Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 8

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
58
lượt xem
12
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai bố con Pha cùng ngồi trong quán. Sau khi uống đã kha khá, Pha mới giáo huấn cho cậu con trai mới lớn: - Đàn ông uống rượu thì không phải là xấu, nhưng quan trọng là biết dừng đúng lúc. Say xỉn thì thật xấu hổ. - Nhưng làm thế nào biết mình đã say để dừng đúng lúc? - Cậu con hỏi. - Dễ thôi mà - Pha giảng giải - Ví dụ, con có nhìn thấy hai người đàn ông ngồi uống góc đằng kia không? Nếu con nhìn thành bốn người thì chứng tỏ con đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 8

  1. Hai bè con Pha cïng ngåi trong qu¸n. Sau khi uèng ®· kha kh¸, Pha míi gi¸o huÊn cho cËu con trai míi lín: - §µn «ng uèng rîu th× kh«ng ph¶i lµ xÊu, nhng quan träng lµ biÕt dõng ®óng lóc. Say xØn th× thËt xÊu hæ. - Nhng lµm thÕ nµo biÕt m×nh ®· say ®Ó dõng ®óng lóc? - CËu con hái. - DÔ th«i mµ - Pha gi¶ng gi¶i - VÝ dô, con cã nh×n thÊy hai ngêi ®µn «ng ngåi uèng gãc ®»ng kia kh«ng? NÕu con nh×n thµnh bèn ngêi th× chøng tá con ®· say. - Nhng mµ, con thÊy®»ng ®ã chØ cã mét ngêi th«i, bè! - CËu con trai tr¶ lêi. Mêi n¨m tríc ®©y, t«i cã mét anh b¹n nhËu rÊt kÕt, chiÒu nµo hai ®øa còng say sa, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn gia ®×nh vî con hay c«ng danh sù nghiÖp. Mét h«m, t«i nãi víi anh ta: - Tí thÊy mÊy ®øa b¹n cì tuæi m×nh, nhng rÊt chÝ thó lµm ¨n, kh«ng cã nhËu nhÑt say sa. M×nh nay tuæi còng sang b¨m råi. Tí ®Ò nghÞ thÕ nµy: "b÷a nay nhËu lÇn cuèi cïng, tõ ngµy mai hai ®øa quyÕt t©m lµm l¹i tõ ®Çu". Anh b¹n t«i cã vÎ kh«ng ®ång ý víi ®Ò nghÞ nµy, nhng ý t«i ®· quyÕt. ThÕ lµ, sau mêi n¨m tu chÝ, t«i ®· mua ®îc mét c¨n hé tËp thÓ, vî chång ®Òu cã xe m¸y, ®å ®Æc trong nhµ còng kh¸ t¬m tÊt. Mét h«m ®i qua qu¸n nhËu bia ngµy nµo, t«i nh×n thÊy anh b¹n kia. Tr«ng anh ta thËt khoÎ m¹nh, bÐo tèt. Anh rÊt mõng, kªu t«i vµo. Qua nãi chuyÖn t«i míi biÕt, anh vÉn uèng bia tõ ngµy ®ã ®Õn giê. Anh còng míi x©y mét ng«i nhµ 6 tÇng, cã xe h¬i ®êi míi, con th× häc trong International Grammar School. T«i v« cïng ng¹c nhiªn hái: - Ngµy nµo cËu còng uèng bia, vËy cËu lÊy tiÒn ®©u ®Ó lµm tÊt c¶ nh÷ng thø nµy? - TiÒn b¸n vá chai - B¹n t«i tr¶ lêi Mét bîm nhËu ®i ¨n giç vÒ, vî nh×n thÊy vÕt th¬ng ë tr¸n anh ta, bÌn la: "¤ng l¹i nhËu xØn råi ng· tÐ ph¶i kh«ng?" Bîm tr¶ lêi :"§©u cã, lóc ¨n giç t«i v« ý c¾n nhÇm ph¶i tr¸n". Vî: "Tr¸n cao vËy sao «ng c¾n tíi?". Bîm: "Tr¸n cao th×.. th× ..th× t«i b¾c thang lªn t«i c¾n chø sao. Trªn chiÕu nhËu, buæi tèi, cóp ®iÖn th¾p ®Ìn dÇu. Mét bîm cÇm c©y ®Ìn pin chiÕu tia s¸ng lªn trÇn nhµ, lÌ nhÌ: "Th»ng nµo leo theo tia s¸ng nµy lªn tíi trÇn nhµ th× tao thëng cho ba ly". Sau mét håi suy nghÜ, mét chó s¾n tay ¸o lªn nãi: "§Ó tao cho". Mét bîm kh¸c thÊy vËy véi can: " Sao mµy ngu thÕ, lì khi mµy ®ang leo nã t¾t ®Ìn th× mµy tÐ g·y x¬ng cßn g×". Chµng nä ®Õn nhµ vî s¾p cíi, cha vî mêi uèng rîu. Ly ®Çu tiªn: "Bè mét ly, con mét ly". Ly thø hai: "Con mét ly, bè mét ly". Ly thø ba: "Bè víi con, mçi ngêi mét ly". Ly thø t: "Con víi bè, mçi th»ng mét ly".
