Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 13

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
95
lượt xem
16
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các truyện tiếu lâm hay nhất - phần 13', giải trí - thư giãn, truyện cười phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 13

 1. Trong cuéc thi ®Ö nhÊt kiÕm. Cao thñ thø nhÊt tuèt kiÕm vung lªn - mét con ruåi ®øt lµm hai m¶nh r¬i xuèng ®Êt. Cao thñ thø hai vung kiÕm lªn chÐm, mét con ruåi còng chung sè phËn nhng ®øt lµm bèn m¶nh. Mäi ngêi trÇm trå ®¸ng kh©m phôc. Cuèi cïng, mét l·o tiÒn bèi còng vung kiÕm lªn chÐm mét con ruåi. Con ruåi ch¼ng nh÷ng kh«ng chÕt mµ cßn cÊt c¸nh bay vôt ®i. L·o tiÒn båi l¨n ra cêi s»ng sÆc. Mäi ngêi ng¹c nhiªn hái: " Nµy l·o kia, l·o ®· chÐm trît råi cßn vui nçi g× mµ cêi s»ng sÆc?" Cè g¾ng nhÞn cêi, tiÒn bèi ®¸p: "Qu¶ thùc lµ ta cã chÐm trît thùc, nh- ng..., nhng con råi ®ã sÏ kh«ng bao giê yªu ®îc n÷a!" Mét anh nä sau mét thêi gian dµi ®au r¨ng liÒn quyÕt ®Þnh ®i ®Õn b¸c sü. Tríc khi ®i anh ta nhê mét anh b¹n ®i theo ®Ó ®ì ®Çn. B¸c sü ®a cho ngêi b¹n mét c©y kim vµ dÆn: - Khi t«i h« "Nµo!" th× anh h·y ®©m m¹nh c©y kim vµo m«ng anh ta nhÐ. Anh b¹n cÇm c©y kim vµ lµm ®óng nh lêi b¸c sü dÆn. Sau khi nhæ xong chiÕc r¨ng ®au, b¸c sü hái bÖnh nh©n: - Cã ®au kh«ng? - D¹, c¸m ¬n b¸c sü, kh«ng ®au l¾m nhng t«i kh«ng ngê c¸i ch©n r¨ng l¹i dµi ®Õn thÕ. Trong cuéc thi ®Ö nhÊt...trung tiÖn. §Õn vßng chung kÕt, mét ®Êu thñ bíc lªn - "§oµng", nh mét ph¸t sóng. Kh¸n gi¶ hß reo khen ngîi. Chît mét anh chµng to bÐo bíc lªn cêi mØm nãi: - ¡n thua g× ! H·y nghe ®©y: "RÇm" - TÊt c¶ kh¸n gi¶ bay lªn khái chç ngåi, l¸t sau r¬i xuèng ai vÒ ®óng chç nÊy. Sau phót bµng hoµng, mäi ngêi nhÊt tÒ coi anh chµng lµ nhµ v« ®Þch. §óng lóc ®ã, mét chµng gÇy nhom ch¹y ra thÐt: §øng l¹i, gi¶i nhÊt ph¶i thuéc vÒ ta. Chµng bÐo lóc n·y nghe khÈu khÝ tù tin nªn c¶ sî, mon men l¹i hái: - Nµy anh, anh tªn g×, quª ë ®©u, cã tµi g× mµ d¸m m¹nh måm thÕ? Anh chµng kia ngËp ngõng: -T«i lµ... "Nhùa Mi...i...t !" - Quª t«i ë... "thêng TÝ..Ý...n" Nµng: - H«m qua anh xem trém nhËt ký cña em ph¶i kh«ng? Chµng: - Sao em biÕt? Nµng: - Em ®äc thÊy ë trong nhËt ký cña anh! - Anh nh×n xem, ¸o kho¸c cña em ®· qu¸ cò, cò ®Õn møc ngay c¶ khuy cña nã còng mßn hÕt c¶. Mçi khi mÆc nã, em cm thÊy ngîng l¾m! - Kh«ng sao, mai anh sÏ mua cho em... - Anh mua ¸o kho¸c míi cho em !? - Kh«ng, mua khuy! Nµng: - Anh yªu,thËt buån khi anh ®i xa! Chµng: - §õng nghÜ ngîi, anh sÏ trë vÒ sím h¬n em tëng!
