br /> Chuang 3: Tim hieu each host dOng cfia giao thee djnh tuyen ARPEES<br /> 3.1. Pha thinhl#p cum vi thuol twin Iva chip gun tnreng:<br /> 3.2. Pha thu th#p de lieu<br /> 3.2.1. Thu th(ip de lieu ben trong gun.<br /> 3.2.2. Thvc hien thu thop de lieu<br /> 3.2.3. Lira chip nut chuyen flip vi hlnh thanh tuyen throng<br /> Ket Lu4n<br /> Tii lieu tham lditio<br /> <br /> 39<br /> 42<br /> 43<br /> 45<br /> 45<br /> 47<br /> 49<br /> 50<br /> 50<br /> 52<br /> 52<br /> 53<br /> 53<br /> 56<br /> 57<br /> <br /> Danh muc hinh anh<br /> Hinh 1.1: Cau tree mang cam bien khong day<br /> Hinh 1.2: CAu 40 nut cam bien<br /> Hinh 1.3: Kin tree giao thirc mang cam bien kheng day<br /> Hinh 1.4: CAu tnic phing curt mang cam bien khong day<br /> Hinh 1.5: CL true tang cira mang cam bien khOng day<br /> Hinh 1.6: Ceu tnic mang phan cep eh& nang theo 16p<br /> Binh 1.7: yang dung trong quail diji<br /> Hinh 1.8: Lang dung trong mei tnrevng<br /> Hinh 1.9: ling dung trong cham the set khoe<br /> Hinh 2.1: MO hinh truyen dO lieu gifts sink vi cac nut<br /> Hinh 2.2: Truyen gel trong Flooding<br /> Hinh 2.3: Ba tin hieu bat tay elm SPIN<br /> Hinh 2.4: Hoot dOng dui SPIN<br /> Hinh 2.5: Hoat dOng ca ban dui Directed Diffusion<br /> Hinh 2.6: M6 hinh man, LEACH<br /> Hinh 2.7: Qua trinh thief leap nut & Qua trinh en (hob<br /> Hinh 2.8: Vi du ye Wei lo trong GAF<br /> Hinh 2.9: Sr chuien trang thai trong GAF<br /> Hinh 2.10: Chuyen tiep dja<br /> quy trong GEAR<br /> Hinh 3.1: Lau de cira trang thai thin nhet<br /> Hinh 3.2: Hinh thinh gun dua tren sir lden vi thuat loin lua chip gun throng<br /> Hinh 3.3: Lim de cea giao thirc ARPEES trong pha the hai<br /> <br /> Is, a<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 18<br /> 21<br /> 23<br /> 24<br /> 29<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 38<br /> 40<br /> 41<br /> 46<br /> 46<br /> 48<br /> 51<br /> 51<br /> 55<br /> <br /> Danh muc bang bieu<br /> Bang 2.1: Phan lo3i va so sanh met se giao they chip diking trong WSN<br /> Bang 2.2: Mieu to interest se dung the cap thuOc tinh- gia hi<br /> <br /> 32<br /> 37<br /> <br /> Loi not diu<br /> Trong vai nam gAn day mang cam bien khling day (Wireless Sensor<br /> Network - WSN) dA tr6 nen rat quan tong trong diri song hang ngay. Bat dau<br /> phat trien Nisei cac cmg dung trong quan den, gib day mang cam bien con duqc<br /> sir dung trong rat nhieu link Arc khic nhu: Gam sat moi truirng, chain sec sirs<br /> kh6e, ngoi nhe thong minh hay dieu khien giao thong... Wri se hei to cua cong<br /> nghe ky thu3t vi dien tir, ding ngh'e mach tich hq?, casing ngh'e cam bien va xir<br /> 15r tin hieu... dA tao ra nheng thiet bj cam bien rat nho, da chec nang von gia<br /> thanh thap dA lam tang kha nang ung dung dm mpg cam bien kh8ng day.<br /> Hien nay mang cam bien khong day dang duqc eng dung rat reing rAi cac<br /> qui& gia co nen khoa hqc phat trien nhu x49, Nhot, Chau Au...<br /> Mang cam bien kh6ng day la met cong nghe mei, da duqc cac nuec co<br /> nen khoa hoc phat trien nghien ctiu trien khai rOng rai va di thu duqc nhieu<br /> thanh teu. Tuy nhien 6 Viet Nam, cong nghe nay chi dang duqc nghien ciru vi<br /> trien khai trong nheng filth vuc va quy m6 nh6, song von nheng tin diem va kha<br /> nang Wang thich cao nen trong tuang lai, ding nghe mang cam bien prong day<br /> se duqc eng dung rOng rAi trong nhieu lienh virc khic nhau cua cuOc song.<br /> ,<br /> <br /> Trong nOi dung tai lieu nay em se giai thieu tong quan ve mang cam bien<br /> khong day. Giao that va cac phucmg phip djnh tuyen tong mang von nhihig tin<br /> va nhuqc diem de c6 the hieu r8 han ve mang cam bien dua ra se lea chqn sang<br /> St phi' hqp v6i img dung dm mang de duqc tOi uu nhAt.<br /> Em xin chin thimh cam an se giep der tea tit Hoing Trong Minh, se<br /> Wong can vi gerp $r cua thAy dA gulp em hoan thanh de tai nay.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản