Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 2 )

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
94
lượt xem
36
download

Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ông bố mắng : Mày dạo này hay nói pha ngoại ngữ nhiều lắm, khéo người ta cười cho đấy con ạ, liệu mà sửa đi. Tí trả lời: O.K. Đấy vừa dứt lời mày đã lại pha phách rồi, mày không nghĩ ra được từ nào thay thế à ? Dạ có ạ, TRUST !!! Một ả nọ chơi bời tám, chín phương gì đó, cuối cùng cũng khéo được một phương kiếm chồng. Trước ngày lên xe hoa, tự biết thân phận của mình rộng toác rồi kém duyên, lo lắm nói với mẹ: "Kiếm chồng chẳng khó, nhưng biết giữ sao đây. Xưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 2 )

 1. dËy kh«ng thÊy th»ng nµo khoÎ Tèi h«m ®éng ®©u, ho¸ ra chång còng v¸c ®îc vµi phßng hoa tróc, c« kh«ng biÕt ®· ¨n b«ng. d©u ®ãng chÆt mÊt. Ho¶ng qu¸, ¶ cöa, kh«ng cho t×m mÑ kÓ lÓ sù Héi phô n÷ ®Õn chó rÓ vµo, b¶o t×nh. vËn ®éng chÞ Mêi ®èi ®îc th× míi Nghe xong, bµ kÕ ho¹ch ho¸ gia më. C« d©u ra ¤ng bè m¾ng : mÑ ph¸ ra cêi: "¤i ®×nh. ChÞ sôt sïi: c©u ®èi: - Mµy d¹o nµy hay chao, ngµy xa bè - Em biÕt ®«ng - Hang Thiªn thai, nãi pha ngo¹i ng÷ mµy cßn x¬i c¶ con nghÌo, ®ãi, cöa ®ãng then cµi, nhiÒu l¾m, khÐo qu¶ da hÊu Êy vÊt v¶. Nhng em ®ãng chÆt l¹i kÎo ngêi ta cêi cho chø!" thµ chÞu vËy chø chµng Lu quen lèi ®Êy con ¹, liÖu nhÊt quyÕt cò. mµ söa ®i. Gi·n viÖc, ®éi s¶n kh«ng ®Æt vßng. Th× ra c« d©u ®· TÝ tr¶ lêi: xuÊt xãm §oµi Cã h¹t nÐp, h¹t dïng ®iÓn "Lu - O.K. häp. mÈy nµo cø ®Ó thÇn nhËp Thiªn - §Êy võa døt lêi §éi trëng ph¸t nhµ em x¹ xuèng thai", thËt v« cïng mµy ®· l¹i pha biÓu: ruéng nhµ m×nh gay cÊn! ph¸ch råi, mµy -....Qu¸n triÖt nghÞ cßn h¬n ®Ó chång Chó rÓ còng kh«ng nghÜ ra ®îc quyÕt cña chi bé em ®i x¹ xuèng kh«ng ph¶i tay tõ nµo thay thÕ §¶ng xãm, ph¸t ruéng nhµ võa, dïng lu«n µ? huy tinh thÇn lµm kh¸c.Nhµ em b¶o ®iÓn "B¸i C«ng - D¹ cã ¹, chñ tËp thÓ bµ råi víi ngêi ®Æt nhµ H¸n dÉn qu©n TRUST !!! con x· viªn ta ®· vßng th× còng vµo cöa Hµm Cèc" b¾t ®Çu vô mïa gièng nh ®ãng ch¬i l¹i: Mét ¶ nä ch¬i bêi tÊt c¶ c¸c mÆt ®inh vµo gç lim, - Cöa Hµm Cèc, t¸m, chÝn ph¬ng ®Òu tèt. chØ cong ®inh láng khu«n t¹o g× ®ã, cuèi cïng §øng vÒ phÝa c¸c th«i chø ch¼ng vui hãa, më toang ra còng khÐo ®îc cô, mÆt ph©n, thó g×. cho «ng B¸i dÉn mét ph¬ng kiÕm mÆt tro. qu©n vµo. chång. Tríc ngµy §øng vÒ phÝa c¸c Mét anh chµng Tøc th× c« d©u lªn xe hoa, tù biÕt b¸c, mÆt cµy , vµo FPT xin viÖc, phÊn chÊn më th©n phËn cña mÆt bõa. gi¸m ®èc sau khi toang cöa ríc chó m×nh réng to¸c råi §øng vÒ phÝa xem xong hå s¬ rÓ vµo. kÐm duyªn, lo l¾m ®oµn thanh niªn, hái : nãi víi mÑ: "KiÕm mÆt gièng , mÆt - T¹i sao trong ChuyÖn cã thËt ë chång ch¼ng khã, m¸. hå s¬, cø chç nµo quª t«i: Cã mét nhng biÕt gi÷ sao §øng vÒ phÝa c¸c ®Ò "n¬i sinh" th× anh ®Õn ch¬i nhµ ®©y. Xa nay ®u«i ch¸u thiÕu nhi, anh l¹i bá trèng b¹n. Nhµ anh b¹n chuét ngo¸y lä mì mÆt tr©u , mÆt kh«ng ®iÒn vµo ? chØ cã hai phßng nµo cã ra g×!" bß. Anh chµng g·i c¸ch nhau c¸i têng Bµ mÑ ®¾n §øng vÒ phÝa héi ®Çu g·i tai mét lóc gç. Tèi ®Õn khi ®i ®o tríc sau mét phô n÷, mÆt ®Æt råi thá thÎ nãi : ngñ kh¸ch n»m håi, nãi: "Con thö vßng, mÆt tr¸nh - D¹, d¹... phßng ngoµi, hai c¸ch nµy. KiÕm thai. Gi¸m ®èc nãi : vî chång chñ nhµ mét qu¶ t¸o, kÝn §Ì nghÞ bµ con vç - CËu kh«ng n»m phßng trong. ®¸o ®Æt vµo cho tay. viÖc g× ph¶i giÊu Võa vµo giêng nhá bít l¹i..." diÕm cø nãi ra n»m lµ hai vî Qu¶ nhiªn Bè TÝ ®i th¨m xem nµo. chång ®· b¾t ®Çu thµnh c«ng, anh ®ång vÒ. Hín hë Chµng trai nãi : ngay. §ang lóc vµ ¶ cïng rÊt lµ l¾m. Chui vµo - Em nghÜ chç cao trµo bçng tho¶ m·n. Khi bÕp ®Þnh lµm Êy anh còng biÕt nghe anh b¹n chöi: chång ®· ng¸y o o, viÖc. råi nªn em kh«ng "MÑ nã, võa míi ¶ thÊy qu¶ t¸o - Nìm nµo, thÕ viÕt ra sî bÈn hå n»m vµo giêng lµ trong ngêi khã mïa mµng ra sao? s¬. ®· ch¬i ngay råi". chÞu qu¸, bÌn th¸o - KÓ còng kh¸. Vî b¶o chång: ra bá lªn bµn. S¸ng Chç xÊu, khi gÆt, "Anh ch¼ng tÕ
 2. nhÞ g× c¶, b¹n Uû ban hoang ph¸t mét ph¸t mét cã thÓ nãi ®îc c¸c anh cha ®i ngñ ®· mang bÌn ngåi chê í". bíc ®Ó trë thµnh lµm m¹nh qu¸ ®Ó anh l¸i xe lËp biªn ChuyÖn cã ®µn bµ tõ A ®Õn anh Êy biÕt, ngîng b¶n. Sau mét håi thËt ë quª t«i: Bµ Z. VÉn cha thÊy chÕt". Chê mét l¸t hÝ ho¸y viÕt anh ngêi d©n téc ®em yªn t©m, bµ b¶o: nghÜ lµ anh b¹n l¸i xe ®äc Biªn b¶n b¸n mÌo, sau lÇn "§ªm nay, mÑ ë ngñ hai vî chång l¹icho anh chµng kia tríc nãi thËt lµ mÌo phßng bªn c¹nh. tiÕp tôc, võa b¾t nghe: vå nhiÒu gµ con Cã g× th¾c m¾c ®Çu l¹i th× l¹i nghe Ngµy th¸ng nªn ch¼ng cã ai con nhí ghÐ sang anh b¹n chöi: "T- n¨m , vµo håi x mua. LÇn nµy l¹i hái." ëng lµ hÕt råi b©y giê, ngùa ®i ®êng ®em mÌo ra chî NhËp phßng giê nã l¹i ch¬i ngùa, xe ®i ®êng b¸n. L¹i cã ngêi mét phót, c« g¸i tiÕp". Hai vî chång xe, ngùa ®©m ®Þnh mua vÒ nu«i sang hái mÑ : bµn nhau: " Trªn ph¶i xe, xe th× hái: "MÌo cã vå ®îc "MÑ, anh Êy cã giêng cã tiÕng chÕt ngay, ngùa nhiÒu chuét kh«ng mïi l¹ l¹. Con thÊy kªu, th«i xuèng cßn giÉy giÉy mét ? ". Bµ ta tr¶ lêi: " thÕ nµo Êy." ®Êt cho nã khái lóc míi chÕt. KÕt MÌo vå nhiÒu "µ, mÑ quªn ch- nghe thÊy nã khã luËn ngùa ph¶i chuét l¾m ®Êy". a d¹y con. §µn chÞu". Xuèng ®Êt ®Òn cho xe Ngêi kia ®ång ý «ng ai còng cã mïi võa míi b¾t ®Çu 3.000.000 §. mua mÌo, ®Þnh tr¶ thÕ. §Õn khi quen mét tÝ th× l¹i nghe Anh ngêi d©n tiÒn mua th× thÊy råi, l©u l©u kh«ng tiÕng chöi: " MÑ téc nghe còng bµ ta nãi víi con gÇn mïi Êy th× nã chø, trªn giêng ph¶i v× xe nã chÕt mÌo: "ThÕ lµ hÕt c¶m thÊy khã ë ®· ch¬i råi, b©y ngay thËt mµ ngùa vå". Ngêi mua hái l¾m." giê xuèng ®Êt nã mét lóc sau n÷a l¹i: "Vå g× c¬?" bµ Vµi phót sau, còng l¹i ch¬i n÷a míi chÕt, nghÜ ta b¶o: "Vå gµ c« g¸i l¹i sang hái : th× chÞu thÕ ®Ðo ®Òn 3.000.000 § con". "MÑ, anh Êy sao nµo ®îc". Anh th× b»ng 2 con nÆng thÕ. Con chång tøc qu¸, thÕ ngùa nªn trèn lu«n. Trë trêi, t«i thÊy khã chÞu nµy ra lµ nã theo \ nhøc ®Çu qu¸ ph¶i qu¸." dâi m×nh ch¾c ChuyÖn cã thËt ë nghØ lµm buæi "µ, ®µn «ng ai bÌn v¸c gËy x«ng quª t«i: Cã mét chiÒu. VÒ nhµ, còng nÆng thÕ. ra ngoµi th× thÊy «ng ngêi d©n téc t«i b¶o vî: "Em Bao giê quen råi, anh b¹n ®ang ngåi ®em lîn con ®i ra nµy, nÕu cã ®iÖn ®ªm nµo ngñ chØ b¾t kiÕn. Th× ra chî b¸n lîn gièng. tho¹i, b¶o anh ®i «m mÊy c¸i gèi lµ anh b¹n trªn gi- Mét ngêi ®Þnh v¾ng," sau ®ã t«i kh«ng lµ y nh r»ng êng bÞ kiÕn ®èt, mua vÒ nu«i hái: leo lªn giêng tr»n träc kh«ng xuèng ®Êt n»m "Con lîn nµy nã cã ngñ.Võa chîp m¾t, ngñ ®îc." còng bÞ kiÕn ®èt ¨n c¸m tèt nghe thÊy vî tr¶ lêi Mét lóc sau, c« kh«ng ngñ ®îc. kh«ng?". ¤ng ta tr¶ ®iÖn tho¹i: g¸i l¹i sang hái : lêi: "Ch¸o nã cßn "...kh«ng,... anh Êy "KhiÕp qu¸, anh ChuyÖn sù thËt ë kh«ng ¨n n÷a lµ ®ang ë nhµ...", t«i Êy l«ng l¸ kinh lªn quª t«i: Cã mét c¸m". më m¾t bùc béi ®îc!" anh l¸i xe ®i ®êng g¾t: "§· b¶o lµ ®i "Gím, s¾p ®îc lªn miÒn nói ®©m ChuyÖn cã thËt ë v¾ng c¬ mµ!" "Nh- lµm ®µn bµ råi vµo mét chiÕc xe quª t«i: Cã mét bµ ng ®©y kh«ng cßn lµm bé! Råi ngùa. Anh chµng ngêi d©n téc ®em ph¶i ®iÖn cña mµy cßn nhiÒu ngêi d©n téc v¸c con mÌo ®i b¸n. anh," vî t«i tr¶ lêi. b»ng mêi lÇn nã sóng kÝp ra do¹ Ngêi ®Þnh mua Êy chø!" b¾n nÕu kh«ng vÒ nu«i hái: "MÌo ThiÕu n÷ nä t¶o båi thêng. Anh l¸i nã cã vå ®îc h«n lÊy chång vµo Nhµ nä tuy giµu xe bÌn b¶o: "CÊt nhiÒu chuét tuæi vÞ thµnh nøt ®è ®æ v¸ch sóng ®i, vµo ®©y kh«ng?" Bµ ta tr¶ niªn. Lo l¾ng cho nhng bµ mÑ lu«n lËp Biªn b¶n råi ra lêi: " Chuét th× con g¸i vµo ®ªm måm dÆn con: Uû ban gi¶i quyÕt kh«ng biÕt nhng t©n h«n, bµ mÑ - Cã ai hái th× con ". Anh chµng kia mµ gµ con th× cÈn thËn d¹y dç, cø nãi lµ nhµ ta nghe nãi Biªn b¶n, ®¶m b¶o con g¸i nghÌo l¾m nhÐ!