 2. Nµng: - V©ng , chÝnh v× thÕ... Mét kÐn chång, mµ cã tíi hai ®¸m dÕn hái: mét anh ë xãm trªn, xÊu xÝ nhng giµu cã; mét anh ë xãm díi, nhµ nghÌo nhng ®Ñp trai! MÑ cña hái: - Mµy ng ngêi nµo, tao g¶ ngêi Êy! - Con ng c¶ hai! Bµ mÑ lÊy lµm l¹, hái l¹i: - Nh vËy th× mµy ¨n ë ra lµm sao? C« ®¸p ngät nh ®êng: - Con ®· tÝnh kü råi mÑ ¹! Ban ngµy con ¨n c¬m nhµ xãm trªn, cßn ngñ ®ªm ë xãm díi! Khi cã mét ngêi ®µn «ng hµo hoa ®Õn th¨m mét ngêi b¹n g¸i cña m×nh víi bã hoa trªn tay, ®ã lµ v× anh ta kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua rîu! Khi ngêi ®µn «ng lÞch thiÖp «m h«n ngêi phô n÷ rÊt l©u, ®ã lµ v× c« Êy l¾m lêi! Mét bµ t©m sù cïng b¹n: - N¨m ngo¸i, mét bµ thÇy bãi nãi víi con g¸i t«i r»ng nã sÏ lµm quen víi mét thanh niªn trÎ ®Ñp, ®¸m cíi víi cËu ta vµ ®Î sinh ®«i. - ThÕ cã ®óng kh«ng? - §óng, chØ trõ vô ®¸m cíi! Cha khuyªn con: - H·y lÊy vî ®i! C« Êy sÏ san sÎ mäi nçi phiÒn muén vµ khã kh¨n cña con! - Nhng con kh«ng cã nçi phiÒn muén hay khã kh¨n nµo c¶! - Råi con sÏ cã, con ¹. Ngay sau lÔ cíi th«i! - B¹n cã kinh nghiÖm g× ®Ó cho mét ®øa trÎ häc hµnh lu«n lu«n tiÕn bé (hay Ýt ra lµ kh«ng thôt lïi) ? - DÔ ît, ®Çu n¨m cø b¶o nã lµm bµi thËt kÐm (mµ ®©y lµ së trêng cña nã), cè g¾ng nhËn lÊy mét ®iÓm 1, hoÆc tèt nhÊt lµ ®iÓm 0. tõ ®Êy trong n¨m dï trong bÊt kú t×nh huèng nµo ®iÓm cña nã còng kh«ng bao giê tôt xuèng n÷a. thÕ lµ nã häc hµnh lu«n lu«n tiÕn bé hay Ýt ra kh«ng thôt lïi! A vµ B ®i ¨n tiÖc vÒ .A hái B : -t¹i sao cËu cø h«n tay c« g¸i bªn c¹nh thÕ ? -§¬n gi¶n ,tí quªn kh¨n mïi xoa . = = = ========== §ang võa say sa l¶i nh¶i võa m¶i mª cuèc ®Êt ,bÝ th chi ®oµn ngÈng ®Çu lªn, khi thÊy quanh m×nh chØ cßn nçi 1 ®oµn viªn, anh giËt m×nh hái: -Cßn bao nhiªu ngêi thuéc chi ®oµn ta ë ®©y ? -D¹ ..cßn mçi m×nh bÝ th th«i ¹! -ThÕ cßn cËu ? -D¹ kh«ng ! T«i thuéc chi ®oµn kh¸c!
 3. =============== Con: Th»ng TÝ b¹n cña con b©y giê h l¾m bè ¹! Cha: Nã ngÞch trong líp µ? Con: Kh«ng,nã chuyªn trèn häc ®i ch¬i ®iÖn tö... Cha: Sao con biÕt ? Con: con ®i víi nã mµ! ================ Phô huynh A: tha c« ,con t«i sî ®ßn l¾m ,nªn muèn d¨n d¹y ch¸u còng dÔ. Mçi lÇn ch¸u ph¹m lçi ,c« cø bîp tai th»ng b¹n ngåi bªn c¹nh lµ nã sî liÒn ! ================ - LÏ nµo c« Helena cha bao giê lÊy chång? - Cã lÇn c« Êy lÊy ®îc hai phÇn ba. Khi ®Õn nhµ thê lµm lÔ chØ cã c« Êy vµ cha cè, nhng kh«ng hiÓu sao l¹i thiÕu chó rÓ. - Cã g× kh¸c nhau gi÷a søc kháe vµ t×nh yªu? - Søc khoÎ lµ thø kh«ng thÓ mua ®îc! - Anh cã ®ång ý r»ng thêi gian sÏ ch÷a lµnh c¸c vÕt th¬ng t×nh ¸i kh«ng? - Cã thÓ ®Êy, nhng thêi gian kh«ng ph¶i lµ chuyªn gia thÈm mü, nªn ch¾c ch¾n vÕt th¬ng cßn sÑo! Nµng nãi víi ngêi yªu: - Th«i! Mua bÊy nhiªu ®ñ råi. §i ®Õn ®©u còng nghe "TÕt mµ, TÕt mµ..." Cø nãi nh vËy ®Ó t¨ng gi¸ v« téi v¹! - Cã g× ®©u em, TÕt mµ... TÕt c¸i g× còng t¨ng h¬n ngµy thêng chø! Sau ®ã chµng chë nµng vÒ nhµ, h«n nµng tõ biÖt: - Chóc em ngñ ngon, anh vÒ. Mai gÆp sím nhÐ! - Anh cha vÒ ®îc ®©u! - Cã chuyÖn g× thÕ em? Nµng Êp a, Êp óng: - TÕt mµ... - Cã hÊp tÊp qu¸ kh«ng? Chóng ta võa biÕt nhau kh«ng ®îc bao l©u mµ anh ®· ngá ý cÇu h«n víi t«i? -V× t«i lµm viÖc ë ng©n hµng nªn biÕt c« qu¸ râ qua sè tiÒn c« göi trong ng©n hµng! - Tha c«, t«i rÊt mong ®îc gÆp l¹i c« ...
 4. - ¤ng cã thÓ gäi ®iÖn tho¹i. Sè ®iÖn tho¹i cña t«i ë trong quyÓn niªn gi¸m... - ThÕ tªn c« ?... - ... ¥' ngay bªn c¹nh! Mét c« g¸i chõng 25 tuæi ®Õn ®µi ph¸t thanh nhê môc qu¶ng c¸o vµ nh¾n tin t×m ngêi nhµ, néi dung nh sau: " T«i lµ Lª thÞ Nhì Nhµng, 25 tuæi, dÔ coi, cã duyªn, muèn t×m ngêi nhµ lµ nam, tuæi kho¶ng tõ 30 ®Õn 35, cao kho¶ng 1m65, nÆng kho¶ng 60kg, hiÒn lµnh vui tÝnh, cã nghÒ nghiÖp æn ®Þnh. Bµ con c« b¸c nµo biÕt m¸ch giïm, t«i xin c¶m ¬n vµ hËu t¹!" Phô tr¸ch biªn tËp hái: - Râ rµng lµ chÞ ®¨ng tin t×m chång chø g×?! C« g¸i th¶n nhiªn ®¸p: - D¹ tha anh, chång kh«ng ph¶i lµ ngêi nhµ th× lµ ngêi dng sao ®îc! Con g¸i hái mÑ: - MÑ ¬i, cÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó cã thÓ gÆp ®îc ngêi thÝch hîp? - ¤i, nhiÒu thêi gian l¾m, con ¬i! §Ó giÕt thêi gian, tríc hÕt con ph¶i lÊy chång ®·! TiÕng ViÖt cã thuËt "Nãi trèng kh«ng" thêng dïng ®Ó hái trong nh÷ng trêng hîp nµy. "Kh«ng biÕt lµ kh«ng cã lçi!" NET.GAME ============= Cã chuyÖn vÒ nãi trèng kh«ng nh sau: Mét chµng trai ra m¾t gia ®×nh ngêi yªu lóc gÆp míi thÊy «ng bè cña ngêi yªu chØ h¬n m×nh kho¶ng vµi ba tuæi nªn c¶ hai ®Òu lóng tóng kh«ng biÕt xng h« ra sao. ¤ng bè: - Ngåi ch¬i. Chµng trai: - Cø mÆc. ¤ng bè: - Uèng níc. Chµng trai: - §Ó ®Êy. ¤ng bè: - Hót thuèc. Chµng trai: - Ch¶ nghiÖn. Cßn nÕu kh«ng biÕt gäi b»ng g× th× c¸ch thø hai lµ gäi lµ: §ång chÝ. 1. Tríc ®ªm t©n h«n, ngêi con g¸i håi hép nãi víi ngêi con trai:
 5. - Anh th©n yªu! Cã mét chuyÖn mµ tríc ®©y em cha d¸m thæ lé víi anh. Tríc khi gÆp anh, em ®· tõng yªu tha thiÕt mét ngêi. §Ó kû niÖm mèi t×nh ®ã, em ®· x¨m h×nh ch©n dung cña anh Êy lªn ngùc bªn tr¸i. - Mäi c¸i ®· thuéc vÒ qu¸ khø, kh«ng cã g× ®©u, Em yªu! Mét lóc sau: - Anh th©n yªu! Cßn mét chuyÖn n÷a mµ em kh«ng thÓ kh«ng kÓ tríc khi hoµn toµn trë thµnh cña anh. Sau khi chia tay víi ngêi kia, em gÆp mét ngêi kh¸c n÷a, em còng yªu anh Êy tha thiÕt. §Ó kû niÖm mèi t×nh nµy, em ®· x¨m h×nh ch©n dung anh Êy lªn ngùc bªn ph¶i. Ngêi con trai ngåi im lÆng, ngêi con g¸i håi hép chê ®îi. Vµi phót tr«i qua, anh chµng bçng bËt cêi h« hè, cêi nh lªn ®ång. C« g¸i ho¶ng hèt: - Sao vËy? Anh yªu! - Anh ®ang nghÜ kh«ng hiÓu kho¶ng 10 n¨m n÷a mÆt chóng nã sÏ dµi nh thÕ nµo? 2. MÑ khuyªn con g¸i "Nªn häc ®¸nh piano", "Nhng con ®©u cã n¨ng khiÕu" "Kh«ng phÝ c«ng ®©u con ¹, sau nµy lín lªn chuyÓn sang ®¸nh m¸y ch÷" 3. Bè d¹y con-Muèn nªn sù nghiÖp th× ph¶i ch¨m chØ thøc khuya dËy sím. VÝ nh con chim s©u, muèn b¾t ®îc nhiÒu s©u th× phaØ dËy sím, dËy muén th× chim kh¸c nã ¨n hÕt, lÊy g× mµ ¨n! Con: Con s©u nµo ngu míi dËy sím ®Ó con chim s©u nã b¾t. 1. Tríc ®ªm t©n h«n, ngêi con g¸i håi hép nãi víi ngêi con trai: - Anh th©n yªu! Cã mét chuyÖn mµ tríc ®©y em cha d¸m thæ lé víi anh. Tríc khi gÆp anh, em ®· tõng yªu tha thiÕt mét ngêi. §Ó kû niÖm mèi t×nh ®ã, em ®· x¨m h×nh ch©n dung cña anh Êy lªn ngùc bªn tr¸i. - Mäi c¸i ®· thuéc vÒ qu¸ khø, kh«ng cã g× ®©u, Em yªu!
 6. Mét lóc sau: - Anh th©n yªu! Cßn mét chuyÖn n÷a mµ em kh«ng thÓ kh«ng kÓ tríc khi hoµn toµn trë thµnh cña anh. Sau khi chia tay víi ngêi kia, em gÆp mét ngêi kh¸c n÷a, em còng yªu anh Êy tha thiÕt. §Ó kû niÖm mèi t×nh nµy, em ®· x¨m h×nh ch©n dung anh Êy lªn ngùc bªn ph¶i. Ngêi con trai ngåi im lÆng, ngêi con g¸i håi hép chê ®îi. Vµi phót tr«i qua, anh chµng bçng bËt cêi h« hè, cêi nh lªn ®ång. C« g¸i ho¶ng hèt: - Sao vËy? Anh yªu! - Anh ®ang nghÜ kh«ng hiÓu kho¶ng 10 n¨m n÷a mÆt chóng nã sÏ dµi nh thÕ nµo? 2. MÑ khuyªn con g¸i "Nªn häc ®¸nh piano", "Nhng con ®©u cã n¨ng khiÕu" "Kh«ng phÝ c«ng ®©u con ¹, sau nµy lín lªn chuyÓn sang ®¸nh m¸y ch÷" 3. Bè d¹y con-Muèn nªn sù nghiÖp th× ph¶i ch¨m chØ thøc khuya dËy sím. VÝ nh con chim s©u, muèn b¾t ®îc nhiÒu s©u th× phaØ dËy sím, dËy muén th× chim kh¸c nã ¨n hÕt, lÊy g× mµ ¨n! Con: Con s©u nµo ngu míi dËy sím ®Ó con chim s©u nã b¾t. Cã chuyÖn vÒ nãi trèng kh«ng nh sau: Mét chµng trai ra m¾t gia ®×nh ngêi yªu lóc gÆp míi thÊy «ng bè cña ngêi yªu chØ h¬n m×nh kho¶ng vµi ba tuæi nªn c¶ hai ®Òu lóng tóng kh«ng biÕt xng h« ra sao. ¤ng bè: - Ngåi ch¬i. Chµng trai: - Cø mÆc. ¤ng bè: - Uèng níc. Chµng trai: - §Ó ®Êy. ¤ng bè: - Hót thuèc. Chµng trai: - Ch¶ nghiÖn. Cßn nÕu kh«ng biÕt gäi b»ng g× th× c¸ch thø hai lµ gäi lµ: §ång chÝ. ================================== Ngu qu¸, th»ng nµo viÕt chuyÖn nµy g× mµ ngu thÕ. ¤ng bè : - CËu ngåi ch¬i. Chµng trai : - B¸c cø mÆc. ¤ng bè : - CËu uèng rîu. Chµng trai : - B¸c cø ®Ó ®Êy.
 7. ¤ng bè : - CËu hót thuèc. Chµng trai : - Ch¸u kh«ng nghiÖn. ThÕ cã ph¶i lµ kh«n h¬n kh«ng. Ngu qu¸ lµ ngu. Th©n - Em th©n yªu, ®ång ý lµm vî nhÐ, em sÏ kh«ng phi lo g× c¶! Anh kiÕm ®îc ®ñ tiÒn ®Ó nu«i hai ngêi phô n÷ nh em! - TuyÖt qóa! VËy th× mÑ em cã thÓ còng ®Õn ë cïng víi chóng ta!? - CËu ®· m¾c sai lÇm khi tõ chèi lêi cÇu h«n cña anh Êy. B©y giê, anh Êy s¾p cíi m×nh! - §iÒu ®ã th× m×nh biÕt! Lóc m×nh tõ chèi, anh Êy b¶o: "V× thÊt t×nh, anh Êy sÏ lÊy bÊt kú con ngèc nµo!" Cã mét anh sinh viªn ®Õn nhµ ngêi yªu, kh«ng may h«m ®ã, cha c« g¸i ra më cöa. Anh chµng nhanh nh¶u: - Ch¸u chµo b¸c ¹! Tha b¸c, ch¸u ®Õn hái th¨m søc khoÎ cña hai b¸c! - Kh«ng d¸m! C¸i søc khoÎ cña t«i ®ang nÊu c¬m díi bÕp Êy! - Anh yªu em nhiÒu kh«ng cng? - HÕt m×nh! - Anh cã thÓ hy sinh v× em chø? - Trêi! ThÕ th× cßn ai sÏ yªu em? Mét ®«i nam n÷ thanh niªn ®i chi trªn ®êng phè. BÊt chît, hä gÆp mét ngêi ®¹o m¹o, ch÷ng ch¹c. ThÊy chµng ng¶ mò chµo, nµng hái: - Ai ®Êy anh? - "Ngêi gióp viÖc" cña anh ®ã! - ThÕ «ng ta lµm g× ë c¬ quan anh? - A, µ... ¤ng ta ngåi viÕt c«ng v¨n cho anh... mang ra bá bu ®iÖn. A: - T¹i sao kh¸ch dù ®¸m cíi lu«n miÖng chóc c« d©u, chó rÓ: "Vî chång hµnh phóc!"? B: - Gi¶n ®¬n lµ v× mäi ngêi ®Òu nghÜ r»ng trong h«n nh©n c¸i thiÕu nhÊt lµ "h¹nh phóc"! Nµng: - Anh yªu,thËt buån khi anh ®i xa! Chµng: - §õng nghÜ ngîi, anh sÏ trë vÒ sím hn em tëng! Nµng: - V©ng , chÝnh v× thÕ... =========================== VËy cã th¬ r»ng: ..." Ra ®i dÆn vî «n tån ë nhµ em h·y gi÷... "nhµ" cho anh!"...