  2. TruyÖn kÓ r»ng: Cã 1 anh sau khi chÕt ®îc lªn thiªn ®µng. §øng tríc cæng cã th¸nh Phe-l«. ¤ng ta thÊy cã ngêi ®Õn véi nãi: -Chóc mõng con ®· lªn ®îc ®Õn ®©y. Nhng tríc hÕt con ph¶i hoµn thµnh 1 sè thñ tôc. -V©ng ¹! Anh kia lÔ phÐp tr¶ lêi. -Khi cßn ë trÇn thÕ con sèng víi gia ®×nh nh thÕ nµo? Ngêi kia nghÜ m×nh ph¶i thµnh thËt th«i. BÌn ®¸p: -D¹,lóc ë díi con sèng kh«ng ®îc tèt l¾m. Con ®i lµm vÒ cã bao nhiªu tiÒn lµ nhËu nhÑt hÕt. §«i khi cßn ®µnh ®Ëp vî con n÷a ¹. Nhng con kh«ng cã m¬ tëng ai kh¸c ngoµi vî con. -Th«i còng t¹m ®îc. Ta ban cho con c¸i xe ®¹p ®Ó ®i d¹o. Mét l¸t sau cã anh kh¸c lªn.Th¸nh Phe-l« còng hái nh tríc. Anh nµy ®¸p: -D¹, lóc cßn sèng con còng lo cho vî con hÕt søc chu ®¸o. Tuy nhiªn cã ®«i còng l¨ng nh¨ng víi vµi ngêi ¹. -ê,vËy còng ®îc. Ta ban cho con mét chiÕc Toyota. §Õn phiªn anh thø 3: -D¹, lóc cßn ë trÇn gian con lu«n thñy chung víi vî. Con lóc nµo còng ch¨m lo cho ®¸o cho vî vµ c¸c con. -Hõm,ng¬i tèt qu¸. Xa nay ta cha gÆp ngêi nµo nh anh. Ta ban cho anh chiÕc Cadillac. Song c©u chuyÖn ®Õn ®©y cha kÕt thóc.H«m sau 2 anh lªn ®Çu tiªn thÊy anh ®i chiÕc Cadillac ngåi khãc nøc në bªn vÖ ®êng.Hä hái: -Nµy, anh ®i xe Cadillac síng qu¸ ®i chø. -HÝc....Ýc,t«i võa thÊy vî t«i trît patin.... V«va vµ bè ®i t¾m biÓn. Khi ®ang ë trong phßng thay quÇn ¸o, V« va hái bè: - Bè ¬i sao cã chó th× c¸i "Êy" to, cßn chó kia th× nhá h¶ bè? - T..h..× , chó nµo giÇu cã th× cña chó Êy to, chó nµo nghÌo th× nhá. cã thÕ mµ còng hái! Thay ®å xong, hai bè con ra b·i t¾m. V« va bçng hÐt lªn gäi bè: - Bè ¬i, nh×n k×a, c¸i chó ®ang ngåi bªn c¹nh mÊy c« kia k×a, h×nh nh chó Êy ngµy cµng giÇu lªn hay sao Êy bè ¹. ë b·i biÓn, bÐ nãi víi mÑ: - MÑ ¬i chó kia kh«n qu¸ mÑ ¹ ! - Sao con biÕt ? - Chó Êy lÊy que c¾m vµo quÇn cho m¸t ! MÑ hái con g¸i: - bè ®©u råi con?
  3. - Bè ®ang tíi c©y ngoµi vên! Qu¸ ®çi ng¹c nhiªn mÑ hái: - Ngoµi trêi ®ang ma rÊt to c¬ mµ! - MÑ yªn t©m, bè ®· mÆc ¸o ma råi! To people who are coming to be married. A man put an advertisement in a newspaper: "Wife wanted.". The day after, he received hundreds of letters containing "You can have mine.". Son: "Papa, this book says: in some parts of Africa, husbands don't know their wives until wedding." The father: "It happens everywhere in the world, son.". Son asked father: "How much does it cost to be married ?" Father: "I don't know, son, I am still paying for.". When a newly married man happy, we know why. When a ten-year married man happy, we wonder why? ChuyÖn x¶y ra ë mét nhµ m¸y nä. Cã hai anh chÞ ®· ph¶i lßng nhau nhng kh«ng ai d¸m nãi víi ai mét lêi nµo. Cø thÕ sù viÖc kÐo dµi h¬n 2 n¨m. Ngêi ta gäi ®©y lµ mèi t×nh c©m. Råi mét h«m, c¬ héi ®· ®Õn. C«ng ®oµn nhµ m¸y tæ chøc ®i xem phim. Do ai còng biÕt hoµn c¶nh cña ®«i anh chÞ nµy nªn "tæ chøc" ®· t¹o ®iÒu kiÖn. Hä sÕp chç cho chµng vµ nµng ngåi s¸t c¹nh nhau. Kh«ng hiÓu nµng cã theo dâi ®îc néi dung phim kh«ng chø cßn chµng th× ®· mÊy lÇn cè g¾ng n¾m tay nµng ®Ó nãi lªn "lêi cã c¸nh"Êp ñ l©u nay nhng kh«ng ®îc. XuÊt diÔn ®· hÕt, ®Ìn bËt s¸ng. C¶ chµng vµ nµng ®Òu tiÕc nuèi. §Ó tù t¹o ®iÒu kiÖn, chµng m¹nh d¹n ®Ò nghÞ ®îc cïng nµng vµo c«ng viªn ®i d¹o. "Lßng v¶ nh lßng sung" nªn nµng chÊp nhËn ngay. §i mét vßng, hai vßng c«ng viªn vÉn kh«ng thÊy chµng nãi g×, ®Õn vßng thø ba, chît thÊy chµng hôt h¬i gäi nµng: " EEm ¬ ¬i....! " NghÑn ngµo xóc ®éng, nµng kh«ng nãi lªn lêi. Kh«ng thÊy nµng tr¶ lêi, chµng tiÕp tôc gäi: " Em ¬i!" Cè g¾ng trÊn tÜnh, nÐn l¹i niÒm h¹nh phóc ®ang lµm nµng nghÑn ngµo v× gi©y phót m×nh ®· ph¶i chê ®îi bao l©u nµng ®¸p: " D¹" Vµ thÊy chµng tiÕp lêi: " Anh, Anh dÉm ph¶i c..øt råi!" . Nh÷ng ®øa con trong gi¸ thó th× l¹i kh«ng trong høng thó Nh÷ng ®øa con ngoµi gi¸ thó th× l¹i trong høng thó.