 3. V©ng lêi mÑ, h«m ¬ng, giµ ngät thÞt, Em kh¸c : N¨m c« gi¸o b¶o kÓ vÒ Bè ®i lµm vÒ thÊy nhín bïi, bÐ mÒm, ngo¸i mÑ em sinh gia ®×nh m×nh, Little Johnny móc tÊt. em bÐ. cËu khiªm tèn (Vova cña t©y) Tay ch¬i tµi tíi C« gi¸o : VÝ dô rÊt viÕt: ®ang ®ãng ®inh møc: anh em mµ sinh ®éng. - Nhµ em nghÌo xuèng ®Êt. "T¹i móc xong chØ Johnny : A-li-ba-ba l¾m, bè em nghÌo, cÇn ®a h¾n mÊy ®¸nh nhau víi bèn mÑ em nghÌo, c¶ sîi l«ng, h¾n chØ m¬i tªn cíp. nh÷ng ngêi hÇu h¹ ngöi lµ ®äc hå s¬ C« gi¸o : ¤, thÕ lµ nhµ em còng rÊt vanh v¸ch. Lena, thÕ nµo ? Em h·y nghÌo... sinh viªn n¨m thø gi¶i thÝch. hai, khoa v¨n, ®¹i Johnny : H«m qua Chó thî méc tªn häc tæng hîp. em xem phim, T×nh. Söa cöa Gianna, sinh viªn ®Õn ®o¹n ®¸nh bÕp cho mét gia n¨m thø t, khoa nhau, mçi lÇn A-li- ®×nh, chÞ chñ lµ tiªng Ph¸p , ®¹i ba-ba h¹ thñ ®îc go¸ phô. Ca, ®ôc, sao con l¹i ®ãng häc s ph¹m. mét tªn cíp, anh c¾t vÊt v¶ mét ®inh xuèng ®Êt?" Natasa, c«ng nãi 'fuck you'. håi. Xong. Cöa bè tß mß hái. nh©n, nhµ m©y khÝt l¾m. T×nh lói Johnny ch×a dÖt " TiÕn lªn ThÊy Johnny lang hói trong bÕp dän cho bè xem mét CNCS"........LÇn thang ngoµi hµnh ®å nghÒ. ChÞ chñ chiÕc lä thÝ nµo h¾n còng tr¶ lang, thÇy hiÖu tr- nghiÖm thu. nghiÖm, nãi: "§©y lêi ®óng. Anh em ëng hái. Ch¼ng hiÓu thÕ kh«ng ph¶i lµ bùc l¾m. Toµn xêi - T¹i sao mÆt mòi nµo, khi ®ãng cöa, ®inh. Con thö sau. Qua tay h¾n em l¹i th©m tÝm c¸nh cöa kh«ng tµi ®iÒu chÕ mét Ýt råi. Sau buæi lao thÕ nµy ? nµo më ®ùoc. thuèc c¶i tö hoµn ®éng ë n«ng trêng - C« gi¸o t¸t em Nhèt hai ngêi sinh theo cuèn Valo®ia xin lu«n mét c¸i vµ ®uæi trong bÕp. Loay s¸ch cò trong tñ. cña chÞ Bß mÊy em ra ®©y. hoay mét lóc trong §©y lµ thÝ nghiÖm sîi. Buæi tèi ë ký - T¹i sao ? bÕp väng ra: trªn mét con giun tóc anh em qu©y - T¹i v× em chØ - T×nh ¬i tao ®ang ®· chÕt. Con giun l¹i t¸n gÉu. Nh mäivµo mÊy bé phËn cã tang, T×nh ¬i kh«ng sèng l¹i ®îc lÇn tay ch¬i vªnh trªn ngêi c« gi¸o vµ tao ®ang cã nhng kh«ng hiÓu vªnh, khinh khØnh, hái 'C« b¸n nh÷ng tang....T×nh ¬i sao nã l¹i trë nªn ra c¸i d¸ng c¶ lò c¸i nµy gi¸ bao ®ang cã tang... rÊt cøng." mµy ch¼ng ®¸ng nhiªu ?' t×nh ¬i cã tang.... "Con cho bè lä nhÆt vá c¸t tót. - ChÕt chöa ! Sao t×nh ¬i tang....t×nhthuèc víi c«ng thøc H¾n ngöi, 1 lÇn, 2 em l¹i nghÜ r»ng tang ..t×nh ®iÒu chÕ, bè sÏ lÇn,.... H¾n hÝt, c« ®Þnh b¸n tangt×nh tangt×nh mua cho con mét ®¨m chiªu, råi l¹i chóng ? tang................... Toyota." göi, l¹i hÝt....Cuèi - Bè em thêng d¹y H«m sau ®i cïng h¾n thèt lªn: r»ng 'Phô n÷ mÆc Anh bé ®éi ë tuæi häc vÒ, Johnny - Xin anh em ba ¸o bã tr¸i ®µo hay ngo¹i tø tuÇn. thÊy mét chiÕc ngµy sÏ cã tr¶ lêi.v¸y céc hÊp hÐ NghØ phÐp mét Mecedes míi cøng kh«ng ngoµi môc tuÇn vÒ quª cíi vî. tríc cöa. Nã l¹ qu¸ C« gi¸o gi¶ng ®Õn ®Ých qu¶ng c¸o.' Tr¶ phÐp lªn ®¬n hái bè. Bè tr¶ lêi: häc thuyÕt §¸c- vÞ, c¶ tiÓu ®éi "ChiÕc Toyota bè Uyn. §Ó bµi gi¶ng Mét h«m c« gi¸o xóm vµo hái: mua cho con ®Ó thªm sinh ®éng, ph¸t hiÖn Johnny - ThÕ nµo? Ra trong ga-ra. Cßn c« hái. hay chui vµo mét lµm sao? KÓ anh chiÕc Mecedes tr- C« gi¸o : Em nµo gãc khuÊt vµ lµm em nghe. íc cöa lµ mÑ tÆng cho vÝ dô vÒ sù g× ®ã. C« r×nh Anh giai «m mÆt con ®Êy." sinh tån ? vµ thÊy Johnny khãc hu hu: Mét em : Tha c« trÇn nh nhéng, lÊy - «i síng l¾m!!! Ivan lµ mét tay gµ m¸i nhµ em ®Î tay xoa xuýt kh¾p BiÕt thÕ tao cíi tõ ch¬i. TrÎ mÒm x- trøng. ngêi, thËm chÝ c¶ khi 17 tuæi. C« gi¸o : RÊt tèt. vµo chç kÝn,
 4. miÖng kh«ng ngít NghÜ mét lóc viÖc kh«ng ®Õn h«m khi kh«ng cã rªn lªn, thØnh Mike ph¸ ra cêi, nçi xÊu l¾m, còng ai ë nhµ anh tho¶ng l¹i thë dµi "Mµy nhÇm råi, ý cã thÓ ®îc hëng 1 chµng bÌn gäi ngêi nãi 'Ta cÇn mét tao muèn nãi lµ c¸i g× ®ã. Th«i th× yªu l¹i vµ b¶o: "Em chiÕc «-t«.' thØnh tho¶ng cìi cho mµy chän chç ¬i, gia ®×nh anh L¹ qu¸, c« hái, l¹c ®µ ra qu¸n ë díi ®Þa ngôc ng¨n c¶n kh«ng "Johnny, em lµm queen bee ngoµi nµy vËy. cho chóng m×nh g× thÕ ?" thÞ trÊn Êy chø!" Nãi råi sai 2 quØ lÊy nhau. Bªn t×nh "Tha c«," Johnny satan dÉn ®i xem bªn hiÕu bªn nµo tr¶ lêi, "em ®ang Mét thanh niªn mäi chç. Th«i th× nÆng h¬n. Th«i lµm phÐp thuËt tr¾ng trÎo, s¸ng m¸u ch¶y, ®Çu r¬i, th× h«m nay ®Ó cã ®îc mét sña, tÝnh l«ng tiÕng kªu khãc chóng ta vui vÇy chiÕc «-t«." b«ng, rÊt thÝch rÇm rÜ, kh«ng víi nhau mét lÇn "PhÐp thuËt g× l¹ phiªu lu. CËu t×m ®©u lµ vui vÎ ®Ó cuèi, råi anh ®· vËy ?" c« gi¸o c¸ch xin lªn lµm cã thÓ chän c¶. chuÈn bÞ thuèc th¾c m¾c. viÖc trªn mét Chît ®Õn mét chç, ®éc ®©y råi "Bè mÑ em ly dÞ chiÕc tµu chiÕn. thÊy mét bän lè chóng ta cïng ®i mét thêi gian, em ThuyÒn trëng dÉn nhè, ngåi v¾t vÎo sang thÕ giíi bªn t×nh cê thÊy mÑ cËu ®i l¹i xung trªn mét bÓ ph©n, kia hÑn sÏ sèng em lµm thÕ mÊy quanh, chØ tõng hót thuèc, ph¶ chung ë kiÕp lÇn trong phßng chç, cËu cã vÎ hµi khãi, ch©n tay kh¸c." Sau khi vui riªng, nãi 'Ta cÇn lßng l¾m. §îc mét ®ung ®a, nãi vÇy, anh chµng mét th»ng ®µn lóc, thuyÒn trëng chuyÖn víi nhau cÇm b¸t níc g× «ng'. Kh«ng l©u hái: vui vÎ l¾m. Anh ®en ®en uèng sau em thÊy mÑ - Tao thÊy mµy nghÜ "Chç nµy cã mét nöa b¸t, ®a em kiÕm ®îc mét vÉn cã vÎ kh«ng lÏ lµ tèt nhÊt råi nöa cßn l¹i cho ng- chó còng kh«ng hµi lßng, th«i ®îc. ®©y", ®o¹n quyÕt êi yªu råi l¨n ra ®Õn nçi nµo." Nãi råi dÉn cËu ra ®Þnh: giÉy giôa mét gi©y mét gãc tµu, chØ - Cho tao ë ®©y råi n»m bÊt ®éng. Tèt nghiÖp trêng ra mét buång nhá, th«i. C« g¸i nh×n b¸t sü quan, Tom ®îc rÊt kÝn ®¸o. Råi co ch©n, nh¶y thuèc ®éc, nh×n cö ®Õn mét tr¹i Trong buång chØ lªn bÓ, ®Þnh rót ngêi yªu råi vôt lÝnh gi÷a sa m¹c. cã mét c¸i thïng to, thuèc ra hót. Bçng ch¹y ra ngâ. LiÒn Kh«ng chØ thiÕu cã mét c¸i lç. nghe tiÕng qu¸t: ®ã anh chµng níc t¾m giÆt mµ - Mµy cø thö ®i, - HÕt giê nghØ nhám dËy gäi víi cßn thiÕu nhiÒu råi nãi l¹i tao nghe. gi¶i lao råi, lÆn! theo: " Em ¬i, b¸t thø kh¸c v× ë ®©y CËu còng h× hôc b¶o lêng xµ anh c¸ch xa vïng d©n thö, råi síng qu¸, ChuyÖn cã thËt ë cho thªm nhiÒu ®- c. ThÊy cã mÊy ra nãi víi thuyÒn quª t«i: Anh b¹n t«i êng ngät l¾m, con l¹c ®µ h«i h¸m trëng: cã mét c« ngêi yªu uèng ®i råi h·y vÒ. trong tr¹i, Tom hái - T«i ®ång ý, nhng rÊt xinh ®Ñp, hai Mµ em cßn quªn Mike, mét chó liÖu cã thÓ vµo ngêi thÒ non chØ tói vµ dÐp ®©y lÝnh ®ång niªn, ®©y thêng xuyªn biÓn thÒ suèt ®êi nµy". "Tr¹i lÝnh cÇn l¹c ®îc kh«ng? sèng chung, khi ®µ lµm g×?" - TÊt c¶ c¸c ngµy nµo chÕt còng ChuyÖn cã thËt ë "§Ó thØnh trong tuÇn, nhng chÕt chung, anh quª t«i: Mét anh tho¶ng gi¶i quyÕt trõ thø 2. kh«ng lÊy ®îc em chång gäi ®iÖn mét sè nhu cÇu c¸ - T¹i sao vËy? th× anh chÕt, mµ tho¹i vÒ cho vî b¸o nh©n." - V× thø 2 ®Õn em kh«ng lÊy ®îc sÏ ®i lµm vÒ Nghe còng cã phiªn mµy chui anh th× em còng muén, dÆn vî ¨n lý. Mét th¸ng sau, vµo thïng. chÕt. ThÒ sao ®îc c¬m tríc. Vî nghe thÊy ngêi m×nh cã vËy, ch¼ng biÕt ®iÖn tho¹i xong mïi l¹c ®µ nÆng Mét anh chÕt ®i, v× thÊy ®iÒu g× b¶o anh chµng qu¸, Tom hái Mike, xuèng ®Þa ngôc. mµ gia ®×nh anh n»m bªn c¹nh: "Nµy, lµm kiÓu g× Diªm v¬ng b¶o: chµng kh«ng "Anh cø yªn t©m ë mµ ngêi kh«ng bÞ - XÐt thÊy mµy khi ®ång ý cho hai ng- ®©y ¨n c¬m xong l©y mïi?" sèng cã lµm 1, 2 êi lÊy nhau. Mét h·y vÒ, chång em
 5. gäi ®iÖn tho¹i vÒ nh×n thÊy xe phôt §Çu tiªn lµ tiÕng b¸o lµ ®ang ®i khãi ra ®»ng sau chÞ vî: uèng rîu mõng bÌn quay l¹i b¶o Vai n¨m tÊc sinh nhËt anh b¹n nhau: "Nã kh«ng réng ®Ó lµm chi cïng c¬ quan sÏ vÒ cho ta ®i nhê ta sÏ Suèt ngµy rÊt muén. H¾n ta kh«ng nãi cho nã ¨n no chØ ngñ kh× nãi lµ ®ang ®i biÕt lµ xe nã ch¸y Anh ¬i tØnh cïng víi anh ®Êy". råi, khãi phôt ra dËy chiÒu em tý kia k×a". nh÷ng chuyÖn mµ §i... ChuyÖn cã thËt ë chÞ Êy ®· nãi víi TiÕng anh chång quª t«i: Cã mét VÞ vua nä tríc khi t«i..... ng¸i ngñ: anh chµng ngêi ra chiÕn trêng liÒn ...?..?..?.. Suèt ngµy MÌo (H' M«ng) ®i khãa hoµng hËu l¹i bËn bÞu chuyÖn xuèng miÒn xu«i vµ nãi: Mét anh chµng ®Ò tµi c«ng t¸c ®· l©u - §©y lµ chiÕc kh«ng may bÞ liÖt §au c¶ x- song vÉn gi÷ ®îc ch×a khãa ®øc c¸i " Êy ". Anh ta ¬ng sên mái c¶ vai c¸i lý cña ngêi MÌo. h¹nh. Ta sÏ chØ ®· ch¹y ch÷a kh¾p ChuyÖn Êy Mét h«m anh ta ®i giao nã cho ngêi n¬i mµ kh«ng em ¬i xin ®Ó l¹i xe m¸y ®©m ph¶i nµo tin cÈn nhÊt. khái. Sau cã ngêi Mai... mét ngêi. KÎ bÞ Sau mét håi m«ng m¸ch cø thö ®i Vµ tiÕng c« vî ch× ®©m xe võa ngåi lung suy nghÜ, xem phim "t¬i m¸t" chiÕt: dËy cha kÞp ®Þnh vua quyÕt ®Þnh cña Mü xem sao. §· hÑn h«m nay l¹i thÇn ®· bÞ anh giao cho mét vÞ Th«i th× còng thö ngµy mai chµng m¾ng: quan cËn thÇn xem. ThÕ lµ anh Bá c¶ vî con chØ "Mµy kh«ng ®øng næi tiÕng lµ trung ta vµo mét r¹p ®Ò tµi ®Êy th× tao ®©m qu©n ¸i quèc vµ chiÕu phim cÊm §· thÕ tõ nay em vµo ai". yªn t©m xuÊt binh. trÎ em díi 16 tuæi. cho biÕt ChØ võa ®i ®îc §ang xem nöa Bye... ChuyÖn cã thËt ë vµi dÆm, bçng cã chõng anh liÒn thß ¤ng chång tøc qu¸ quª t«i: Toµ ¸n tiÕng vã ngùa hèi tay xuèng ®Ó ®¸p lêi: huyÖn xö tiÕp vô h¶ sau lng, th× ra kiÓm tra. Bçng N»m chung míi hiÕp d©m thø hai lµ vÞ quan cËn anh thÊy dêng nh khã chÞu lµm sao sau vô tríc. Ngêi thÇn nä: c¨n bÖnh o¸i o¨m M×nh muèn ngñ bÞ h¹i ®ang kÓ tr- - Tha bÖ h¹, ngµi cña m×nh ®· khái. yªn vî cø gµo íc toµ: "T«i ®i rõng ®· giao nhÇm ThÕ lµ anh ta síng Muèn síng th× «ng vÒ, n»m nghØ trªn ch×a khãa cho qu¸ ®øng lªn hÐt: ®©y cho síng giêng th× nã ch¨n thÇn. - NÒn v¨n ho¸ Nµo... tr©u qua, nã nh×n Mü mu«n n¨m ! thÊy t«i qua cöa Bçng ngêi ®µn nh©n chuyÖn Con sæ, nã ®i xuèng. 2 ngßi ®µn bµ nãi «ng ngåi c¹nh vç chã lµm g× khi nã T«i ®o¸n lµ nã lµm chuyÖn víi nhau vai anh vµ «n tån ®øng trªn 3 ch©n? g× råi nhng t«i cø Ngêi nµy nãi: T«i nãi: xin kÓ mét ®Ó im xem sao. ®· nãi víi chÞ - T«i yªu cÇu anh chuyÖn víi chñ Khi nã ®Èy cöa ®õng nãi víi chÞ hai viÖc. Thø nhÊt ®Ò: Trë vÒ céi vµo nhµ th× t«i Êy nh÷ng chuyÖn lµ anh trËt tù cho. nguån biÕt ch¾c råi nhng mµ t«i ®· nãi víi Vµ thø hai lµ anh t«i ®Ó b¾t qu¶ chÞ bá ngay c¸i tay ra Thñ¬ cßn hång tang. ThÕ råi Ngêi kia nãi: ChÞ khái quÇn t«i ! hoang, ch©n lµ ph¹ch mét c¸i ®Çy Êy ®· nãi víi t«i mét thø quý hiÕm, ®Çy ®Çy. Lóc t«i ®õng nãi víi chÞ Mét lÇn kh«ng ngñ c¸c loµi vËt nãi më m¾t ra nã ®· nh÷ng chuyÖn mµ ®îc, t«i v« t×nh chung chØ cã mét ®i mÊt råi". chÞ Êy nãi víi t«i. nghe c©u chuyÖn ch©n, chã th× cã 3 Ngêi nµy tr¶ lêi: nhµ hµng xãm, ch©n, thËm chÝ ChuyÖn cã thËt ë ThÕ th× chÞ còng mét cÆp vî chång Eva sinh sau ®Î quª t«i: Cã hai anh ®õng nãi víi chÞ tuy ch¼ng cßn muén cßn kh«ng chµng vÉy xe « t« Êy son, nhng còng cã ch©n nµo. ®i nhê kh«ng ®îc chöa chãt giµ. Riªng cã bß, nhê
 6. cã dßng s÷a ngät - Cã chó chim anh còng tiªu råi ", 3 tªn kh«ng tÆc ngµo, ®îc Thîng non nho nhá... ®o¹n tr«ng thÊy khèng chÕ mét ®Õ cho h¼n 8 Chµng ta quay ®«i dÐp cßn míi chiÕc m¸y bay ch©n l¹i c·i: bÌn x¸ch ®«i dÐp quèc tÕ chë kh¸ch. - ThÕ nµy mµ ®i vÒ. Anh chµng Trªn m¸y bay cã c¶ Mét h«m bß gÆp cßn nhá µ ? trong bôi rËm h« mét chµng cao båi vÞt, vÞt kªu ca: t«i C« g¸i tøc giËn ho¸n rît theo : Mü, mét kiÕm chØ cã 1 ch©n m¾ng: "Tr¶ tao dÐp kh¸ch Tµu vµ cã thËt lµ bÊt tiÖn, - §å khèn n¹n ! ®©y - tr¶ tao dÐp duy nhÊt mét chó anh l¹i cã nhiÒu Chµng trai l¹i c·i: ®©y " ViÖt Nam. Bän cíp thÕ kia, hay lµ anh - ThÕ nµy mµ trang bÞ sóng èng nhêng bít cho t«i 1 bèn l¹ng µ ? Ýt ra Mét c« g¸i trÎ tr«ng ngËp r¨ng, vÎ rÊt ch©n. Bß th¬ng còng ph¶i nöa c©n cã vÎ xanh xao hung h·n. Mäi ngêi t×nh, ®Ó l¹i cho ! ®Õn t×m b¸c sÜ. sî h·i lÝu rÝu nép vÞt 1 ch©n. Tõ ®ã Sau mét håi kh¸m tiÒn, vµng, ®å vÞt cã 2 ch©n, tuy Còng ®«i uyªn - xÐt b¸c sÜ kÕt trang søc. Bçng nhiªn mçi khi ngñ, ¬ng nä, sau thêi luËn r»ng c« ta ®· kiÕm quang lÊp theo b¶n n¨ng céi gian yªu nhau tha cã thai. lo¸ng, ngêi kh¸ch nguån vÞt l¹i co 1 thiÕt nhng gia C« g¸i rÊt ng¹c Tµu ®· rót thanh ch©n lªn. ®×nh can thiÖp nhiªn:" Kh«ng thÓ Phi long ®o¹t th« b¹o kh«ng cho cã chuyÖn nh vËy mÖnh ra x¶ mét H«m kh¸c bß gÆp lÊy nhau nªn bÌn v× tõ tríc tíi nay t«i tªn cíp lµm hai chã, chã kªu: t«i rñ nhau cïng cha hÒ lµm m¶nh. Nhng hai chØ cã 3 ch©n xuèng suèi vµng chuyÖn ®ã víi mét tªn cßn l¹i ®· lËp thËt lµ bÊt tiÖn, ®Ó cïng an hëng ai" tøc x¶ sóng tiªu anh l¹i cã nhiÒu suèt ®êi. Sau mét håi gi¶i diÖt ngay ngêi thÕ kia, hay lµ anh ThÕ nµy nhÐ - thÝch: "ViÖc c« kiÕm kh¸ch nä. nhêng bít cho t«i 1 Anh chµng tho¶ mang thai ¾t lµ Cïng lóc chµng ch©n. Bß th¬ng thuËn - c¸i giÕng ë ph¶i do ®· tõng cao båi Mü còng t×nh, ®Ó l¹i cho ®Çu lµng Ýt ngêi chung ®ông víi rót ph¾t ra hai chã 1 ch©n. Tõ ®ã qua l¹i ®óng 7h tèi mét ai ®ã" khÈu Colh to tíng chã cã 4 ch©n, tuy nay cã mÆt. Tr- Sau mét l¸t suy t, nhanh nh c¾t v¶y nhiªn mçi khi ®i êng hîp ai ®ã ®Õn c« g¸i hÐt to¸ng ®¹n vµo hai tªn nh- ®¸i, theo b¶n n¨ng sím h¬n th× h·y lªn:" Tiªn s th»ng ng cuèi cïng anh céi nguån chã l¹i nh¶y xuèng tríc råi cøu hé, thÕ mµ nã còng bÞ h¹ s¸t. co ch©n ®ã lªn. ®Ó l¹i ®«i dÐp trªn b¶o lµ ®ã chØ lµ Lóc bÊy giê chó bê giÕng ®Ó lµm h« hÊp nh©n t¹o" ViÖt Nam míi lõ TiÕng lµnh ®ån xa tin. ®õ tiÕn l¹i phÝa Eva còng mß ®Õn §óng 7h00, anh Trong mét cuéc thi bän cíp. Chóng bß ®Ó xin ch©n. chµng ®Õn ®iÓm Hoa hËu, c©u hái s÷ng l¹i trong vµi Xóc c¶m tríc th©n hÑn nhng cha øng xö lµ : C¸i gi©y råi nhÊt lo¹t h×nh tuyÖt vêi cña thÊy c« nµng lång chim vµ c¸i x¶ tiÓu liªn vµo Eva bß nhêng h¼n ®©u. NghÜ bông v¸y kh¸c nhau ë ngêi anh. Nhng, kú 2 ch©n. Tõ ®ã "m×nh trÎ nh thÕ chç nµo ? ¸ hËu l¹ thay, chóng ®· phô n÷ còng cã 2 nµy mµ chÕt th× cuéc thi ®· tr¶ lêi: " b¾n hÕt c¶ b¨ng ch©n nh c¸c loµi uæng qu¸" bÌn Trong lång cã ®¹n mµ chó ViÖt kh¸c. Tuy nhiªn ®Æt ®«i dÐp bªn chim, cßn trong Nam vÉn kh«ng mçi khi síng lªn, bê giÕng råi nÊp v¸y th× kh«ng cã hÒ hÊn g×. Cuèi theo b¶n n¨ng céi vµo bôi c©y. chim ". Cßn c©u cïng bän cíp ®Çu nguån hä l¹i co c¶ 7h05, nµng níc tr¶ lêi cña Hoa hµng v× qu¸ ho¶ng 2 ch©n ®ã lªn. m¾t ®Çm ®×a hËu lµ : " C¸i v¸y sî. Sau khi hoµn ®Õn bªn bê kh¸c c¸i lång chim hån, mäi ngêi xóm Mét chµng ®øng tÌ giÕng, khi tr«ng ë chç, khi më lång l¹i quanh chó ViÖt bËy bªn vÖ ®êng. thÊy ®«i dÐp cña th× chim bay ra, Nam nhao nhao Cã c« g¸i ®i qua chµng th× l¹i cµng cßn khi më v¸y th× hái: " T¹i sao anh kh«ng ®Ó ý, v« thæn thøc. NghÜ chim bay vµo !" l¹i chèng ®îc ®¹n t×nh h¸t: bông "§»ng nµo cña chóng ? ".
 7. Chó ViÖt Nam NÕu b¾t gÆp ai - Mçi lÇn em ph¶n cô khoÎ m¹nh nh th¶n nhiªn tr¶ lêi: " ®¸i bËy chóng t«i béi anh, em l¹i cho vËy ? Cã bÝ quyÕt g× sÏ b¾n chÕt t¹i vµo tñ mét qu¶ - Cã g× ®©u. ®©u ". Råi chó cëi chç. trøng. T«i chØ thêng ¸o kho¸c ngoµi ra. Ph¸i ®oµn VN ¤ng chång thë xuyªn tËp vâ vµ Th× ra ë bªn trong ®ång ý v× sî mÊt phµo : ch¼ng bao giê toµn phô tïng xe mÆt. - µ thÕ lµ chØ cã uèng mét giät rîu ! ®¹p, nåi ¸p suÊt Ngay tèi h«m ®ã, 3 lÇn th«i . Cßn Nhµ du lÞch tù c¸c lo¹i ! ph¸i ®oµn LX ®i 300$ th× sao? nhñ: " µ th× ra bÝ d¹o quanh bê hå ChÞ vî lÇn nµy quyÕt sèng l©u lµ Mét nhµ kh¶o cæ vµ b¾n chÕt ®îc 3 khãc rÊt to vµ gi¶i kh«ng uèng rîu ". häc ®ang ®i th¸m chó VN ®ang ®¸i thÝch : §ang m¶i nghÜ, hiÓm ë mét vïng bËy. - Mçi lÇn trøng bçng «ng ta nghe nói hÎo l¸nh. Bçng §Ó tr¶ ®òa, tèi nhiÒu qu¸ em l¹i cã tiÕng ®Ëp cöa «ng ta tr«ng thÊy h«m sau ph¸i ®em ra chî b¸n vµ th×nh th×nh. ¤ng cã mét thæ d©n ®i ®oµn VN còng ®i em ®· tiÕt kiÖm véi hái: " C¸i g× qua, võa ®i võa d¹o quanh qu¶ng ®îc 300$. vËy " ? Cô giµ gi¶i lÈm bÈm: " Mai l¹i trêng ®á vµ còng Nghe ®Õn ®ã «ng thÝch: " µ, ®ã lµ cã ma to ®©y... ". b¾n chÕt ®îc mét ch«ng kªu to lªn «ng cô th©n sinh Nhµ kh¶o cæ rÊt chó. mét tiÕng vµ trót ra t«i võa ®i uèng ng¹c nhiªn tù nhñ: " S¸ng h«m sau trªn h¬i thë cuèi cïng. rîu ë lµng bªn vÒ §óng lµ kh«ng thÓ trang nhÊt b¸o Sù ®ã mµ !" gi¶i thÝch ®îc thËt LX ®a tin : nh÷ng hiÖn tîng kú §ªm h«m qua, bän Sau khi chiÕn bÝ cña nói rõng ". khñng bè ®· b¾n tranh thÕ giíi lÇn Trong giê sinh vËt NghÜ ®o¹n «ng ta chÕt mét nh©n thø 3 kÕt thót , häc, thÇy gi¸o liÒn ®i l¹i phÝa ng- viªn sø qu¸n VN loµi ngêi bÞ diÖt gi¶ng: êi thè d©n hái: " ®ang lµm "nhiÖm vong.T¹i mét khu - Khi ngêi ta T¹i sao anh l¹i biÕt vô". rõng xa x«i hÎo ho¹t ®éng sinh lý, ngµy mai cã ma ? l¸nh nhÊt,mét con th× ngêi ta ®· tiªu Ngêi thæ d©n tr¶ Mét «ng chång khØ ®ùc vµ mét hao mét n¨ng lîng lêi: " µ, t¹i lóc n·y trªn giêng hÊp hèi con khØ c¸i «m ®¸ng kÓ. Mçi lÇn t«i võa nghe dù gäi vî ®Õn bªn nhau vµ nãi: nh vËy t¬ng ®¬ng b¸o thêi tiÕt mµ !" m×nh vµ hái : - B©y giê víi viÖc xóc mét - Em ¬i, anh kh«ng chóng ta lµm l¹i tõ tÊn than... Trong mét cuéc cßn sèng ®îc n÷a, ®Çu ! Bçng nh×n thÊy häp b¸o vÒ v¨n em h·y nãi thËt ë cuèi líp cã mét hãa gi÷a ViÖt cho anh, trong Mét nhµ du lÞch häc sinh ®ang Nam vµ Liªn X« suèt thêi gian ®i ®Õn mét vïng ng¸p ng¾n ng¸p cò, c¸c ®¹i biÓu chóng m×nh quª hÎo l¸nh. ¤ng dµi, thÇy gi¸o bùc LX nãi : chung sèng víi ta gâ cöa nhµ m×nh qu¸t: - C¸c anh rÊt kÐm nhau em ®· ph¶n ®Çu tiªn vµ gÆp - CËu kia, tèi v¨n hãa, ngoµi ®- béi anh bao nhiªu mét cô giµ ®ang qua lµm g× mµ êng cßn rÊt nhiÒu lÇn? khoÎ m¹nh, qu¾c b©y giê ngåi ngêi ®¸i bËy. ChÞ vî kh«ng nãi ng¸p ? C¸c ®¹i biÓu ViÖt g× chØ khãc nøc - D¹ tha thÇy tèi nam kiªn quyÕt në. qua em xóc 3 tÊn ph¶n ®èi : ¤ng chång l¹i hái : than ¹ ! - C¸c anh ®õng - Th«i em ®· bÞa ®Æt , lµm g× kh«ng muèn nãi Ngêi ta thÊy mét cã chuyÖn ®ã. th× h·y gi¶i thÝch thíc. Sau tuÇn trµ, c¶nh rÊt l¹ trong C¸c ®¹i biÓu LX có cho anh t¹i sao ®îc biÕt «ng cô ®· mét doanh tr¹i. l¾m nãi : trong tñ cña em gÇn tr¨m tuæi, «ng Mét anh lÝnh - §îc råi, chóng t«i cã 3 trøng vµ 300 hái: ®ang ®äc rÊt to sÏ cö mét ph¸i $. - Xin cô cho biÕt mét l¸ th, cßn anh ®oµn sang ViÖt ChÞ vî thót thÝt : bÝ quyÕt g× gióp kia hai tay bÞt Nam vµo tèi mai. chÆt tai anh ®ang
 8. ®äc. Khi ®îc hái g¸i, nãi chuyÖn anh cã hay nãi du. Mét h«m ®i v× sao lµm nh mét lóc anh hái: dèi . xem bãi, mét håi vËy, anh tr¶ lêi: " - Em ®· cã chång th©m trÇm suy §©y lµ th ngêi yªu cha? nghÜ, xin quÎ tíi t«i göi cho t«i. T«i - Em Õ. - Anh yªu em vµi lÇn, thÇy tíng kh«ng biÕt ch÷ - ThÕ th× ®Ó anh chø ? ph¸n r»ng: "Sè anh nªn nhê nã ®äc më hµng cho, vÝa - TÊt nhiªn, anh ®o¶n thä, ch¾c hé. Nhng t«i l¹i anh tèt l¾m. yªu em v« cïng, ch¾n bÞ tr©u kh«ng muèn cho em yªu ¹ ! ®©m". ¤ng trÎ sau nã nghe chuyÖn HiÖu trëng mét tr- - VËy chóng khi nghe thÊy thÇy riªng t cña t«i, thÕ êng cÊp 3 nãi víi m×nh cíi nhau ®i ph¸n nh vËy, kinh th«i ! " «ng b¹n: anh. h·i quú sôp díi - TØ lÖ häc - Trêi ¬i ! Sao ch©n thÇy xin c¸ch Mét ngêi lÝnh sinh giái trêng t«i em l¹i cã c¸i thãi ®Ó gi¶i h¹n. Sau muèn rÌn luyÖn n¨m nay gÊp 10 quen chuyÓn ®Ò mét håi ra ®iÒu tÝnh dòng c¶m n¨m ngo¸i ! tµi mét c¸ch ®ét suy nghÜ, khÊn cho cËu con trai ¤ng b¹n trßn m¾t ngét nh vËy ? khøa, thÇy míi lªn 3 tuæi, bÌn b¶o : r»ng : " Trong con trai ®øng lªn - ThÕ c¬ µ ? I-van lµ mét sinh vßng mét th¸ng tíi nãc tñ råi nhÈy ThÕ n¨m ngo¸i tr- viªn b¶nh trai, l¹i anh kh«ng ®îc ra xuèng. CËu bÐ êng anh cã bao khÐo t¸n nªn c« khái nhµ" vµ dÆn thÊy cao qu¸ nhiªu häc sinh gi¸o Lªna rÊt mª. dß thªm mét sè kh«ng d¸m nh¶y, giái ? Mét h«m cuèi giê ®iÒu n÷a vÒ «ng b¶o con: - Kh«ng cã ai häc buæi tèi c« rñ chuyÖn cóng b¸i, - Con cø nh¶y c¶ ! Ivan ë l¹i ®Ó t©m kiªng c÷. xuèng, bè sÏ ®ì. t×nh. Ivan yªu cÇu ¤ng trÎ - Nhì bè kh«ng ®ì Nµng: Anh cã hót t¾t ®Ìn trong líp hoang mang lo th× ®au l¾m. thuèc bao giê v× nhì cã ai nh×n l¾ng b¸n tÝn b¸n - Bè ®Î ra con, kh«ng ? thÊy. Sau mét håi nghi nhng råi vÉn ch¼ng lÏ bè l¹i lõa Chµng: Kh«ng t×nh tù ©u yÕm, I- cø lµm theo ®iÒu dèi con sao? bao giê. van xin phÐp ra thÇy tíng c¨n dÆn. CËu bÐ nghe vËy Nµng: VËy anh ngoµi mét l¸t ®Ó " Sau mét th¸ng ë liÒn nh¶y xuèng, cã uèng rîu chø ? gi¶i quyÕt nçi trong nhµ, kh«ng nhng «ng bè Chµng: §êi anh buån ". Mét lóc ®i ra ngoµi, «ng trÎ kh«ng ®ì, ®au cha tõng uèng mét sau cËu ta l¹i quay tù nhñ h«m nay lµ l¾m cËu mÕu giät rîu nµo . vµo tiÕp tôc... Mét hÕt mét th¸ng nh m¸o: Nµng: ThÕ cßn lóc sau l¹i thÊy vËy lµ còng - Sao bè b¶o ®ì cê b¹c ? Ch¾c cËu ta xin phÐp ra ch¼ng cã g×, thÇy con mµ kh«ng ®ì? anh còng cã ®¸nh ngoµi. Có thÕ tíng nãi l¸o råi. KÕ - Con thÊy cha, chø ? ®Õn lÇn thø t th× ®ã «ng ®i xuèng ®Õn bè ®Î cßn lõa Chµng: Kh«ng c« gi¸o ph¶i bùc bÕp ®Þnh r»ng dèi con, vËy sau khi nµo, em còng m×nh hái: " Nµy ®un níc t¾m.. nµy con ®õng tin biÕt ®Êy. Ivan ! Sao anh l¹i Xuèng ®Õn bÕp ai. Nµng: VËy ngoµi ra vµo cø xoµnh võa míi ngåi em ra anh cßn ®Ó xo¹ch thÕ ? ". CËu xuèng ch©m löa, Mét anh nä s¸ng ý ®Õn c« nµo ta tr¶ lêi: " Tha c«, bçng «ng luèng s¸ng ®i chî hay ®- kh«ng ? em kh«ng ph¶i lµ cuèng ch©m löa îc c¸c bµ mêi më Chµng: Em ph¶i I-van, em lµ I-lich. vµo tay, nhÈy hµng v× tèt vÝa. tin anh chø. Anh Th»ng I-van nã dùng lªn th× va C¸c bµ nãi: chØ cã duy nhÊt ®ang ®øng b¸n vÐ vµo cöa bÕp, - Anh më hµng th× em mµ th«i ! ë ngoµi cöa ! chiÕc xõng tr©n tèt l¾m, kh«ng Nµng: Nhng anh háng löa l©u ngµy bao giê bÞ Õ, còng ph¶i cã mét TruyÖn kÓ r»ng : treo trªn bÕp r¬i ngµy mai anh nhí thãi xÊu g× ®ã Cã mét «ng xuèng va vµo ®Çu më hµng nhÐ. chø ? tuæi ngo¹i tø lµm «ng trÎ tõ biÖt Mét h«m ra ngâ Chµng: µ, ®óng tuÇn. Nhµ t¹i mét câi ®êi ngay tøc anh gÆp mét c« lµ thØnh tho¶ng vïng ®åi nói trung kh¾c.
 9. ...... Ýt ®ç trong hép Anh chång trªu vî: RÊt nhanh c« bÐ Hai vî chång nhµ cña m×nh ra ®Ó " Em cha biÕt ®ã, lµm ®Çu c¾t träc nä sau ngµy cíi nÊu cho anh ¨n. ë Mü mçi lÇn nam ®Çu m×nh. ngêi chång ®em Trêi????? n÷ quan hÖ víi vÒ nhµ hai hép Mét huÊn luyÖn chµng trai bao giê Trong mét gãc tèi s¾t rçng mµ ë trªn viªn nãi víi mét còng ®îc c« g¸i cña c«ng viªn,c« chØ cã hai lç .Vî vËn ®éng viªn bao USD 20,000. " g¸i quyÕt liÖt ®Èy thÊy thÕ hái : nh¶y dï võa bÞ r¬i Anh mµ cã tiÒn , chµng trai ra - Anh mang nã xuèng ®Êt mµ anh sÏ bay ngay .Chµng trai ng¹c vÒ lµm g×? kh«ng kÞp më dï: sang Mü " nhiªn hái : -§Ó chøng tá - T«i ®· C« g¸i liÒn ®¸p - Em sao thÕ ? lßng chung thuû dÆn anh lµ ®Õm ngay:" NÕu mµ ®- - Th× ...tõ tõ cña Anh vµ Em ®Õn 10 th× th¶ dï îc nh vËy th× em ®·,"c¬m kh«ng ¨n -å em kh«ng ra c¬ mµ ? còng ph¶i sang th× g¹o cßn ®ã"... hiÓu - D¹ nhng Mü sèng " - Ch¾c g× ®· -§¬n gi¶n th«i em...em...em míi... Anh chång lÊy lµm cßn,thêi nay chuét nÕu mçi lÇn Anh míi ®Õm ng¹c nhiªn: " ThÕ nhiÒu v« kÓ ... ®i ngo¹i t×nh vÒ ®Õ...®Õn em sang bªn ®ã Anh sÔ bá vµo ®ã b...b...ba ! lµm g×" Ba anh chµng ngåi mét h¹t ®ç ,cßn Em sang ®ã ®Ó tríc mét phßng gi¶i nÕu Em ®i ngo¹i Mét nhãm trÎ ®ang chøng kiÕn : " Anh phÉu t nh©n nãi t×nh vÒ th× Em d¹o ch¬i trong sèng thÕ nµo víi chuyÖn víi nhau: còng bá vµo ®ã c«ng viªn . Chóng USD40,000 trong - Cña cËu thÕ mét h¹t ®ç. thÊy c¶nh mét ®«i vßng mét th¸ng" nµo mµ ph¶i ®Õn Vµ hä ®· thùc nam n÷ ®ang t×nh ®©y ? hiÖn nh vËy sau tù. Chång ®Ìo vî ®i - Cña tí nhá nhiÒu n¨m .Cho Mét cËu bÐ xe m¸y. Vî ca th¸n: qu¸, ®Þnh thay c¸i ®Õn mét ngµy v× kho¶ng 7 tuæi la - Gi¸ nh xe cña kh¸c. Cßn cËu ? èm nÆng ngêi lªn : " ¤ k×a, hai anh cã thªm 2 - Cña tí dµi qu¸, Chång ®Õn lóc ngêi ®ang vËt b¸nh n÷a th× cã nh÷ng 30 ph©n. l©m nguy nãi víi nhau " ph¶i nhµ m×nh cã §Õn ph¶i c¾t bít vî. §øa bÐ thø hai cì «-t« kh«ng? ®i th«i ! 9 tuæi b¶o: " Chång th¶n nhiªn: -Em h·y ®em c¶ Kh«ng! Hä ®ang - Gi¸ nh em cã hai hép s¾t ra ©u yÕm nhau ®ã" thªm 2 c¸i ti n÷a ®©y vµ h·y ®Õm C« bÐ lín h¬n mét th× nhµ m×nh ®îc xem cña ai nhiÒu chót, bØm m«i h¼n con bß s÷a. h¬n nhËn xÐt:" Chóng -Ngêi vî sau khi lµm t×nh cha Sau ®ã anh ta ®em ra vµ ®Õm thµnh th¹o" Mét ngêi ®µn «ng quay sang anh thø th× thÊy cña hãi ®Çu ngåi vµo ba n·y giê vÉn im chång nhiÒu h¬n. B¹n ®¨ bao giê so ghÕ cña mét mü lÆng: -Ngêi chång rÊt s¸nh gi÷a hoa hËu viÖn. - Cßn cña cËu ®au khæ nãi víi vµ lèp xe ®¹p cha. C« bÐ lµm ®Çu thÕ nµo ? vî : Anh rÊt buån Lèp xe ®¹p hái: "Tha «ng cÇn - Cña em 10 v× ®· ngo¹i t×nh th× ngêi ta b¬m råi lµm g× ¹ ?" ph©n ... Anh ta nhiÒu tríc khi chÕt míi cìi. Ngêi ®µn «ng tr¶ mÕu m¸o. Anh thµnh thËt xin Cßn hoa lêi : " T«i muèn Hai anh kia ng¹c Em tha thø hËu th× ngîc l¹i: cÊy tãc, nhng t«i nhiªn : -Ngêi vî thÊy Ngêi ta cìi sau ®ã kh«ng chÞu ®îc - 10 ph©n th× vËt liÒn nãi : míi b¬m. ®au ®ín, nÕu c« b×nh thêng, cÇn kh«ng Em míi lµ lµm ®Çu t«i cã qu¸i g× ph¶i ®Õn ngêi cã lçi, v× biÕt Vµo mét ®ªm tr¨ng tãc dµi nh tãc cña ®©y ? Anh thÝch ¨n ch¸o thanh giã m¸t, mét c« th× t«i tr¶ cho Anh chµng oµ ®ç nªn mÊy h«m ®«i vî chång trÎ c« 5000 ®« la". lªn khãc nøc në: võa qua Em kh«ng ngåi thñ thØ vÒ kÞp nªn ®· lÊy mét chuyÖn Êy.
 10. - Nhng mµ cña - Dõng l¹i cho t¨m bÞ ch¶y m¸u - Níc t«i em lµ 10 ph©n bÒ ngåi l¸i mét tÝ th«i tay, anh ta nãi: t«i uèng, anh ngang ! mµ ! - Kh«ng sao kh«ng ph¶i mêi. Anh l¸i xe vÉn ®©u b¸c ¹, chã Anh chµng Kh¶o dÞ: kh¨ng kh¨ng tõ liÒn da, gµ liÒn x- ho¶ng qu¸ bÌn rót Mét «ng hãi chèi. ThÕ lµ chó ¬ng mµ bao thuèc ra vít nÆng vµo mét kh¸ch liÒn v¹ch v¸t: hiÖu c¾t tãc nãi quÇn tÌ lu«n ra xe Khi tõ nhµ - B¸c x¬i víi tay thî: mét b·i, miÖng nãi: ngêi yªu ra, anh ta ®iÕu thuèc cho - Nµy anh, tãc - Kh«ng dõng l¹i bÞ con chã xå ra th¬m miÖng ¹. t«i chØ cßn cã ba cho ngé l¸i th× ngé sña. Tøc l¾m anh - A ! DÔ sîi th«i, anh c¾t l¸i lu«n ra xe . Ngé ta bÌn nhÆt hßn thêng anh b¶o cho t«i cÈn thËn nhÞn ®Ó ngé phÖ g¹ch bªn hÌ gi¬ lªn kh«ng cã thuèc nhÐ ! bông µ ? däa l¹i con chã : cña anh th× Tay thî hái: - C¾n ®i ! miÖng t«i thèi - VËy «ng Trong giê häc Tao th¸ch c¶ nhµ ch¾c ? ®Þnh c¾t kiÓu g× vÏ Cu TÝ vÏ con mµy x«ng vµo ? ruåi c¹nh mét c¸i c¾n tao. - M¸i lËt !- «ng ®inh trªn bµn. C« §¹i ®éi trëng phª ta ®¸p. gi¸o tëng con ruåi b×nh Trung ®éi 2 : Tay thî loay thËt ®Ëp tay vµo Mét anh ®Õn - TuÇn nµy hoay mét lóc bçng c¸i ®inh. C« gi¸o nhµ ngêi yªu ch¬i, vÖ sinh cßn rÊt lµm rông mÊt mét tøc giËn mêi phô khi vÒ bá quªn bËt bÈn, cø ngít c¸i sîi. huynh ®Õn trêng. löa. VÒ ®Õn nhµ måm t«i ra lµ hè - B©y giê chØ H«m sau bè Cu nhí ra véi vµng xÝ l¹i ®Çy, cßn hai sîi, c¾t TÝ ®Õn trêng, quay l¹i. Bè ngêi thÕ nµo tha ngµi ? mÆc v¸y ngêi yªu ®a chiÕc bËt Mét chµng trai si - RÏ ng«i gi÷a ! quÊn ®Çy b¨ng, löa cho, anh ta mª 1 c« g¸i, cuèi Loay hoay mét mÆt sng hóp, c« cÇm lÊy nãi: " D¹, cïng c« g¸i ®i lÊy lóc l¹i bÞ rông mét gi¸o phµn nµn, Bè ch¸u xin. May qu¸, chång, chµng trai sîi, anh thî lo l¾m cu TÝ nãi ngay : tÝ mÊt ! ". buån nhng cha l¹i hái: ThÕ cßn lµ hÕt hy väng göi - B©y giê l¹i nhÑ ®Êy, h«m tÆng c« g¸i bµi rông mét sîi råi tha qua t«i ®i lµm vÒ Mét anh khoe víi th¬ : ngµi, lµm thÕ nµo lóc nh¸ nhem nã vÏ bè cña b¹n g¸i: b©y giê ? mÑ nã lªn têng - H«m qua Th«i th× anh göi - Ch¶i ng«i kh«ng cßn m¶nh ch¸u võa ®¸nh tiÒn mõng bªn !- ¤ng ta tù tin ¸o nªn t«i míi thÕ nhau víi mét tr¶ lêi. nµy ®©y th»ng, giµ nh b¸c ! Khi nµo li dÞ nhí ®õng quªn anh Trong « t« kh¸ch Nadia nãi víi mÑ : cã mét chó kh¸ch - MÑ ¬i Th»ng Mét anh ®Õn nhµ Cha xø ®i c«ng du ngêi Hoa. Xe Ivan xui con trÌo b¹n g¸i, thÊy mÑ sang vïng ®ang ®i bçng chó lªn c©y råi nã cho b¹n ®ang quÐt kh¸c,vµo qu¸n ¨n kh¸ch ngêi Hoa l¹i con kÑo. nhµ, anh ch¹y l¹i: gäi toµn thÞt c¸. gÇn vç vai l¸i xe - Th»ng ®Óu - B¸c ®Ó H«m ®ã lµ ngµy b¶o: con ¬i nã xui con ch¸u quÐt cho. Thø S¸u. - B¸c tµi ¬i, cho trÌo lªn ®Ó nã - Nhµ t«i C¸c gi¸o d©n ngåi ngåi l¸i mét tÝ ! nh×n c¸i ... cña t«i quÐt, anh trong qu¸n nh×n Anh l¸i xe ®¸p: ®Êy con ¬i kh«ng ph¶i gióp. thÊy sî l¾m. Mét - L¸i thÕ nµo ®- - Kh«ng mÑ ¹ Anh chµng anh b¹o gan ®Õn îc mµ l¸i ? con ®· cëi nã ra bÌn ra bµn níc, rãt hái : Chó kh¸ch im råi míi trÌo lªn c¬mét chÐn nãi víi - Tha Cha, chç lÆng, nhng l¸t sau bè c« b¹n: chóng con Cha bÒ l¹i mon men l¹i gÇn Mét chµng trai tíi - Ch¸u mêi trªn kh«ng cho anh l¸i xe: nhµ ngêi yªu ch¬i. b¸c uèng níc ¹. chóng con ¨n thÞt ThÊy «ng nh¹c vãt
 11. c¸ vµo ngµy Thø ta cø l¸n l¹i xem liÒn ch¹y tõ trong bçng dng b¹n (xin S¸u ®©u ¹ chõng say mª phßng ra nãi: lçi) mãt tiÓu. VËy - Th× ta còng l¾m. C« vî sèt - C¸c b¸c qu¸ khen, b¹n sÏ xin phÐp ®i kh«ng cho ¨n. ruét qu¸ s½ng m×nh nhµ em th× vÖ sinh nh thÕ Muèn ¨n th× mua giäng: còng kh«ng lµm nµo?". lÊy mµ ¨n. - Bé anh cßn chê ®îc thÕ nµy ®©u. Gi¶i "ngêi chiÕc l¸ kia rông May còng nhê cã th¼ng th¾n vµ xuèng hay sao ? c¸c cËu thanh niªn lÞch sù nhÊt " ®îc §ån trëng hái trùc l¸ng giÒng gióp ®ì trao cho mét b¹n ban : ®Êy ¹! ®äc cã lêi xin - Nµy ®ång Mét anh chµng cã phÐp nh sau: "Xin chÝ. C¸i xe ®¹p mét c¸i mòi ®Ñp, lçi bµ, t«i ph¶i ra tang vËt cña vô ra ngoµi ®êng ®îc C¬ng tÝnh m¹nh ngoµi gióp ngêi trém s¸ng nay mäi ngêi khen ngîi. d¹n, ngay th¼ng. b¹n nhá cña t«i ®©u råi. Vèn tÝnh khiªm Mét lÇn cËu ®Ò mét chót, mµ ngêi - B¸o c¸o anh. tèn, anh nµy tr¶ ®¹t víi mét ngêi b¹n ®ã t«i sÏ giíi S¸ng nay em ®· m- lêi: ®µn «ng: thiÖu víi bµ sau". în t¹m ®i ®iÒu tra - Nh×n ngoµi - Ch¸u muèn lÊy vô ¸n ®ã, ngo¶nh th× vËy, nhng bªn con g¸i b¸c lµm vî! Trong mét cuéc thi ®i ngo¶nh l¹i ®· trong chØ toµn níc Ngêi ®µn «ng trîn xem ai lµ ngêi bÞ bän trém lÊy mòi th«i c¸c b¸c ¹! m¾t: lÞch sù nhÊt, gi¸m råi ¹. - Anh ®· gÆp vî kh¶o yªu cÇu c¸c Mét c« ë bÞ èm, t«i cha? thÝ sinh kÓ l¹i bµ chñ gäi thÇy - Tuy cha gÆp vî nh÷ng hµnh ®éng Vµo mét ngµy cuèi thuèc ®Õn b¾t b¸c nhng ch¸u lÞch sù cña m×nh. n¨m cã mét anh m¹ch kª ®¬n. nghÜ ch¸u vÉn ThÝ sinh thø nhÊt anh lÝnh vµ mét C« nµy thÊy thÝch con g¸i b¸c tr¶ lêi: sÜ quan ®ang trªn thÇy ®¹o m¹o qu¸ h¬n - C¬ng tr¶ lêi Ai còng biÕt, ng¸p tÇu lªn ®¬n vÞ. bÌn nãi nhón: nh· nhÆn. mµ kh«ng che §Õn gi÷a ®êng - Lo¹i phô n÷ miÖng lµ mÊt lÞch Anh sÜ quan nh t«i lµm g× cã sù. T«i ®· rÌn muèn ®i ®¹i tiÖn m¹ch mµ b¾t. C. rÊt thÝch tranh luyÖn thãi quen liÒn ch¹y vµo WC luËn khoa häc, giê nµy ®Õn møc, Anh lÝnh ngåi mét Nhµ «ng Quang ¨n tra, sang hiÖn nay, khi ngñ, m×nh buån qu¸ më tiÖc mõng nhµ chuång H¹, ®è: chïm ch¨n kÝn liÒn tiÕn tíi gÇn míi. Kh¸ch khøa - Tr¸i ®Êt h×nh ®Çu, t«i còng che WC vµ nãi: khen nhµ ®Ñp, vî g×?! miÖng khi ng¸p. - TÕt nµy «ng Quang ch¹y ra - ThÕ mµ còng ThÝ sinh thø hai thñ trëng ¨n tÕt ë b¶o: hái, H¹ nãi, h×nh tr¶ lêi: ®©y µ ? - C¸c b¸c qu¸ khen. trßn. LÞch sù thÕ còng §ang trong c¬n bÝ M×nh nhµ em th× - Ai b¶o cËu nã cha b»ng t«i. Ai anh sÜ quan liÒn kh«ng lµm ®îc thÕ trßn? còng biÕt, ngêi tr¶ lêi ngay : nµy. §©y còng lµ - Kh«ng trßn th× lÞch sù lµ ph¶i - õ anh ¨n tÕt ë nhê cã bµ con l¸ng còng gÇn trßn biÕt chÊp hµnh ®©y. giÒng gióp ®ì. luËt lÖ c«ng céng. ¤ng S¬n nghe vËy Mét h«m, tê b¸o Mét ®ªm kia trêi Chång cïng vî vµo liÒn vÒ nhµ b¶o Ph¸p danh gi¸ nä ma, t«i cã viÖc th¨m phßng triÓn vî: muèn t×m ra "ngêi ph¶i ®Õn bÖnh l·m gåm toµn lo¹i -ChÞ Êy khÐo th¼ng th¾n vµ viÖn th¨m vî ®Î. tranh theo trêng thËt, ¨n nãi thËt ®- lÞch sù nhÊt" Khi ®i ®Õn ng· t ph¸i phôc hng. îc lßng mäi ngêi. trong sè c¸c ®éc NTMT vµ NKKH §Õn bøc tranh §Õn lît «ng S¬n gi¶ cña m×nh. Hä gÆp ®Ìn ®á. Dï kháa th©n vÏ mét më tiÖc mõng con bÌn ra ®Ò thi nh ®êng v¾ng ch¼ng c« g¸i tuyÖt trÇn trai ®Çy th¸ng, sau: "Gi¶ sö b¹n cã ai, t«i còng cã ®iÓm mét thÊy mäi ngêi ®ang ngåi trong dõng l¹i chê. chiÕc l¸ xinh x¾n khen cËu con khoÎ nhµ hµng víi b¹n Kh«ng ngê, hÖ n¬i kÝn ®¸o, anh ®Ñp, vî «ng S¬n g¸i cña m×nh, thèng ®iÒu khiÓn
 12. bÞ háng, t«i ®øng Tí liªn kÕt víi mét Trêi tèi, Toµn ®îi rÊt l©u mµ ®Ìn nhµ kinh doanh cã ®ang cuèc bé tõ vÉn ®á. Khi cã nhiÒu vèn . ThÇy gi¸o nãi líp d¹y thªm vÒ ®Ìn xanh, t«i véi Tû lÖ ®ãng gãp ra víi c¸c häc sinh: nhµ th× bÞ mét tªn phãng ngay ®Õn sao ? - Chóng ta ph¶i du ®·ng chÆn ®- bÖnh viÖn th× ®îc Anh ta ®ãng gãp tr¸nh kh«ng uèng êng th«ng b¸o lµ vî t«i vèn cßn tí cã bÒ rîu, ®ã lµ mét kÎ Toµn(T): D¹... ®· ®Î xong vµ hai dµy kinh nghiÖm . thï cña chóng ta anh tha cho em. mÑ con ®· ®i vÒ KÕt qu¶ cña mèi ®Êy. Em lµ sinh viªn nhµ. liªn kÕt nµy ra sao - Nhng tha nghÌo cã g× ®©u ThÝ sinh thø ba ? thÇy, trèn tr¸nh kÎ anh... tr¶ lêi: Nh cËu thÊy ®Êy. thï lµ hÌn nh¸t ¹ ! Tªn du Tí th× cã tiÒn cßn ®·ng(DD): ThÕ anh ta th× ®· cã chiÕc nhÉn trªn kinh nghiÖm . Trong mét héi thi tay mµy lµ c¸i g× th¶ chim bå c©u, kia? Mét anh lÝnh sau ban tæ chøc gäi T: D¹... tuÇn tríc khi uèng rîu say loa: bän em míi ®i chïa th× gÆp ®¹i ®éi - Yªu cÇu c¸c H¬ng vÒ... trëng : cô kh«ng cã chim DD: Th«i biÕt råi, Hai anh lÞch sù - Nµy, ®ång ®øng sang mét cßn kh«ng mau lét thÕ còng cha chÝ, uèng rîu rÊt bªn, c¸c cô cã ®«i giµy ra. b»ng t«i. Ai còng nguy hiÓm cho chim th¶ chim ra ! T: Nhng giµy biÕt, ngêi lÞch sù søc khoÎ , rÊt Cô B, cô Veo, cô em trËt l¹i s¾p h¸ khi lµm phiÒn bÊt nhiÒu ngêi ®· bÞ N¨ng, cô V¨n, cô mâm råi ¹. cø ai dï Ýt hay chÕt v× rîu ®Êy. Xª chuÈn bÞ th¶ Th»ng trÊn lét: nhiÒu trong t×nh Anh lÝnh dËp gãt ®Çu tiªn. MÑ kiÕp, th«i ®a huèng nµo còng ®øng nghiªm vµ tao c¸i kÝnh vËy. ph¶i xin lçi. Håi nãi : T( bïi ngïi): D¹ cßn chiÕn tranh -B¸o c¸o thñ tr- Trong mét héi thi ®©y... Êy chÕt, biªn giíi chèng bän ëng,em biÕt ¹, nh- th¶ chim bå c©u, anh Hai cÇm cÈn bµnh tríng Trung ng mét ngêi lÝnh ban tæ chøc gäi thËn kÎo r¬i mÊt quèc, mét lÇn t«i kh«ng ®îc phÐp sî loa: m¾t kÝnh thø hai ®ang phôc kÝch chÕt. H«m nay lµ ngµy ®ã. th× gÆp mét tªn héi thi chim cña DD: Trêi, ch¼ng lÏ bµnh tríng dÉn x¸c Mét c«ng ty lµm ¨n c¸c cô. Thi xem l¹i cßn cã th»ng tíi. T«i vïng dËy thua lç,anh gi¸m chim ai bÐo nhÊt, "kÐm t¾m" h¬n bÊt ngê dÝ sóng ®èc quyÕt ®Þnh khoÎ nhÊt, ®Ñp mét kÎ ¨n mµy nh vµo ngùc h¾n, nãi sa th¶i bít mét sè nhÊt, bay xa nhÊt. tao? véi mét c©u "xin nh©n viªn ®Ó c¶i C¸c cô chim tr¾ng lçi mµy" ®Ó nã tæ l¹i bé m¸y lµm ®øng sang mét biÕt t«i lµ ngêi viÖc cña c«ng ty. bªn, c¸c cô chim lÞch sù råi míi bãp Anh ta bµn víi vî : ®en ®øng sang Con mÌo nhµ t«i v« cß. - Nµy em, nÕu mét bªn. C¸c ch¸u cïng ®Æc biÖt. Ban gi¸m kh¶o em chÞu khã nÊu nhá khi xem kh«ng Kh«ng ph¶i v× nã ®Òu nhÊt trÝ c«ng ¨n ®îc tµm t¹m cho ®îc nghÞch chim cã bèn ®u«i hay nhËn: LÞch sù nh©n viªn th× anh cña c¸c cô. Khi n¨m ch©n g× ®ã ®Õn thÕ lµ cïng. cã thÓ cho bµ cÊp nµo cã hiÖu lÖnh, ®©u mµ bëi nã dìng nghØ viÖc. ®Ò nghÞ c¸c cô cùc kú lêi. Tõ khi Nµy cËu lµm thÕ Bµ vî gËt ®Çu cëi truång cho nu«i nã ®Õn nay, nµo mµ trong n¨m ®ång ý vµ nãi víi chim bay ra. Cô B, t«i cha bao giê n¨m trêi cã ®îc chång: cô Veo, cô N¨ng, thÊy nã ch¹y nh¶y, mét s¶n nghiÖp - NÕu anh chÞu cô V¨n, cô Xª, cô nãi g× ®Õn b¾t ®µng hoµng nh khã ®ªm ®ªm ngñ Nhe chuÈn bÞ th¶ chuét. thÕ nµy ? víi em th× ta cã ®Çu tiªn. Nhng mét h«m, t«i thÓ cho cËu l¸i xe bçng thÊy nã ch¹y nghØ viÖc. thËt nhanh, kªu