 8. Trong mét buæi thi vÊn ®¸p LÞch sö: - Anh h·y cho biÕt, Lª lîi lµ ai? +D¹, em kh«ng biÕt. - ThÕ anh cã biÕt, TrÇn Hng §¹o lµ ai kh«ng? +D¹, em kh«ng biÕt. - Th«i, nÕu anh tr¶ lêi ®îc c©u nµy, t«i sÏ cho anh qua, anh cã biÕt Trng Tr¾c, Trng nhÞ lµ ai kh«ng? + D¹ em còng kh«ng biÕt. - VËy th× mêi anh ra, t«i kh«ng thÓ cho anh qua ®îc. + ThÕ thÇy cã biÕt Hïng mãm, Minh sÑo, Phóc bå, lµ ai kh«ng? - H¶??? + ThÇy cã b¨ng cña thÇy , em còng cã b¨ng cña em chø, thÇy ®õng ®em b¨ng cña thÇy ra däa em nhÐ..... Mét h«m cã anh thanh niªn ®Õn gÆp mét tay chñ nhµ b¨ng. Anh tù giíi thiÖu tªn, b¾t tay b¾t ch©n råi ®i th¼ng vµo viÖc: - Tha ngµi, t«i ®îc biÕt ë m«ng tr¸i ngµi cã mét vÕt sÑo to b»ng bµn tay- anh nãi th¼ng th¾n. Tay chñ nhµ b¨ng söng sèt: - Lµm g× cã chuyÖn Êy, anh ®Õn gÆp t«i chØ ®Ó nãi chuyÖn ví vÈn Êy th«i µ? Anh thanh niªn th¶n nhiªn ®¸p: - Kh«ng ví vÈn ®©u, v× t«i s½n sµng c¸ víi ngµi mét ¨n ba r»ng ë m«ng tr¸i ngµi cã mét vÕt sÑo to b»ng bµn tay! Tay chñ nhµ b¨ng ph¸t c¸u: - §îc, vËy ta c¸ víi nhau. §©y, 1000USD ®©y, nã sÏ lµ cña anh nÕu m«ng t«i cã sÑo nh anh nãi. Cßn nÕu kh«ng, t«i chØ cÇn lÊy 500USD cña anh. - §îc, ®©y t«i còng cã 500USD ®©y - anh thanh niªn qu¶ quyÕt nãi. Mêi «ng cëi quÇn ra ®i. Vµ h·y ra gÇn cöa sæ cho s¸ng ®Ó t«i nh×n râ xem m«ng «ng cã sÑo hay kh«ng. Tay chñ nhµ b¨ng cëi quÇn, v¹ch m«ng tríc cöa sæ, nãi: - Nµo, sÑo ®©u nµo? §îi tay chñ nhµ b¨ng mÆc quÇn xong, anh thanh niªn tõ tèn ®a tËp tiÒn 500USD cho «ng ta, sau ®ã anh chËm r·i nãi: - C¸m ¬n «ng ®· cïng t«i ph©n chia lîi nhuËn. Tay chñ nhµ b¨ng ng¹c nhiªn: - Ph©n chia lîi nhuËn thÕ nµo c¬? Anh thanh niªn gi¶i thÝch: - §¬n gi¶n th«i, t«i c¸ víi ®¸m ngêi ®øng díi ®Êt kia k×a - anh chØ ®¸m ngêi ®øng lè nhè díi cöa sæ - r»ng t«i sÏ b¾t «ng v¹ch m«ng cho hä thÊy, vµ t«i chØ thu cña mçi ngêi cã 100USD th«i. VËy lµ trong vô ¸p phe nµy, t«i vµ «ng ®Òu ®îc mçi ngêi 500USD. Mét cÆp vî chång trÎ s¾p ra toµ ly dÞ. C« vî tr¸ch chång: thÕ mµ ngµy yªu nhau anh nãi víi t«i lµ chóng ta sÏ sèng víi nhau ®Õn ®Çu b¹c r¨ng long! Chång: H«m qua c« ®· ®¸nh t«i g½y mÊt mÊy c¸i r¨ng råi cßn g×, cßn ®Çu b¹c h¶?Mai t«i nhuém!