  4. Hép g× ®Êy anh? - Hép thÞt ! - ThÞt g× ®Êy anh ? - ThÞt hép! Nh©n dÞp cã c¸c b¹n trªn thµnh phè vÒ ch¬i, Ba L× nhµ ta lµm mét bµn nhËu ngoµi vên ®Ó chiªu ®·i anh em, nh×n còng x«m tô : ®Õ nÕp Gß ®en, gµ luéc, gái b«ng sóng, ... Bµn nhËu khuya ®ang ®Õn håi gay cÊn, rîu cßn nhiÒu nhng måi th× hÕt, cßn l¹i mçi c¸i ®Çu gµ, nÕu ¨n hÕt th× lÊy g× ®a cay. Mét ngêi ®Ò nghÞ : xoay tua ly rîu ®Õn phiªn ai th× ngêi ®ã ®îc mót ®Çu gµ mét c¸i. Mäi ngêi ®ång ý vµ nh÷ng tiÕng "Z..«" tiÕp tôc vang lªn hµo høng hoµ cïng víi tiÕng mót ®Çu gµ chïn chôt. Mét lóc sau, cã mét anh phª qu¸ nªn mót ®Çu gµ h¬i l©u bÞ anh bªn c¹nh giùt ra, ch½ng may nã bÞ rít xuèng gÇm bµn. Nh»m nhß g×, chuyÖn nhá, lîm lªn, phñi c¸t, tiÕp tuc "Z..«...«" cho ®Õn gÇn s¸ng. Bîm nhËu nhµ ta n»m la liÖt quanh bµn. S¸ng sím, vî Ba L× ra s©n dän dÑp, chÞ ta nh×n thÊy c¸i ®Çu gµ n»m l¨n lãc díi gÇm bµn bÌn kªu chång dËy c»n nh»n chuyÖn chª måi Ýt mµ l¹i vÊt ®i c¸i ®Çu gµ, thËt lµ phÝ cña. Ba L× ®Þnh cù l¹i nhng bçng chét bông nh×n l¹i trªn bµn : mét con cãc tr¾ng nhît lßi c¶ x¬ng ®ang n»m ch×nh ×nh trªn dÜa gi÷a bµn. Mét anh chµng theo ®¹o Thiªn chóa míi mua ®îc mét con ngùa ®ua. Con ngùa nµy rÊt quý, nã võa ch¹y nhanh l¹i võa hiÓu ®îc mét sè lÖnh ®Æc biÖt. Ai cìi nã chØ cÇn nãi: "C¸m ¬n chóa nh©n tõ "lµ nã sÏ phi níc kiÖu, nÕu nãi " Chóa ban phíc cho ta " th× nã sÏ phi níc ®¹i, cßn khi nãi " L¹y chóa " th× nã sÏ ®øng l¹i ngay lËp tøc. Anh ta rÊt thÝch con ngùa ®ã, bÌn ®em ra b·i cìi thö. Anh nãi: " C¸m ¬n chóa nh©n tõ ", con ngùa lËp tøc phi níc kiÖu. §îc mét lóc anh ta thÊy kho¸i trÝ bÌn h«: " Chóa ban phíc cho ta ! ", thÕ lµ con ngùa s¶i bèn vã phãng hÕt tèc lùc. Ch¼ng mÊy chèc ®· ®Õn gÇn miÖng mét vùc th¼m. Anh ta ho¶ng sî quªn mÊt c©u lÖnh lµm cho ngùa dõng l¹i nh thÕ nµo. Cuèi cïng khi ®Õn s¸t bê vùc, theo thãi quen, tríc khi chÕt anh ®a tay lªn cÇu chóa vµ nãi: " L¹y chóa ! ", con ngùa lËp tøc dõng ngay l¹i. Anh ta tho¸t chÕt mõng qu¸ thë phµo ngÈng ®Çu lªn trêi nãi: " ¤i c¸m ¬n chóa nh©n tõ, chóa ®· ban phíc cho ta ! " Cã mét anh thuû thñ míi cíi vî. Sau TuÇn tr¨ng mËt, anh l¹i ph¶i ra kh¬i. Trong lßng ®Çy tiÕc nuèi tuÇn tr¨ng mËt. Khi chia tay anh hÑn víi vî cha cíi r»ng anh sÏ göi cho c« c¸c mãn quµ thËt ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i mµ anh sÏ dõng ch©n. Vµ gi÷ ®óng lêi høa, ®i ®Õn bÊt kú h¶i c¶ng nµo anh còng göi vÒ cho vî nh÷ng mãn hµng ®Æc biÖt. Mét lÇn tr«ng thÊy mét con vÑt Ch©u Phi cùc kú ®Ñp, thªm vµo ®ã nã cßn biÕt nãi vµ häc nãi cùc nhanh. Anh bÌn dèc hÕt tiÒn ra mua chó vÑt nµy vµ göi vÒ cho vî yªu, råi håi hép mong håi ©m cña vî. Hai th¸ng sau, anh nhËn ®îc mét bøc th ng¾n gän: "Anh th©n yªu, c¶m ¬n anh vÒ chó vÑt Ch©u Phi, cha bao giê em ®îc thëng thøc mãn chim r¸n ngon ®Õn thÕ. Qu¶ thËt thÞt vÑt rÊn ngon h¬n thÞt gµ rÊt nhiÒu. H«n anh".