 13. gµo Çm Ü, t«i thø ba ta ®Ó dµnh + §Ò nghÞ Anh trém. §Ò nghÞ nghÜ nã ®Ých l¹i cho ta." miªu t¶ chi tiÕt nép tiÒn ph¹t. thùc lµ mÌo. Song Hai vî chång h×nh d¸ng vî anh, + Ai nãi víi anh lµ hìi «i, th× ra nã bµn tÝnh mét håi, c¸ch ¨n mÆc tríc t«i c©u c¸ trém? ®ang bÞ mét con sau ®ã «ng chång lóc ra ®i. HiÖn nay t«i chØ chuét nh¾t ®uæi. muèn trë thµnh - TuyÖt vêi qu¸. dËy giun tËp c©u mét tay ®¸nh g«n Nhng tha ®ång mµ th«i! thiÖn nghÖ tr¨m chÝ c«ng an, t«i Mét buæi s¸ng mïa ph¸t tr¨m tróng, ®Ò nghÞ ®ång hÌ, cÆp uyªn ¬ng cßn bµ vî muèn cã chÝ khi nµo t×m Hai bÖnh nh©n nä ®ang thëng mét kho¶n thu ®îc c« ta ®õng nãi t©m thÇn bá trèn thøc ch¬i g«n. nhËp ®Òu ®Æn lµ t«i viÕt ! khái nhµ th¬ng §Õn hè thø ba, hä mét triÖu Mü kim ®iªn, nh×n thÊy ®- thÊy phÝa tríc lµ hµng th¸ng. §Õn êng tÇu hßa vµ mét ng«i nhµ nhá ®iÒu íc thø ba, - ChÞ lµm ¬n b¸n b¾t ®Çu bß theo. xinh x¾n. Bµ vî thÇn chai nãi, "Ta cho t«i mét tr¨m §îc 1 lóc , ®¸nh m¹nh vµ tr¸i l©u l¾m cha gÆp bao cao su lo¹i mét anh nãi : bãng b¾t ®Çu ®µn bµ, vËy ta chèng ®au ®Çu - C¸i thang bay bæng lªn muèn lµm viÖc víi +Xin lçi bµ, nµy dµi l¾m mµy ¹ th¼ng vÒ phÝa bµ vî, sau ®ã «ng chóng t«i chØ cã 2 !. H×nh nh lµ nã ®i cöa sæ ng«i nhµ sÏ trë thµnh ngêi lo¹i OK vµ TRUST, lªn trêi. kia. ChiÕc cöa ch¬i g«n thiÖn nhng ch¶ nhÏ nã l¹i Anh kia kÝnh vì tan lµm nghÖ cßn bµ sÏ cã ch÷a ®îc ®au ngÈng ®Çu nh×n tr¨m m¶nh vµ tr¸i mét triÖu hµng ®Çu? thÊy tÇu háa bãng lät vµo trong th¸ng." - Kh«ng nh÷ng ®ang ®i tíi bÌn nhµ. Vî chång hÕt Hai vî chång ch÷a ®îc, mµ cßn nãi : søc bèi rèi vµ lo suy tÝnh mét lóc ch÷a rÊt tèt lµ - May qu¸ l¾ng cho thiÖt h¹i vµ ®ång ý. ThÇn kh¸c. T«i cã c« thang m¸y ®ang mµ hä ®· g©y ra. chai vµ bµ vî bÌn ch¸u g¸i häc líp 9 ®Õn kia k×a. Hai ngêi ®i ®Õn vµo buång trong. phæ th«ng. Mçi ng«i nhµ vµ gäi Tho¶ m·n b¶n ngµy, tríc khi c« ta cöa. ¤ng chång th©n xong thÇn ®Õn trêng t«i ®a Mét bÖnh nh©n gäi to hai ba lÇn chai hái bµ vî, "Bµ cho nã 1 bao cao t©m thÇn s¾p ra nhng kh«ng cã ai lÊy chång ®îc bao su, thÕ lµ t«i viÖn. B¸c sÜ gäi tr¶ lêi. Hä ®Èy l©u råi?" ch¼ng bao giê bÞ anh ta lªn phßng cöa bíc vµo vµ "Ba n¨m." ®au ®Çu v× nã kiÓm tra lÇn cuèi. thÊy mét quý «ng "Chång bµ n¨m c¶. Nh×n hå s¬ thÊy ®ang ngåi trong nay bao nhiªu ghi bÖnh : "BÖnh ®ã. tuæi?" nh©n lu«n tëng "¤ng sèng ë "Ba m¬i mèt Trªn bê hå nu«i c¸, m×nh lµ c¸i « t«". ®©y µ?" bµ vî hái. tuæi." mét thanh niªn trÎ b¸c sÜ hái. : "Kh«ng. Ai ®ã "ThÕ c¸c vÞ tinngåi rung rung - B©y giê anh cã ®· ®¸nh mét qu¶ vµo ba c¸i chuyÖn chiÕc cÇn c©u. cßn tëng m×nh lµ bãng vµo ®©y, thÇn ®Ìn, thÇn lä C¸n bé qu¶n lý hå c¸i « t« n÷a lµm vì chiÕc chai tõ håi nµo vËy?" c¸ ®Õn: kh«ng ? kia vµ ta ®· ®îc - Nµy, anh b¹n, - D¹ tha b¸c sÜ em gi¶i phãng." anh kh«ng nh×n ®· biÕt b©y giê "¤, vËy lµ ngµi - Tha ®ång chÝ thÊy biÓn "CÊm m×nh kh«ng ph¶i lµ mét vÞ thÇn bÞ c«ng an, tèi h«m c©u c¸ . B¾t ®îc lµ c¸i «t«. nhèt trong chai µ?" qua vî t«i ®i bé ra ph¹t 100 ngµn - Tèt - Anh cã thÓ "§óng vËy. Ta ®êng thanh niªn, ®ång µ". Chóng ra viÖn ®îc råi. rÊt sung síng khi vµ ®Õn giê vÉn t«i bá bao tiÒn Anh bÖnh nh©n ®îc gi¶i tho¸t," cha quay vÒ. mua c¸ gièng, c¾t thÝch qu¸, võa ®i thÇn chai nãi tiÕp. Ch¼ng biÕt lµm cá, mua thøc ¨n ra ®Õn cöa véi "Ta sÏ cho ng¬i hai g×, t«i chØ biÕt nu«i nã, thÕ mµ quay l¹i chØ vµo ®iÒu íc. §iÒu íc b¸o c¸o ®ång chÝ! anh l¹i c©u c¸ giÇy nãi :
 14. - Xin b¸c sÜ cÊp - §îc råi. ¤ng cø nh×n ch¨m chó ®Õn,mét xe cøu cho em ®«i lèp míi vÒ ®i, tuÇn sau vµo chç ®Çu trô . th¬ng , vµ cã c¶ chø em kh«ng thÓ ®Õn lÊy. Mét bµ ®ang ®i xe mét lùc lîng c¶nh lªn ®êng víi ®«i - Vµo thø mÊy tha ®¹p hiÕu kú còng s¸t c¬ ®éng tíi ®Î lèp nµy ®îc ¹ «ng? dõng l¹i xem, thªm gi¶i táa ®¸m - Ngµy nµo còng hai anh xÝch l«, ®«ng ! ®îc, trõ thø råi vµi chiÕc Hon- Mét chµng trai 2,3,4,5,6,7 vµ chñ da, mét nhãm häc cïng vî ®i xem nhËt. sinh ®¹p xe ®¹p 3 giê s¸ng, hai vî phim. Ngåi ngay võa tan trêng, chång ®ang ngñ. bªn c¹nh lµ mét c« mÊy c« mÊy bµ Bµ vî ngñ mª rÐ g¸i rÊt xinh ®Ñp, Con bÞ ®iÓm 2 b¸n hµng rong lªn, "ChÕt råi, mÆc v¸y ng¾n. m«n to¸n. Bè tøc còng xóm l¹i ngay chång em vÒ!" §Ìn t¾t, phim b¾t l¾m, hái: díi c¸i cét ®Ìn nh×n ¤ng chång véi ®Çu chiÕu. Nhng - Mµy lµm bµi nh lªn...Toµn bé sù tØnh dËy, qu¬ véi chµng trai kh«ng thÕ nµo mµ l¹i bÞ viÖc trªn diÔn ra quÇn ¸o råi nh¶y chó ý ®Õn phim, 2? kh«ng qu¸ mét qua cöa sæ. nghÜ:"M×nh thö - C« gi¸o hái con: phót vµ mäi ngêi gi¶ vê r¬i tay lªn 2 céng 3 b»ng ng¹c nhiªn v× ®ïi c« ta xem mÊy, con tr¶ lêi: 5. kh«ng biÕt ®îc Chång vÒ nh×n sao.". ThÊy c« g¸i - ThÕ th× cã g× chuyÖn g× ®· x¶y thÊy mét lo¹t ®å kh«ng nh¾c nhë sai? ra. míi, nµo lµ bé xoa g× c¶ mµ chØ liÕc - Sau ®ã, c« l¹i Ai còng hái bãp, nµo lµ bé lß nh×n, chµng trai hái: ThÕ 3 céng 2 nhau : xo, nµo lµ bé... l¹ nghÜ:"æn råi!". b»ng mÊy? - C¸i g× ®ã trªn ®ã qu¸ bÌn hái. TiÕp tôc cho tay Bè qu¸t: vËy ? ChuyÖn g× - Em mua lµm g× du lÞch lªn s¸t ®ïi - ThÕ th× kh¸c ®.. vËy h¶... ? thÕ? Toµn thø c« g¸i vµ tiÕn ®Õn g×? Nhng ng¹c ®¾t tiÒn thÕ "Bê hå". V× t×nh - Con còng tr¶ lêi nhiªn nhÊt l¹i lµ c¸i nµy... tr¹ng phim hay nªn nh thÕ. anh thanh niªn ban - Em cÇn tËp ®Ó ph¶i chê cuén ®Çu, khi cuèi ngùc në nang h¬n. phim thø hai tíi, xuèng nh×n thÊy - ¤,! cã c¸ch nµy phßng chiÕu phim Mét nhµ b¸o Mü t×nh huèng hiÖn ®¬n gi¶n l¾m. bçng vôt s¸ng ®Ìn. pháng vÊn mét t¹i, anh chËt vËt Hµng ngµy s¸u lÇn Chµng trai véi nhµ v¨n Anh. l¸ch xe ra khái em lÊy giÊy mÒm vµng rôt tay vÒ Trong khi nãi ®¸m ®«ng , rña quÑt vµo gi÷a hai kh«ng vî biÕt vµ chuyÖn anh chµng thÇm : tr¸i ®µo cña em ý. ®a tay lªn vuèt g¸c ch©n lªn bµn - §êng s¸ d¹o nÇy - ???? r©u theo ph¶n x¹. vµ cßn tá vÎ lÞch ®«ng thiÖt,hÞt... - C¸ch ®Êy hiÖu Bçng chÞ vî quay sù hái : míi ®©y mµ ®· kÑt nghiÖm l¾m. Em sang söng sèt: - Tha ngµi, ngµi xe.hÞt... ! Th«i thö ng¾m bé - Anh lµm kh«ng khã chÞu víi m×nh ghÐ tiÖm m«ng cña m×nh sao thÕ? Sao l¹i thãi quen cña t«i thuèc T©y mua Ýt xem. ch¶y m¸u cam thÕ chø ? viªn thuèc trÞ ch¶y kia. Nhµ v¨n nhÑ m¸u cam cho c¸i nhµng tr¶ lêi : læ mòi.hÞt ...! Bµ chÞ g¸i m¾ng  ¤! xin cø tù Anh ta ra ®i cËu em ®¹i l·n, Mét «ng giµ ®i nhiªn. Ngµi cã mµ bá l¹i phÝa sau hay nhê v¶: vµo cöa hµng thÓ g¸c c¶ bèn mét ®¸m ®«ng -Mµy lêi qu¸, chØ nhuém: ch©n lªn còng cµng lóc cµng t¨ng ®îc c¸i tr¨m ®êng - Nhê «ng nhuém ®îc ! ®Çn. ®¹i tiÖn lµ giái. gióp t«i, nhng «ng Ngoµi ®êng phè, Mét l¸t sau, nhí ®õng nhuém cã mét anh thanh t«i nghe nãi cã c¸c mµu ®á, da niªn ®ang l¸i xe mét xe söa ch÷a Mét ngêi l¶o ®¶o cam, vµng, xanh, g¾n m¸y ®ét nhiªn cña Chi nh¸nh ®i trªn vØa hÌ. Mét chµm, tÝm, ®en ngõng l¹i ngay chç ®iÖn nghe quÇn lóc sau h¾n sê tay tr¾ng nhÐ. c¸i trô ®Ìn, ngíc lªn chóng b¸o còng lªn tr¸n ®Õm ®îc 3