 9. - Bµ cã thÓ gi¶i thÝch s¬ vÒ "ThuyÕt t¬ng ®èi" cña Anhxtanh ®îc kh«ng? - Cã g× ®©u! Nµy nhÐ, khi ngåi trªn mét c¸i lß nãng trong ba gi©y, b¹n cã thÓ c¶m gi¸c nh ®· ngåi l©u ®Õn ba giê. Nhng, khi ngåi trªn ®ïi ngêi yªu ba giê th× l¹i c¶m thÊy nh míi cã ba gi©y! Jusie thë dµi: - MÑ ¬i, con cã thai! Bµ mÑ ho¶ng hèt: - Víi th»ng nµo? - Lµm sao con biÕt ®îc! §· bao giê mÑ cho con ®i ch¬i víi ai ®Õn lÇn thø hai ®©u! Chµng vµ nµng ngåi t©m sù díi bãng c©y: - Anh nh×n k×a! Trªn cµnh cã ®«i chim ®ang ©u yÕm ®ã, sao anh cø ngåi thÉn thê m·i vËy? - BiÕt lµm sao ®îc! Anh kh«ng ®em sóng h¬i theo! Hai c« b¹n g¸i t©m sù vÒ ngêi yªu cña m×nh: - Chµng cña tao tríc khi muèn h«n, ¶nh im lÆng råi nh×n tao b»ng ®«i m¾t say ®¾m, t×nh tø... - Chµng cña tao kÓ còng l¹, ¶nh thêng hái: "ChiÒu nay em ¨n c¬m víi mãn g×?" Hai ngêi b¹n g¸i t©m sù víi nhau: - M×nh s¾p lÊy chång! - Anh Êy bao nhiªu tuæi? - Tuæi cña hai ®øa m×nh céng l¹i võa trßn 50! - Trêi ¬i! Con nÝt thêi nay còng d¸m lÊy vî ? - MÑ ¬i, h«m nay tÝ n÷a th× tranh cña con ®îc ®i triÓn l·m ®Êy! - ¤i, thÕ líp cã bao nhiªu b¹n ®îc triÓn l·m tranh? - Cã mçi m×nh con víi th»ng Th¾ng kh«ng ®îc ®i triÓn l·m. --------------- Bè: Con lµm bµi tËp xong cha? Con: S¾p xong råi bè ¹, cßn mçi bµi gi¶i, tr¶ lêi, ®¸p sè n÷a th«i. Nhµ b¸c häc Anhxtanh cã thãi quen ¨n mÆc cÈu th¶ . Mét h«m «ng ®i ra ®êng cã mét ngêi nh×n thÊy «ng mÆc bé quÇn ¸o rÊt cò bÌn nãi :
 10. - Tha ngµi Anhxtanh ngµi nªn mua ngay mét c¸i ¸o míi ®i , c¸i ¸o cña ngµi cò qu¸ råi . Nhµ b¸c häc tr¶ lêi : - CÇn g× ph¶i thÕ , cã ai biÕt t«i lµ ai ®©u . Mét thêi gian sau jkhi ®· trë nªn rÊt næi tiÕng , mét h«m nhµ b¸c häc gÆp l¹i chÝnh ngêi ®ã . Ngêi nµy thÊy nhµ b¸c häc vÉn mÆc bé quÇn ¸o n¨m xa l¹i nãi : -Tha ngµi , ngµi nªn mua ngay mét c¸i ¸o míi ®i . Nhµ b¸c häc ng¹c nhiªn tr¶ lêi -CÇn g× ph¶i thÕ , b©y giê ai còng biÕt t«i lµ ai råi cßn g× . th nhµ. H«m qua tao viªt th nµy Göi qua th»ng b¹n cña mµy vÒ ch¬i . C¶ nhµ mõng l¾m con ¬i C¸i ®µi mµy göi b¸n hêi l¾m nghe . Nhµ m×nh ®ang thiÕu hai xe ChÞ mµy may v¸ "xanh de" míi lêi Tao nay giµ yÕu l¾m råi Th¬ng cha , quÝ mÑ nhí lêi tao khuyªn. Nay cha dÆn,kÎo mµy quªn HÔ cßn bªn ®ã mua thªm Ýt hµng May so , tñ l¹nh nhí mang ¸o bay, "¸p suÊt" l¹i cµng ph¶i mua. N¨m nay trêi thËt tr¸i mïa Khi n¾ng n»ng qu¸, khi ma ma nhiÒu MÑ mµy vÊt v¶ sím chiÒu Giã Lµo kh«ng qu¹t ®ñ ®iÒu xãt xa. Con vÒ qua M¹c T Khoa Qu¹t bµn con x¸ch lÊy ba c¸i vµo C¸i cho mÑ , c¸i cho tao C¸i th× ®Ó ®Êy ai vµo qu¹t ch¬i. H¶i quan ®õng sî con ¬i Khi lµm thñ tôc nhí mêi thuèc ngay µ quªn cha hái ®iÒu nµy T×nh h×nh søc khoÎ cña mµy ra sao? N¨m thø mÊy , häc trêng nµo? Biªn th kÓ râ , ai vµo tao khoe . TB: Th nµy con chí hë ra KÎo ngêi ta b¶o nhµ ta h¸m tiÒn .