  5. Mét h«m gµ m¸i hái gµ trèng: - T¹i sao loµi ngêi phô n÷ cã vó mµ loµi gµ th× gµ m¸i l¹i kh«ng cã vó? - Gµ trèng thñng th¼ng ®¸p: " Th× anh lµm g× cã tay mµ em cÇn vó c¬ chø. Hái ví vÈn." T¹i mét qu¸n ka-ra-okª nä, ngêi ta nghe ®îc 1 mÈu chuyÖn sau: Bµ con ®ang ca h¸t bçng cóp ®iÖn tèi thui (hm,ë ViÖt nam Ý mµ).Chît ai ®ã kªu lªn: -KhØ thËt ! §ang ngon trín ! ...... Mét l¸t sau cã ®iÖn trë l¹i. Qu¸n bçng n¸o nhiÖt h¼n lªn.Vµ ngêi ta nghe: -KhØ thËt ! §ang ngon trín!.......(?!) Cã 2 anh nãi kho¸c gÆp nhau.Mét anh ngêi Trung ¸ vµ anh kia ngêi Alaska. Anh thø 1: -Mµy biÕt kh«ng, xø tao nãng ®Õn møc kh«ng cÇn x©y nhµ m¸y s÷a bét. -Sao thÕ ? Anh kia ng¹c nhiªn hái. -V× võa v¾t s÷a ra lµ bèc h¬i hÕt cßn g×. Anh kia tøc nãng mòi lªn: -Nh»m nhß g×. Xø tao l¹nh ®Õn møc mçi lÇn ®i tÌ lµ ph¶i mang theo 1 c©y bóa. -T¹i sao vËy? -Hõm,v× võa ra lµ bÞ ®ãng b¨ng råi. TruyÖn kÓ r»ng: cã mét hå níc thiªng ë Canada. Ai muèn íc g× cø nãi lêi íc cña m×nh råi nh¶y xuèng hå t¾m lµ ®îc to¹i nguyÖn.ThÕ lµ bµ con trªn thÕ giíi kÐo nhau ®Õn rÊt ®«ng. Anh th× íc thµnh con gÊu tr¾ng, anh th× íc thµnh con ®¹i bµng, vµ cã c¶ hoa anh ®µo n÷a.. Cã mét anh ®Õn bªn hå hÊp tÊp thÕ nµo l¹i trît ch©n véi thèt lªn "Oh,SHIT!" vµ r¬i tâm vµo hå... C« gi¸o: Em nµo lµm vì kÝnh cöa sæ? Em nµo! Johnny: Tha c«, b¹n Susan. Susan: Kh«ng ph¶i. Tha c« chÝnh b¹n Johnny ®· nÐm g¹ch! Johnny: §óng, nhng b¹n ®· cói ®Çu xuèng tr¸nh. ChuyÖn kÓ r»ng: ë mét bÖnh viÖn nä, cã chµng b¸c sÜ trÎ míi vÒ nhËn c«ng t¸c, vµ c«ng viÖc träng ®¹i ®Çu tiªn mµ anh ta ®îc giao lµ lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ cho mét ca mæ cña cña mét gi¸o s ®Çu ngµnh vÒ ngo¹i khoa. Trong bÖnh ¸n cña bÖnh nh©n s¾p ®îc ®em lªn "thít" cã rÊt nhiÒu môc cho c«ng t¸c chuÈn bÞ - Thö m¸u ... - ChÕ ®é dinh dìng hambalang...