 15. côc bíu, miÖng "C« thö cëi ¸o ëng ph¶i xuÊt mét chuyÖn t«i xin lÈm bÈm : "Cßn 2 ra!" chiªu. Anh ta tiÕn kÓ nh sau: cét ®iÖn n÷a lµ C« rÊt lÊy lµm ®Õn c« T©y hái: Anh t«i lµ con c¶, vÒ ®Õn nhµ." khã chÞu nhng - Do you smoke ch¸u bÐ lµ ®Ých «ng l·o cø kh¨ng English? t«n nªn buæi liªn kh¨ng lµ chØ cÇn .... hoan rÊt vui, rîu xem bé ngùc lµ Sau nµy, ë FPT, bia uèng kh«ng Con mÌo nhµ t«i v« biÕt tuæi ngay. phong trµo häc biÕt bao nhiªu mµ cïng ®Æc biÖt. Cao høng c« g¸i ngo¹i ng÷ cã kh¸ kÓ. Sau khi uèng Kh«ng ph¶i v× nã cëi mÊy cóc ¸o h¬n. Mäi ngêi cßn tõ s¸ng ®Õn xÕ cã bèn ®u«i hay phÝa trªn. ¤ng l·o lµm c¶ th¬ ®Ó chiÒu, bè vµ anh n¨m ch©n g× ®ã sau khi xem xÐt ®éng viªn anh em t«i ra s©n ngöa ®©u mµ bëi nã tho¶ thuª, nãi, "C« chuyªn t©m häc mÆt c·i nhau, bè cùc kú lêi. Tõ khi hai chÝn tuæi" tËp. th× cho r»ng, cã nu«i nã ®Õn nay, "Sau b¸c biÕt," Th¬ r»ng: hai mÆt trêi, cßn t«i cha bao giê c« g¸i ng¹c nhiªn B¸n m¸y cho anh t«i th× kh¶ng thÊy nã ch¹y nh¶y, qu¸. T©y còng dÔ th«i ®Þnh lµ cã nh÷ng nãi g× ®Õn b¾t "Ban n·y t«i Giao m¸y ba. NÕu kh«ng chuét. xÕp hµng ngay nhËn tiÒn thËt nhê «ng t«i ph©n Nhng mét h«m, t«i phÝa sau c« trong ngon x¬i xö th× cã lÏ hä c·i bçng thÊy nã ch¹y cöa hµng b¸ch ho¸ TiÕng Anh nhau tíi khi mÆt thËt nhanh, kªu mµ." häc ®ñ d¨m ba trêi lÆn. B¹n cã gµo Çm Ü, t«i ch÷ biÕt «ng t«i ph©n nghÜ nã ®Ých Còng ®ñ ®i xö thÕ nµo thùc lµ mÌo. Song Ngµy xa, d©n FPT bu«n ®Ó kiÕm lêi. kh«ng? hìi «i, th× ra nã nãi tiÕng Anh rÊt ¤ng b¶o, c¶ hai võa gÆp mét con kÐm. Mèi khi cã ®øa ®Òu sai, râ ... mÌo c¸i ! ®iÖn tho¹i níc D©n Nga uèng rîu rµng lµ «ng nh×n ngoµi lµ gi¸m ®èc rÊt nhiÒu vµ thÊy 5 mÆt trêi. ®Èy cho nh©n chÝnh quyÒn ph¹t C« g¸i nä sau khi viªn, mäi ngêi téi say rîu rÊt gi¶i phÉu t¹o h×nh cuèng hÕt c¶ lªn. nÆng, nªn c¶nh Nhµ cã tiÖc vui xong c¶m thÊy nh NhÊt lµ ë cöa s¸t Nga lµ nçi kinh nªn chång h¬i qu¸ trÎ l¹i ®Õn mÊy hµng. hoµng cña nh÷ng chÐn, ngñ quªn lóc tuæi. Bíc ra khái Mét h«m cã c« tay bîm rîu. nµo kh«ng biÕt. phßng b¸c sÜ, c« T©y vµo. C« ta nãi Mét h«m, cã Nöa ®ªm tØnh thö hái ngay ngêi mét thø tiÕng mµ chµng say rîu, dËy, anh ta xuèng gÆp ®Çu tiªn, kh«ng mét ai biÕt ®ang ch©n nam díi nhµ ®i tiÓu. "Anh ®o¸n em bao lµ tiÕng g×. §iÒu ®¸ ch©n chiªu, l¶o Ch¶ hiÓu sao, võa nhiªu tuæi?" ngay mét c« tõng ®¶o trªn ®êng th× lªn nhµ, anh ta "Mêi chÝn." häc ë Nga ra tiÕp. gÆp mét viªn ho¶ng hèt lay vî "Kh«ng, em hai Kh«ng hiÓu. §iÒu c¶nh s¸t. Anh ta dËy: chÝn råi." tiÕp mét c« häc ho¶ng sî, véi - M×nh ¬i, dËy ThÝch l¾m, tiÕng Ph¸p ra hái. ®øng nghiªm vµ mau. H×nh nh nhµ vµo b¸ch ho¸, c« Kh«ng hiÓu nèt. lín tiÕng chµo: m×nh cã ma. hái thö ngêi b¸n MÊy c« ch¹y vµo - KÝnh chµo hai Vî vïng dËy hái: hµng, "ChÞ ®o¸n kªu cöa hµng tr- ®ång chÝ c¶nh - Ma lµm sao? em bao nhiªu ëng. Cöa hµng tr- s¸t. - T«i võa xuèng díi tuæi?" ëng ®ang bËn nªn - Ba ®ång chÝ nhµ ®i tiÓu. Kú "Mêi chÝn." rÊt bùc: c«ng d©n cø hµng l¾m m×nh ¹. T«i "Kh«ng, em hai - MÊy c« b¸n hµng mét mµ ®i - Viªn võa kÐo cöa chÝn råi." mµ kh«ng biÕt c¶nh s¸t tr¶ lêi. Toilet, bçng nhiªn Ra ®Õn bÕn ngo¹i ng÷ th× cßn ®Ìn tù ®éng bËt xe buýt c« hái thö lµm ¨n g× ®îc n÷a. s¸ng. Khi tiÓu mét «ng l·o, "B¸c Tuy m¾ng vËy, H«m ®Çy th¸ng xong, t«i ®ãng cöa ®o¸n ch¸u bao nhng ch¼ng cßn con trai anh t«i, cã toilet l¹i th× ®Ìn tù nhiªu tuæi." ai nªn cöa hµng tr-
 16. ®éng t¾t. §óng lµ mét b×nh chung nghÒ hoÆc kh«ng Mét g· l¹ mÆt bíc cã ma. vµ sÏ cïng uèng biÕt nghÒ vµo qu¸n bar, gäi - Trêi ¬i lµ trêi - Vî cho vui. Pha Tr×nh ®é häc vÊn: mét v¹i bia. NhÊp kªu lªn - Ch¾c anh nghÜ, líp m×nh ®ñ ®Ó biÕt ®Õm vµi ngôm, g· nãi víi ®· tiÓu vµo c¸i tñ nh÷ng 40 ®øa, cã tiÒn tay chñ qu¸n lµ g· l¹nh cña em råi. thªm mét phÇn níc Tr×nh ®é ngo¹i cã thÓ c¾n ®îc l· còng ch¼ng sao. ng÷: BiÕt nãi m¾t tr¸i cña m×nh. NghÜ sao, lµm tiÕng anh hoÆc Kh«ng thÓ tin ®îc, Mét lÇn Pha ®i vËy, Pha mang Ph¸p hoÆc China chñ qu¸n c¸ 100 uèng rîu ë bÕn mét xÞ níc l· ®Õn b»ng C (BÞ c©m ®«. G· bÌn th¸o B¹ch ®»ng, ngay gãp vµo b×nh rîu còng ®ù¬c) chiÕc m¾t gi¶ ra c¹nh tîng TrÇn H- chung. C«ng viÖc vµ vµ cho vµo måm, ng §¹o (HTÂ). Sau Buæi gÆp mÆt chøc vô ®¶m sau ®ã lÊy 100 khi uèng kha kh¸, h«m ®ã, c¶ líp nhËn: S¸ng ®uæi ®«. Uèng xong v¹i Pha ®øng lªn ®i cïng uèng níc l·. c¸ ra biÓn chiÒu n÷a, g· l¹i nãi lµ g· vÒ. Khi ra tíi cöa, lïa c¸ vÒ cã thÓ c¾n ®îc thÊy Tîng TH§ m¾t ph¶i cña chØ tay th¼ng vµo Pha vèn nghiÖn r- m×nh. Ch¾c qu¸n, Pha nghÜ îu, nhng l¹i lµ ngêi §«i uyªn ¬ng nä ch¾n m¾t ph¶i lµ thÇm: "Ch¾c cã tr¸ch nhiÖm víi nghØ tr¨ng mËt t¹i m¾t thËt, chñ m×nh uèng cha vî con, nªn sau mét vïng quª. qu¸n l¹i c¸ tiÕp vµ ®ñ ®«, cha xøng mçi lÇn l·nh l¬ng S¸ng ®Çu tiªn l¹i mÊt 100 ®« v× ®Êng nam nhi nªn thêng ph¶i ®Êu «ng chñ nhµ gäi g· th¸o hµm r¨ng «ng TH§ khuyªn tranh t tëng rÊt cöa b¶o hai vÞ gi¶ ra vµ c¾n vµo m×nh nªn uèng l©u ®Ó quyÕt dËy ¨n s¸ng. Hä m¾t ph¶i. tiÕp ®©y". Pha ®Þnh ®i uèng rîu nãi väng ra, G· ®¾c ý l¾m, quay vµo uèng hay mang l¬ng vÒ "Chóng ch¸u cã gäi thªm mÊy v¹i thªm chai n÷a. Råi nhµ. §«i khi Pha t×nh yªu råi... s¸ng bia n÷a vµ xuèng Pha tß mß l¹i ra ph¶i mîn ®Õn trß nay kh«ng cÇn ra ngåi vµo gãc cöa xem «ng TH§ sÊp ngöa. ngoµi ¨n uèng g× phßng t¸n gÉu víi nãi sao. ThÊy æng H«m nay còng c¶." ®¸m thanh niªn ë vÉn chØ th¼ng vËy, sau khi lÜnh §Õn tra, «ng ®ã. Uèng bia say tay vµo qu¸n. Pha l¬ng, Pha giÊu chñ nhµ l¹i gäi cöa mÒm g· quay l¹i l¹i quay vµo uèng tiÒn vµo tay ph¶i, ¨n tra. §«i trÎ l¹i tr¶ nãi chuyÖn víi chñ tiÕp... råi ®a c¶ hai tay lêi, "Chóng ch¸u cã qu¸n, r»ng g· ®· §Õn lÇn thø t, khi ra sau lng nhê b¹n t×nh yªu råi... tra kiÕm tiÒn c¸ ®é Pha quay ra cöa, nhËu ®o¸n, nÕu nay kh«ng cÇn ra nh thÕ lµ kh«ng thÊy bøc tîng xua kh«ng tróng th× ngoµi ¨n uèng g× tèt, r»ng g· muèn tay, Pha nghÜ: mang l¬ng vÒ ®©u." t¹o mét c¬ héi ®Ó "Ch¾c æng ®Þnh nhµ. B÷a chiÒu tay chñ qu¸n gì l¹i. nãi, th«i ®õng -TiÒn giÊu bªn tay còng thÕ, "Chóng Chñ qu¸n ®ång ý uèng n÷a". Pha tr¸i ph¶i kh«ng - ch¸u cã t×nh yªu nghe. G· nãi, "T«i quyÕt ®Þnh ®i vÒ B¹n nhËu ®o¸n. råi... tèi nay kh«ng cã thÓ ®øng trªn sau khi nãi víi - Cho mµy ®o¸n l¹i cÇn ra ngoµi ¨n quÇy bar, tÌ lªn TH§: "¤ng mµ ®Êy - Pha tr¶ lêi. uèng g× ®©u." ®Çu «ng, ®ång kh«ng can th× t«i ¤ng chñ nãi thêi tÌ tróng chiÕc cßn uèng tíi s¸ng". väng vµo, "õ! ¡n cèc ®Ó trªn sµn Mét c«ng ty liªn g× trong Êy còng nhµ c¸ch ®©y 10 doanh cÇn tuyÓn ®îc. Nhng ®õng mÐt." Mét lÇn b¹n bÌ líp nh©n viªn, l¬ng qu¨ng vá qua cöa Tin ch¾c phÇn Pha hÑn nhau th¸ng 10.000 USD sæ. NhiÒu vá thÓ th¾ng trong tay, gÆp mÆt sau (cã thÓ t¨ng nÕu nµy gµ nhµ b¸c ¨n chñ qu¸n c¸ 500 nhiÒu n¨m xa c¸ch. lµm tèt), yªu cÇu: ph¶i chÕt hãc ®«. G· bÌn ®o ®¹c Mäi ngêi thèng Giíi tÝnh; Nam mÊt." sau ®ã ®Ó mét nhÊt lµ mçi ngêi hoÆc N÷, tuæi tõ chiÕc cèc c¸ch mang theo mét xÞ 18 ®Õn 55, biÕt quÇy 10 mÐt. G· rîu, ®Ó ®æ vµo ®øng lªn quÇy vµ
 17. tÌ lªn ®Çu tay chñ "Em ®· viÕt râ nµy cø g·i liªn tôc + Tëng g× qu¸n. Xong, chñ lµ t×m 'b¹n t×nh' vµo chiÕc mò baá ...ch¼ng ... qu¸n cêi ph¸ lªn, kia mµ." hiÓm ®ang ®éi kh¸c ..... mÊy ni c« nãi, "ThÊy cha, tao "Côc cng cña trªn ®Çu. ThÊy l¹ trong chïa ta th¾ng mµy 500 anh! ThÕ em cã qu¸, kh«ng ®õng c¶ ....... ®« råi." G· còng biÕt lµm thÕ nµo ®îc, c« buét cêi ph¸ lªn, "Cßn mµ anh bÊm ®îc miÖng hái : tao võa c¸ víi bän chu«ng tÝt trªn kia - B¸c ë gãc phßng kia kh«ng?" lµm sao thÕ ? Mét Ch¸u bÐ ®i 1000 ®« nÕu tao - T«i nghØ m¸t ë Cöa tÌ ®îc lªn ®Çu bÞ ngøa ®Çu. Lß cïng MÑ, cã mµy!" C©u ®èi: - ThÕ thãi quen quan s¸t. "G¸i Cñ chi chØ th× khi g·i b¸c ph¶i Mét h«m ngåi trªn cu hái cñ chi" bá mò ra chø ! mÐ c¸t ch¸u hái Mét chÞ nä ®¨ng "Trai Mêng tÌ tÌ - ThÕ MÑ. MÑ ¬i tai sao trªn môc 'T×m b¹n' m¬ng ®¸p mêng tÌ t«i hái c« r»ng khi chó nµo khi mÆc nh sau: " g·i m«ng c« cã tôt quÇn b¬i dÒu cã "T«i: 28 tuæi, ly quÇn ra kh«ng ?!! c¸i g× lïm lïm lªn dÞ, cha con. "Trai L¸ng H¹ l¹ hë MÑ. BÝ qu¸, CÇn t×m: B¹n h¸ng ngêi l¸ng h¹" MÑ ®µnh tr¶ lêi t×nh tr¨m n¨m. " G¸i Cu ba ba cu T¹i mét ng«i chïa bõa r»ng ®ã lµ c¸i §èi tîng: §µn thÝch cô ba " cæ dÔ ®· cã ®Õn vÝ ®ùng tiÒn ®Ó «ng trung niªn, vµi thÕ kû c¸c S trong chó nµo khoÎ, sung søc. tæ tu hµnh ®¾c giÇu th× lïm to, Liªn l¹c qua Con bß c¹p c¹p ®¹o thêng cã tuæi chó nµo nghÌo th× ®Þa chØ: Nhµ con bß c¹p, c¹p thä cao , thêng lïm nhá. Con bÐ riªng ________" xong råi bß, bß ®Õn lóc vÒ câi bçng reo to, «i, trëi C¶ th¸ng xong råi c¹p niÕt bµn víi phËt ¬i! chó Long trêi ch¼ng cã håi ThÇy sinh vËt vËt tæ Nh Lai tríc lóc NguyÔn chãng ©m. Cuèi cïng c« sinh vËt, vËt l©m chung c¸c s giÇu thËt. Khi míi ®ang ë nhµ c« xong råi sinh, sinh ®Ö ®Òu chiÒu ®Õn nãi chuyÖn nghe tiÕng chu«ng xong råi vËt theo ý ngêi s¾p víi mÑ lïm bÐ tÝ, cöa. C« hÐ cöa qua ®êi . ngåi mét lóc gÇn nh×n ra vµ... Anh Troüng nàòm LÇn nµy lµ mét S mÑ lïm chó Êy to ch¼ng cã ai c¶. trãn troîng,thoì caïi tæ ( ®µn «ng) , lªn tr«ng thÊy. ThÊt väng c« quay quan troüng ra c¸c s ®Ö hái íc vµo nhµ. L¹i cã ngoaìi. väng cuèi cïng cña chu«ng lÇn n÷a. Cä Thæåìng nàòm bËc tiÒn bèi lµ g× Cã mét «ng chång C« më cöa bíc ra trãn giæåìng,giáúu ®Ó c¸c tiÓu ®Ö tríc khi ®i c«ng t¸c hái lín, "Ai ®Êy..." caìi bçnh thæåìng ®¸p øng. xa ra mua ®a cho "Anh ®©y, xin bãn trong. S tæ nãi : vî hai con dao vµ chµo," mét tiÕng + C¶ ®êi ta tu dÆn:"NÕu ®ªm nãi väng lªn "anh T¹i mét cöa hµng hµnh chÝnh trùc khuya cã ai lµm g× ®äc trªn môc 'T×m b¸n lÎ cña XNBL - chØ tiÕc r»ng khi em cø cÇm hai b¹n' vµ ®Õn ®©y. CT XD KV1, trong vÒ câi NiÕt bµn con dao". Sau khi Xin lçi ®Õn muén khi ®ang b¬m cha ®îc nh×n h×nh vÒ äng hái vî xem v× lý do ®i l¹i khã x¨ng cho chiÕc xe d¸ng cña kÎ trÇn cã chuyÖn g× xÈy kh¨n." MINCK b¸m ®Çy tôc . ra kh«ng? vî thñ C« nh×n xuèng bôi ®êng cña mét HiÓu ý c¸c s ®i thØ kÓ r»ng: thÒm cöa vµ thÊy «ng kh¸ch d¸ng t×m vµ thuyÕt Anh ®i ®ùoc hai mét ngêi kh«ng cã chõng võa tr¶i qua phôc m·i míi cã h«m cã mét th»ng ch©n kh«ng cã mét chÆng ®êng mét c« g¸i ®ång ý trém lÎn cöa vµo tay. C« nãi, "Xin dµi ®Ó ®Õn Hµ cëi quÇn ¸o cho s nhµ nghe lêi anh lçi, nhng anh néi, c« nh©n viªn tæ ng¾m nh×n kÎ dÆn Em cÇm lu«n kh«ng ch©n l¹i b¸n hµng trÎ trung trÇn tôc . hai con dao. Sau kh«ng tay..." xinh ®Ñp nhËn Giäng thiÒu thµo ®ã sao? «ng "ThÕ th× sao?" thÊy «ng kh¸ch cña s tæ : chång hái.