 11. HS: C« ®· dÆn lµ c¸c em kh«ng ®îc gäi nhau b»ng tªn tÕu mµ vÉn cã b¹n cø gäi nhau nh thÕ ®Êy ¹. C«: B¹n nµo thÕ? HS: Tha c«, ®ã lµ b¹n Thanh tå, T sÕu vên vµ c¶ b¹n §øc tÑt n÷a ¹. BÐ Thu uèng thuèc xong cø l¾c lÊy l¾c ®Ó toµn th©n, khiÕn mÑ bÐ l¹ lïng hái: - Sao con l¹i ph¶i l¾c ngêi nh thÕ? Thu vÉn l¾c ngêi kh«ng ngng tr¶ lêi: - Trªn b×nh thuèc cã ghi " L¾c ®Òu tríc khi uèng!", mµ con l¹i quªn l¾c tríc khi uèng mÑ ¹. Nªn con ph¶i l¾c bï mÑ ¹. C¶nh s¸t tra hái mét tªn cíp: - V× sao mi d¸m cíp cña ngêi kh¸c? Tªn cíp tr¶ lêi: - Sao l¹i gäi lµ cíp?. §ã ch¼ng qua lµ t«i cha kÞp th¬ng lîng víi hä mµ ®· mang ®å ®¹c cña hä ®i th«i mµ. C¶nh s¸t: - Mi thËt to gan!. Gi÷a ban ngµy ban mÆt mµ d¸m c¶ gan x«ng vµo cíp cña ngêi ta! Tªn cíp: - C«ng viÖc cña t«i l©u nay cã chia ra ban ngµy, ban ®ªm g× ®©u?! Ba ®øa trÎ thi kÓ xem ai sÏ kÓ ra ngêi tiÕt kiÖm nhÊt. §øa thø nhÊt nãi: - T«i biÕt cã mét ngêi v× tiÕt kiÖm mùc mµ viÕt ch÷ li ti nh muçi1 §øa thø hai nãi: - Cha ngêi b¹n cña t«i ®Ó gi¶m hao mßn ®ång hå, hÔ cø tèi ®Õn lµ kh«ng cho ®ång hå ch¹y n÷a.! §øa thø ba nãi: - C¸c b¹n kÓ cha cã g× ®¸ng kÓ! T«i biÕt mét «ng gi¸o. §Ó ®ì hao mßn kÝnh, tíi ®äc b¸o mµ «ng ta còng kh«ng ®äc.! Mét ngêi bÞ g·y mÊt hai chiÕc r¨ng cöa. ¨n uèng, nãi n¨ng rÊt khã chÞu liÒn ®i ®Õn hiÖu trång r¨ng. Nha sÜ hái: - «ng muèn trång r¨ng vµng hay r¨ng b¹c? ¤ng ta tr¶ lêi: - ë ®©y c¸c «ng cã trång r¨ng ngo¹i kh«ng? T«i muèn trång r¨ng T©y ban nha hoÆc Bå ®µo nha. Võa vÒ ®Õn v¨n phßng mét nh©n viªn bÞ thñ trëng hái: - §ang giê lµm viÖc anh ®i ®©u? - D¹ tha ®i .... ®i c¾t tãc ¹ - T¹i sao anh l¹i c¾t tãc trong giê cña t«i?
 12. - Sao l¹i kh«ng ¹, tãc t«i nã vÉn mäc trong giê cña thñ trëng ®ã th«i. Chµng vµ nµng ngåi trªn m¸y bay hµn huyªn sau chuyÕn ®i hëng tuÇn tr¨ng mËt: - Anh µ, khi nµo xuèng s©n bay, m×nh cÇn ph¶i lµm sao tá ra cho mäi ngêi biÕt m×nh cíi nhau ®· l©u? - RÊt tèt, em th©n yªu! Em sÏ x¸ch c¶ hai c¸i va-li! - Theo cËu, tá t×nh b»ng lêi nãi vµ b»ng m¾t, c¸ch nµo cã hiÖu qu¶ h¬n? - TÊt nhiªn b»ng m¾t! - T¹i sao? - V× vËn tèc ¸nh s¸ng nhanh h¬n vËn tèc ©m thanh rÊt nhiÒu! Mét «ng bè dÆn con g¸i tríc khi ®i ch¬i víi b¹n trai: - §õng ®Ó nã ®i qu¸ giíi h¹n, nghe con! - Ba cø yªn t©m! Anh Êy kh«ng thÓ ®i qu¸ giíi h¹n ®îc ®©u. V× mçi lÇn chë con, anh Êy thêng th¾ng gÊp liªn tôc, ba ¹! Sau mét giê nghe chµng t¸n tØnh, nµng nãi: - Anh cã muèn ®i ch¬i kh«ng? §îc lêi nh cëi tÊm lßng, chµng mõng rì: - Muèn l¾m chø! Nµng mÖt mái: - VËy th× anh ®i ®i, em kh«ng d¸m gi÷!
Đồng bộ tài khoản