  6. - C¸c lo¹i thuèc men xixaxixoabcdef... - Cao l«ng dÝm - v.v. C«ng t¸c chuÈn bÞ ®· s¾p söa hoµn tÊt, duy chØ cã mét môc "Cao l«ng dÝm" lµ cha xong v× theo «ng Chñ nhiÖm khoa Dîc th× lo¹i thuèc trªn lµ cùc kú quý hiÕm vµ chØ cã thÓ kiÕm ®îc ë vïng rõng nói xa x«i nµo ®ã, chø hiÖn nay trong kho thuèc cña bÖnh viÖn th× kh«ng cã. §· ®Õn giê phÉu thuËt. Gi¸o s hái anh b¸c sÜ trÎ: - Sao, s½n sµng råi chø anh b¹n trÎ? - Tha Gi¸o s, xong råi ¹, duy chØ cßn môc nµy lµ kh«ng thÓ nµo kiÕm ®îc.- Anh b¸c sÜ trÎ ®a cho gi¸o s tËp bÖnh ¸n. Gi¸o s chau mµy nh×n vµo tËp bÖnh ¸n. ¤ng ®¨m chiªu suy nghÜ håi l©u, råi bçng «ng cêi ph¸ lªn vµ vç m¹nh vai anh b¸c sÜ trÎ: - Trêi ¬i, ®å ngèc. Thuèc men g× ®©u, ®©y lµ ... ****** Xin xem tiÕp ë phÝa díi******* "C¹o l«ng díi" Mét tiÕn sÜ võa míi lÊy vî, nhng suèt ngµy kh«ng bao giê ®Ó ý ®Õn ngêi vî trÎ ®Ñp cña m×nh mµ suèt ngµy chØ vïi ®Çu vµo trong ®èng s¸ch vë ®Ó nghiªn cøu. Ngêi vî trÎ ®Ñp buån qu¸ bá vÒ nhµ mÑ vî khãc sít mít. MÑ th¬ng qu¸, hái lµm sao con khãc, c« nãi r»ng con lÊy ph¶i mét «ng chång suèt ngµy chØ biÕt ®äc s¸ch mµ kh«ng biÕt chiÒu.. con g× c¶. MÑ cêi ph¸ lªn vµ b¶o r»ng: T¹i con kh«ng biÕt c¸ch ®Ó mÑ chØ cho. Tríc khi ®i ngñ con thö ¨n mÆc thËt ®Ñp ®Ó g©y sù chó ý cho anh ta, thÕ nµo con còng ®îc nh ý. C« g¸i nghe theo lêi mÑ trë vÒ nhµ vµ lµm theo ®óng lêi mÑ dÆn nhng tèi h«m sau c« ta l¹i trë vÒ vµ cßn khãc to h¬n vµ nãi víi mÑ r»ng kh«ng " xi nhª " g× c¶. MÑ c« ta l¹i b¶o thÕ th× con ph¶i chñ ®éng ®Õn gÇn anh Êy, lµm mét sè " thao t¸c khëi ®éng" thÕ nµo còng ®îc nh ý. Kh«ng yªn t©m, tèi h«m ®ã bµ mÑ t×m c¸ch ®i theo ®øa con g¸i ®Ó cã thÓ chØ ®¹o trùc tiÕp tõ bªn ngoµi, Khi nh×n qua lç cöa kho¸, thÊy chµng rÓ ®ang ngåi trªn ghÕ ®äc s¸ch c« con g¸i trong mét bé ®å léng lÉy ë bªn c¹nh, sau mét håi thÊy c« con g¸i "khëi ®éng" cho chµng tiÕn sÜ th× chµng tiÕn si liÒn thäc tay vµo v¸y c« con g¸i, bµ mÑ vui qu¸ kªu lªn r»ng: Ph¶i thÕ chø, vµ hín hë trë vÒ nhµ. ThÕ nhng võa míi trë vÒ nhµ cha ®îc n¨m phót ®· thÊy c« con g¸i ch¹y vÒ khãc cßn to h¬n n÷a. MÑ b¶o: tao thÊy nã thß tay vµo trong v¸y mµy råi mµ sao con khãc lãc c¸i g× n÷a? C« con g¸i míi than r»ng: khæ l¾m mÑ ¬i anh Êy thß tay ... thÊm níc ... ®Ó lËt s¸ch ®Êy chø! Mét chÞ lu«n cã mÆt trong c¸c buæi nhµo lén biÓu diÔn cña anh chång lµ phi c«ng cña m×nh. Ngêi ta hái: "ChÞ cã lo l¾ng kh«ng?". ChÞ ta ®¸p: "Lo chø, anh Êy cã mét thãi quen xÊu lµ hay ®em theo tiÒn lÎ trong tói quÇn!" Mét anh h·nh diÖn kÓ cho b¹n m×nh: - Ngµy tËp nh¶y dï ®Çu tiªn tao ®· nh¶y hai lÇn lµm mét vµ nh¶y cïng mét lóc! - ThÕ ¸? Lµm thÕ nµo? - LÇn ®Çu tiªn vµ lÇn cuèi cïng
  7. A woman travelling by train was talking to the man in the next seat. In describing her holiday she said she had visited San Jose. "You pronounce that wrong," said the man. "It is San Hosay. In California you should pronounce all J's as H's. When were you there?" The woman thought a minute, then answered: "In Hune and Huly." Trong giê häc tiÕng Anh C« gi¸o : Em h·y nãi h«m qua em nÊu c¬m Häc sinh : " i Ðt t¬ ®©y a em cóc cùt " Trong giê thùc hµnh m¸y tÝnh Häc viªn n÷: Tha thÇy ®Üa cña em bÞ lµm sao Êy ? ThÇy : §Üa cña c« th× lµm sao t«i biÕt ®îc Mét anh chµng phi c«ng khoe víi ngêi yªu: - LÇn ®Çu tiªn tham gia nh¶y dï thö, sau khi nh¶y ra khái m¸y bay anh ph¶i mÊt 6 tiÕng ®ång hå míi xuèng ®Õn ®Êt! C« ngêi yªu tá vÎ kh«ng tin, nãi r»ng lµm g× cã chuyÖn ®ã. Anh ta nãi: - ThËt mµ, h«m Êy c¸i dï cña anh bÞ m¾c vµo mét ngän c©y, m·i 6 giê sau míi cã ngêi ®Õn cøu anh xuèng ! Mét anh chµng th¾c m¾c víi b¹n: - Kh«ng hiÓu sao bän b¹n m×nh rÊt thÝch m×nh chôp ¶nh, chóng cßn b¶o khi m×nh chôp th× bøc ¶nh ®ã sÏ ®Ñp h¬n. - ThÕ cËu kh«ng biÕt µ ? Nh÷ng bøc ¶nh ®ã ®Ñp h¬n lµ v× kh«ng cã c¸i mÆt cËu trong ®ã!!! "§Çu tiªn ph¶i lét trÇn nã ra th× míi dÔ ch¬i, thÕ, ®îc råi" " Nµo, b©y giê th× lËt sÊp xuèng, h¬i dÞch sang ph¶i mét chót, chót n÷a, ®îc råi, c¾m xuèng ®i" "Dùng ®øng lªn, c¨n ®óng vµo khe, th¶ xuèng" " Nµo, lËt ngöa nã ra, dÞch sang tr¸i, n÷a, qu¸ råi, dÞch l¹i sang bªn ph¶i, c¾m xuèng" TiÕng ån µo nho nhá trong phßng lµm «ng bè thøc giÊc, «ng giËt m×nh, véi v· ch¹y sang giËt cöa buång cña hai cËu con trai. Th× ra th»ng anh, mét ®¹i cao thñ nintendo trªn m¸y vi tÝnh ®ang ®µo t¹o em nã ®i ®Êu vâ ®µi TETRIS Aladin sau rÊt nhiÒu gian nan khæ cùc, víi sù gióp ®ì cña ThÇn §Ìn, cuèi cïng còng ®¹t ®îc ý nguyÖn lµ cíi c«ng chóa lµm vî. Vua cha tæ chøc ®¸m cíi thËt tng bõng, vµ cho ®«i uyªn ¬ng mét c¨n phßng léng lÉy trong cung ®iÖn lµm c¨n phßng h¹nh phóc. §ªm t©n h«n , Aladin vµ C«ng chóa rÊt tøc giËn v× ThÇn §Ìn ®øng trong phßng ¸m quÎ, kh«ng lµm ¨n g× ®îc. C«ng chóa bÌn b¶o Aladin: Anh ¬i, nghÜ ra viÖc g× cho l·o Êy lµm ®i, kÎo l·o cø ®øng lï lï thÕ th× ai ngêi ta cßn
  8. lµm g× ®îc Aladin bÌn b¶o thÇn §Ìn: Nµy «ng, «ng h·y ®Õn DAMAS, san ph¼ng d·y nói lín bªn cæng thµnh phÝa b¾c cho t«i lµm b·i tËp b¾n cung. ThÇn §Ìn v©ng lÖnh ra ®i. Aladin vµ C«ng chóa mõng rì cëi bá quÇn ¸o ®Ó ®i t¾m röa. Võa mãi bá ®îc chiÕc kh¨n xÕp ra khái ®Çu th× ®· thÊy ThÇn ®Ìn xuÊt hiÖn: T«i ®· lµm xong tha ngµi. Aladin bÌn b¶o thÇn §Ìn: VËy «ng h·y ra lÊp c¹n biÓn §Þa trung h¶i ®Ó t«i lµm b·i th¶ l¹c ®µ Võa cíi tiÕp ®îc chiÕc ¸o th× ThÇn §Ìn ®· l¹i quay l¹i b¶o r»ng h¾n ®· lµm xong. C«ng chóa lÇn nµy ®· kh«ng cßn cã thÓ chÞu ®îc n÷a, nµng næi giËn vµ b¶o víi Aladin: Anh ®Ó ®ã em. Nãi råi nµng thß tay vµo trong quÇn, rót ra mét vËt nhá vµ b¶o víi ThÇn §Ìn: ¤ng h·y ra bªn ngoµi, vuèt cho nã th¼ng ra, khi nµo xong h·y vµo. Vµ thÕ lµ ThÇn ®Ìn loay hoay tíi s¸ng mµ vËt nhá cña c«ng chóa vÉn cßn xo¨n xo¨n. ë mét tu viÖn nä, c¸c bµ x¬ b¾t qu¶ tang mét c« x¬ trÎ ®ang hó hÝ víi mét g· trai trong phßng, hä liÒn b¾t gi÷ ®«i t×nh nh©n vµ cho gäi bµ x¬ nhÊt lªn ®Ó trÞ téi bän to gan. Sau mét håi tra hái, qu¸t m¾ng mµ c« x¬ trÎ vÉn nh©ng nh©ng nh¸o nh¸o kh«ng hÒ sî h·i, m¾t c« ngíc lªn phÝa ®Çu bµ x¬ nhÊt, miÖng tñm tØm cêi. Bµ x¬ nhÊt chét d¹ ®a tay lªn sê chiÕc kh¨n xÕp trªn ®Çu. Th×... trêi ¬i... trong lóc véi vµng bµ x¬ nhÊt ®· ®éi nhÇm lªn ®Çu m×nh chiÕc .... quÇn ®ïi cña «ng môc s! Pha ®i du lÞch, ch¼ng may bÞ trém lÊy hÕt tiÒn. Nhµ th× xa, ngêi th× l¹, Pha lo l¾m. Nghe nãi vïng nµy ®ang bÞ dÞch chÊy rÖp, Pha liÒn nghÜ ra mét c¸ch. Pha lÊy g¹ch non, nghiÒn n¸t råi gãi thµnh nh÷ng gãi nhá. Pha ra gãc chî ngåi rao: "Ai mua thuèc chèng rÖp ®©y. Thuèc gia truyÒn, v« cïng hiÖu nghiÖm, rÖp kh«ng chÕt, kh«ng lÊy tiÒn". Ch¼ng mÊy chèc, mäi ngêi kÐo ®Õn tranh nhau mua hµng. Cha ®Çy nöa tiÕng, Pha ®· b¸n hÕt s¹ch, chuÈn bÞ gãi tiÒn ra vÒ th× mét kh¸ch hµng chît nhí ra, quay l¹i hái: - Thuèc nµy dïng sao ®©y, thÇy? - µ, anh chØ cÇn b¾t con rÖp, cËy miÖng nã ra vµ ®æ thuèc vµo. §¶m b¶o tr¨m phÇn tr¨m lµ chÕt- Pha tr¶ lêi. - C¸i anh nµy! - ¤ng kh¸ch tøc giËn nãi - NÕu t«i mµ b¾t ®îc nã, th× chØ cÇn cho xuèng díi ch©n, dÉm mét c¸i lµ chÕt nghÎo, cÇn g× ph¶i uèng thuèc cho tèn tiÒn. - §Êy còng lµ mét c¸ch kh«ng tåi - Pha kh¶ng ®Þnh. Nh bao nhiªu ngêi vÊt v¶ míi kiÕm ®îc ®ång tiÒn, Pha rÊt tiÕt kiÖm. Mét lÇn, Pha cho cËu con trai lín ra Hµ néi th¨m bµ con. DÜ nhiªn lµ ®i tµu ho¶. CËu chµng ng¹i ®i tµu, võa chËm võa mÖt nªn nãi víi bè: - Cho con tiÒn ®i m¸y bay ®i. - M¸y bay nguy hiÓm l¾m - Pha nãi - Con kh«ng nhí, ngay d¹o Atlanta-96 võa cã mét chiÕc Boeing bÞ næ hay sao. - ThÕ t¹i sao, tuÇn råi, mÑ ra Hµ néi, bè vÉn cho mÑ ®i m¸y bay? - CËu con vÉn cè thuyÕt phôc. - Lµ v×, mÑ con mua b¶o hiÓm råi, cßn con th× cha - Pha tr¶ lêi.
  9. Nh÷ng ngêi quen biÕt Edison ng¹c nhiªn lµ t¹i sao c¸nh cæng vµo nhµ «ng l¹i nÆng ®Õn thÕ.Cã lÇn mét ngêi b¹n hái: -Thiªn tµi nh «ng l¹i kh«ng lµm ®îc c¸nh cæng tèt h¬n sao? Edison gi¶i thÝch cho b¹n: -T«i cho lµ c¸nh cæng Êy thiÕt kÕ v« cïng tèt ®Ñp, rÊt thiªn tµi lµ kh¸c. Nã nèi víi mét c¸i b¬m níc dÉn níc vµo nhµ. Ai vµo còng ph¶i ®Èy c¸nh cæng lµm cho bån chøa mçi lÇn thªm ®îc 20 lÝt níc! Håi cßn trai trÎ, Pha vèn kh«ng uèng rîu. Nhng còng nh mäi ngêi ham vui, c¸i lÇn ®Çu tiªn ®ã sím muén g× còng sÏ ®Õn. §ã lµ vµo ngµy Pha tèt nghiÖp ®¹i häc. §¸m sinh viªn quyÕt ®Þnh kû niÖm ngµy rêi ghÕ nhµ trêng thËt long träng, v× vËy Pha bÞ cuèn hót theo vµ v× lµ ngêi kh«ng biÕt tõ chèi nªn h«m ®ã Pha uèng kh¸ nhiÒu. Lóc ra vÒ, khi ®i qua mét c©y cÇu b¾c ngang dßng s«ng, Pha chØ nh÷ng ®èm s¸ng lÊp l¸nh bªn díi vµ hái: - C¸i g× ë díi kia vËy? - Nh÷ng ng«i sao ®Êy? - Nhng lµm thÕ nµo mµ chóng m×nh l¹i cã thÓ bay cao thÕ nµy nhØ - Pha rÊt ng¹c nhiªn hái l¹i. Mét lÇn Pha uèng rîu ë mét qu¸n bªn kia s«ng. §êng ®i lµ mét c©y gç b¾c ngang, lóc sím cha uèng rîu, Pha qua rÊt dÔ dµng. Kh«ng ngê khi vÒ, Pha nh×n c©y gç thµnh hai. Tuy kh¸ say, nhng Pha cßn ®ñ tØnh t¸o ®Ó biÕt r»ng, do m×nh uèng nhiÒu rîu nªn míi nh×n mét thµnh hai vµ trong hai c©y gç trªn chØ cã mét c©y lµ cÇu. V× vËy Pha rÊt ®¾n ®o kh«ng d¸m ®i qua, sî ng· xuèng s«ng.Sau mét håi suy nghÜ rÊt l©u, Pha quyÕt ®Þnh quay l¹i, uèng thªm cho tíi khi nh×n c©y gç thµnh ba, th× sÏ ®i vµo c©y chÝnh gi÷a ®Ó vÒ nhµ. D¹o nµy Pha ®ang theo häc mét líp t¹i chøc kinh tÕ. Mét h«m, Pha ®ang ®øng ë ban c«ng tÇng n¨m th× thÊy mét ®øa b¹n cïng líp ®øng díi s©n trêng vÉy xuèng. Pha nghÜ, ch¾c cã chuyÖn g× quan träng, nªn véi ch¹y xuèng ngay. Kh«ng ngê, khi tíi n¬i th× th»ng b¹n míi nãi: - Cho tí mîn vë m«n kinh tÕ chÝnh trÞ víi, ngµy h«m qua bËn, nªn tí ®· nghØ häc. - CËu lªn ®©y - Pha rÊt bùc, nhng vÉn nhòn nhÆn tr¶ lêi. ThÕ lµ Pha ch¹y trë l¹i tÇng n¨m. Th»ng b¹n ch¹y theo. Khi tíi n¬i, Pha nãi: - RÊt tiÕc lµ h«m qua tí còng nghØ. - CËu lµm g× ®Êy, Pha? Mét ngêi b¹n hái, khi tr«ng thÊy Pha ®ang "g©u g©u" víi con chã con. - µ, tí ®ang d¹y cho nã biÕt, khi nµo muèn ¨n th× ph¶i sña lªn ba tiÕng. Mét tuÇn lÔ sau, hä t×nh cê gÆp l¹i. Ngêi b¹n hái Pha: - ThÕ nµo, cËu ®· d¹y ®îc con chã ®ã cha? - Râ khæ - Pha phµn nµn - B©y giê, mçi khi ®Õn b÷a, tí mµ kh«ng sña lªn ba tiÕng th× nã kh«ng chÞu ¨n míi khèn chø.
  10. Nh tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®µng hoµng, Pha rÊt ghÐt trÎ em ¨n vông. Mét h«m, nhµ cã kh¸ch, Pha luéc mét con gµ, chÆt ra tõng miÕng nhá ®Ó chiªu ®·i. Trong khi chê kh¸ch ®Õn, Pha thÊy thiÕu Ýt l¸ chanh, ®Þnh ch¹y ra chî mua, nhng chît nghÜ ra mét ®iÒu, Pha l«i th»ng bÐ s¸u tuæi ra c©n thö, sau ®ã míi ch¹y ra chî. Khæ th©n th»ng bÐ, h«m ®ã bÞ mét trËn ®ßn nªn th©n, v× ngåi nh×n ®Üa thÞt, thÌm qu¸, kh«ng nÝn ®îc ®µnh bèc mÊy miÕng ¨n vông. Nã kh«ng bao giê cã thÓ ngê r»ng, khi tõ chî quay vÒ, bè nã ®· c©n l¹i nã vµ thÊy thõa ra 150 gram. Hai vî chång giËn nhau. Anh chång ®i ngñ tríc. ChÞ vî ®i ngñ sau thÊy cã m¶nh giÊy trªn bµn ghi: - §Ò nghÞ c« gäi t«i dËy lóc 7 giê! S¸ng h«m sau, m·i 8 giê anh míi tØnh giÊc. L¹i thÊy trªn bµn cã m¶nh giÊy ghi: - DËy ®i th«i, ®· 7 giê råi! Cã lÇn Alexandre Dumas (cha) sang th¨m mét thµnh phè níc Nga. Chñ hiÖu s¸ch thµnh phè lµ mét ngêi rÊt ¸i mé «ng nªn cho bµy s¸ch cña «ng lªn tÊt c¶ c¸c c¸c kÖ, c¸c gi¸. Dumas ®Õn, thÊy thÕ ng¹c nhiªn l¾m hái chñ hiÖu s¸ch: - ThÕ s¸ch cña c¸c nhµ v¨n kh¸c ®©u? Chñ hiÖu s¸ch luèng cuèng: - D¹, t«i ®· b¸n hÕt c¶ råi, tha ngµi! Vµo nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, t¹i mét ng«i lµng nä, ®óng vµo ngµy giÆc Ph¸p ®i cµn. TÊt c¶ d©n lµng ®Òu ch¹y giÆc duy chØ cã mét gia ®×nh b¸c du kÝch v× bµ vî kh«ng ch¹y kÞp nªn b¸c du kÝch ®µnh ph¶i trÌo lªn c©y chèn cßn bµ vî cha kÞp chèn th× giÆc Ëp ®Õn. Chóng nã l«i vî b¸c du kÝch ®Õn gèc c©y mµ b¸c du kÝch ë trªn vµ b¾t ®Çu h·m hiÕp, ë trªn c©y b¸c nh×n thÊy c¶nh tîng rÊt h·i hïng nhng h·i hïng h¬n lµ bµ vî b¸c cßn tá ra rÊt kho¸i c¶m, ¶ cø ìn ngêi lªn. Sau khi giÆc rót khái b¸c du kÝch liÒn tôt xuèng võa t¸t vî võa chöi m¾ng thËm tÖ. Bµ vî liÒn chèng tr¶ vµ gi¶i thÝch " t«i lµm nh thÕ lµ ®Ó ®¸nh dËp bi nã" B¸c du kÝch liÒn hÐt to¸ng lªn " trêi ¬i Bi néi ®¸nh 20 n¨m nay cßn cha vì n÷a lµ bi ngo¹i" .
Đồng bộ tài khoản