 18. Tªn trém tiÕn tíi Sau nµy t«i sÏ lµm êng xem kh«ng Em vµ «m h«n b¸c sÜ " . hiÓu. Mét Chó Em. ThÕ Em lµm Trªn trang nhÊt tê Hai cËu kia (gi¸o viªn) nãi: g×? «ng chång " Hoa c¶i " sè 1 liÒn hái t¹i sao th× " VÏ thÕ th× Tao hái. 000 000 ®a tin chµng ta ®¸p : " lÊy lä mùc ®æ Em vÉn cÇm hai r»ng c¸c nhµ khoa B¸c sÜ lµ ngêi duy xuèng bµn còng con dao, ChÞ vî häc míi ph¸t hiÖn nhÊt cã thÓ b¾t ®îc" !!! tr¶ lêi. Råi sao mét gièng c¸ míi t¹i mét ngêi ®µn bµ n÷a? «ng chång mét khóc s«ng cëi hÕt quÇn ¸o ra hái. tØnh nä. §iÒu g©y mµ sau ®ã l¹i b¾t Mét c« g¸i trÎ khãc H«n ch¸n nã cëi kinh ng¹c cho ngêi «ng chång cña bµ lãc ®Õn gÆp mét quÇn ¸o Em sê mã ®äc lµ ë chç hä ta tr¶ tiÒn cho ngêi lín tuæi vµ...........ThÕ lóc miªu t¶ r»ng v©y m×nh!!!" . - Chó ¬i h«m qua ®ã Em lµm gi?«ng cña c¸ tr«ng gièng th»ng b¹n trai ch¸u chång hái. nh tay ch©n ngêi. nã rñ ch¸u ®i xem Cßn lµm g× ®îc G©y x«n xao d Lµm thÕ nµo khi phim " t¬i m¸t " n÷a, Em vÉm ph¶i luËn. C¸c nhµ ma xuèng ®i giµy råi .. råi... nghe lêi Anh, cÇm khoa häc quyÕt ®Õn c¬ quan - Råi lµm sao ? ch¾c hai con dao. t×m cho ra nguyªn kh«ng bÞ ít ®©y? - Ch¸u ngîng l¾m Rêi! «ng chång nh©n xuÊt hiÖn Ch¾c nhiÒu ngêi ch¸u kh«ng kÓ ®îc kªu lªn, Hai con loµi c¸ nµy. Hµng sÏ tr¶ lêi : ®©u. dao nã lµm h¹i t«i lo¹t c¸c cuéc xÐt - §i dÐp, - ThÕ cã ph¶i ®Çu råi. nghiÖm nghiªm cho giÇy vµo tói ra tiªn nã h«n ch¸u tóc kh«ng mang l¹i c¬ quan sµi. nh thÕ nµy kÕt qu¶ gØ. Sau - QuÊn ni kh«ng ? Thêi kú cung cÊp do t×nh cê hái l«ng vµo giÇy. - D¹ ph¶i ! mäi thø ®Òu ph©n chuyÖn mét d©n C¶ 2 c¸ch - ThÕ cã ph¶i nã phèi. së thuû lîi ®- b¶n xø, cËu nãi " ®Òu ®óng nhng cëi quÇn ¸o ch¸u îc uû ban kÕ Cã ®.. g× ®©u, lØnh kØnh, mÊt ra nh thÕ nµy ho¹ch ph©m cho khóc s«ng nµy phong ®é qu¸. Cã kh«ng ? 1.500c©y luång buæi tèi chóng nã mét c¸ch rÊt ®¬n - D¹ ®óng råi. ghi râ luång lo¹i 1 hay vøt 'OK ' gi¶n mµ mÊy Cha - ThÕ cã ph¶i nã ®Ó lµm l¸n tr¹i xuèng "??? Nhµ s¶n xuÊt ®Ì ch¸u ra nh thÕ phôc vô d©n c«ng kh«ng nghÜ ra: §ã nµy kh«ng ? ®éi 202. lµ ¸p dông nguyªn - Ph¶i ¹ ! Khi ®i lÊy luång Hai vî ch«ng ®i t¾c "OK" chØ kh¸c - ThÕ cã ph¶i tiÕp c¬ quan cö «ng xem phim vÒ ë chç lµ "OK" theo nã lµm nh Sung ngêi Hµ khuya tíi qu·ng ®- cho GiÇy. TiÖn lîi thÕ nµy kh«ng ? TÜnh ®i lÊy. §Õn êng v¾ng , mét tªn v« cïng. ........... cöa hµng vËt liÖu cíp nh¶y ra dÝ dao NghÜ ®i råi Mét lóc sau khi ng- kiÕn thiÕt «ng vµo cæ «ng chång nghÜ l¹i nÕu êi ®µn «ng mÆc Sung gÆp bµ S- vµ nãi : C¸i g× quý ngµnh kinh doanh l¹i quµn ¸o vÉn íng ngêi NghÖ An. nhÊt trªn ®êi cña nµy "gÆt h¸i" th× thÊy c« g¸i khãc Sau khi xem xong mµy h·y ®a cho mÊy ¤ng VSMT liÒn hái : ho¸ ®¬n lÖnh bµ tao . "khãc". Th«i t¹m - Sao ch¸u vÉn Síng tr¶ lêi:ë ®©y «ng chång : tha b»ng lßng víi hiÖn khãc ? chØ cã L..(luång) «ng ®©y ¹ vµ t¹i vËy. - D¹ , bëi v× khi Êy lo¹i hai äng cã nhanh nhÑn ®Èy xong ch¸u míi biÐt ®ång ý lÊy bµ vî vµo tay nã bÞ SIDA. kh«ng? ¤ng Síng th»ng cíp ... - Trêi....??? kªu to¸ng lªn Trêi Thêi cßn ®ang ¬i! D..(giÊy) th× häc §H, mét lÇn cÊp l..(luång) lo¹i 1 Ba chµng trai ngåi mÊy thÇy trß ngåi MÊy b¸c sÜ phÉu mµ cöa hµng l¹i nãi chuyÖn víi t¸n phÐt. §Õn thuËt ®ang t¸n xuÊt L..(luång) lo¹i nhau vÒ nghÒ ®o¹n nãi vÒ tranh gÉu trong giê 2 th× d« sao cho nghiÖp sau nµy. Picasso. Trêng nghØ gi¶i lao vÒ ®îc. Mét cËu nãi : " ph¸i nµy d©n th- ca mæ dÔ dµng
 19. nhÊt mµ hä ®· chång quy ®Þnh vµ trë l¹i chç c« to sell baby tõng thùc hiÖn. víi nhau lµ: chÞ vî tiÕp viªn. C« tiÕp pictures. "Th¸ng tríc t«i ®Ëp tay mét c¸i viªn ng¹c nhiªn: nhËn mét bÖnh xuèng bµn cã "Cha xong h¶ THE nh©n lµ Kü s LËp nghÜ lµ: §ång ý, chÞ? ChÞ cã t×m CONVERSATION tr×nh. Khi mæ ra hai c¸i cã nghÜ thÊy kh«ng?". "Cã WENT AS t«i thÊy bªn trong lµ:"Kh«ng", ba c¸i chø", ngêi phô n÷ FOLLOWS: ®· cã s½n mét s¬ lµ: Tèi ¨n mãn g×", ®¸p, "nhng l¹i cã ®å khèi m« t¶ chi ....., chÞ vî ®Ëp bèn ngêi ®µn «ng Ms.Smith: Good tiÕt vËn hµnh cña tay xuèng bµn t¸m ®ang ngåi ë morning. c¬ thÓ. Nhê vËy m¬i ba (83) c¸i cã buång vÖ sinh n÷ Salesman: sau khi söa ch÷a nghÜ lµ: xem TV." Good morning, xong t«i cø y theo "T¹i sao tèi nay ®i you don't known s¬ ®å khèi mµ l¾p lµm vÒ muén?" me but I've come l¹i lµ xong." The British to... "TuÇn tríc," Governments Ms.Smith: Oh, «ng b¸c sÜ kh¸c B¸c t«i rÊt ®·ng policy of socialized you don't have to tiÕp, "t«i nhËn mét trÝ. Ngµy nä «ng medicine has explain. My ca lµ Chuyªn viªn vÒ nhµ sím vµ recently been husband told me DÞch vô B¶o biÕt cã ®iÒu g× broadened to you were coming. hµnh. Khi mæ ra ®Êy «ng ®Þnh include a service Salesman: Oh? t«i thÊy mäi thiÕt lµm, nhng «ng l¹i called "Proxy Well good. I've bÞ ®Òu ®îc d¸n kh«ng tµi nµo nhí Fathers". Under made a specialty m¸c chØ thÞ mµu, ra ®îc. ¤ng ngåi the governments of babies, ®¸nh sè m· v¹ch ®Õn 12 giê cè plan, any married especially twins. vµ c¸c kÕt nèi nghÜ cho ra. Cuèi woman who is Ms.Smith: ®Òu ®îc thiÕt kÕ cïng, ho¸ ra, «ng unable to become That's what my hîp lý. V× thÕ sau muèn ®i ngñ sím! pregnant during husband said. khi t«i hoµn thµnh the first five years Please sit down. thñ thuËt, chØ cÇn of her marriage Salesman: Then l¾p c¸c ®Çu nèi N÷ tiÕp viªn ®ang may request the your husband cïng mµu, cïng lo¹i ë trong buång nhá service of a "Proxy probably told you lµ xong." phÝa ®u«i m¸y Father" a that... "H«m qua t«i bay chuÈn bÞ c¸c government Ms.Smith: Oh cßn nhËn mét ca khay ¨n tra th× mét employee who yes, we both dÔ h¬n thÕ." ¤ng phô n÷ trÎ ®Ñp attempts to solve agreed this is the kh¸c nãi tiÕp. "§ãtiÕn ®Õn hái: the womens best thing to do. lµ Trëng phßng "Buång vÖ sinh n÷ problem by getting Salesman: Well, Kinh doanh. Bªn ë ®©u chÞ nhØ?". her pregnant. in that case trong ch¼ng cã g× "PhÝa ®Çu ®»ng The Smiths, a perhaps we ngoµi mét lç ®Çu kia m¸y bay, bªn young married should get right on ra vµ mét lç ®Çu ph¶i." couple have no with it. vµo. H¬n n÷a hai Ngêi phô n÷ ®· ®i children and the Ms.Smith: lç nµy l¹i cã thÓ qu¸ xa. C« ta ®i government man (blushing) Well, ho¸n ®æi cho däc lèi ®i gi÷a hai is due to arrive. just where do we nhau." hµng ghÕ tíi phÇn Mr. Smith on start? ®Çu cña m¸y bay, leaving, says "I'm Salesman: Just më cöa buång ra off, The leave everything Mét chÞ vî viªm vµ nh×n thÊy tríc Government man to me. I usually try thanh qu¶n nÆng, mÆt ®¹i uý trëng should be here two in the bathtub, nÆng ®Õn møc ®éi bay vµ c¸c sÜ soon". INSTEAD, one on the couch, thãöu thaìo còng quan. TÊt c¶ hä however a door- and perhaps a kh«ng ra tiÕng. ®Òu bËn rén víi to-door couple in the bed. anh chång th¬ng c«ng viÖc cña photograph Sometimes the vî ®· nghÜ ra mét m×nh vµ kh«ng saleman comes to living room floor c¸ch kh«n khÐo nh×n thÊy c«. C« the Smith's trying works well. gióp vî. Hai vî bá ra ®ãng cöa l¹i
 20. Ms.Smith: was hard to work much too heavy to MÑ ®· cho mét Ýt Bathroom!!! Living with. hold in my hand. dÇu BP vµo cèc room floor!!! No Ms.Smith: Oh, Ms.Smith... bia v× thÕ bè cø wonder it hasn't she was? Ms.Smith... ®i ®i l¹i l¹i m·i suèt worked for us. Salesman: Yes, Ms.Smith... mét tuÇn. H«m Salesman: Well I'm afraid so. I Goodness, she råi mÑ bÞ c¶m vµ lady, none of us finally had to take fainted!!! bè ®a mÑ ®Õn can guarantee a her down to Hyde viÖn. ¤ng b¸c sü good one every Park to get the job cho cÆp nhiÖt ®é time, but if we try done right. People Con trai yªu quÝ, vµo miÖng vµ yªu six or seven times were all around ViÕt mÊy ch÷ cÇu mÑ kh«ng ®- one of 'em is four and five deep ®Ó con biÕt r»ng îc h¸ ra trong mêi bound to be a pushing to get a mÑ vÉn sèng. MÑ phót. Bè ®· kú kÌo honey. good look. viÕt rÊt chËm v× vµ mua l¹i chiÕc Ms.Smith: Ms.Smith: Four mÑ biÕt con ®äc èng ®ã cña «ng Pardon me, but and five deep!!! kh«ng ®îc nhanh. b¸c sü. TuÇn tríc isn't this a bit Salesman: Yes, Con sÏ kh«ng chØ ma hai lÇn, informal? and for more than nhËn ra nhµ cña mét lÇn ba ngµy Salesman: No three hours too. chóng ta khi quay vµ mét lÇn bèn indeed, in my line But I finally got a vÒ -- v× ®· ngµy liÒn. H«m a man can't do his couple of buddies chuyÓn sang nhµ thø Hai trêi giã work in a hurry. to keep them míi. VÒ bè, bè ®· m¹nh qu¸ nªn con Ms.Smith: Well back. I could've cã c«ng viÖc míi gµ nhµ m×nh ph¶i have you had shot again before rÊt kh¸. Díi bè c㠮Πbèn lÇn míi ®îc much success with dark, but by that 500 ngêi -- «ng lµ mét qu¶ trøng. this? time the squirrels thî söa m¸i ngãi Salesman: were beginning to nhµ må. Nhµ MÑ cña con, (opening case and nibble on my m×nh míi mua mét showing baby equipment and I chiÕc m¸y giÆt, Ethel pictures) Just look had to give up. xem chõng kh«ng T¸i bót: MÑ at these babies! Ms.Smith: You ®îc tèt l¾m. TuÇn ®Þnh göi kÌm cho They're all jobs mean they actually tríc mÑ cho vµo con 10$ nhng lóc I've handled. This chewed on your ®ã 14 chiÕc s¬ nhí ra th× ®· trãt one took four ahhh - equipment? mi, sau khi Ên nót d¸n phong b× råi. hours. Salesman: Yes, chóng còng mÊt Ms.Smith: Yes, but it's all in a tiªu lu«n. S¸ng this is a lovely days work. I've nay chÞ Mary ®· Chång ®i bé ®éi child. spent three long sinh ch¸u. MÑ l©u ngµy ®îc vÒ Salesman: But if years perfecting kh«ng biÕt lµ trai phÐp th¨m gia you want to hear my technique. hay lµ g¸i v× vËy ®×nh. ChÞ vî lµm about a really Take this baby. I kh«ng hiÓu con c¬m ®·i chång. tough assignment, shot this one in the b©y giê ®îc th¨ng Khi c¬m chÝn, look at this picture. front window of a chøc lµ chó hay lµ chÞ hái chång: Believe it or not, it big department c«. Chó Dick ®· -Anh yªu, ta was done on top store. chÕt ®uèi khi ng· ¨n c¬m tríc hay ®i of a bus in Ms.Smith: I vµo thïng rîu th¸ng ngñ tríc nµo? downtown London. can't believe it! tríc. Cã mÊy ngêi -Th«i... ngñ Ms.Smith: OH Salesman: Well, ®· nh¶y xuèng cøu tríc. C¬m sau MY GOD!!! madam, if your song chó ®· chèng còng ®îc. Salesman: And ready, I'll get my tr¶ quyÕt liÖt. here are pictures tripod. Ph¶i mÊt ba ngµy of the prettiest Ms.Smith: ngêi ta míi ®èt ®îc T¹i bÖnh viÖn nä. twins in town. TRIPOD???!!! löa thiªu x¸c cho Mét thanh niªn They turned out Salesman: Oh chó. LÔ gi¸ng sinh ®Õn hái mäi ngêi exceptionally well yes, I have to use võa qua bè kh«ng ®ang chê kh¸m when you consider a tripod to rest my cã dÞp ®Ó uèng r- bÖnh: that their mother equipment on. It's îu nh mäi n¨m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản